Skip to main content

Taggar

företagandets villkor

entreprenörskap

politisk förändring

Svenska modellen fyra punkt noll

Svenska modellen fyra punkt noll

Dokument   •   2016-05-02 13:23 CEST

I skriften Svenska modellen 4.0 vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för välfärd, sysselsättning, integration och tillväxt. Entreprenörskap och företagande är avgörande drivkrafter för detta.

Praon i grundskolan - ett outnyttjat redskap

"Den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan är ett moment inom utbildningssystemet som kan underlätta ungas etablering. Den socialiserar unga in i arbetslivet och ger värdefulla kompetenser. Samtidigt som det också kan bidra genom att ge mer välinformerade studie- och yrkesval."

Tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Dokument   •   2016-02-23 16:21 CET

I denna studie undersöks företags skatteutmaningar, med särskilt fokus på skatters effekter på företagens finansiering och rekrytering av kritisk kompetens. Undersökningen baseras på djupintervjuer av elva unga företag inom IT-, konsult och tjänstesektorerna.

Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning

Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning av Nils Karlson (docent) och Filippa Ronquist (forskningsassistent). – Skriften ingår i forskningsprojektet Yrke, kvalifikation, med syfte att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens.

Företagandets villkor i internationell belysning

I en ny studie har Nils Karlson, Anne-Sophie Larsson och Karl Blom från Ratio analyserat vad de nio viktigast internationella indexen om länders konkurrenskraft, regelbörda, ekonomiska frihet, entreprenörskap och innovationsförmåga säger om det svenska företagsklimatet. Trots flera topplaceringar har Sveriges position i förhållande till viktiga konkurrentländer försämrats.

Presentation av Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

Powerpoint från presentationen av Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv från Almedalsveckan. Boken innehåller en strukturerad jämförelse av arbetsmarknadens konfliktregler (exempelvis strejkrätten) och deras utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Någon motsvarande studie har inte tidigare gjorts.

Väljer unga fel?

Väljer unga fel?

Dokument   •   2015-06-29 08:44 CEST

Matchningen på arbetsmarknaden hänger samman med elevernas gymnasieval flera år före arbetsliver. I en ny rapport presenterar Alexandru Panican, Lunds universitet och Ratio, vad som avgör gymnasievalet samt ungdomars attityder till gymnasievalet.

Från lärlingsutbildning till yrkescollege

Från lärlingsutbildning till yrkescollege

Dokument   •   2015-04-17 09:00 CEST

Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie från Ratio. Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

Ratios mest produktiva år

Ratios mest produktiva år

Dokument   •   2015-03-23 14:56 CET

2014 är Ratios mest produktiva år, i alla hänseenden. Vi driver idag fler forskningsprojekt, med tydligare relevans, bredare stöd och större genomslag än någonsin tidigare. Tre stora forskningsprogram - om företagens kompetensförsörjning, tillväxtfinansiering samt om teknikskiften och politisk förändring - samt åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har ca 30 forskare.

Financing future jobs

Financing future jobs

Dokument   •   2014-10-21 09:31 CEST

I rapporten Financing future jobs från Ratio visas att hela 88 procent av de företag som startades 2006-2013 förlitar sig på egna medel. Resultaten visar också att banklån är förknippade med en mängd restriktioner. Av de företag som beviljats banklån har hela 69 procent behövt gå i personlig borgen. Vidare har hela 75 procent tagit tillfällig anställning för att finansiera sitt bolag.

Presentation Sveriges 100 främsta innovationer

Bilder från Christian Sandströms presentation av rapporten Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?

Var skapades Sveriges  100 främsta innovationer?

Den här studien har utrett hur 100 av de viktigaste svenska innovationerna har uppkommit. Resultaten pekar på att 47 procent av de hundra främsta innovationerna har skapats av uppfinnare som varit anställda vid ett företag, medan enskilda uppfinnare och entreprenörer har bidragit med 33 procent och universitet står för resterande 20 procent.

Lönebildning i verkligheten

Lönebildning i verkligheten

Dokument   •   2014-08-12 09:24 CEST

I samband med seminariet i Almedalen publicerades ett smakprov ur boken "Lönebildning i verkligheten" - en sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna kring kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft. Boken kommer ut på Studentlitteratur hösten 2014. Författare är Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist och Anne-Sophie Larsson.

EU stärker svensk handel och tillväxt

EU stärker svensk handel och tillväxt

Dokument   •   2014-04-10 08:30 CEST

Ratio har i forskningsstudien "Sverige och EU: Handel och tillväxt" funnit att Sveriges varuhandel med EU idag är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap och handelsavtal. Varuhandeln har ökat med 85-95 %, som en direkt följd av EU och ökad öppenhet. Effekterna på tjänstehandeln är cirka hälften så stor som varuhandeln. Effekten på tillväxten (BNP) är 3-20 %.

Vilket EU vill vi ha?

Vilket EU vill vi ha?

Dokument   •   2014-04-01 10:00 CEST

Ratio och UI arrangerar den 10 april en konferens med anledning av det förestående valet till EU-parlamentet. Läs hela programmet här.

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar

Dokument   •   2014-03-07 09:00 CET

De flesta nystartade bolag går under inom loppet av sina första år. Brist på erfarenhet och kapital är främsta orsak. Affärsänglar bidrar både med kapital och omfattande erfarenhet och har blivit allt viktigare, visar en ny studie som presenteras 7 mars. Studien, som omfattar 190 aktiva affärsänglar, ger en unik inblick i hur de ser på risk, exitstrategier och heta branscher.

Hur växer kunskapsintensiva företag?

Hur växer kunskapsintensiva företag?

Dokument   •   2014-02-17 16:21 CET

Ratios forskare Daniel Halvarsson och Karl Wennberg presenterar en ny rapport som belyser sambandet mellan kompetens och konkurrens den 20 februari. Resultaten indikerar att de interna resurserna är avgörande, främst ledningens erfarenheter och om man lyckas rekrytera kompetent teknisk personal. Rapporten hör till projektet Kompetens för tillväxt.

Den svenska yrkesutbildningsmodellen

Den svenska yrkesutbildningsmodellen

Dokument   •   2013-11-26 11:45 CET

Jonas Olofsson har skrivit rapporten ”Den svenska yrkesutbildningsmodellen – dess etablering, sentida förändring och framtida utmaningar", som ger en översiktlig bild av den grundläggande yrkesutbildningens utveckling i Sverige. Den beskriver hur lärlingsutbildningen har minskat, samt hur företagens ansvar för utbildningen blev mindre påtaglig än i länder med starka lärlingsutbildningssystem.

Saknar den högre utbildningen relevans?

Saknar den högre utbildningen relevans?

Dokument   •   2013-11-08 08:30 CET

Agneta Bladh, tidigare statssekreterare (S), högskolerektor och generaldirektör för Högskoleverket har i en studie analyserat hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Studien ingår i forskningsinstitutet Ratios forskningsprojekt om företagens kompetensförsörjning.

Rekrytering i svenska företag

Rekrytering i svenska företag

Dokument   •   2013-10-18 10:32 CEST

Forskningsinstitutet Ratio har genomfört en undersökning bland rekryterande chefer i svenska företag om hur de söker efter kompetent personal. Undersökningen visar bl a att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling.