Yield AB

Yield: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:45 CET

 

* Yield fullföljer renodlingen innebärande fokus på bolag inom medicinsk utveckling där potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god.
* Yields intressebolag Isofol Medical visar stark tillväxt, såväl vad gäller verksamheten som värdeutvecklingen.
* Yield genomför investering i Dermafol AB, ett forskningsbolag med stor tillväxtpotential.
* Resultatet för helåret 2010 uppgick till - 6 702 Tkr (- 2 466 Tkr). För fjärde kvartalet 2010 var resultatet positivt, 1 358 Tkr (- 461 Tkr).

Yields affärsidé, filosofi och vision
Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier.

Yield skall bygga upp ett aktieinnehav i tillväxtbolag genom att gå in med väl avvägda investeringar i tidiga utvecklingsskeden samtidigt som de enskilda aktieägarna i Yield skall erbjudas fördelar i dessa bolag.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet helåret 2010 uppgår före skatt till - 6 702 Tkr (- 2 466 Tkr). Resultatet för fjärde kvartalet år 2010 var positivt, 1 358 Tkr (- 461 Tkr).
Det negativa helårsresultatet beror till större delen på nedskrivning av innehavet i Aitellu AB vilket under första kvartalet 2011 har avyttrats.

UTVECKLING I PORTFÖLJBOLAGEN

Isofol Medical AB
Isofol Medical bygger på 30-års medicinsk forskning vilket har resulterat i den unika folatbaserade läkemedelskandidaten Modufolin®. Isofol Medical kommer, tillsammans med den strategiska schweiziska forskningspartnern Merck & Cie AG, utveckla och licensiera Modufolin® till större läkemedelsföretag. Modufolin® förväntas förbättra effekten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en viktig grupp modern cytostatika som används vid cancerbehandling. Parallellt med sin läkemedelsutveckling utvecklar Isofol Medical också ett diagnostiskt verktyg för att individualisera och optimera folatbaserad cancerbehandling. Den internationella marknaden för preparat inom cancerbehandling är värd flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 35 % av Isofol Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:
* Isofol har förberett uppstarten av den kombinerade fas I/IIa - studien som ligger till grund för utvecklingen av Modufolin®. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och beräknas pågå i 18 månader. Delresultat kan komma att offentliggöras tidigare.

* Det europeiska patentverket har godkänt Isofol Medicals patentansökan gällande skydd av Modufolin®, ett folat för cancerbehandling utvecklat tillsammans med den internationella läkemedelsjätten Merck & Cie AG. Nästa steg i Isofols patentstrategi är att få patentet godkänt även i USA och andra större marknader. Detta bedöms kunna vara klart inom ett år.

* Bolaget slöt ett exklusivt licensavtal med University of Southern California (USC) gällande USCs patentfamilj på den folatbaserade racemiska föregångaren till Modufolin® för den nordamerikanska marknaden. Avtalet stärker Isofol Medicals patentportfölj.

* Isofol har tagit fram en utvecklingsplan för Modufolin® . Planen kommer ligga till grund för förhandlingar med både läkemedelsmyndigheter och internationella läkemedelsföretag.

* För att finansiera den fortsatta verksamheten har Isofol slutit avtal med ValleyRoad Capital, VRC, i Genève, Schweiz. Bolaget har genomfört en grundlig Due Diligence av Isofol, dess organisation och den forskning som ligger till grund för Modufolin®. VRC specialiserar sig på Private Placements hos ledande industrifamiljer och institutionella investerare i främst Schweiz. VRC har genom åren framgångsrikt byggt upp ett stort förtroende hos ledande "family offices". Nyligen genomförde bolaget försäljningen av den privatägda privatbanken Frank Galland & Cie i Schweiz med mer än 25 miljarder SEK under förvaltning. Projektansvarig inom VRC är Pierre Kladny med bakgrund från ledande positioner inom Private Equity finansiering hos bl.a. Privat Banken Lombard Odier Darier Hentsch i Genève, Schweiz.

Dermafol AB
Yield har tillsammans med sitt intressebolag Isofol Medical AB och ett antal forskare och entreprenörer bildat Dermafol AB. Bolaget bedriver utveckling och kommersialisering av unika, folatbaserade behandlingsmetoder inom vissa specifika områden, främst hud och slemhinnor. Merck & Cie i Schweiz, världsledande inom utveckling och produktion av folatderivat för medicinskt bruk, står i nära relation till bolaget.

Bolaget har under perioden format en organisation och påbörjat det kliniska arbetet som skall underbygga de första patentansökningarna, vilka förväntas processas under första halvåret 2011.

En initial kapitalisering av Dermafol påbörjades under fjärde kvartalet 2010 och slutfördes under första kvartalet 2011.

Yield avtalade under slutet på perioden om utökning av innehavet i bolaget motsvarande 10 % av aktiekapitalet. Affären slutfördes under första kvartalet 2011.

Yields ägarandel i Dermafol uppgår därefter till ca 26 %.

Aitellu AB
Styrelsen i Yield beslutade att avyttra innehavet till en ny huvudägare med resurser och kompetens att trygga utvecklingen i bolaget. Yields innehav i Aitellu har skrivits ner i denna rapport. Yields ägarandel i Aitellu uppgår till 35,09 %.

Efter periodens utgång har innehavet i sin helhet avyttrats.