AFA Försäkring

Ytterligare 1,9 miljoner för att minska arbetsskadorna vid städning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:39 CET

Städsektorn är hårt drabbad av arbetsskador och ligger högt i sjukfrånvarosstatistiken. Nu anslår AFA Försäkring ytterligare drygt 1,9 miljoner kronor till ett aktionsprogram för att minska arbetsskadorna och arbetssjukdomarna bland städpersonal. Företag inom entreprenadstädning, trappstädning, hotellstädning eller som har städning i egen regi ska nås av projektet.

Aktionsprogrammet undersöker till exempel vilka grupper av städare som löper större risk än andra att drabbas av arbetsskada, hur städarbetet kan organiseras så att det blir mer omväxlande och mindre tungt, vilka arbetsmoment som innebär störst belastning och därmed är viktigast att åtgärda, hur man kan förbättra städutrustningen, samt hur man kan påverka upphandling av städtjänster.

Värk och smärta
Programmet har gjort en kartläggning som visar att hälften av städpersonalen upplever smärta varje vecka i axlar och armar. Enligt 64 procent har arbetet mycket påfrestande och ensidiga rörelser/moment. Endast sju procent av städpersonalen har fått mer än fem dagars utbildning.

Kartläggningen visar också att arbetsskadorna är jämt spridda över landet, samt att 75 procent av arbetsolyckorna och 82 procent av arbetssjukdomarna finns på företag med fler än 50 anställda. Därför är programmets målgrupp bred. Företag som utför entreprenadstädning, trappstädning, hotellstädning eller har städning i egen regi ska nås av resultaten.

Man har man också besökt och intervjuat fem företag som anses ha en god arbetsmiljö. Fler företag ska besökas och resultaten analyseras.

- Vi vill få fram vilka drivkrafter som är de viktigaste för dessa företag och ta reda på varför de har en god arbetsmiljö. Dessa drivkrafter kanske också kan gälla för andra städföretag? Vi hoppas att detta ska ge oss konkreta råd och tips om säkrare arbete för städpersonal, säger Ann-Beth Antonsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstiutet.

Skadedrabbad yrkesgrupp prioriteras
Statistik från AFA Försäkring visar att cirka en femtedel av alla allvarliga arbetsolycksfall bland städpersonal är fallolyckor. Städpersonal har också förhöjd risk att drabbas av en arbetssjukdom och de är den yrkesgrupp som löper högst risk att drabbas av ett sjukfall som leder till aktivitets- eller sjukersättning. Kvinnlig städpersonal har högre andel med diagnoser ”skelettet och rörelseorganens sjukdomar” jämfört med kvinnor i andra yrkesgrupper.

- Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är nödvändigt med fortsatt forskning om hur städyrket kan förbättras. Städpersonal är av de yrkesgrupper vi prioriterar särskilt i vårt skadeförebyggande arbete, säger Staffan Linell, AFA Försäkring.

Samarbetsprojekt
Programmet, som startade våren 2005 och pågår till och med 2008, drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Luleå Tekniska Universitet, Almega, Hotell- och Restaurangfacket, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svenska Fastighetsanställdas förbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunalarbetareförbundet, samt företag som tillverkar och säljer städutrustning. Programmets totala forskningsanslag uppgår till drygt 3,9 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta
Ann-Beth Antonsson, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08-598 563 47
Staffan Linell, AFA Försäkring, Forskning, 08-696 46 30, 0708-92 85 71

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med forskning och utveckling inom miljö och arbetsmiljö. IVL driver projekt i samråd med arbetsmarknadens parter med målet att förbättra arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet och förebygga arbetsskador. Läs mer om IVL:s verksamhet på www.ivl.se.