Yield AB

Yield: Yields intressebolag Isofol kapitaliserat

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 11:40 CET

(Aktietorget: YILD B)

Nyligen ingick Yields intressebolag Isofol Medical ett viktigt avtal med Merck Eprova AG i Schweiz, världsledande bolag inom produktion av folater för medicinskt bruk. Avtalet innebär att Isofol Medical ges exklusiv rätt att försälja och och/eller utlicensiera Modufolin® för all cancerbehandling. I syfte att genomföra Fas 1 och 2-studier av Modufolin® har Isofol tillförts medel tillräckliga för att kunna bedöma den kommersiella potentialen i Modufolin®. Därtill har Isofol utfört enstaka kliniska prövningar vilka visat lovande resultat. Yield äger cirka 35% av kapitalet i Isofol.

Isofol Medical har efter 15 års intensiv forskning tillsammans med Merck-Eprova AG, nått ett genombrott inom cancerbehandling. Tillsammans har man utvecklat en stabil form av den aktiva metaboliten i LV (Leucovorin) med varumärkesnamnet Modufolin® som tagits fram för att ersätta Leucovorin vid cancerbehandling. Leucovorin har i över 30 år tillsammans med cellgiftet 5FU utgjort grundstenen vid behandling av koloncancer. Kombinationen 5FU och LV har en omsättning på ca 10 miljarder kronor i hela världen. Modufolin® har i prekliniska försök i kombination med 5FU visat betydligt högre effekt med mindre biverkningar jämfört med den idag använda kombinationen 5FU-LV.

Merck Eprova kommer att förse Isofol med Modufolin® för kliniska tester, Fas 1-2 studien beräknas vara slutförd inom 15 månader. Modufolin® väntas även ha ett flertal andra användningsområden, såväl inom cancerbehandling som i andra medicinska områden.

Isofol har genom den nyligen slutförda nyemissionen tillförts tillräckliga medel för att kunna bedöma den kommersiella potentialen i Modufolin®. Bolaget har för avsikt att försälja licensrättigheter för Modufolin®, vilket kan ge intäkter för bolagets hela framtida kapitalbehov. Kapitalanskaffningen i Isofol har baserats på ett bolagsvärde i Isofol uppgående till 150 Mkr. Yield har deltagit i emissionen och försvarat sin andel vilken uppgår till ca 35 %.


För mer info:
Mats Lind, VD Yield, 031 708 17 81


Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på AktieTorget under kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.