Tankar apropå årets Nobelpris

Nyheter   •   Dec 19, 2018 08:30 CET

PULS presenterar valberedning inför årsstämman 2019

Nyheter   •   Dec 17, 2018 08:30 CET

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2019, lägga fram förslag rörande bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, val av och arvode till bolagets revisor, ingår:

 • Åke Fredriksson, ordförande i valberedningen, utsedd av aktieägaren Björn Parkander
 • Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar
 • Arvid Gierow, utsedd att representera övriga aktieägare
 • Lena Mårtensson, utsedd av PULS partners

PULS årsstämma 2019 kommer att hållas onsdagen den 12 juni 2019, kl. 17.00, i Helsingborg.

Läs gärna mer om PULS på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

PULS årsstämma 2019 kommer att hållas onsdagen den 12 juni 2019, kl. 17.00, i Helsingborg.

Läs vidare »

PULS rekryterar Susanna Dahlgren som Senior Project Leader

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:15 CET

Den 3 december 2018 tillträder Susanna Dahlgren som Senior Project Leader i PULS. I sin nya roll kommer Susanna arbeta med den operativa projektledningen i PULS portföljbolag.

Närmast kommer Susanna Dahlgren från rollen som Global Market Intelligence Manager, Polypeptide Group. Hon har en gedigen erfarenhet från projektledning på senior nivå samt en bred erfarenhet av utvecklingsprocessen för läkemedel genom flera tidigare internationella roller på bland annat på ALK i Danmark och inom AstraZeneca. Susanna har en doktorsexamen inom klinisk immunologi från Karolinska Institutet.

- Det är glädjande att välkomna Susanna till vårt team. PULS har som en del i bolagets strategi att stärka organisationen med stort fokus och engagemang på utveckling av vår projektportfölj. Teamet är en av de enskilt viktigaste komponenterna för PULS affärsmodell och vi är därför nu nöjda med att ha samtliga nya roller på plats. Susannas erfarenhet av projektledning och styrning i kombination med en bred kunskap om läkemedelsutveckling från start till marknad i större läkemedelsprojekt kompletterar PULS-teamet och stärker projektledningen i våra befintliga och kommande projekt på ett utmärkt sätt, säger Sarah Fredriksson, PULS VD.

PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Den 3 december 2018 tillträder Susanna Dahlgren som Senior Project Leader i PULS. I sin nya roll kommer Susanna arbeta med den operativa projektledningen i PULS portföljbolag.

Läs vidare »

Glactone Pharma: STAT3 interagerar med androgenreceptorn och är en läkemedelsmåltavla i enzalutamide-resistent prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:00 CET

I samarbete med forskare vid Vancouver Prostate Centre i Kanada har Glactone Pharma upptäckt ett nytt sätt att förstärka effekter av existerande prostatacancerbehandlingar. Forskningen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, visar att STAT3-blockering kan kombineras med anti-androgener som en behandling av kastrationsresistent prostatacancer och därmed erbjuda nya behandlingsmöjligheter för prostatacancerpatienter.

Prostatacancer är den näst vanligaste formen av cancer bland män. Den årliga incidensen i de sju största marknaderna är över 400,000 män och antalet patienter överstiger 1,6 miljoner. I många fall fortskrider sjukdomen till ett stadium där antihormonell terapi saknar effekt, så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom är primär och förvärvad resistens mot nuvarande läkemedel ett stort kliniskt problem och terapier som antingen reverserar eller förhindrar resistens skulle ha stor betydelse för hur prostatacancer behandlas. Metastaserande kastrationsresistent prostatacancer är nästan alltid obotlig.

Glactone Pharma är ett svenskt biotechbolag som utvecklar nya läkemedel som kan inhibera transkriptionsfaktorn STAT3, en väldigt lovande måltavla inom cancer, inklusive prostatacancer. Med utgångspunkt från naturprodukten galiellalactone har Glactone Pharma byggt en unik och lovande portfölj av STAT3-inhibitorer med utmärkta läkemedelsliknande egenskaper som som adresserar icke tillgodosedda medicinska behov. Tillsammans med företagets innovatörer och genom andra akademiska samarbeten har Glactone Pharma genererat övertygande data som visar att STAT3 är en viktig måltavla i prostatacancer.

