Media no image

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:45 CEST

I stark konkurrens och efter extern granskning har Glactone Pharma i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi. Att utröna mekanismen är ett viktigt steg i utvecklingen av en effektiv immunterapi för prostatacancer. Utlysningen syftade till att främja projekt med stor innovationspotential som kan adressera betydande behov och efterfrågan från patienter, vårdgivare och sjukvård.

Glactone Pharma är ett svenskt biotech bolag som utvecklar nya läkemedel som kan inhibera transkriptionsfaktorn STAT3, en väldigt lovande måltavla i cancer. Projektet är ett samarbete med Dr Andreas Lundqvist, docent, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology och Professor Anders Bjartell, Department of Translational Medicine, Lunds universitet. Glactone Pharma kommer att bidra med expertis inom läkemedelsutveckling samt tillgång till bolagets kandidatsubstans. Dr Lundqvists och Professor Bjartells forskningsgrupper kommer att bidra med expertis inom tumör-immunologi respektive prostatacancer.

Målsättningen med projektet är att undersöka mekanismen som kopplar STAT3 blockering med en ökad effekt av “checkpoint inhibition” immunterapi i prostatacancer. Genom att använda avancerade modeller av prostatacancer kommer interaktionerna mellan immunceller och cancerceller till följd av STAT3 blockering att studeras. Att ha denna kunskap är av stor betydelse för att kunna förutse vilka patienter som kommer att svara på behandling och för att kunna styra den optimala behandlingen, vilket ökar sannolikheten för framgång i framtida kliniska studier.

Martin Johansson, projektledare på Glactone Pharma, säger: “Immunterapi är idag ett av de mest spännande och lovande områdena inom läkemedelsutveckling. Men många begränsningar finns. Med det beviljade finansieringsstödet för det här projektet kan vi tillmötesgå ett stort medicinskt behov och förhoppningsvis ta fram en innovativ och effektiv behandling för prostatacancerpatienter. Vi är mycket tacksamma för erkännandet och vi ser fram emot att få samarbeta med två ledande svenska akademiska institutioner”.

Om immunterapi
Immunterapi är en behandlingsform som aktiverar och utnyttjar kroppens egna immunsystem för att känna igen och angripa tumörer. Det är idag det snabbast växande och mest lovande området inom cancerforskning. Med den stora potential som finns med immunterapi finns det också ett stort intresse.

Om STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett signaleringsprotein som ofta är aktiverat i olika typer av cancer. 

STAT3 är en mycket lovande måltavla för läkemedel i cancer med både preklinisk och klinisk data som stödjer att STAT3 spelar en viktig roll vid uppkomsten och utvecklingen av tumörer. Framförallt är STAT3 involverat i mekanismer som möjliggör att tumörer och cancerceller kan undgå immunsystemet och bli behandlingsresistenta.

STAT3 är en svår måltavla för läkemedel då det är ett intracellulärt protein som saknar enzymatisk aktivitet och som kan aktiveras av flera uppströmsfaktorer. Trots att STAT3 inte är en ”klassisk måltavla”, så har Glactone Pharma utvecklat oralt biotillgängliga småmolekylära substanser som direkt kan inhibera STAT3.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biotech bolag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life science bolag med en unik kombination av forskare och företagare som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, kunnande och samarbete.

Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för användning med immunterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är direkt involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Uppgiften är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. Läs gärna mer på www.vinnova.se.

För mer information, vänligen kontaktaJan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, projektledare, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma har i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi.

Läs vidare »
Media no image

Glactone Pharma receives funding from Swelife and Medtech4health

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:45 CEST

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma in collaboration with researchers from Karolinska Institutet and Lund University has been awarded a SEK 1,000,000 (approx. USD 115,000) grant from Swelife and Medtech4health, two Swedish national life-science innovation programs funded by Vinnova, Sweden’s Innovation Agency. Glactone Pharma’s funded project, STAT3 inhibition as immunotherapy for the treatment of prostate cancer, aims to investigate the mechanism behind the combination effect of STAT3 inhibition and immunotherapy. Unravelling the mechanism is an important step in the development towards an effective immunotherapy for prostate cancer. The call for applications was aimed towards projects that have a strong innovation potential and that address unmet medical needs and demands from patients, caregivers and healthcare systems.

Glactone Pharma is a Swedish biotech company developing novel drugs that can inhibit the transcription factor STAT3, a highly relevant drug target in cancer. The project is a collaboration with Dr Andreas Lundqvist, Associate Professor, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology and Professor Anders Bjartell, Department of Translational Medicine, Medical Faculty, Lund University. Glactone Pharma will provide expertise in drug development as well as access to the company’s candidate drug. The groups of Dr Lundqvist and Professor Bjartell will provide expertise in the areas of tumor immunology and prostate cancer respectively.

