Sundsvalls kommun

Ytterligare ett steg mot nya Sundsvalls hemtjänst där kontinuitet är viktig ledstjärna

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 06:46 CEST

Nu har Skönsmons hemtjänstgrupp redovisat resultatet av fas två i sitt Vanguardarbete för socialtjänstens ledning.

Socialtjänsten i Sundsvall har tagit hjälp av danska konsultbolaget Vanguard för att utveckla sin hemtjänstverksamhet mot ökad kontinuitet, större kundfokus och bättre arbetsmiljö. Tanken är att resultatet ska bilda modell för hela hemtjänstens arbete framöver.

Den första fasen – Check - innebar att hemtjänstpersonalen gjorde en genomgripande kartläggning av arbetets alla moment samt intervjuade kunder. Gruppens formulering av syftet utifrån kundens perspektiv blev under check-fasen: ”Ge mig det stöd jag behöver så jag klarar mig själv och uppnår livskvalitet”

I nästa fas – Plan – som pågått i sex veckor har arbetsgruppen i mindre skala testat nya arbetssätt där stödet till de äldre är bättre utformat utifrån syftet och vad de äldre anser är viktigt för dem.

Nytt arbetssätt gav positiva effekter

När Socialtjänstens ledningsgrupp var inbjudna till Skönsmohuset fick de ta del av de slutsatser gruppen dragit efter att ha testat det nya sättet att arbeta. I ett av de rum som gruppen under projekttiden tapetserat med mätresultat, kunders synpunkter, nya arbetsprinciper och annat som kommit fram, berättade medarbetare i gruppen att de sett många positiva effekter av det nya sättet att arbeta.

Under testtiden har gruppen övergett sitt IT-baserade planeringssystem och gjort sina dagsplaneringar manuellt för varje kund. De har lagt in viss överbemanning för att på så sätt minska behovet av vikarier. Då vikarier ändå behövts har de själva kallat in lämplig vikarie. De har på plats hos kunden själva bedömt vad, utöver den beviljade insatsen, som de kan hjälpa kunden med när de ändå är där. De har också organiserat arbetet så att färre personer har hand om varje kund för att nå ökad kontinuitet samt att fler insatser utförs sammanhängande istället för att styckas upp över tid.

Under testtiden har de också använt vissa mått. Hur nöjd kunden är och hur de mår, kontinuiteten, hur ofta trygghetslarmen används samt skillnad mellan tidigare tidplanering och den verkliga.

”Vi kan bättre designa hjälpen från gång till gång när vi utgår från hur de mår för dagen” säger Ulrika Andersson som deltagit i testarbetet.

Resultaten har visat att arbetsmomenten, när de inte styrts av schablontider utan har fått ta den tid de tar, i snitt tagit en halv minut mindre tid samtidigt som kunden upplevt att personalen är där längre.

Sjukfrånvaron i personalgruppen har minskat liksom antalet larm från kunder. Gruppen gör bedömningen att med den kontinuitet som det nya sättet att arbeta ger så mår kunderna bättre, blir tryggare och behovet att larma minskar. Personalens stress har minskat och meningsfullheten ökat.

Utökas till hela Kuben

Från och med 7 maj kommer det testade arbetssättet att utökas till att omfatta all hemtjänst i Kuben. Efter utvärdering avgörs hur resultatet av Vanguardarbetet i Skönsmon ska kunna införlivas i Sundsvalls hemtjänst som helhet.

”Jag har nyss gått kommunens värdskapsutbildning, som alla i kommunen ska genomgå. Det sätt vi nu jobbar på, stämmer helt och hållet med det goda värdskapet”, säger Håkan Nilsson, medarbetare som deltagit i projektet från start.

Mer om Vanguardprojektet i Skönsmon:
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/Standiga-forbattringar-LEAN/Exempel-pa-Lean-i-socialtjansten/Vanguard/

Kontakt:

• Ann-Katrin Falk, områdeschef hemtjänsten Skönsmon, Telefon 15 54 32, 070-399 88 78

• Peter Löthman, socialdirektör, Telefon 19 10 89, 070-339 58 01