Tillsammans med en forskargrupp vid Vancouver Prostate Centre i Kanada har det nu visats att STAT3 kan direkt interagera med androgenreceptorn och därmed förstärka signaler som driver prostatacancer. Dessutom upptäckte man att prostatacancerceller som behandlats med ett kliniskt använd anti-androgent läkemedel, enzalutamide, ledde till STAT3-aktivering som kanske kan förklara resistensutvecklingen. Enzalutamideresistenta prostatacancerceller var känsliga för STAT3-hämning som kunde hindra deras tillväxt. Sammanfattningsvis visar resultaten att blockering av STAT3 innebär en möjlighet att stoppa eller reversera behandlingsresistens, förhindra sjukdomsprogression och förstärka effekten av existerande läkemedel mot prostatacancer. Resultaten har publicerats som en artikel, “Galiellalactone inhibits the STAT3/AR signaling axis and suppresses Enzalutamide-resistant Prostate Cancer”, i Scientific Reports, en vetenskaplig tidskrift från utgivarna av Nature.

Martin Johansson, projektledare på Glactone Pharma, säger: “Baserat på dessa nya fynd är vi övertygade om att vi kan möta ett stort medicinskt behov och föra fram innovativa och effektiva behandlingsmöjligheter för prostatacancerpatienter. Vi är mycket tacksamma för det produktiva samarbetet med Vancouver Prostate Centre”.

Om STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett signaleringsprotein som ofta är aktiverat i olika typer av cancer.

STAT3 är en mycket lovande måltavla för cancerläkemedel med både prekliniska och kliniska data som stödjer att STAT3 spelar en viktig roll vid uppkomsten och utvecklingen av tumörer.

Framförallt är STAT3 involverat i mekanismer som möjliggör att tumörer och cancerceller kan undgå immunsystemet och bli behandlingsresistenta.

STAT3 är en svår måltavla för läkemedel då det är ett intracellulärt protein som saknar enzymatisk aktivitet och som kan aktiveras av flera uppströmsfaktorer. Trots att STAT3 inte är en ”klassisk måltavla”, så har Glactone Pharma utvecklat oralt biotillgängliga småmolekylära substanser som direkt kan inhibera STAT3.

Länk till online artikeln “Galiellalactone inhibits the STAT3/AR signaling axis and suppresses Enzalutamide-resistant Prostate Cancer”:
https://www.nature.com/articles/s41598-018-35612-z.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biotechbolag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life science bolag med en unik kombination av forskare och företagare som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, kunnande och samarbete.

Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för användning med immunterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är direkt involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, projektledare, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma har upptäckt ett nytt sätt att förstärka effekter av existerande prostatacancerbehandlingar. Forskningen visar att STAT3-blockering kan kombineras med anti-androgener som en behandling av kastrationsresistent prostatacancer och därmed erbjuda nya behandlingsmöjligheter för prostatacancerpatienter.

Läs vidare »

Glactone Pharma: STAT3 interacts with the androgen receptor and is a drug target in enzalutamide resistant prostate cancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:00 CET

In collaboration with researchers at Vancouver Prostate Centre in Canada, Glactone Pharma has discovered a novel way of enhancing the effects of current prostate cancer treatments. The research, published in the scientific journal Scientific Reports, demonstrates that STAT3 inhibition could be a part of a combination therapy together with anti-androgens against castration resistant prostate cancer thereby offering new treatment options for prostate cancer patients.

Prostate cancer is the most common form of non-cutaneous cancer in men. The yearly incidence in the seven largest markets is over 400,000 men and the number of patients exceeds 1,6 million. In many cases the disease progresses to a state were androgen deprivation no longer has any effect, so called castration resistant prostate cancer (CRPC). However, primary and acquired resistance to current drugs is a very large clinical problem and treatments that either reverse or prevent resistance would have a great impact on the treatment of prostate cancer. Metastatic CRPC is almost always incurable.

Glactone Pharma is a Swedish biotech company developing novel drugs that can inhibit the transcription factor STAT3, a highly relevant drug target in cancer, including prostate cancer. Using the natural product galiellalactone as a starting point, Glactone Pharma has built a unique and promising portfolio of STAT3 inhibitors with excellent druglike properties that can address unmet medical needs. Together with the company’s innovators at Lund University and other academic collaborators, Glactone Pharma has built a strong scientific case that STAT3 is an important target in prostate cancer.

