Riksrevisionen

Yttrande över En reformerad grundlag SOU 2008:125

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:32 CEST

Sammanfattning Riksrevisionen delar utredningens syn på betydelsen av utskottens arbete med uppföljning och utvärdering. Riksrevisionen instämmer också i förslaget att en bestämmelse om utskottens skyldigheter införas i regeringsformen. Riksrevisionen instämmer vidare i de ändringar som utredningen föreslagit i 9 kap. regeringsformen om statsbudgeten, riktlinjer för statsverksamheten och årsredovisning för staten. Riksrevisionen instämmer också i utredningens förslag om en ändrad regeringsform i 15 kap. 17 - 19 §§. I övrigt avstår Riksrevisionen från att yttra sig om utredningens förslag.

 

Läs mer på: http://www.riksrevisionen.se/upload/2573/yttrande_grundlagsutredningen.pdf