Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 11:48 CEST

Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet

Styrelsen för Zenergy AB (publ) (”Zenergy” eller ”Bolaget”)har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämman den 26 augusti 2015, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Zenergy cirka 23 MSEK före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillför Zenergy ytterligare 46 MSEK.

Emissionslikviden äri huvudsak avsedd för marknadssatsningen som främst omfattar implementering av Zenergys nya affärsområde: Zenergy ZIP-lokaler för uthyrning. Efterfrågan av tillfälliga lokaler i modulform är mycket stor. Marknadspotentialen påverkas positivt och till stor del av kommunernas behov av förskolelokaler, skollokaler och andra offentliga lokaler. Ytterligare en faktor som driver den allmänna marknadsutvecklingen är den rådande och förväntade efterfrågan som uppkommit på grund av det stora behovet av olika utbildningar av nyanlända. Kommuner önskar hyra modulerna på 3-5 år med möjlighet att förlänga hyrestiden. För att möta denna kraftigt växande efterfrågan för uthyrning av Zenergy ZIP-Lokalmoduler har Zenergy bildat ett uthyrningsbolag med ambitionen att bygga upp en egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med marknadsaktörer.

Nyemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Zenergy har företrädesrätt att för fem befintliga aktier teckna två (2) units, varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
  • Emissionskursen är 6 SEK per unit.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 18 maj 2016.
  • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2018. Optionerna kan lösas in under juni månad 2018 och lösenkursen är 12 SEK för teckning av en aktie med stöd av en teckningsoption.
  • Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Zenergy cirka 23 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Zenergy ytterligare cirka 46 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningstid för Nyemissionen är 23 maj – 8 juni 2016.
  • Nyemissionen är till 60 procent garanterad genom garantiförbindelser.

Bakgrund och motiv

Zenergy AB (publ) är ett svenskt bolag med tillverkning i Skillingaryd utanför Jönköping som utvecklar, tillverkar och säljer energi-, miljöbesparande och brandsäkra bomoduler, byggbodar och byggelement för flexibla lösningar. Styrelsen i Zenergy ser en mycket tydlig trend där många potentiella kunder företrädesvis kommuner önskar hyra olika modullösningar från mellan 2 till 5 år med möjligheten att förlänga hyrestiden. Behovet av att hyra temporära lokaler i modulform för olika användningsändamål har accelererat sedan årsskiftet huvudsakligen på grund av alla nyanländas behov av olika utbildningar och boendebehov. Belastningen finansiellt vid uthyrning av nyproducerade moduler är betungande under en uppstartsperiod. Av den anledningen har styrelsen i Zenergy vid ett flertal tillfällen diskuterat möjligheten att finansiera Bolagets uthyrningsbolag, Båramo Modulboende AB genom en nyemission.

Emissionslikviden planeras därför att användas för marknadssatsningen som främst omfattar implementering av Zenergys nya affärsområde: Zenergy ZIP-lokaler för uthyrning av ZIP-Lokaler eller ZIP-Bostäder. Zenergy avser att bygga upp en egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med marknadsaktörer.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2016)

Måndag 16 majSista dag för handel inkl teckningsrätt

Tisdag 17 majFörsta dag för handel exkl teckningsrätt

Onsdag 18majAvstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt
Fredag 20 majBeräknad dag för offentliggörande av Memorandum
Måndag 23 majTeckningsperiod startar, handel med uniträtter startar
Fredagen 3 juniHandel med uniträtter avslutas
Onsdag 8 juniTeckningsperioden avslutas
Onsdag 15 juniOffentliggörande av utfall av Nyemissionen


Villkor för Nyemissionen

Zenergys aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 2 111 429,41 SEK fördelat på 9 597 405 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK. Nyemissionen avser högst 3 838 962 aktier och högst 3 838 962 teckningsoptioner (i form av units).

Därutöver kommer garanterna av Nyemissionen genom avtal erhålla arvode i form av kontant betalning motsvarande 8 procent av garanterat belopp eller i form av units motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Givet ett garantibelopp om 13,8 MSEK uppgår arvodet vid kontant betalning till 1 104 000 SEK alternativt ersättning i form av units till 1 380 000 SEK. Om ersättningen sker i form av units motsvarar det 230 000 aktier och 230 000 teckningsoptioner.

Därtill kommer en del av arvodet till Zenergys finansiella rådgivare i Nyemissionen att erläggas i form av ersättning i units uppgående till ett värde om 276 000 SEK vilket motsvarar 46 000 units.

Sammantaget kan Zenergy således komma att emittera upp till 4 108 962 aktier och 4 108 962 teckningsoptioner, givet att Nyemissionen fulltecknas och att garanterna tar sin ersättning i form av units.

Ersättningen motsvarande kostnaden för emissionsgarantin kommer i det fall att emissionen blir fulltecknad att ske som en riktad emission.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av två (2) units. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 6 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2018 och kan lösas under juni månad 2018 till en lösenkurs om 12 SEK. Teckningsoptionerna kommer att noteras på Aktietorget.

Offentliggörande av delårsrapport

I anledning av Nyemissionen har Zenergy beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Q1 för 2016 till den 16 maj.


Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är i samråd med G&W Fondkommission finansiell rådgivare till Zenergy AB vid nyemissionen. Aktieinvest AB är emissionsinstitut.

Om Zenergy

Zenergy är ett svenskt bolag med tillverkning i Skillingaryd utanför Jönköping som utvecklar, tillverkar och säljer energi-, miljöbesparande och brandsäkra bomoduler, byggbodar och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy sysselsätter cirka 12 personer och antal aktieägare uppgick per den 31 mars till cirka 3 000.

För ytterligare information, kontakta,

Olle Magnusson,

VD: 070-761 81 33

Zenergy AB (publ)

Storgatan 82

568 32 Skillingaryd

Besök gärna bolagets hemsida; www.zenergysystem.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenergy. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se