Zenergy AB (Publ.)

Zenergy inleder teckningsperiod i företrädesemission

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 14:56 CEST

Zenergy inleder teckningsperiod i företrädesemission

Korrigering gjord på grund av att vi felaktigt skrev aktie istället för unit i en mening.

Styrelsen för Zenergy AB (publ) (”Zenergy”) har tidigare offentliggjort Memorandumet och kommunicerat emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Idag inleds företrädesemission i Zenergy.

Fulltecknad emission tillför Zenergy cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 60 procent av emissionslikviden, vilket på förhand skriftligen avtalats. Memorandumet och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.zenergysystem.se) på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) eller på Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se).

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i Zenergys aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 16 maj 2016 och första dagen exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 17 maj 2016. Avstämningsdag var den 18 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av två (2) units. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Teckningstid: 23 maj – 8 juni 2016

Teckningskurs: 6,00 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 3 838 962 units, motsvarande högst 23 033 772 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av units utan stöd av teckningsrätter.


Antal aktier innan företrädesemission: 9 597 405 aktier.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 maj – 3 juni 2016.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med den 23 maj fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Garanti: Bolaget har erhållit garantiteckning om 13,8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om garanter finns tillgängliga i Memorandumet som offentliggjordes den 20 maj 2016.

Investerarträffar: Göteborg, Elite Park Avenue, tisdagen den 31 maj kl 18:00. Stockholm, Scandic Anglais, onsdagen den 1 juni kl 18:00.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy AB i samband med företrädesemissionen.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se