The objective for this project is to investigate the mechanism that links STAT3 inhibition to increased efficacy of checkpoint inhibition immunotherapy in prostate cancer. Using advanced models of prostate cancer, the interactions between immune cells and prostate cancer cells following STAT3 inhibition will be studied. Having this information is very important in order to predict which patients might respond and to guide the optimal treatment, thereby increasing the chances of success in future clinical trials.

Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma, says: “Immunotherapy is one of the most exciting and promising areas of drug development today. However, many limitations exist. With the funding for this project, we can address a great unmet medical need and potentially bring forward an innovative and effective treatment for prostate cancer patients. We are very grateful to be recognized in this way and we look forward to collaborating with two leading Swedish academic institutions.”

About immunotherapy
Immunotherapy is a treatment modality that activates and utilizes the body’s own immune system to recognize and attack tumors and is today the fastest growing and most promising area of cancer research. With the great potential that immunotherapies offer for cancer patients, a large interest in novel immunotherapies has arisen.

About STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a transcription factor/signaling protein that is frequently activated in many forms of cancer.

STAT3 is a highly promising target in cancer with both preclinical and clinical data supporting the important roles that STAT3 plays in cancer occurrence and progression. In particular, STAT3 is involved in mechanisms that enable tumors and cancer cells to evade the immune system and become treatment resistant.

STAT3 is an intractable drug target as it is an intracellular protein with no enzymatic activity and is activated by multiple upstream factors. Despite STAT3 not being a “classic drug target”, Glactone Pharma has developed orally bioavailable small molecule inhibitors that can directly inhibit the function of STAT3.

About Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biotech company within PULS and is based on ground-breaking science from Lund University in Sweden. PULS is a Swedish life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership.
Glactone Pharma has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the treatment of advanced treatment resistant cancers.STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and in treatment resistance making it an ideal target in combination treatments. To read more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

About Vinnova
Vinnova is Sweden's government agency for innovation.Vinnova's vision is for Sweden to become a leading global player in research and innovation. The mission is to contribute to sustainable growth by improving the conditions for innovation. Vinnova does this mainly by funding innovation projects and the research needed to develop new solutions. Vinnova also invests long term in strong research and innovation environments. Learn more at www.vinnova.se.

For more information, please contact
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 or jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 or martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

​Glactone Pharma, in collaboration with researchers from Karolinska Institutet and Lund University, has been awarded a SEK 1,000,000 (approx. USD 115,000) grant from Swelife and Medtech4health. Glactone Pharma’s project, STAT3 inhibition as immunotherapy for the treatment of prostate cancer, aims to investigate the mechanism behind the combination effect of STAT3 inhibition and immunotherapy.

Läs vidare »
Media no image

PULS kallar till extra bolagsstämma för beslut om en riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

PULS kallar till en extra bolagsstämma den 27 mars 2018 för att föreslå beslut om en riktad nyemission av så kallade units, där varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Emissionsvolymen uppgår till 200 MSEK, varav 100 MSEK i aktier och ytterligare 100 MSEK i teckningsoptioner.

Emissionen riktas till en grupp om sju enskilda investerare: Longbow S/A, Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Länsförsäkringar Halland, Grevermond Investments Ltd, Grenspecialisten AB och LMK Forward AB. Teckning av units ska ske i början av april och teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2019.

- PULS styrelse och ledning har antagit en ny strategisk inriktning och en plan som på tre års sikt ska skapa ett starkare kassaflöde och ge utrymme för en god avkastning. För att lyckas krävs både kapital och en dynamisk ägarkonstellation som delar PULS vision. Vi är mycket glada över att våra huvudägare stödjer förändringsarbetet och att vi nu också fått in nya ägare som tillsammans kommer att stärka PULS finansiella position. Detta i sin tur innebär att PULS får förutsättningar för att omsätta bolagets strategi till handling i linje med vår vision, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

PULS skapar värde
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Läs vidare »
Media no image

Life science-bolaget PULS skapar en mötesplats i Stockholm och Uppsala regionen

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:00 CET

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.

PULS investerar i och utvecklar tidiga life science projekt och har lång erfarenhet av att attrahera och samarbete med erfarna entreprenörer, forskare och industrimänniskor från den svenska medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Rollen för det nya lokalkontoret i Stockholm är att underlätta för innovatörer och entreprenörer att träffas och interagera med PULS. Kontoret ska administreras av PULS partners som är baserade i regionen. PULS partnerskap består av ett 40-tal personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och exit av projekt.

