Statistiska centralbyrån, SCB

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010: Var tredje Buss- och spårvagnsförare född utanför Norden

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 09:58 CET

Bagare och konditorer var 2010 det yrke med högst andel födda utanför EU27 och Norden med 41 procent. Var tredje Buss- och spårvagnsförare var född utanför Norden.

På den svenska arbetsmarknaden var 13 procent av de anställda i åldrarna 16-64 år utrikesfödda. Andelen utrikesfödda i befolkningen i dess helhet var 18 procent.

Bland de 15 vanligaste yrkena för anställda födda utanför EU27 och Norden, fanns Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. följt av Hotell- och kontorsstädare m.fl. och Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Inom dessa tre yrken fanns drygt en femtedel av alla anställda som var födda utanför EU och Norden.

Det nionde vanligaste yrket för anställda födda utanför EU27 och Norden var Buss- och spårvagnsförare där knappt var tredje anställd var född utanför Norden.

De 15 största yrkena för anställda födda utanför EU och Norden, 2010
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330209.aspx

1) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96). Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar andelarna inte alltid till 100.

Yrket med högst andel födda utanför EU27 och Norden var Bagare och konditorer med 41 procent. Här ingår förutom bagare och konditor även pizzabagare.

Bland yrken med låg andel födda utanför EU27 och Norden fanns bl.a. Förare  av jordbruks- och skogsmaskiner, Brandmän, Militärer  och Flygledare.

Yrken med lägst andel anställda födda utanför EU och Norden, 2010
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330209.aspx

1) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

Yrken med högst andel anställda födda utanför EU och Norden, 2010
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330209.aspx

1) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

Ojämn könsfördelning i nästan alla sektorer

Jämn könsfördelning innebär att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 procent. Om något av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno- eller mansdominerad.

Diagrammet visar andelen kvinnor och män 16-64 år som var anställda i de olika sektorerna samt de som var anställda i ledningsarbete1 2010. I kommuner och landsting var ledningsarbetet kvinnodominerat, medan  det i näringslivet var mansdominerat. Jämn könsfördelning inom ledningsarbete var det inom statlig sektor. Samtidigt var 80 procent av de anställda 16-64 år i kommuner och landsting kvinnor och 20 procent män. I den statliga sektorn var 51 procent av de anställda kvinnor och 49 procent män. I näringslivet var 39 procent av de anställda kvinnor och 61 procent män.

Könsfördelningen bland de anställda jämfört med könsfördelningen bland anställda i ledningsarbete efter sektor, 2010

1) Ledningsarbete inkluderar utöver chefer även högre ämbetsmän och politiker (t.ex. ambassadörer, kommunchefer, riksdagsledamöter och statsekreterare), samt chefstjänstemän i intresseorganisationer (t.ex. förbundsordföranden och generalsekreterare). Yrkesgrupp 1.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser anställda i åldern 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt följande definition i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS): alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad 2010. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i ramen.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar

Susanne Gullberg Brännström
Tfn 019-17 66 61
E-post susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.