Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma (publ) offentliggör tillägg till prospekt samt förlänger anmälningsperioden med anledning av att bolaget tecknat ett väsentligt avtal

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 12:14 CET

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål far legala restriktioner.

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt avseende nyemission av aktier (”Erbjudandet”) inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 3 februari 2016. Tilläggsprospektet har den 18 januari 2016 godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt tillsammans med prospektet bland annat på Bolagets webbplats, www.xbrane.com.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 15 januari 2016 offentliggjorde att Bolaget ingått avtal med Helvetic BioPharma om utlicensiering samt marknadsföring och försäljning av Bolagets biosimilar Xlucane i Iran. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 januari 2016

Med anledning av ovanstående har Xbranes styrelse beslutat att förlänga anmälningsperioden till den 21 januari 2016.

Det innebär att tilldelning och besked om tilldelning förväntas ske den 22 januari 2016 istället för 21 januari 2016 som kommunicerades i prospektet.

Investerare som före offentliggörande av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av nya aktier har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. den 20 januari 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm. Investerare som har anmält sig för teckning av nya aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av nya aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till prospektet samt tilläggsprospektet.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Xbrane i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB

M: +46 (0) 763-093 777

E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika inom två huvudsakliga segment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer. Xbrane har en portfölj om totalt åtta potentiella kandidater inom dessa segment och adresserar en marknad där försäljningen av originalläkemedlen uppgår till cirka 95 miljarder SEK.­­

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2016.

Om Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika inom två huvudsakliga segment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer. Xbrane har en portfölj om totalt åtta potentiella kandidater inom dessa segment och adresserar en marknad där försäljningen av originalläkemedlen uppgår till cirka 95 miljarder SEK.

www.xbrane.com