Muwaigcekcd5qo1w04ry

Sarah Fredriksson har tillträtt som VD

Nyheter   •   Maj 17, 2017 12:00 CEST

​Sarah Fredriksson tillträdde rollen som VD i P.U.L.S. AB i början av maj.

Media no image

Glactone Pharma granted patent for STAT3 inhibitors

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 08:00 CEST

Glactone Pharma has been granted a Swedish patent covering novel synthetic analogs of the STAT3 inhibitor GPA500 with improved druglike properties. Glactone Pharma is actively profiling small-molecule inhibitors of STAT3 as a potential new immunotherapy and for the treatment of drug resistant cancers, areas where a STAT3 inhibitor has great potential to address large unmet medical needs and help patients.

The patent “Ether analogues of galiellalactone”, Swedish Patent No. SE539204, is valid until 2035. The decision to grant the patent was published in the Swedish Patent Gazette No. 2017/19 on May 9, 2017.

“The granting of this patent is very pleasing as it further strengthens Glactone Pharma’s position as a leader in the discovery and development of direct small-molecule STAT3 inhibitors,” said Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma.

The patent is the result of research by an interdisciplinary collaboration with researchers at Lund University, Sweden, led by Professor Olov Sterner.

STAT3, a so-called transcription factor, is one of the most promising targets in cancer drug research. It is involved in many key disease processes, including tumor induced immunosuppression, proliferation, drug resistance and metastasis. However, STAT3 lacks the druggable characteristics of enzymes and cell receptors, which makes it a very difficult drug target. Furthermore, it is an intracellular molecule and as such not amendable to be targeted by antibodies.

Glactone Pharma has built a strong portfolio of small molecule STAT3 inhibitors based on the naturally occurring STAT3 inhibitor GPA500. The innovators behind Glactone Pharma have previously demonstrated that GPA500 binds directly to STAT3 and that this prevents the function of STAT3 regardless of up-stream activators.

Glactone Pharma is continuing to profile its proprietary small molecules in immuno-oncology models to determine the most effective ways of combining STAT3 inhibition with immunotherapies and in models of treatment resistant cancers.

Immuno-oncology
Immuno-oncology therapies are drugs or vaccines that have the ability to activate the immune system to recognize cancer cells and destroy them. Immunotherapy has the potential to revolutionize cancer treatment. One immunotherapy strategy involves targeting checkpoint molecules that act as brakes on immune cells with e.g. PD-1 and PD-L1 antibodies, thereby unleashing a more powerful immune response. However, a majority of patients treated with anti-PD-1/PD-L1 monotherapies do not achieve objective responses and most tumor regressions are partial. To increase the number of patients who benefit from immune checkpoint blockade combination treatments are necessary. Preclinical models have indicated possible targets for combination treatment including STAT3.

STAT3 and GPA500
The transcription factor STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a protein that is involved in several mechanisms of carcinogenesis, including the regulation of genes involved in cell proliferation, differentiation and metabolism. Constitutively active STAT3 is known to contribute to tumor progression and is considered a key factor in tumor induced immunosuppression and drug resistance. STAT3 is an ideal target for cancer therapy and inhibition of STAT3 represents a highly promising strategy in immuno-oncology. 

GPA500 is a small molecule inhibitor of the transcription factor STAT3 with a unique mechanism of action. GPA500 directly inhibits STAT3 and reduces the proliferation of prostate cancer cells in vivo and in vitro. With GPA500 as a lead, Glactone Pharma has developed novel proprietary STAT3 inhibitors with improved drug-like properties.

Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biopharmaceutical company within PULS and is based on ground-breaking science from Lund University in Sweden. PULS is a life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership. Glactone Pharma has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the drug resistant cancers. STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and in resistance to targeted therapies making it an ideal target in combination treatments. To learn more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

For more information please contact:
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08, jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma, +1 705 768 0603, martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma has been granted a Swedish patent covering novel synthetic analogs of the STAT3 inhibitor GPA500 with improved druglike properties. Glactone Pharma is actively profiling small-molecule inhibitors of STAT3 as a potential new immunotherapy and for the treatment of drug resistant cancers.

Läs vidare »
Media no image

Glactone Pharma får patent godkänt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 08:00 CEST

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som potentiella nya cancer-immunterapier och läkemedel mot behandlingsresistenta tumörer, områden där substanser som blockerar STAT3 har goda möjligheter att tillgodose stora medicinska behov och hjälpa patienter.

