Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2017 10:38 CET

Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – september 2017


Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

  • Den 7 juli meddelar Zenergy att bolaget tecknat avtal med fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB gällande försäljning av 89 ZIP-Bostäder till ett värde av 28 MSEK. Inledning av produktionen är beräknad till augusti 2017, och leveranser är planerade att inledas under november 2017. Byggnationen är planerad att vara helt färdigställd i februari 2018.
  • Den 19 juli meddelar Zenergy att bolaget har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB gällande delägarskap i Zenergy AB samt beställningar av Zenergy ZIP-Bostäder. Det beräknade ordervärdet beräknas uppgå till cirka 700 MSEK under en femårsperiod.
  • Ramavtalet är villkorat av ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänt vid slutbesiktning under 2018, samt att en extra bolagstämma den 29 augusti beslutar om att införa ett nytt aktieslag (A-aktier), som vardera ger rätt till 10 röster, och samtidig omstämpling av befintliga aktier och teckningsoptioner) till B-aktier som ger rätt till 1 röst. Denna förändring kräver förändring av bolagsordningen. Dessutom att den extra bolagsstämman godkänner att teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Karlsson Equity Holding AB som ger rätt att inom 30 månader teckna aktier i Zenergy AB (publ) motsvarande totalt 20 % av kapitalet fördelat på 10 % röststarka A-aktier samt 10 % B-aktier till en kurs om 3,50 kronor per aktie.
  • Zenergy meddelar den 31 juli att den sista delen av bolagets företrädesemission med teckningstid 8 juni till den 22 juni 2017 har registrerats och att aktiekapitalet har ökat med 3 739 364,71 SEK genom emission av 16 997 110 aktier. Efter emissionen uppgår bolagets totala aktiekapital till 7 152 086 SEK fördelat på 32 509 477 aktier.
  • Den 29 augusti genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om att förändra Zenergys bolagsordning samt att i övrigt genomföra de beslut som var villkor för ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB enligt pressmeddelande den 19 juli.
  • Zenergy meddelar den 1 september att den norska kommunen Aurland har köpt ZIP-bostäder till ett ordervärde om cirka 1,2 MSEK via bolagets samarbetspartner Snekker Nesodden AS i Norge. Den första leveransen av bostäder kommer att ske i september 2017.
  • Den 11 september meddelar bolaget att omstämplingen av bolagets aktier till B-aktier genomförs under slutet av september 2018. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Dessutom omstämplas alla utestående teckningsoptioner med kortnamn ZENZIP TO 1 till att ge rätt att teckna nya aktier av Serie B samt byta namn till ZENZIP TO 1 B.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 15 november meddelar Zenergy att bolaget erhållit 0,5 MSEK i bidrag från statliga Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av prototypbostäder planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för nära-nollenergi-bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya byggnader inom EU måste klara av dessa stränga energikrav från och med 2021.
  • Den 16 november skickar RISE ett ETA dokument (European Technical Assessment) på remiss till Europeiska certifieringsorgan för bedömning inför CE-märkningen av vårt patenterade ZIP-Elementet. Bedömningarna beräknas enligt RISE vara klara under 2017. Mycket omfattande tester har genomförts som avslutades under oktober med positiva resultat. RISE är ett Svenskt forskningsinstitut. Efter sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT är RISE en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.
  • Zenergy har rekryterat en ny CFO, Magnus Hjalmarsson som påbörjar sin anställning redan den 1 december 2017. Huvudorsaken till denna rekrytering är att Zenergy därigenom kan ta nästa steg i utvecklingen och realisera den stora tillväxtpotential som finns.

Magnus Hjalmarsson har erfarenheter från både större koncerner och mindre bolag som vi hoppas och tror ska komma väl till pass när vi bygger Zenergy större, stabilare och lönsammare.


VD-kommentar till det tredje kvartalet 2017:

Intresset för Zenergys ZIP-teknologi, som möjliggör tids- och kostnadseffektiv tillverkning av trivsamma bostäder och andra fastigheter med höga krav på energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens, har varit mycket högt under 2017.

Utvecklingen under det tredje kvartalet innebär dock att vi har lyckats nå en både kort- och långsiktigt fördelaktig lösning som gör det möjligt att ta Zenergy till nästa nivå – ett bolag med ett brett, leveransklart produktutbud och storskalig försäljning. Avtalen som tecknats till ett värde om cirka 50 MSEK med Wallenstam och K-fastigheter under kvartalet, tillsammans med likviden om 47,1 MSEK från den övertecknade emissionen, gör att vi nu har både kapital och välrenommerade kunder som gör det praktiskt och ekonomiskt försvarbart att väsentligen öka produktionskapaciteten.

