Statistiska centralbyrån, SCB

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden: Stor yrkesspridning bland ekonomutbildade

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:37 CET

Högskoleexaminerade inom ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap och biologi har stor yrkesspridning på arbetsmarknaden. Endast omkring var tionde av de utbildade arbetade inom den vanligaste yrkesgruppen 2008.

Även bland dem med gymnasial utbildning som högsta utbildning är yrkesspridningen stor, särskilt bland dem med högskoleförberedande gymnasieutbildning.

De med minst treårig högskoleutbildning inom  samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, men som saknade examen, var spridda inom en rad olika yrkesgrupper. Ingen av dessa yrkesgrupper var påfallande vanligare än någon av de andra. Exempel på dessa yrkesgrupper är revisorer, journalister, banktjänstemän och kreditrådgivare i vilka vardera 6 procent återfanns 2008.

Liten yrkesspridning bland legitimationsutbildningar

Bland utbildningar med liten yrkesspridning återfinns framförallt utbildningar med tydligt ”målyrke” såsom läkare, psykolog och polis, där merparten av de utbildade återfanns inom utbildningens målyrke 2008.

Yrkesspridningen för dem som läst minst 20 poäng enligt det gamla poängsystemet inom något ämne på eftergymnasial nivå, men som saknade examen, varierade stort beroende på studiernas inriktning och på antalet avklarade poäng. Lägst var yrkesspridningen bland dem med minst tre års studier på eftergymnasial nivå inom pedagogik, men som saknade examen. Av dessa arbetade tre av fyra inom utbildningssektorn 2008, framförallt som grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Bland dem som studerat minst tre år på eftergymnasial nivå inom naturvetenskap, matematik och data, men som saknade examen, arbetade närmare fyra av tio inom data och IT, exempelvis som systemerare och programmerare.

Likartad yrkesfördelning bland ingenjörsutbildade

De med civilingenjörs- eller högskole- och gymnasieingenjörsexamen har yrkesfördelningar som ligger relativt nära varandra. Dels finns viss utbytbarhet på samma nivå mellan olika inriktningar, dels mellan olika utbildningsnivåer med samma inriktning. Inom flertalet av ingenjörsyrkena återfanns även anställda utan examen men med eftergymnasial utbildning inom teknik, mellan 4 och 7 procent.

Definitioner och förklaringar

Denna rapport syftar till att beskriva utbildningars spridning på yrken, så kallad yrkesspridning. Vidare är avsikten att studera vilka utbildningar som har liknande yrkesstruktur, det vill säga vilka utbildningar som leder till likartade yrken på arbetsmarknaden. Även utbildningsspridningen inom ett urval av yrken studeras, vilket också kan ge en bild av vilka utbildningar som kan antas vara utbytbara med varandra.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Temarapport 2010:4.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Karin Zetterberg
Tfn 08-506 945 31
E-post fornamn.efternamn@scb.se