Gemensam strategi för att utveckla sjukvården

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:35 CET

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen antog på fredagen en strategi för att utveckla vården i samverkan med näringslivet.

Målet är att genom stärkt fokus på frågorna öka patientnyttan och bidra till sjukvårdsregionens utveckling. Strategin innebär samverkan såväl internt som externt.

I dag sker en del av den medicinska forskningen i samverkan med företag inom den så kallade Life science-sektorn. Det rör sig om företag som utvecklar läkemedel, tekniska hjälpmedel eller andra produkter för att förbättra hälsan eller underlätta vardagen. Sektorn är viktig inte bara för att bidra till bättre hälso- och sjukvård, den bidrar också till tillväxt och arbetstillfällen.

Strategin pekar på ett antal framgångsfaktorer.

Genom att utnyttja hela befolkningsunderlaget och hela sjukvårdssystemet i Sydöstra sjukvårdsregionen med 1,1 miljoner invånare och nio sjukhus, varav ett universitetssjukhus, är regionen en ännu mer intressant partner för olika näringslivssatsningar.

Sjukvårdsregionen har olika styrkeområden som lyfts fram i strategin.

 • I Östergötland finns en lång tradition av forskning och utveckling inom medicinsk teknik. Regionen har en unik position med teknikforskning, teknisk industri, medicinsk fakultet och universitetssjukvård.Här finns områden som kan kopplas till medicinsk utveckling, vårdutveckling och utveckling av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.
 • Region Jönköping är nationellt och även internationellt ledande när det gäller att driva systematiskt förbättrings- och förändringsarbete. Ett framgångsrikt arbete på detta område är en viktig beståndsdel för utveckling inom Life science.
 • Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet gör stora satsningar inom e-hälsoområdet, exempelvis hälsoekonomi via register- och läkemedelsstudier, utveckling av digitala vårdmöten och modern digital teknik för äldre. Satsningarna på området är en förklaring till E-hälsomyndighetens lokalisering till Kalmar.

  Målet med strategin är att genom samverkan mellan näringsliv och den medicinska forskningen skapa framtidens vård där invånarna och patienternas behov får styra utvecklingen.Exempelvis är det faktum att alla tre landsting/regioner inom sjukvårdsregionen redan använder samma journalsystem en alltför outnyttjad källa till kunskap.

– Den kompetens och de behov som finns inom hälso- och sjukvården utgör en stark drivkraft för vårt Life Science-arbete. Tillsammans med Linköpings universitet och näringslivet i Östergötland ser vi stora möjligheter att skapa värden för vården. Samarbetet med Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län i Sydöstra sjukvårdaregionen ger en stark bas för det fortsatta arbetet, säger Mats Ulfendahl.

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen antog på fredagen en strategi för att utveckla vården i samverkan med näringslivet. Målet är att genom stärkt fokus på frågorna öka patientnyttan och bidra till sjukvårdsregionens utveckling.

Läs vidare »

Nationell satsning för individanpassad behandling

Nyheter   •   Nov 20, 2018 14:45 CET


Region Östergötland är en av parterna i en ny nationell storsatsning på avancerad diagnostik och individanpassad behandling av svåra sjukdomar. Ett av sju planerade center i landet hamnar på Universitetssjukhuset i Linköping.

Med ny teknik går det i dag att kartlägga en människas hela arvsmassa och även analysera datamängderna betydligt mer kostnadseffektivt än för några år sedan. Det ökar möjligheterna till så kallad precisionsmedicin, att skräddarsy behandling av olika sjukdomar utifrån människors unika förutsättningar.

Genomic Medicine Sweden är ett projekt som går ut på att stärka utvecklingen av precisionsmedicin och etablera den i hälso- och sjukvården. Bakom satsningen står de sju universitetslandstingen och regionerna i samarbete med landets medicinska fakulteter. Både Region Östergötland och Linköpings universitet är alltså parter i projektet.

– Det här är en mycket viktig satsning, säger Region Östergötlands forskningsdirektör Mats Ulfendahl. I dag behandlar vi patienter som har samma diagnos på mer eller mindre samma sätt. Med en utvecklad genetisk kartläggning kan vi anpassa behandlingen utifrån olika patientgruppers karaktär. Både när det gäller läkemedel och annan behandling.

– Vissa patienter har en genetisk uppsättning som svarar mer eller mindre bra på en behandling. Så för att kunna veta vad som är rätt behandling måste vi veta mer om individens arvsmassa.

I det första skedet går arbetet ut på att utveckla diagnostiken, för att i nästa steg kunna införa precisionmedicin i större omfattning. Det nationella samarbetet ska leda till ökad kompetens och analysförmåga för att kunna tolka resultaten, parallellt med en starkare IT-infrastruktur för att hantera de stora datamängder som kartläggningar av arvsmassan genererar. Fokus i projektet kommer att ligga på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar.