Together with a research group at the Vancouver Prostate Centre in Canada, it has now been shown that STAT3 can interact with the androgen receptor (AR) and enhance the AR signaling that drives prostate cancer. Furthermore, treating prostate cancer cells with a clinically used anti-androgen drug, enzalutamide, resulted in STAT3 activation. Finally, enzalutamide resistant prostate cancer cells became sensitive to STAT3 inhibition using the natural product galiellalactone. In conclusion the results show that targeting STAT3 has the potential to stop or reverse treatment resistance, prevent disease progression and enhance the effect of current drugs used in prostate cancer. The results have been published as an article, “Galiellalactone inhibits the STAT3/AR signaling axis and suppresses Enzalutamide-resistant Prostate Cancer”, in Scientific Reports, a scientific journal from the publishers of Nature.

Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma, says: “Based on these new findings, we believe we can address a great unmet medical need and potentially bring forward innovative and effective treatment options for prostate cancer patients. We are very grateful for this productive collaboration with the Vancouver Prostate Centre.”

About STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a transcription factor/signaling protein that is frequently activated in many forms of cancer.

STAT3 is a highly promising target in cancer with both preclinical and clinical data supporting the important roles that STAT3 plays in cancer occurrence and progression. In particular, STAT3 is involved in mechanisms that enable tumors and cancer cells to escape the immune system and also become treatment resistant.

STAT3 is an intractable drug target as it is an intracellular protein with no enzymatic activity and is activated by multiple upstream factors. Despite STAT3 not being a “classic drug target”, Glactone Pharma has developed orally bioavailable small molecule inhibitors that can directly inhibit the function of STAT3.

Link to the on-line article “Galiellalactone inhibits the STAT3/AR signaling axis and suppresses Enzalutamide-resistant Prostate Cancer”: https://www.nature.com/articles/s41598-018-35612-z.

About Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biotech company within PULS and is based on ground-breaking science from Lund University in Sweden. PULS is a Swedish life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership.

Glactone Pharma has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the treatment of advanced treatment resistant cancers. STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and in treatment resistance making it an ideal target in combination treatments.
To read more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

For more information, please contact
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 or jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 or martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma has discovered a novel way of enhancing the effects of current prostate cancer treatments. The research demonstrates that STAT3 inhibition could be a part of a combination therapy together with anti-androgens against castration resistant prostate cancer thereby offering new treatment options for prostate cancer patients.

Läs vidare »

Oncorena tillförs 14,5 miljoner kronor för att förbereda inför klinisk studie i avancerad njurcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:00 CET

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget genom en emission har tillförts kapital för att bygga sin organisation och resurser för att förbereda för klinisk utveckling med en patientstudie med en ny behandlingsform för avancerad njurcancer. Kapitalet tillfördes av Oncorenas största aktieägare P.U.L.S. AB och HealthCap och av andra tidigare aktieägare. Dessutom har ett antal nya investerare gjort betydande investeringar.

Det nya kapitalet kommer att användas för att bygga bolagets organisation och resurser och för alla de aktiviteter som krävs i förberedelsen för den kliniska studien. I den fas I-IIa-studie som kommer att genomföras med patienter med avancerad njurcancer i dialys kommer patienterna att behandlas med Oncorenas potentiella läkemedel orellanin. Orellanin är en substans som tas upp specifikt av njurcancerceller och njurceller, prekliniska experimentella studier har visat mycket lovande resultat.

- Det nya kapitalet ger ett viktigt tillskott som möjliggör nödvändiga steg på vägen mot att utveckla orellanin till en ny behandling för patienter med avancerad njurcancer. Det medicinska behovet är stort för dessa patienter, då det inte finns någon effektiv behandling med god tolererbarhet tillgänglig idag, säger Lars Grundemar, VD för Oncorena.

