Yield AB

YIELD: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:23 CET

· Allt fler bolag använder Yields unika affärsmodell för ägarspridning, kapitalanskaffning och börsnotering.
· Lyckade investeringar i tillväxtföretag skapade betydande övervärden i Yield.
· Yields erbjudanden till aktieägarna gav god avkastning på investerat kapital.
· Fulltecknad nyemission i då helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB genomfördes i november. Handel i aktien startade i december. Archelon Mineral AB är därefter ett intressebolag till Yield AB och ej längre ett dotterbolag.
· Det av Yield ägarspridda bolaget Svenska Capital Oil AB har träffat avtal om omfattande oljereserver i Ukraina. Listning planerad till första halvåret 2007.
· Yield renodlas med målsättning att ta del av värdeökningar i bolag som avser att noteras samt ge aktieägarna attraktiva investeringserbjudanden.
· Resultatet för perioden -1 800 Tkr (-2 290 Tkr). Nettoomsättning 932 Tkr (322 Tkr). Resultat per aktie -0,02 kr (-0,03 kr).


Yields affärsidé, filosofi och vision
Yield har som affärsidé att bistå med tjänster till bolag vars aktie på kort sikt ska listas på handelsplats. Ett sätt är att på speciella villkor erbjuda Yields aktieägare att teckna aktier i det aktuella bolaget. Därmed fördelas aktier i externa bolag till många av Yields aktieägare. Verksamheten kan kombineras med en investering från Yields sida i det aktuella bolaget samtidigt som bolagets huvudägare vederlagsfritt överlåter en del av den befintliga aktiestocken till Yields aktieägare i en så kallad ägarspridning. Till affärsidén hör även att i egen regi identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Yield skall bygga upp ett aktieinnehav i tillväxtbolag genom att gå in med väl avvägda investeringar i tidiga utvecklingsskeden samtidigt som de enskilda aktieägarna i Yield skall erbjudas fördelar i dessa bolag. Yield skall därmed skapa en substans bestående av omsättningstillgångar med ett allt mer ökande värde. Yield förväntas under 2007 äga andelar i bolag med mervärden från begränsade, men väl placerade, finansiella resurser. Ur denna styrkeposition skapas goda möjligheter för Yield att offensivt öka bolagets tillväxt och samtidigt erbjuda de enskilda aktieägarna attraktiva investeringsalternativ.


RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden januari till december 2006 uppgår före skatt till minus 1 800 Tkr (-2 290 Tkr). Resultatet belastas med en nedskrivning av aktieinnehavet i bolaget International Tube Machinery AB med beloppet 575 Tkr, vilken gjorts av försiktighetsskäl. Resultatet för fjärde kvartalet 2006 uppgår före skatt till 792 Tkr (-1 280 Tkr). Det positiva resultatet har uppnåtts vid försäljning av aktier.

Prospekteringsbolaget Archelon Mineral AB har fram till december 2006 varit ett helägt dotterbolag till Yield AB. Under december genomfördes en nyemission i Archelon varvid Yields ägarandel reducerades till mindre än 50 procent. Archelon har därför i denna redovisning ej upptagits som ett dotterbolag till Yield. Archelon är nu ett intressebolag och någon koncernredovisning har ej gjorts.

Yield har under 2006 deltagit i nyemissioner i Opus Prodox AB, Svenska Capital Oil AB, PSI Spelinvest AB, Drillcon AB och Archelon Mineral AB. Yield har även erhållit aktier i PSI Spelinvest som ersättning för ägarspridning i detta bolag samt genom en apportemission tecknat sig för aktier i Public Eye AB.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2006 För att renodla Yields verksamhet genomfördes under fjärde kvartalet 2006 en nyemission och listning i det helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB där aktieägarna i Yield erhöll teckningsföreträde samt rabatt på emissionskursen.

Styrelsen i Yield beslutade under 2006 att lista det då helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB. För varje 6-tal aktier i Yield erbjöds aktieägarna i Yield att teckna en ny aktie i Archelon för 1,20 kr. Allmänheten erbjöds deltaga i emissionen på teckningskursen 1,45 kr. Intresset för emissionen var stort och ett överteckningserbjudande omfattande en del av Yields existerande aktier i Archelon fick därför utnyttjas. Yields ägarandel i Archelon är efter nyemission och överteckningserbjudande ca 48 procent.

Archelon-aktien listades på Göteborgslistan/Nordic MTF i december 2006. Archelons marknadsvärde var per den 31 december 2006 ca 53 Mkr. Mer information om Archelon Mineral AB finns att hämta på bolagets hemsida www.archelon.se.