Ambitionen är att på lokal nivå stärka PULS närvaro i de svenska life science klustren. Sedan flera år tillbaka har PULS ett lokalkontor i Göteborg, Sahlgrenska Science Park, och sedan tidigare i år har ett samarbete inletts med SmiLe inkubatorn i Lund, Medicon Village. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

– Genom att ha en lokal närvaro i Stockholm och Uppsala regionen skapar vi en mötesplats där PULS kan få kontakt med nya och spännande tidiga projekt. Det hjälper oss att bygga ut vårt nätverk och samtidigt skapa en möjlighet att marknadsföra PULS verksamhet. Kan vi sedan i vår tur bidra med erfarenhet från vår verksamhet och få till nya konstellationer så är vi självklart glada för det, säger Sarah Fredriksson, vd för PULS.

PULS nya mötesplats ligger i Mörby Centrum:
PULS Stockholm
Svärdvägen 3B
SE-182 33 Danderyd

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projektbolag, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

PULS öppnar ett kontor i Stockholm för att skapa en mötesplats och öka närheten till innovatörer som har spännande life science projekt på gång i Stockholm och Uppsala regionen.

Läs vidare »
Media no image

PULS presenterar valberedning inför årsstämman 2018

Nyheter   •   Dec 14, 2017 15:15 CET

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2018 lägga fram förslag rörande bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, val av och arvode till bolagets revisor, ingår:

 • Dan Stenberg, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
 • Åke Fredriksson, utsedd av aktieägaren Björn Parkander
 • Arvid Gierow, utsedd att representera övriga aktieägare
 • Lena Mårtensson, utsedd av PULS partners

PULS årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 12 juni 2018, kl. 17.00, i Helsingborg.

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Stenberg, valberedningens ordförande, e-post dan.stenberg@lansforsakringar.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projekt, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se

PULS presenterar valberedning inför årsstämman 2018

Läs vidare »
Rldtomym10obdjhl3xaq

PULS Partnerdag - ett forum för inspiration och nya innovationsprojekt

Nyheter   •   Nov 24, 2017 13:50 CET

Media no image

Glactone Pharma receives new funding from Vinnova

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:00 CET

In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a SEK 886,500 grant (approx. USD 106,000) from Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) in the second phase of a program aimed at innovative startup companies. The funded project will be used to characterize Glactone Pharma’s lead STAT3 inhibitor, a potential new drug for the treatment of cancers. A STAT3 inhibitor has great potential to address large unmet medical needs and help patients.

Glactone Pharma’s objective for this project is to generate data on dosing and efficacy in relevant models and to obtain a correlation between pharmacokinetics and pharmacodynamics of the company’s lead compound. Having this data is important for predicting safe and efficacious doses both for non-clinical and clinical studies, thereby increasing the chances of success. STAT3 is a highly promising target in cancer with both preclinical and clinical data supporting the important roles that STAT3 plays in cancer occurrence and progression. Furthermore, STAT3 is involved in mechanisms that enable tumors and cancer cells to evade the immune system. The company’s lead compound has demonstrated the ability to modulate the immune system through STAT3 blockade in a disease model, and thereby acting as a cancer immunotherapy agent.

Immunotherapy is a treatment modality that activates and utilizes the body’s own immune system to recognize and attack tumors and is today the fastest growing and most promising area of cancer research.

Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma, says: “The continued development of Glactone Pharma’s STAT3 inhibitor is greatly helped by this funding awarded by Vinnova and we can continue with our focus of bringing a novel drug to the clinic that potentially can help many patients. In addition, the grant is a recognition of the quality of the research that we are conducting at Glactone Pharma.”

About STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a transcription factor/signaling protein that is frequently activated in many forms of cancer.

STAT3 plays crucial roles in both tumor cells and in the tumor microenvironment and is a highly promising target for cancer therapy. Direct STAT3 inhibitors have the potential to prevent metastasis, reverse drug resistance and induce apoptosis in cancer cells. Furthermore, STAT3 inhibitors can be combined with immunotherapies to increase response rates and efficacy and with targeted drugs and chemotherapy to reverse and overcome resistance and provide efficacious and safe cancer treatments.

STAT3 is an intractable drug target as it is an intracellular protein with no enzymatic activity and is activated by multiple upstream factors. Despite it not being a “classic drug target”, Glactone Pharma has developed orally bioavailable small molecule inhibitors that can directly inhibit the function of STAT3.

About Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biotech company within P.U.L.S. AB, a Swedish life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership.

Glactone Pharma is based on ground-breaking science from the University of Lund in Sweden. The company has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the treatment of advanced treatment resistant cancers.STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and in treatment making it an ideal target in combination treatments.
To read more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

About Vinnova
Vinnova is Sweden's government agency for innovation. Vinnova's vision is for Sweden to become a leading global player in research and innovation, and a country that is attractive for investment and entrepreneurship. Learn more about Vinnova.

For more information, please contact
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 or jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 or martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projektbolag, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

​In strong competition and after external examination, Glactone Pharma has been awarded a SEK 886,500 grant (approx. USD 106,000) from Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) in the second phase of a program aimed at innovative startup companies. The funded project will be used to characterize Glactone Pharma’s lead STAT3 inhibitor, a potential new drug for the treatment of cancers.

