Logica CMG (wm-data)

WM-datas årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:04 CEST

Vid WM-data AB:s årsstämma i Stockholm den 6 april 2006 beslöts att:

- Till aktieägarna utdela 0,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2005. Avstämningsdag är
2006-04-11. Utdelning beräknas ske från VPC 2006-04-18.
- Ett oförändrat styrelsearvode på totalt 1.700.000 SEK skall utgå samt att ersättning för utskottsarbete på totalt 200.000 SEK skall utgå.
- Till styrelseledamöter omvälja Börje Ekholm, Lisbeth Gustafsson, Hans Mellström, Gündor Rentsch, Lars Wedenborn och Thord Wilkne.
- Till ny styrelseledamot välja Birgitta Kantola.
- Till styrelsens ordförande omvälja Börje Ekholm.
- Bolaget skall ha en valberedning inför årsstämman 2007 sammansatt av representanter för WM-datas fyra röstmässigt största ägare under september 2006.
- Godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.
- Godkänna det av styrelsen beslutade personaloptionsprogrammet för 2006.
- Godkänna styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft 2006-01-01.

Som medarbetarrepresentanter har utsetts Elisabeth Bull, Susanne Lundberg och Ove Strömberg samt som suppleanter till dessa Bo Bjarnetoft, Gunnel Johansson och Irma Hillström.

På det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Thord Wilkne till vice styrelseordförande.


WM-data AB (publ)


Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Crister Stjernfelt, VD och koncernchef, WM-data tfn: 08-671 92 70 e-post: crstj@wmdata.com
Rickard Petri, CFO, WM-data tfn: 08-671 66 40 e-post: ripet@wmdata.com

(Det kompletta VD-talet från bolagsstämman finns att läsa på: www.wmdata.se)


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se