HELÅRET 2006
Under andra kvartalet 2006 har styrelsen i Yield, med stöd av bemyndigande från ordinarie årsstämma, genomfört en riktad emission av 3 234 567 B-aktier till kursen 0,81 kr motsvarande beloppet 2 620 000 kr. Aktierna har tecknats av finansiella investerare. Syftet med emissionen var att tillföra Yield beredskap att medverka i beslutade och framtida investeringar i tillväxtbolag i samband med ägarspridningsuppdrag. De nyemitterade aktierna medförde en utspädning på ca 3,9 procent.

Yield har under våren 2006 medverkat till en ägarspridning i PSI Spelinvest AB där aktieägarna i Yield vederlagsfritt erhöll aktier i PSI motsvarande ca 5 procent av aktiestocken vid den tidpunkten.

Genom Yields försorg erhöll aktieägarna i Yield också under våren 2006 ett erbjudande att med företräde och rabatt teckna aktier i en nyemission i Opus Prodox AB. Emissionsbeloppet var på ca 10 miljoner kronor vilket i sin helhet tecknades av Yields aktieägare.

Yield har även genomfört en ägarspridning i Drillcon AB innebärande att 5 procent av Drillcons befintliga aktier under juli 2006 vederlagsfritt tilldelades aktieägarna i Yield. Yield har under juli-augusti 2006 även assisterat Drillcon inför listning på First North. Drillcon är i Sverige ett marknadsledande företag inom kärnborrning, under och ovan jord, styrd kärnborrning samt vertikal och horisontell raise-borrning. Läs mer om Drillcon på www.drillcon.se. Inför listningen av Drillcon genomfördes med Yields medverkan en utförsäljning av befintliga aktier i bolaget, där aktieägarna i Yield erbjöds företräde. Erbjudandet övertecknandes tre gånger. Även Yield tecknande sig för aktier i denna försäljning.

Yield har vidare konsulterats av Svenska Capital Oil AB i samband med apportemission och kapitalanskaffning för vidareutveckling av bolagets oljeprojekt i bland annat Nordsjön och Ukraina. Yield har tidigare medverkat i en ägarspridning i detta bolag där Yields aktieägare erhöll ca 10 procent av dåvarande aktiestock i Capital Oil.

Övervärdet i Yields olika investeringar är betydande. Bland Yields större tillgångar bör nämnas aktieinnehaven i Archelon Mineral AB och Svenska Capital Oil AB.

Det beräknade teoretiska nettovärdet (före skatt) av teckningserbjudanden och vederlagsfria aktier som tillförts aktieägarna i Yield under rapportperioden motsvarade ca 30 Mkr eller ca 35 öre per aktie, baserat på börskurser den 31 december 2006

Diskussioner och förhandlingar med nya bolag angående Yields medverkan i nyemissioner där Yields aktieägare skall erbjudas fördelar pågår.

Svenska Capital Oil AB
Yields ägande i oljebolaget Svenska Capital Oil AB uppgick vid årsskiftet till ca 8 procent efter utspädningseffekter genom en emission till Sadkora AB samt en kapitalanskaffning som genomfördes i en riktad nyemission under december 2006. En listning av bolagets aktier är planerad att ske under första halvåret 2007.

Tidigare under 2006 undertecknade Capital Oil ett så kallat Joint Activity Agreement med ett statligt ukrainskt oljebolag avseende utvecklingen av två koncessioner i västra Ukraina innehållande stora oljereserver. I samband med detta förvärvade Capital Oil genom beslut om riktad emission till Sadkora AB hela den "västerländska" delen av projektet vilket tidigare drivits på 50-50 basis med detta bolag. De samlade utvinnbara oljereserverna inom licenserna bedöms vara betydande. Capital Oils ägarintresse i projektet uppgår till 87 procent, resterande 13 procent innehas av det statliga ukrainska oljebolaget.

Capital Oils affärsidé är att köpa in sig i producerande fält och därigenom skapa en cash-flow och att förse aktieägarna med ett större antal prospekteringsprojekt till en låg kostnad. Strategin är att finna oljefält som är undervärderade på grund av brist på kapital i landet i fråga, såsom vissa områden i före detta Sovjetunionen eller oljefält som är marginella men kan ge god avkastning med användande av moderna metoder och senaste teknik för att utvinna oljan. Bolaget fokuserar i första hand på områden eller länder med förbisedd potential. Förvärvade koncessioner uppgraderas sedan genom geologiskt och geofysiskt arbete. Den fortsatta prospekteringen finansieras via partners som står för hela eller delar av kostnaderna för undersökningarna.