Patentet “Ether analogues of galiellalactone”, utfärdat som Svenskt Patent Nr. SE539204, ger patentskydd till 2035. Beslutet att bevilja patentet publicerades i Svensk Patenttidning
Nr. 2017/19 den 9 maj 2017.

”Beviljandet av patentet är mycket glädjande då det ytterligare befäster Glactone Pharmas position som ledande inom forskning och utveckling av småmolekylära hämmare som direkt kan blockera STAT3”, säger Martin Johansson, VD på Glactone Pharma.

Patentet är ett resultat av ett interdisciplinärt samarbete med forskare vid Lunds Universitet ledda av professor Olov Sterner.

STAT3, en så kallad transkriptionsfaktor, är en av de mest lovande nya målmolekylerna inom cancer då den är involverad i flera kritiska sjukdomsprocesser, bland annat tumörinducerad immunosuppression, proliferation, behandlingsresistens och metastasering. STAT3 saknar de drogbarhetsegenskaper som enzymer och cellreceptorer har, vilket gör den till en mycket svår måltavla för läkemedel. Dessutom är STAT3 ett intracellulärt protein och som sådant inte påverkbart av antikroppar.

Glactone Pharma har byggt upp en stark portfölj av småmolekylära STAT3-hämmare baserad på den naturligt förekommande STAT3-hämmaren GPA500. Innovatörerna bakom Glactone Pharma har tidigare visat att GPA500 binder direkt till STAT3 och att detta blockerar funktionen av STAT3 oavsett hur STAT3 aktiveras. 

Glactone Pharma arbetar med att profilera sina egenutvecklade småmolekyler i immuno-onkologimodeller för att komma fram till de mest effektiva sätten att kombinera STAT3-inhibition med immunterapier och i modeller av behandlingsresistent cancer.

Immuno-onkologi
Immuno-onkologi är behandlingar med läkemedel eller vacciner som har förmågan att aktivera immunförsvaret så att det känner igen cancerceller och kan angripa dem. Immunterapier kan komma att revolutionerna cancersjukvården. En immunterapeutisk strategi innebär att man slår mot kontrollmolekyler som fungerar som bromsar för immunceller, till exempel med antikroppar mot PD-1 och PD-L1, för att på så sätt stimulera ett kraftigare immunsvar. Men en majoritet av patienterna som behandlas med PD-1/PD-L1 terapier svarar inte fullt och de flesta tumörregressionerna är bara partiella. För att öka antalet patienter som svarar på denna typ av behandling krävs kombinationsterapier och flera prekliniska modeller har visat att STAT3 är en möjlig måltavla för kombinationsbehandling.

STAT3 och GPA500
Transkriptionsfaktorn STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett protein som är involverat i ett flertal cancerframkallande och cancerdrivande mekanismer, bland annat i regleringen av gener involverade i celldelning, differentiering och metastasering. Det är känt att konstitutivt aktivt STAT3 bidrar till tumörutveckling och STAT3 anses vara en avgörande faktor för tumörinducerad immunosuppression och läkemedelsresistens. STAT3 ses som en ideal måltavla för cancerbehandling och hämning av STAT3 är ett mycket lovande angreppssätt inom immuno-onkologi.

GPA500 är en småmolekylär hämmare av STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biomedicinskt företag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life-science bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för kombinationsbehandling med immunoterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information vänligen kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08, jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, VD, Glactone Pharma, +1 705 768 0603, martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som potentiella nya cancer-immunterapier och läkemedel mot behandlingsresistenta tumörer, områden där substanser som blockerar STAT3 har goda möjligheter.

Läs vidare »
Media no image

Laccure tecknar exklusivt och globalt licensavtal med amerikanska Combe, ett ledande egenvårdsföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:30 CEST

PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure erhåller en betalning vid signering och delmålsbetalningar samt royalty. Enligt avtalet kommer ägarskapet av produkten på sikt att gå över till Combe.

Den nya receptfria produkten är en banbrytande kvinnohälsoprodukt som är effektiv, säker och användarvänlig och som tillgodoser de hittills inte uppfyllda behoven hos 300 miljoner kvinnor världen över som varje år drabbas av bakteriell vaginos. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever bakteriell vaginos som besvärande och generande, vilket påverkar de drabbade kvinnornas livskvalitet negativt.