Läs vidare »
Ffvyjzpjm6jcvipkzkcr

NLS Days 2017: Vi skapar globala möjligheter på hemmaplan

Nyheter   •   Okt 04, 2017 07:30 CEST

Det har historiskt sett varit svårt att optimera exit när investeringarna sker så tidigt och risken är så hög. Men PULS investerar både kapital och kunskap tidigt, redan då projektbolagen bildas, och driver sedan projekten fram till tidig klinisk fas. Vi har ett tydligt mål och vi visar att det är lönsamt att vara delägare i tidiga life science projekt via PULS.

Media no image

PULS innehav i LIDDS avyttras till en av LIDDS huvudägare

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:25 CEST

P.U.L.S. AB säljer hela sitt aktieinnehav om ca 860 000 aktier i LIDDS AB (publ) till Daniel Lifveredson, styrelseledamot och en av huvudägarna i LIDDS.

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) grundades 2007 av forskare och entreprenörer inom PULS partnerskap och vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet. PULS affärsmodell går ut på att bilda projektbolag i tidig utvecklingsfas tillsammans med innovatörer och sedan driva bolagen tills dess att projektbolaget har nått proof of concept (konceptvalidering) i kliniska studier. Därefter avyttras projektbolaget och PULS återinvesterar i nya spännande tidiga projekt. Samtidigt som PULS månar om en stabil och kunnig ägarkonstellation framgent som säkerställer att tidigare projektbolag fortsätter att utvecklas positivt.

- LIDDS har nu nått en bra bit på vägen i kliniska studier och bolaget har även tecknat avtal som innefattar läkemedelsformulering inom ett antal olika behandlingsområden. Det är därför ett naturligt steg för PULS att avyttra sitt aktieinnehav och samtidigt möjliggöra för andra investerare att ta en aktivare roll, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS, och fortsätter:
- Självklart kommer vi att fortsätta följa LIDDS framöver då PULS senaste projektbolag, Belina, har ett nära samarbete med LIDDS kring läkemedelsformulering av en ny potentiell behandling av bröstcancer. Kapitalet kommer att återinvesteras tillsammans med vår erfarenhet och kunskap från LIDDS i nya tidiga projekt, helt enligt PULS affärsmodell.

Om LIDDS
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, First North. Mer information om LIDDS finns på www.lidds.se.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2003 har PULS startat elva projektbolag, fem projekt har avyttrats varav två är börsintroducerade (AcuCort och LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB säljer hela sitt aktieinnehav om ca 860 000 aktier i LIDDS AB (publ) till Daniel Lifveredson, styrelseledamot och en av huvudägarna i LIDDS.

Läs vidare »
Ffvyjzpjm6jcvipkzkcr

Gäst på SALSS 2017: Dags för innovativa och hållbara investeringsstrategier!

Nyheter   •   Sep 12, 2017 06:30 CEST

​Nyligen deltog jag på Swedish American Life Science Summit. Temat för årets event var Cancer Moonshot, vilket också är känt som the Biden Cancer Initiative. Jag var där en dag tillsammans med Martin Johansson, VD för Glactone Pharma, som är ett av PULS spännande projektbolag. Glactone Pharma presenterades som en ”Rising Star” inom onkologi vilket jag självklart är oerhört stolt över.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • sarah.fredriksson@pulsinvest.se
 • 070 261 4575

Om P.U.L.S. AB

Partners for Development Investments in Life Sciences

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

AcuCort utvecklar en användarvänlig, lättlöslig film för applicering i munnen för användning vid akuta allergiska och astmatiska tillstånd. Produkten ska vara enkel att använda för patienten själv, eller en icke-medicinskt utbildad person, eller till en medvetslös person eller personer med sväljsvårigheter. www.acucort.com

Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel för behandling av den smittsamma ögoninfektionen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. www.adenovir.com

Belina utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt.

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling. www.glactone.com

Oncorena utvecklar en behandling mot metastaserad njurcancer, baserad på den naturliga substansen orellanin. Orellanin finns i svamp och leder till stora njurskador vid oavsiktlig förtäring. Idag är prognosen för patienter med metastaserad njurcancer mycket dålig. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag förlänger livet i snitt i sex månader. www.oncorena.com

Trophea kombinerar två kända substanser som har visat sig ha positiva effekter avseende hudatrofi (förtunnad hud). Det finns idag inte någon effektiv behandling mot hudatrofi som är ett känt problem och bieffekt vid långvarig behandling med topikala glukokortikoider.

Adress

 • P.U.L.S. AB
 • Kullagatan 8
 • SE-252 20 Helsingborg, Sweden
 • Vår hemsida