– Här i Östergötland kommer vi också att ha en viktig roll när det gäller hälsoekonomiska aspekter, säger Mats Ulfendahl. Vi ligger i framkant när det gäller hälsoekonomi, som är en viktig del i det här arbetet. Vi behöver veta vilka ekonomiska effekter det innebär att kunna behandla patienter mer effektivt.

Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till projektet som kommer att drivas under 2019 och 2020. Totalt uppgår satsningen till 84,2 miljoner kronor. Östergötlands del av satsningen är 12,9 miljoner kronor, varav hälften finansieras av Vinnova och hälften av Region Östergötland och Linköpings universitet gemensamt.

Region Östergötland är en av parterna i en ny nationell storsatsning på avancerad diagnostik och individanpassad behandling av svåra sjukdomar. Ett av sju planerade center i landet hamnar på Universitetssjukhuset i Linköping.

Läs vidare »

Framgångsrikt arbete mot skolavhopp i projektet #jagmed

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 15:56 CET

Att hoppa av skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap. Projektet #jagmed har i tre års tid drivits av regioner och kommuner i Östra Mellansverige i syfte att motverka skolavhopp. Nu är det dags att summera resultaten.

Statistiken visar att var tredje elev i landet som påbörjade gymnasiet 2014 inte slutförde det med examen inom tre år. Orsakerna till skolavhopp är skiftande, det kan exempelvis handla om mobbing, psykisk ohälsa eller bristande stöd i skolan eller hemmet. Den som saknar gymnasieexamen löper högre risk att drabbas av långvarig arbetslöshet, sämre hälsa och utanförskap.

Samverkansprojektet #jagmed har haft som mål att minska skolavhoppen och att alla elever ska kunna lämna gymnasiet med godkända resultat. Projektet har pågått i tre år med stöd av Europeiska socialfonden och involverat 33 kommuner och två regionala huvudmän i sammanlagt fem regioner (Region Örebro län, Östergötland, Västmanland, Region Uppsala och Regionförbundet Sörmland) i 29 lokala delprojekt.

Nu avslutas projektet och resultaten summeras. En utvärdering gjord av forskare vid Linköpings universitet visar att arbetet inom #jagmed har fördjupat kunskaperna om orsaker till skolavhopp, frånvaro och studieavbrott och om hur insatser för ungdomar som har hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap kan organiseras och genomföras.

De olika delprojekten har också utvecklat metoder och arbetssätt för att upptäcka och stötta individer att stanna kvar i eller återgå till studier. Cirka 7 000 unga mellan 15 och 24 har berörts av insatserna.

– Ett stort antal ungdomar har fått möta en verksamhet som ser dem, lyssnar och möter deras behov. Det handlar om arbetssätt som stärker, stöder och uppmärksammar individer, vilket bland annat leder till att de får möjlighet att uppleva mening i sin skolgång och ytterst i sina liv. Såväl ungdomarna som de som arbetar i deltagande verksamheter har fått möjlighet att växa och göra positiv skillnad – det är stort och fantastiskt, säger Lasse Jonsson, strateg inom regional utveckling i Region Östergötland, som lett projektet på övergripande nivå.

Några exempel på enskilda projektresultat:

 • Alla kommuner i Västmanland har utvecklat sin verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret för unga mellan 16 och 19 år.
 • Vreta naturbruksgymnasium utanför Linköping har numera ett fungerande och stödjande elevinternat.
 • Fler elever på Ramunderskolan i Söderköping når gymnasiebehörighet.
 • Introduktionsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg når och stödjer ungdomar som tidigare har haft en lång och komplicerad skolfrånvaro, men nu återgår till studier.

– Många delprojekt har nu påbörjat ett förbättringsarbete som kommer att kunna leda till bättre studieresultat mätt på kommunnivå under förutsättning att de insatser som gjorts under projekttiden får leva vidare och vidareutvecklas, betonar Lasse Jonsson.

Mer information om projektet finns på https://www.regionostergotland.se/jagmed/

Kontakt: Lasse Jonsson, Region Östergötland, telefon 072-539 92 58, lars.i.jonsson@regionostergotland.se

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Att hoppa av skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap. Projektet #jagmed har i tre års tid drivits av regioner och kommuner i Östra Mellansverige i syfte att motverka skolavhopp. Nu är det dags att summera resultaten.

Läs vidare »

Helårsbedömning visar minusresultat för 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 13:49 CEST

Region Östergötland beräknas göra ett minusresultat på 160 miljoner kronor under 2018, visar den senaste helårsbedömningen. Den främsta orsaken är fortsatta underskott i de sjukvårdande verksamheterna.

I delårsrapporten med ekonomisk helårsbedömning efter augusti månad konstateras att den ekonomiska utvecklingen under året inte har visat något trendbrott trots de åtgärder som genomförts.

Region Östergötlands totala resultat för 2018 beräknas bli minus 160 miljoner kronor. Det är en avvikelse från budget på minus 295 miljoner kronor. Av denna svarar produktionsenheternas resultat för minus 272 miljoner kronor. Flertalet av de sjukvårdande centrumen bedöms inte klara sina ekonomiska mål för 2018.