- Vi är stolta över att Laccure utifrån ett konkret medicinskt behov har lyckats ta fram en innovativ, antibiotika- och receptfri produkt som löser ett stort dolt hälsoproblem. Att Laccure har utlicensierat produkten till Combe, en väletablerad global aktör inom produktsegmentet vilket skapar bästa förutsättningar för att produkten framgångsrikt kommersialiseras, är givetvis extra glädjande, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

Om Laccure AB
Laccure grundades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom PULS-gruppen. Den första utvecklingen av företagets produkt genomfördes vid Lunds universitet och Gdansks universitet i Polen. Ytterligare läkemedelsutveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier utfördes i samarbete med ett antal kontraktsforskningsföretag. Produkten tillverkas av Recipharm Karlskoga AB. Laccure AB är certifierad enligt ISO13485. www.laccure.com

Om Combe Incorporated
Combe är en privatägd tillverkare och marknadsförare av egenvårds- och skönhetsprodukter och receptfria läkemedel med ledande varumärken inom kategorierna hårvårdsprodukter för män, kvinnohälsa och munvård. Sedan bolaget grundades 1949 har Combe varit ett varumärke och en innovatör inom sitt segment med egen utveckling av många framgångsrika varumärken inklusive Just for Men, Clearasil, Vagisil, Odor-Eaters, Lanacane och Seabond. Idag är Combe ett av de största privatägda bolagen inom hälso- och skönhetsindustrin i USA och bolaget fortsätter att utforska nya vägar för innovation i egen regi och genom partnerskap med andra bolag för att kunna erbjuda meningsfulla, effektiva och differentierade lösningar till konsumenter runt om i världen. www.combe.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure erhåller en betalning vid signering och delmålsbetalningar samt royalty. Enligt avtalet kommer ägarskapet av produkten på sikt att gå över till Combe.

Läs vidare »
Media no image

Professor Robert JM Brummer är ny partner i PULS

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 08:30 CEST

PULS utökar partnerskapet med Robert JM Brummer, medicine doktor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet där han också är vice rektor.

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Robert JM Brummer som ny partner i PULS. Robert Brummer har en stark förankring i universitets- och forskarkretsar inom ett område där PULS önskar bli starkare. Vi ser fram emot samarbetet och möjligheten att ta del av hans kompetens och gedigna kontaktnät i internationella grupperingar inom vetenskapskretsarna och den aktuella forskningen i områdena mage/tarm och näringsvetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Robert JM Brummer (född 1957) är professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet med bland annat ansvar för "Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Center". Han har varit dekan för Fakulteten för Medicin och Hälsa under åren 2010 till 2016, och är sedan 2016 vice rektor med ansvar för internationalisering, externa relationer och innovation. Hans engagemang och intresse rör främst vetenskapen kring födo- och näringsämnen samt innovation kopplat till nutrition. Han har bred och robust erfarenhet från forskningsområdet från olika positioner i Sverige och internationellt bland annat från Nederländerna. Idag representerar han Örebro universitet i ett antal nationella och internationella organisationer samt är styrelseordförande för Örebro University Holding AB.

Om PULS partners
PULS affärsmodell går ut på att partners behövs för att göra punktinsatser i PULS och projektbolagen. På så sätt kan PULS partners kompetenser utnyttjas i den omfattning och vid de tidpunkter som de bäst behövs.

PULS partners består av ett fyrtiotal personer som representerar hela processen från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av PULS partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare. Läs gärna mer om PULS partners på hemsidan.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

PULS utökar partnerskapet med Robert JM Brummer, medicine doktor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet där han också är vice rektor.

Läs vidare »
Media no image

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 09:00 CEST

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. Listningsemissionen tecknades av fler än 900 investerare.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF som är baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason, men i en ny, patenterad och användarvänlig administrationsform. Den innovativa produkten är en snabblöslig film att lägga på patientens tunga som varken kräver vatten eller går att spotta ut, vilket är stora fördelar vid t ex akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då AcuCort enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare bioekvivalensstudie med bra resultat för att söka marknadsgodkännande i Europa.

Marknadsundersökningar visar att det finns ett behov av en effektiv och användarvänlig produkt som Dexa ODF. AcuCort har genom introduktionen på AktieTorget nu tagit ett viktigt steg för att öka exponeringen av bolaget och skapa goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta Dexa ODF till marknaden och därmed komma patienterna till nytta.

