Logica CMG (wm-data)

WM-data och Novo Group skapar ett ledande nordiskt IT-företag

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 12:05 CET

Styrelsen för WM-data AB (publ) ("WM-data") har beslutat att lämna ett
offentligt erbjudande ("Erbjudandet") att förvärva samtliga utestående
aktier i det finska bolaget Novo Group plc ("Novo Group"), noterat på
Helsingforsbörsen.

Industriella motiv
· Ledande nordiskt IT-företag
- sammanslagningen skapar en nordisk ledande koncern inom IT-tjänster
- det sammanslagna bolaget uppnår en omsättning på cirka 1,1 miljarder
euro och kommer att ha 8.300 anställda
- det sammanslagna bolagets börsvärde blir cirka 700 miljoner euro

· Industriella fördelar
- kompletterande geografisk täckning och kompletterande kundsegment
- utökad förmåga att tillhandahålla tjänster till nordiska företag och
organisationer över hela regionen
- ledande marknadsposition i Finland med stark lokal närvaro och
konkurrenskraftigt utbud av tjänster inklusive mjukvarulösningar,
systemintegration, vertikal industriell kompetens samt tjänster inom
outsourcing

· Kostnads- och intäktssynergier
- årliga kostnadsbesparingar om minst 6 miljoner euro med full effekt
från och med 2005
- betydande intäktssynergier förväntas

Erbjudandet i sammandrag
· WM-data erbjuder i enlighet med Erbjudandet till Novo Groups
aktieägare följande vederlag:

(i)
2,50 euros kontant och 1,5 nya aktier av serie B i WM-data för varje
aktie i Novo Group; eller

(ii)
5,00 euros kontant för varje aktie i Novo Group upp till och med
maximalt 10.000 aktier i Novo Group samt 2,50 euros kontant och 1,5 nya
aktier av serie B i WM-data för varje aktie i Novo Group utöver 10.000
aktier. (alternativen (i) och (ii) benämns i det följande "Vederlaget").

· Det kontanta vederlaget enligt Erbjudandet kan maximalt uppgå till
120.000.000 euros. I det fall detta maximala belopp uppnås kommer det
antal aktier för vilka endast kontant vederlag erbjuds att reduceras
från 10.000 aktier.

· Erbjudandet motsvarar en premium om 70 procent baserat på ett
volymvägt genomsnitt av betalkurser för Novo Group aktien under 3-
månadersperioden före SysOpens erbjudande som offentliggjordes den 25
September 2003.

· WM-datas avsikt är att anmälningsperioden startar omkring den 24
November 2003 och löper till och med omkring den 15 December 2003. WM-
data förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Före
anmälningsperiodens början kommer WM-data att offentliggöra ett prospekt
avseende Erbjudandet.

· Styrelsen för Novo Group har beslutat att återkalla sin
rekommendation till aktieägarna i Novo Group att acceptera SysOpen Oyjs
pågående erbjudande samt har beslutat säga upp gällande Combination
Agreement mellan SysOpen Oyj och Novo Group, daterat den 25 September
2003.

· WM-data och Novo Group har idag undertecknat ett s.k. Combination
Agreement ("Combination Agreement") och styrelsen för Novo Group
rekommenderar aktieägarna i Novo Group att acceptera Erbjudandet samt
att rösta för styrelsens förslag angående de åtgärder som är nödvändiga
för genomförandet av Erbjudandet på den extra bolagsstämma som kommer
att hållas särskilt för detta ändamål vid en senare tidpunkt. Vidare
föreslår styrelsen för Novo Group att extra bolagsstämma fattar beslut
om en extra utdelning om 0,50 euro per aktie. För det fall den extra
bolagsstämman fattar beslut om sådan utdelning kommer den kontanta delen
per aktie av vederlaget att reduceras med ett belopp motsvarande
utdelningen per aktie.

· Större aktieägare i Novo Group ställer sig positiva till
Erbjudandet. Dessa aktieägare är Etra-Invest Oy Ab, Ömsesidiga
Försäkringsbolaget Tapiola med vissa närstående bolag,
Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, med vissa närstående bolag och
Investment Fund Alfred Berg Finland med vissa närstående bolag, som
tillsammans innehar 30,3% av aktiekapitalet i Novo Group, exklusive
aktier som innehas av Novo Group.