LinkMed

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:39 CET

 • Nettoomsättning för året blev 80,5 (83,2) Mkr. Valutaeffekterna hade en negativ påverkan på omsättningen med 8 Mkr för helåret.
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet blev 20,0 (19,1) Mkr.  Valutaeffekterna hade en negativ påverkan på omsättningen med 1 Mkr för kvartalet.
 • Den underliggande tillväxten för Olerup SSPs produkter för fjärde kvartalet var mycket stark. Tillväxten för Olerup GmbH i lokal valuta blev 11 % och för Olerup Inc. hela 36 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för året blev -8,1 (18,7) Mkr och för fjärde kvartalet -4,0 (0,5) Mkr. Kostnader av engångskaraktär påverkade rörelseresultatet negativt för fjärde kvartalet med 3,3 Mkr. I jämförelsesiffrorna för 2009 ingår AbSorber endast från den 18 november och Olerup Inc. inte alls.
 • Resultatet efter skatt för året uppgick till -13,6 (10,2) Mkr.
 • Resultatet per aktie såväl före som efter utspädning blev för året -0,58 (0,69) kr.
 • Eget kapital per aktie var 33,43 (34,71) kr.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • LinkMed genomförde anpassningar av organisationen i och med ny strategi.
 • LinkMed utsåg Ondra Partners som finansiell rådgivare i samband med de pågående exitprocesserna.
 • Patientlogistiksystemet PatLog® från ONCOlog Medical ingår i den protonterapiklinik som belgiska IBA kommer att leverera till ett nytt centra i Dimitrovgrad, Ryssland.
 • ONCOlog Medicals PatLog®-system installerat på strålterapiklinik i Tyskland.
 • Likvor fick en order på CELDA®-systemet från Universitetssjukhuset i Örebro.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Distributionsavtal för Brasilien signerat för transplantationsbolagen.
 • Likvors CELDA®-system inköpt av Kuopio universitetssjukhus i Finland.
 • Olerup SSP utökar produktsortimentet genom två exklusiva försäljningsavtal.

VD Ingemar Lagerlöfs kommentar till kvartalet:

De kraftiga marknadsförings- och försäljningssatsningarna börjar ge bra resultat. Uppbyggnaden av USA-verksamheten har kostat 12 Mkr under året. Det är därför med glädje som jag ser en stark försäljningsökning i USA med +36% under sista kvartalet. Europaorganisationen uppvisade även den fin tillväxt med +11%. Under de två senaste kvartalen har större kostnader av engångskaraktär, 9,9 Mkr, tagits för att anpassa LinkMed från investeringar i en bred life science portfölj till en global aktör inom transplantation. Vi kommer under 2011 att arbeta intensivt med att få en hög tillväxt, främst organiskt men även genom att utöka produktsortimentet baserat på förvärv och inlicensieringar”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD, mobil 070-873 2733 eller e-post ingemar.lagerlof@linkmed.se

Okee Williams, Portfolio Manager, mobil 070- 600 5364 eller e-post okee.williams@linkmed.se

Informationen är sådan som LinkMed AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 kl 08:00. Denna rapport och tidigare finansiella rapporter finns även på www.linkmed.se

LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).