- I och med börsintroduktionen lämnar AcuCort som aktivt projektbolag i PULS-gruppen, men vi kommer noga följa utvecklingen av AcuCort och fortsatt vara en långsiktig och aktiv ägare, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se
telefon 070 535 9334

Om AcuCort
Läs gärna mer om AcuCort på www.acucort.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. Listningsemissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Läs vidare »
Media no image

PULS startar projektbolaget Belina med fokus på bröstcancer och inleder samarbete med LIDDS

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 09:13 CEST

Life science bolaget P.U.L.S. AB har startat ett nytt projektbolag, Belina AB, som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att en parallell långtidsbehandling med en specifik läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer för bröstcancer kan leda till ett signifikant bättre behandlingsresultat.

Innovationen har sin grund i forskningsarbete inom onkologi under professor Håkan Olssons ledning vid Lunds universitet. Forskargruppen har genom data- och registerstudier funnit att patienter som har medicinerats med ett godkänt läkemedel parallellt med bröstcancerbehandlingar har visat på en högre överlevnad. Håkan Olsson är sedan tidigare engagerad i PULS genom sin roll som partner.

PULS har ställt höga krav på drug-delivery-teknologin redan vid uppstarten av projektbolaget Belina för att kunna uppnå kravspecifikationen på slutprodukten. Den nya produkten ska frisätta den aktiva substansen i tillräckligt hög dos och under lång tid för en optimal behandling.

- Enligt våra efterforskningar kan vi konstatera att NanoZolid-teknologin är den enda drug-delivery-teknologin på marknaden som uppfyller våra samtliga kravspecifikationer. Till exempel är lång frisättning av tillräckligt stora mängder aktiv substans en mycket viktig faktor, vilket LIDDS teknologi kan erbjuda. Vi är därför mycket glada över att ha tecknat ett utvecklingsavtal med en option för ett exklusivt licensavtal och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med LIDDS, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

Det första steget i samarbetet är att LIDDS baserat på NanoZolid-teknologin formulerar det nya läkemedlet. Därefter har Belina en option på att teckna ett exklusivt licensavtal med LIDDS som innebär att Belina får rättigheten att använda NanoZolid-teknologin för det nya innovativa läkemedlet. Avtalet innebär att LIDDS löpande får ersättning för sina utvecklingskostnader. Om Belina utnyttjar optionen och tecknar licensavtal utgår sedvanliga licensintäkter till LIDDS baserade på produktens progress mot marknadsintroduktion och framtida försäljningsintäkter.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

Om bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt. Marknaden växer med cirka 6 % årligen och beräknas år 2023 nå 18 miljarder USD.

Om LIDDS
LIDDS AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter med sin egenutvecklade nanoteknologi, NanoZolid®. Teknologin som är patenterad på alla stora marknader kan användas för olika läkemedelssubstanser och ger en kontrollerad frisättning av läkemedel med upp till sex månaders effekt. Detta gör NanoZolid®-teknologin unik i jämförelse med andra drug delivery-teknologier. www.lidds.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB har startat ett nytt projektbolag, Belina AB, som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att en parallell långtidsbehandling med en specifik läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer för bröstcancer kan leda till ett signifikant bättre behandlingsresultat.

Läs vidare »
Media no image

Glactone Pharma receives funding from Vinnova

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 07:30 CEST

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) grant for innovative startup companies. The funded project will further investigate STAT3 as a target for cancer immunotherapy.

Immunotherapy is a treatment modality that activates and utilizes the body’s own immune system to recognize and attack tumors. However, tumors and cancer cells have evolved a variety of mechanisms to evade the immune system. One such mechanism is cellular signaling through the oncogenic protein STAT3. Glactone Pharma’s objective with this project is to demonstrate that the company’s lead drug candidates, in a relevant cancer model, can modulate the immune system though STAT3 blockade and thereby act as an immunotherapy against specific types of cancer.

With the great potential that immunotherapies pose for cancer patients, a large interest in novel immunotherapies has arisen. A positive result from this study would greatly increase the potential of Glactone Pharma and open the possibility to test the company’s drug candidates in more advanced studies with the vision of helping cancer patients.

About STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a transcription factor/signaling protein that is frequently activated in many forms of cancer.

STAT3 plays crucial roles in both tumor cells and in the tumor microenvironment and is a highly promising target for cancer therapy. Direct STAT3 inhibitors have the potential to prevent metastasis, reverse drug resistance and induce apoptosis in cancer cells. Furthermore, STAT3 inhibitors have the potential to be combined with immunotherapies to increase response rates and efficacy and with targeted drugs and chemotherapy to reverse and overcome resistance and provide efficacious and safe cancer treatments.