- Det kommer att bli ett strategiskt viktigt steg för Oncorena när den kliniska patientstudien med denna innovativa substansen orellanin kan starta. Jag är glad att se att de största befintliga aktieägarna och nya investerare visar så stort förtroende för Oncorena, säger Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande i Oncorena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Grundemar, VD, Oncorena Holding AB, lars.grundemar@oncorena.com,
telefon 076 209 5518

Bengt-Åke Bengtsson, styrelseordförande, Oncorena Holding AB, bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, telefon 070 746 0000

Om njurcancer
Cirka 1 av 10 000 drabbas varje år av njurcancer. 80% av patienterna är mellan 40 och 69 år vid insjuknandet (medianålder 63 år). Sjukdomen kan ofta botas med kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr ställs diagnosen ofta först sedan tumören spridit sig till andra organ. Prognosen är då betydligt sämre och vissa grupper har endast en medianöverlevnad på cirka 1,5 år. Idag behandlas sjukdomen med olika typer av läkemedel med ofta svåra biverkningar och vanliga cellgifter har endast en begränsad effekt. Det finns därför ett stort behov av nya effektiva och säkra läkemedel.

Om Oncorena
Oncorena utvecklar en helt ny och potentiellt revolutionerade behandling för patienter med spridd njurcancer. Behandlingen bygger på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Vinnova och GU Ventures. Sedan 2013 är Oncorena ett av P.U.L.S. AB:s portföljbolag och sedan 2016 också ett av HealthCaps portföljbolag. För mer information besök gärna www.oncorena.com.

Om orellanin
Substansen orellanin kommer ursprungligen från en svamp och har oavsiktligt ätits av ett antal människor. De kliniska effekterna är väl dokumenterade och är begränsade till njurarna. Då målgruppen för behandlingen är patienter med spridd njurcancer som är i dialys antas biverkningsprofilen vara förhållandevis mild. Experimentella studier tyder på att effekten kan vara dramatiskt positiv.

Om HealthCap
HealthCap är ett europeiskt riskkapitalbolag som investerar fokuserat och globalt inom life science-området. Investeringsstrategin fokuserar på sjukdomar stora ouppfyllda medicinska behov och banbrytande behandlingar med potential att förändra medicinsk praxis och livet för de patienter som lider av dessa sjukdomar. HealthCap grundades 1996 och har bidragit med mer än en miljard Euro i kapital och stöttat och byggt upp över 100 bolag, börsnoterat mer än 40 bolag och genomfört åtskilliga försäljningar. Genom åren har HealthCap-bolag utvecklat mer är 20 läkemedelsprodukter fram till marknadsgodkännande. Många av dessa är banbrytande produkter som hjälper patienter med livshotande sjukdomar. www.healthcap.eu.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena Holding AB meddelar att bolaget genom en emission har tillförts kapital för att bygga sin organisation och resurser för att förbereda för klinisk utveckling med en patientstudie med en ny behandlingsform för avancerad njurcancer.

Läs vidare »

Oncorena raises SEK 14.5 million to prepare for clinical study in advanced kidney cancer

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:00 CET

Oncorena Holding AB today announces that the company through a share issue has raised capital to build its organization and resources in preparation for clinical development with a patient study of a new treatment modality for advanced kidney (renal) cancer. The capital was raised from Oncorena’s largest shareholders P.U.L.S. AB and HealthCap, as well as other current shareholders. In addition, several new investors have made significant investments.

The new capital will be used to build the company’s organization and resources, as well as all activities needed in preparation for the planned clinical study. In the phase I-IIa study to be conducted in patients with advanced kidney cancer on dialysis will be treated with Oncorena’s potential new drug orellanine. Orellanine is a substance that is taken up specifically by kidney cancer cells and kidney cells, pre-clinical experimental studies have shown very promising results.

“The new capital provides an important infusion to enable necessary steps in the development of orellanine into a novel treatment for patients with advanced renal cancer. The medical need is high for these patients since there is no effective treatment with good tolerability available today,” says Lars Grundemar, CEO of Oncorena.

“It will be a strategically important step for Oncorena when the clinical patient study with this innovative compound can be started. I am therefore pleased to notice the great confidence in Oncorena amongst the existing shareholders as well as from new investors,” says Bengt-Åke Bengtsson, chairman of Oncorena’s board.

