Kort från barn- och ungdomsnämnden

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 17:12 CEST

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 18 september.

Delårsbokslut efter 8 månader

Barn- och ungdomsnämndens prognos för 2019 visar ett uttag av eget kapital på 8 miljoner kronor. Det är lägre än prognosen som gjordes i maj. Uttaget görs för att täcka kostnader för barn- och elevökningar och närvaroprojektet. Dessa kostnader justeras i efterhand och det egna kapitalet återställs till största del. 

Prognosen för investeringsbudgeten visar ett överskott på 15 miljoner kronor, bland annat på grund av byggprojekt som har flyttats fram.

Beslut:

Delårsbokslut 2019 godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.

Ansvarig handläggare:

Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

Motion - ansöka om tilläggsbelopp för längre tid

Skolor som har elever med behov av omfattande särskilt stöd kan ansöka om tilläggsbelopp, terminsvis. Ljubica Jasic Modin (SD), har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att undersöka möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp för längre tid än en termin i taget för att minska skolornas administration och öka tryggheten för eleverna.

Beslut:

Barn- och ungdomsnämnden bifaller motionen.

Ansvarig handläggare:

Anna Carlsson, chef centrala elevhälsan, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 36 91

Yttrande om detaljplan Hybelejen 16 på Herrhagen

En detaljplan är framtagen för Hybelejen 16 på Herrhagen där syftet är att skapa möjlighet att bygga nya bostäder. Planområdet ligger på Verkstadsgatan och används idag till ett parkeringsdäck i två plan. Fastighetsägaren vill nu bygga cirka 70 nya bostäder ovanpå det befintliga parkeringsdäcket. Intill ligger Hybelejens förskola. Byggnationen riskerar att komma nära förskolans utegårdar och det är därför viktigt att ta hänsyn till barnen på förskolan under byggtiden.

Fler bostäder innebär större efterfrågan av förskole- och grundskoleplatser och det är redan idag högt tryck på enheterna i området. I den framtida planeringen av antal förskole- och grundskoleplatser bör hänsyn tas till detaljplanen och det ökade antalet bostäder.

Beslut:

Barn- och ungdomsnämnden bifaller granskning av detaljplan för Hybelejen 16 inom Herrhagen i Karlstad med följande justeringar:

1. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att göra en barnkonsekvensanalys för barn i förskolan Hybelejen och genomföra åtgärder i enlighet med analysen för att säkra att barn har en trygg och utvecklande utemiljö. Om det visar sig att åtgärderna inte går att genomföra utan politiska beslut ska detta redovisas till nämnden.

2. Befintlig yta på Hybelejens förskolegårdar ska ej minska.

3. Behovet av elevplatser samt förskoleplatser i området kommer att öka till följd av fler bostäder.

4. Viktigt att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en friyta på 40kvm/barn i förskolan och 30kvm/elev i skola.


Ansvarig handläggare:

Sofie Alvers, lokalplanerare barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 37 33

För mer information, kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82
Sara Malmborg, kommunikatör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 04

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 18 september.

Läs vidare »

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 18 september

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 16:03 CEST

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Karlstad upphandlar fler gruppboendeplatser inom LSS

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 15:40 CEST

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad får i uppdrag att upphandla fler gruppboendeplatser inom LSS för att möta de ökade behov som finns under nästa år.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 18 september

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 15:13 CEST

​Justering av VA-taxan och en handlingsplan för Karlstads hamnområde. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, 18 september 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 14:32 CEST

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 18 september. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort. 

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 18 september

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 12:00 CEST

​På kultur- och fritidsnämndens möte 18 september beslutade nämndens ledamöter om att genomföra tävlingar på Sundstabadet samt att godkänna delårsbokslut och helårsprognos.

Pressinbjudan: invigning av Zakrisdals gruppboende 19 september

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 07:00 CEST

Zakrisdals gruppboende är ett nytt boende för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunstyrelsen i korthet den 17 september

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 16:02 CEST

Prognosen vid delårsbokslutet för kommunstyrelsen visar ett förväntat överskott på 2 miljoner kronor vid årets slut. Kommunstyrelsen stärker arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och skapa ett tryggare Karlstad.

Pressinbjudan: Hållbara resor i staden - en temadag om mobilitet!

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 10:07 CEST

​Kom och prata klimatsmarta transporter med oss i bibliotekshuset! Syftet med temadagen är att visa för de som bor, och verkar, i Karlstad hur de med enkla medel kan resa mer hållbart.

Pressinbjudan: Presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens sammanträde 18 september

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 10:34 CEST

Välkommen till presskonferens i samband med stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommuns möte den 18 september 2019, kl 14.00. Konferensen hålls i lokalen Vassen, Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30.

Om Karlstads kommun

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor över 90 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar cirka 7 000 medarbetare för visionen om att skapa god livskvalitet för 100 000 Karlstadsbor.

Koncern