STAT3 is an intractable drug target as it is an intracellular protein with no enzymatic activity and is activated by multiple upstream factors. Despite not being a “classic drug target”, Glactone Pharma has developed a series of proprietary small molecules, based on the natural product galiellalactone (GPA500) as a lead, that act as STAT3 inhibitors. These small molecule STAT3 inhibitors bind directly to the DNA binding domain of STAT3 thereby inhibiting the function of the target.

About Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biotech company within P.U.L.S. AB, a Swedish life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership.

Glactone Pharma is based on ground-breaking science from the University of Lund in Sweden. The company has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the treatment of advanced treatment resistant cancers.STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and resistance to androgen inhibition therapy making it an ideal target in combination treatments. To read more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

For more information, please contact
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma AB, +46 (0)70-676 00 08 or jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma AB, +1 705 768 0603 or martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

​In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) grant for innovative startup companies. The funded project will further investigate STAT3 as a target for cancer immunotherapy.

Läs vidare »
Media no image

Listningsemissionen i PULS projektbolag AcuCort är övertecknad

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:00 CEST

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Genom den lyckade emissionen kan arbetet med att utveckla och kommersialisera Dexa ODF fortsätta. Dexa ODF är en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då AcuCort enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan konkludera att listningsemissionen i AcuCort är övertecknad och med en god spridning till över 900 investerare. Kapitaltillskottet ger AcuCort goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta Dexa ODF mot marknaden. PULS kommer fortsatt att vara en långsiktig och aktiv ägare i AcuCort och ser fram emot att följa utvecklingen, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

Första handelsdagen på AktieTorget är planerad till den 24 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Läs vidare »
Media no image

AcuCort: Nyemissionen övertecknad

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 16:00 CEST

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Genom den lyckade emissionen kan arbetet med att utveckla och kommersialisera Dexa ODF fortsätta. Dexa ODF är en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

”Det är glädjande att det varit ett så stort intresse för emissionen och att den övertecknats”, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort AB. ”Arbetet vi gör kan bidra till förenklad medicinering för ett stort antal allergiker som drabbas av akuta allergiska reaktioner. Nu har vi kapital så vi klarar drygt 12 månaders arbete med att avsluta produktutvecklingen och uppskalning av produktionen. Vi kommer även att med hjälp av kapitalet kunna förbereda bioekvivalensstudierna i EU samt USA.”

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Första handelsdagen är planerad till den 24 april 2017. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 6 973 700 kronor fördelat på 6 973 700 stycken aktier.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: 070-790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

www.acucort.com

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar. För mer information se www.acucort.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • sarah.fredriksson@pulsinvest.se
  • 070 261 4575

Om P.U.L.S. AB

Partners for Development Investments in Life Sciences

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

AcuCort utvecklar en användarvänlig, lättlöslig film för applicering i munnen för användning vid akuta allergiska och astmatiska tillstånd. Produkten ska vara enkel att använda för patienten själv, eller en icke-medicinskt utbildad person, eller till en medvetslös person eller personer med sväljsvårigheter. www.acucort.com

Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel för behandling av den smittsamma ögoninfektionen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. www.adenovir.com

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling. www.glactone.com

Laccure utvecklar en behandling mot bakteriell vaginos, den vanligaste gynekologiska infektionen som drabbar 10-30% av alla kvinnor i fertil ålder världen över. Detta motsvarar 45 miljoner kvinnor i den utvecklade delen av världen. www.laccure.com

Oncorena utvecklar en behandling mot metastaserad njurcancer, baserad på den naturliga substansen orellanin. Orellanin finns i svamp och leder till stora njurskador vid oavsiktlig förtäring. Idag är prognosen för patienter med metastaserad njurcancer mycket dålig. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag förlänger livet i snitt i sex månader. www.oncorena.com

Trophea kombinerar två kända substanser som har visat sig ha positiva effekter avseende hudatrofi (förtunnad hud). Det finns idag inte någon effektiv behandling mot hudatrofi som är ett känt problem och bieffekt vid långvarig behandling med topikala glukokortikoider.

Adress

  • P.U.L.S. AB
  • Kullagatan 8
  • SE-252 20 Helsingborg, Sweden
  • Vår hemsida