For further information, please contact
Lars Grundemar, CEO, Oncorena Holding AB, lars.grundemar@oncorena.com,
phone +46 (0)76 209 5518

Bengt-Åke Bengtsson, Chairman of the Board, Oncorena Holding AB, bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se, phone +46 (0)70 746 0000

About kidney cancer
Approximately 1 in 10,000 is afflicted with kidney cancer annually. 80% of the patients are between 40 and 69 years of age when they are diagnosed (median age 63 years). The disease can often be cured with surgery if detected in time, but unfortunately the diagnosis is often made when the tumor has already spread to other organs. The prognosis is then considerably less favorable and certain groups have a median survival of only approx. 1.5 years. Today the disease is treated with various types of drugs, often with severe side effects, and standard chemotherapy drugs have only limited effect. There is therefore a high need for new, effective and safe drugs.

About Oncorena
Oncorena develops a completely new and potentially revolutionizing treatment for patients with metastatic kidney cancer. The treatment is based on research from the University of Gothenburg in Sweden led by Professors Börje Haraldsson and Jenny Nyström. The project was initially developed with support from Vinnova (Sweden’s Innovation Agency) and GU Ventures in Sweden. Oncorena is a part of the P.U.L.S. AB’s portfolio since 2013 and also part of HealthCap´s portfolio since 2016. Learn more at www.oncorena.com.

About orellanine
The substance, orellanine, originally emanates from a mushroom and has been inadvertently ingested by a number of people. The clinical effects are well documented and are limited to the kidneys. As the target group for the treatment is patients with metastatic kidney cancer who are undergoing dialysis, the side effect profile is believed to be relatively mild. Experimental studies indicate that the effect may be dramatically positive.

About PULS
PULS (Partners for Development Investments in Life Sciences, P.U.L.S. AB) is a Swedish life science company with a unique combination of researchers and industry representatives who work together with innovators to commercialize ideas through capital, know-how and a committed partnership. PULS invests in early projects and develops them in close collaboration with innovators, shepherding them all the way from idea to completed attractive project for industry. Since 2002 PULS has started eleven project companies: two were sold, one was discontinued, two were floated on the stock market (AcuCort and LIDDS), and one was outlicensed (Laccure). PULS has its headquarters in Helsingborg. Current PULS projects: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se.

About HealthCap
HealthCap is a European venture capital firm investing exclusively and globally in life sciences. The investment strategy focuses on diseases with high unmet medical needs and breakthrough therapies that have the potential to be transformative and change medical practice, and the lives of patients suffering these conditions.
Having raised more than EUR 1 billion since 1996, HealthCap has backed and built more than 100 companies, taken more than 40 companies public and done numerous trade sales.
Over the years, HealthCap companies have developed more than 20 pharmaceutical products to market approval, many of which are breakthrough therapies helping patients with life-threatening diseases. www.healthcap.eu

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Oncorena Holding AB today announces that the company through a share issue has raised capital to build its organization and resources in preparation for clinical development with a patient study of a new treatment modality for advanced kidney (renal) cancer.

Läs vidare »

Trophea’s topical combination product against skin atrophy progresses into clinical Phase I

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:00 CEST

The Danish Medicines Agency and the Ethics Committee in Region Sjaelland have both given Trophea Development approval to initiate the first clinical study, a Phase I study, with an innovative combination product against skin atrophy. The clinical study will be performed at Sjaelland’s University Hospital in Roskilde in Denmark.

The development program has progressed according to plan. Trophea’s topical combination product has been developed and manufactured according to Good Manufacturing Practice (GMP), the preclinical phase has been completed and the project is now progressing into the clinical phase. The project is based on an innovative combination of two well-documented and studied substanceswith different mode of actions of which both seem to reverse skin atrophy.

A recognized problem in connection with long-term treatment with corticosteroids is that patients may develop skin atrophy as a side-effect. The innovator group has shown that a combination of two well-known substances increases the formation of procollagen in the skin, promoting the regeneration of the damaged atrophied skin.

“A product that effectively can treat skin atrophy is highly asked for since there are no such treatments today. People that are at risk for developing skin atrophy, and may be helped by this new treatment, would be psoriasis, atopic dermatitis and eczema patients with long time exposure to glucocorticoids,” says Jan Faergemann, innovator and Professor in Dermatology at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg in Sweden.