Capital Oil tilldelades efter en ansökningsrunda hösten 2005 en koncession på den brittiska sockeln i Nordsjön. Bolaget har allt sedan dess bearbetat omfattande seismiska data från området. Blocket har en total area på cirka 170 kvadratkilometer. Det har identifierats en stor olje- och gaspotential inom koncessionen. I december 2006 tecknades ett avtal om samarbete med det norska oljebolaget Rocksource AS där Rocksource mot utförande av visst arbete erhåller 25 procents ägarandel i den brittiska koncessionen.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Yield har under perioden januari till december 2006 gjort investeringar uppgående till 4 252 Tkr i form av nytecknade aktier i Archelon Mineral AB, Svenska Capital Oil AB, Opus Prodox AB, PSI Spelinvest AB, Drillcon AB och Public Eye AB.

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 kr (0,13 kr). Resultatet per aktie var -0,02 kr (-0,03). Likvida medel var vid årets ingång 6 792 Tkr och uppgick vid årets slut till 2 990 Tkr. Soliditeten uppgick till 97 procent.

Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista december 2006 till tre personer på heltid. I december 2006 har Patric Perenius tillträtt som tillförordnad verkställande direktör i Yield.

Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield uppgick per 2006-12-31 till 2 000 000 A-aktier och 80 962 962 B-aktier. Aktiekursen (senaste betalkursen) den sista december 2006 var 0,66 kr (0,26 kr) vilket gav ett marknadsvärde på 53,4 Mkr (19,8 Mkr). Aktiens kvotvärde är 0,02 kr.

Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF. Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för Yield på aktielistan är Yild MTFB. En handelspost uppgår för närvarande till 5 000 aktier. Bolaget har cirka 3 700 VPC-registrerade aktieägare. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller Nordic MTF:s hemsida under fliken Nordic MTF/kurser på www.ngm.se.

Årsstämma och årsredovisning
Ordinarie årsstämma kommer att hållas i Göteborg i maj månad 2007. Styrelsens fullständiga förslag, dag för stämman samt tidpunkt och plats meddelas i kallelse som kommer att annonseras på sedvanligt sätt. Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida www.yield.nu i god tid före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på Yields kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning
Yields styrelse kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets utvecklings- och investeringsbehov.

Redovisningsmetoder
Till följd av att Yield inte längre är moderföretag i en koncern har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké bolaget tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Yields begäran om förhandsbesked om vederlagsfria aktier Yield har hos skatterättsnämnden begärt förhandsbesked om den skattemässiga behandlingen av vederlagsfria aktier. Regeringsrätten har den 17 oktober 2006 fastställt skatterättsnämndens förhandsbesked.

Beskedet innebär att tilldelade aktier skall räknas som en vinstutdelning. Detta innebär att värdet på tilldelade aktier normalt är en skattepliktig inkomst.

Konsekvensen för den enskilda aktieägaren är att denne får ett ingångsvärde som motsvarar det värde som beskattas. Vid försäljning av den vederlagsfritt erhållna aktien baseras eventuell reavinst, eller reaförlust, på detta ingångsvärde. Om aktierna är marknadsnoterade kan schablonmetoden tillämpas om denna framstår som mer fördelaktig.

Det skattepliktiga beloppet skall bestämmas till marknadsvärdet på de mottagna aktierna. Det är förenat med stora svårigheter att bedöma vad som är ett korrekt marknadsvärde. Yield har ej lyckats erhålla vägledning i denna fråga från skattemyndigheten.

Yield har medverkat i ägarspridningar i ett antal bolag där de vederlagsfritt erhållna aktierna, efter Regeringsrättens besked, skall redovisas som vore det en vinstutdelning. I de flesta fall har aktierna först långt efter ägarspridningen blivit noterade eller listade på en marknadsplats för aktiehandel. I dessa fall har det därför ej heller förelegat någon egentlig handel i aktien, som ju skulle kunna utgöra en grund för uppskattning av aktiens värde. Yield anser att aktiens värde i dessa fall bör bestämmas utifrån respektive bolags substansvärde vid ägarspridningstillfället utgående från synligt eget kapital per aktie.

Ytterligare information med upplysningar om skattekonsekvenser av mottagna vederlagsfria aktier samt den utnyttjade rätten att teckna aktier till förmånliga villkor finns på Yields hemsida.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari - mars 2007 lämnas tisdagen den 15 maj 2007.
Delårsrapport för perioden januari - juni 2007 lämnas torsdagen den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för perioden januari - september 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007.Göteborg den 22 februari 2006
Styrelsen för Yield AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Patric Perenius, tillförordnad VD Yield AB
Telefon: 0709-688806
E-post: info@yield.nu


GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

Yield har som primär affärsidé att ägarsprida aktier i andra bolag. Aktier i externa bolag fördelas till Yields ca 2 800 aktieägare. Därmed uppnås väsentliga villkor för att bolaget ska kunna bli publikt och noterat på en handelsplats för aktier, t ex Stockholmsbörsen eller NGM.
I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeenden.