Xtranet

Xtracom AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:28 CET

1 januari- 31 december 2006
Koncernen i sammandrag

· Omsättning: 29,255 MSEK
· Resultat före av- och nedskrivningar: +1,97 MSEK
· Resultat före skatt: +1,58 MSEK
· Nettoresultat: +4,15 MSEK
· Kassaflöde: +5,66 MSEK

Resultat och omsättning
Xtracom växer kraftigt under lönsamhet. Nettoresultatet för helåret 2006 uppgår till +4,15 MSEK, inklusive uppskjuten skatt om +2,59 MSEK.
Resultatet per aktie är +5.7 öre.

Omsättningen uppgår till 29,25 MSEK för året som gick. Det fjärde kvartalet stod för 18,27 MSEK. Detta är en kraftig ökning av omsättningen jämfört med rapporten 1 januari- 30 september 2006, där omsättning för årets första nio månader uppgick till 10,98 MSEK.

Den kraftiga omsättningsökning kan huvudsakligen tillskrivas förvärvet av D&W Teknik AB, men även konsultverksamheten inom Verismo och Systemering ökar sin omsättning markant.

Samtliga rörelsedrivande bolag inom koncernen bidrar positivt till resultatet.


Likviditet
Vid utgången av perioden hade koncernen en kassa på 6,465 MSEK. Likviditeten
bedöms av styrelsen som tillräcklig för att finansiera bolagets nuvarande verksamhet
och organiska expansionsplan.


Personal
Antalet anställda i koncernen per 2006-12-31 var 57 personer, varav 6 är kvinnor.
Detta motsvarar 27 helårsanställda då hänsyn tas till de förvärv som gjorts under året.

Per den 2007-02-14 sysselsätts totalt 65 personer i koncernen inklusive underkonsulter.


Kommande rapporter och möten
Rapporten för första kvartalet publiceras den 15 maj, rapporten för halvåret 2007 den 15 augusti, rapporten för tredje kvartalet den 15 november och bokslutskommuniké för 2007 publiceras den 15 februari 2008.


Adresser och bolagsuppgifter
Xtracom AB
Skeppargatan 3
114 52 Stockholm
Org.nr 556634-1300
Telefon: 08-678 39 00, 08-525 042 50
Fax: 08-528 095 80
E-mail: info@xtracom.se
Web: www.xtracom.se


Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Per Hallerby, Verkställande direktör
Telefon. 070-658 68 68
E-mail: per.hallerby@xtracom.se

Lars Widén, Styrelseordförande
Telefon: 08-678 39 00
E-mail: lars.widen@xtracom.se

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Koncernens revisor.