Moretime Group

Ytterligare teckningsåtaganden

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 11:58 CEST

Utöver den teckningsförbindelse som Carl-Fredrik Morander AB lämnat om 2 Mkr har Bolaget nu erhållit ytterligare teckningsåtaganden från de större ägarna Aggregate Media Fund, Peter Larsson, Georgson Ventures AB samt Jonas Stier om totalt 1,5 Mkr. Samtliga av de namngivna aktieägarna tecknar sin andel i företrädesemissionen. Se informationsmemorandum, sid 25 för information om aktuellt innehav. Ingen av teckningsåtaganden är säkerställda genom inlåning eller liknande.

Som tidigare kommunicerats har därutöver en avsiktsförklaring tecknats med en strategisk investerare om en riktad emission på 10 Mkr varav Bolaget erhåller 2,5 Mkr i form av ett brygglån i veckan. Det gör att det finns namngivna tecknare för 67,5% av det totala emissionsbeloppet på ca 20 Mkr (riktade emissionen och företrädesemissionen).

Emissionernas genomförande är villkorat av att en ackordsuppgörelse fastställts av Stockholms tingsrätt. Ackordsuppgörelsen skall ge fordringsägarna 25 procent av det ursprungliga fordringsbeloppet. Den riktade emissionen är också villkorad av att företrädesemissionen blir fulltecknad.

Teckning med och utan företrädesrätt pågår fram till och med 15 april. Handel med teckningsrätter pågår på Aktietorget fram till den 13 april.

Se Carl-Fredrik presentera Bolaget och emissionen på Aktietorgets investerarträff igår.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.