“I am very pleased that our development program has reached this important milestone enabling us to initiate the company’s first clinical trial with Trophea topical combination gel against skin atrophy,” says Jeanette Robertsson, project leader at Trophea Development AB.

About Trophea
Trophea is a start-up company developing an innovative medication against skin atrophy. Trophea AB and its subsidiary Trophea Development AB were founded in 2016. The companies are part of the group of the Swedish company PULS (Partners for Development Investments in Life Sciences, P.U.L.S. AB) and are based in Helsingborg, Sweden. For further information about Trophea and the project, see www.tropheadevelopment.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

The Danish Medicines Agency and the Ethics Committee in Region Sjaelland have both given Trophea Development approval to initiate the first clinical study, a Phase I study, with an innovative combination product against skin atrophy. The clinical study will be performed at Sjaelland’s University Hospital in Roskilde in Denmark.

Läs vidare »

Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling av hudatrofi går in i klinisk Fas 1

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:00 CEST

Det danska läkemedelsverket och etikkommittén för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den kliniska studien kommer att genomföras vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde i Danmark.

Utvecklingsprogrammet har framskridit enligt plan. Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling har utvecklats och tillverkats enligt Good Manufacturing Practice (GMP, god tillverkningssed), den prekliniska fasen har fullbordats och projektet går nu vidare in i klinisk fas. Projektet baseras på en innovativ kombination av två väldokumenterade och välstuderade substanser med olika verkningsmekanismer som båda tycks reversera hudatrofi.

Ett känt problem i samband med långvarig behandling med kortikosteroider är att patienter kan utveckla hudatrofi som en biverkan. Gruppen av innovatörer har visat att en kombination av två välkända substanser ökar bildningen av prokollagen i huden, vilket stimulerar regenereringen av den skadade atrofierade huden.

”En produkt som effektivt kan behandla hudatrofi är mycket efterfrågad då det inte finns några sådana behandlingar idag. Personer som riskerar att utveckla hudatrofi, och som kan bli hjälpta av denna nya behandling, kan vara patienter med psoriasis, atopisk dermatit och eksempatienter som exponerats för glukokortikoider under lång tid”, säger Jan Faergemann, innovatör och professor i dermatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

”Jag är mycket glad att vårt utvecklingsprogram har nått denna milstolpe, som gör det möjligt för oss att starta bolagets första kliniska prövning med Tropheas kombinationsgel för lokalbehandling av hudatrofi”, säger Jeanette Robertsson, projektledare vid Trophea Development AB.

Om Trophea
Trophea är ett start-up bolag som utvecklar en innovativ behandling mot hudatrofi. Trophea AB och dotterbolaget Trophea Development AB grundades 2016. Företagen ingår i den svenska bolagsgruppen PULS (Partners for Development Investments in Life Sciences, P.U.L.S. AB) och är baserade i Helsingborg. För ytterligare information om Trophea och projektet, se www.tropheadevelopment.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Det danska läkemedelsverket och etikkommittéen för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den kliniska studien kommer att genomföras vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde i Danmark.

Läs vidare »

Intensiv höstglöd i nordisk life science och inte minst i PULS

Nyheter   •   Okt 02, 2018 10:45 CEST

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • sacrramyh.cxfrtgedbgridnkskksobin@ufpuwtlspuinkzvewestbv.srjena
 • 070 261 4575

Om P.U.L.S. AB

Partners for Development Investments in Life Sciences

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel för behandling av den smittsamma ögoninfektionen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. www.adenovir.com

Belina Pharma utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt.

Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling. www.glactone.com

Oncorena utvecklar en behandling mot metastaserad njurcancer, baserad på den naturliga substansen orellanin. Orellanin finns i svamp och leder till stora njurskador vid oavsiktlig förtäring. Idag är prognosen för patienter med metastaserad njurcancer mycket dålig. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag förlänger livet i snitt i sex månader. www.oncorena.com

Trophea kombinerar två kända substanser som har visat sig ha positiva effekter avseende hudatrofi (förtunnad hud). Det finns idag inte någon effektiv behandling mot hudatrofi som är ett känt problem och bieffekt vid långvarig behandling med topikala glukokortikoider.

Adress

 • P.U.L.S. AB
 • Kullagatan 8
 • SE-252 20 Helsingborg, Sweden
 • Vår hemsida