Under de kommande 5 åren har ramavtalet som tecknats med K-Fastigheter potential att bli värt hela 700 MSEK. K-Fastigheter har även i enlighet med beslut vid extra bolagstämma erbjudits att inom 30 månader förvärva 20 % av kapitalet i Zenergy, vilket skulle fördjupa samarbetet ytterligare.

För att växla upp produktionskapaciteten rekryterar vi nu produktionschef, inköpare, cad-ritare, konstruktör och projektledare. Parallellt utökas kapaciteten i våra produktionslokaler. Arbetet med projekten kopplade till Wallenstam och K-Fastigheter har tagit mycket resurser i anspråk under kvartalet, vilket innebär att omsättningen inte är lika hög som planerat. Detta medför att vi förmodligen kommer att uppnå en omsättning på ca. 40 MSEK för helåret 2017. Jag är dock fullständigt övertygad om att denna prioritering är riktig och att det kommer att visa sig i bolagets resultatrapporter under 2018.

De leveranser som vi har hunnit med under kvartalet omfattar moduler till den norska kommunen Aurland samt 1 skola till Nässjö kommun, 1 skola till Vaggeryd kommun jämte 1 skola till Alingsås.

Dessa leveranser visar på den stora bredden i våra lösningar, från offentliga lokaler till bostäder, samt att vi även har fått igång intresset i Norge där det finns stora möjligheter till expansion framöver. Vi har även erhållit ett flertal förfrågningar under kvartalet och för långt gångna diskussioner om order med kommuner och fastighetsaktörer på flera håll i landet.

Uppförandet av fastigheten vi bygger för egen räkning i Skillingaryd bestående av 23 lägenheter fördelade på tre huskroppar löper enligt plan. Markberedningen är färdig, fundamenten är på plats, vvs och el är framdraget. Vi bygger två prototyplägenheter i fabriken för utvärdering. Vi beräknar etablera den första huskroppen bestående av 6 lägenheter under Q1-2018.

Med en tydlig plan för Zenergys expansion fastlagd och under genomförande ser jag positivt på våra möjligheter att växa till en betydande aktör på den nordiska marknaden för bostäder och offentliga lokaler. Det är även värt att notera att höstens osäkerhet kring nyproducerade, dyra bostadsrätter på den svenska marknaden visar på styrkan med vårt koncept. Mindre och trivsamma lägenheter med förhållandevis låga hyror som passar alla samhällsgrupper är något som förmodligen kommer att efterfrågas av bostadsmarknaden en lång tid framöver.

Olle Magnusson

VD Zenergy AB (publ)

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer samt fastighetsbolagen Wallenstam och K-Fastigheter har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet.

Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, förskolor, äldreboenden liksom för användning inom vården.

Affärsmodell och fastighetskoncept

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-tillgänglighetskrav. Bomodulerna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara upp till fem våningar. Bolaget har dessutom som ambition att så långt det är möjligt arbeta med Svanen-märkta material och produkter. Marknadsbearbetningen med ZIP-Elementet avses ske genom att etablera samarbete med en välrenommerad distributör inom byggfackhandeln och byggvaruhandeln under 2018.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas till både väggar, tak- och golvbjälklag. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger samtidigt maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder konstrueras och uppföras både snabbt och effektivt.

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som i dagsläget har en tillverkningskapacitet vid fullt anpassad produktion om cirka 35 000 m2 BOA per år. För närvarande pågår ett intensivt arbete för att kraftigt utöka produktionskapaciteten för att uppnå denna volym.

Zenergy ZIP-Bostäder Bolaget har utvecklat 7 olika bostadskoncept i modulformat som samtliga är fullt tillgänglighetsanpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum på 18 m2 till 6 rum på 148 m2 fördelat på två plan. BBR är en samling av föreskrifter och allmänna råd för svenska byggnader som har tagits fram av Boverket. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på den omfattande bostadsbrist som råder idag i Sverige.


Zenergy ZIP-Lokaler och ZIP-Skolor Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av kontorsbyggnader, skolbyggnader samt byggnader för förskoleverksamhet. Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig. Zenergy erbjuder även kompletta lösningar för vårdinrättningar som inkluderar vårdplatser, matsal, dagrum, aktivitetsrum, behandlingsrum samt kontor.

Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex-kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har möjlighet att anpassa konceptet så att det passar de flesta typer av byggarbetsplatser utom olika basmodeller som dessutom kan erhållas med två olika plattformsstorlekar.

Zenergy ZIP-Element Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept. Det är ett patenterat och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Zenergy har erhållit bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion uppbyggd kring CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber). Denna version kallas WoodXZIP. Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element.

Aktien

Zenergy AB (publ) har totalt ca 3 000 aktieägare.

Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december 2015. Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ)

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340

info@zenergy.se, www.zenergy.se