Förutom de åtgärdsplaner som respektive centrum arbetar med beslutade regionledningen i början av året om övergripande åtgärder. Exempel på sådana är anställningsstopp för administrativ personal och restriktivitet till inköp, resor och deltagande i konferenser. Det görs också en rad olika åtgärder att öka kapaciteten för operation och vårdplatser.

"Har fått viss effekt"

– Vi har fått en viss effekt av åtgärderna, men samtidigt motverkas det av nya behov som uppstår. Vi ser också att det tar längre tid för vissa åtgärder att få effekt och att det krävs ytterligare insatser. Svårigheter att bemanna bland annat delar av dygnet-runt-verksamheten gör att vi tvingas till dyra bemanningslösningar och till att köpa mer vård, säger ekonomidirektör Åsa Hedin Karlsson.

Hon konstaterar att de ekonomiska utmaningarna där behoven ökar i snabbare takt än intäkterna, kommer att fortsätta under 2019 och framåt.

– I och med att målet inte nås för 2018 är ekonomin ännu svagare framöver. Även om Region Östergötland har en i grunden välskött ekonomi och bättre utgångsläge än på många andra håll i landet, och kan klara enstaka år med underskott, går det förstås inte att ha den här utvecklingen under en längre tid.

– Det är oerhört viktigt att hålla i den långsiktiga strategin och de åtgärdsplaner som är lagda. Det finns inga enkla lösningar utan krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete på flera fronter för att skapa en ekonomi i balans, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Region Östergötland beräknas göra ett minusresultat på 160 miljoner kronor under 2018, visar den senaste helårsbedömningen. Den främsta orsaken är fortsatta underskott i de sjukvårdande verksamheterna.

Läs vidare »

Kammarrättsdom ger Region Östergötland rätt i vårdupphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 13:16 CEST

Kammarrätten går på Region Östergötlands linje i den rättsliga prövningen av upphandlingen av vårdtjänster vid Lasarettet i Motala.

Brännskadecentrum ackrediterat enligt internationell kvalitetsnorm

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 13:07 CEST

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats av den europeiska brännskadeorganisationen (EBA). Hittills är det endast ett tiotal enheter i Europa som godkänts enligt denna kvalitetsnorm.

Ackrediteringen skedde i början av veckan, då två engelska representanter från European Burns Association (EBA) under en heldag besökte Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset (US) i Linköping. Under ackrediteringen utvärderades vården utifrån en rad olika kriterier. Det handlar bland annat om vårdkvalitet, arbetssätt, förebyggande arbete och forskning.

– Ackrediteringen är ett kvalitetsmått som visar att brännskadevården vid Universitetssjukhuset i Linköping tillhör toppskiktet i världen, säger Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård vid US.

Brännskadecentrum blev med beröm godkänt inom flera områden. Bland annat för att överlevnaden bland patienterna är mycket hög.

"Hög livskvalitet"

– Våra långtidsresultat pekar också på en hög livskvalitet även hos patienter som vårdats för svåra brännskador. EBA lyfte också fram våra lokaler, som är i internationell toppklass. Konceptet med isoleringsrum med egen sluss är det många brännskadeenheter som inte kan leva upp till, säger Folke Sjöberg.

Ett tiotal brännskadeenheter i Europa, däribland i Schweiz, Tyskland, Frankrike och England, är ackrediterade enligt EBA:s norm, som bygger på den amerikanska brännskadeorganisationen ABA:s motsvarighet. I Sverige har även brännskadeenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ackrediterats. Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset har rikssjukvårdsuppdrag inom brännskadevård och tar emot patienter från hela landet.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats av den europeiska brännskadeorganisationen (EBA). Hittills är det endast ett tiotal enheter i Europa som godkänts enligt denna kvalitetsnorm.

Läs vidare »

One off årets regionala vinnare i Skapa Dans

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 16:58 CEST

Linköpingsgruppen One off med koreografin Black illusion är årets regionala vinnare i koreografitävlingen Skapa Dans.

I lördags den 22 september på Kulturhuset i Finspång var det regionfinal i Skapa Dans Östergötland. 2018 års vinnare är gruppen One off med koreografin Black illusion. Juryns motivering: ”För stark scennärvaro, musikalitet och lekfullhet på scen och med varandra går 1:a priset till One off med koreografin Black illusion.”

Gruppen kommer att representera Östergötland i riksfinalen i Stockholm den 3 november då elva bidrag från olika delar av Sverige är med och tävlar. One off består av fem tjejer från Linköping. Tilde Moborn står för koreografin och dansar tillsammans med Kajsa Bergman, Lovisa Elfving, Tove Malmström och Ebba Olofsson.

Juryns hedersomnämnande gick till gruppen La Flamme med verket Unity. Juryns motivering: ”För rå och ärlig energi och ett övergripande genomtänkt och gripande nummer”.

Juryn bestod av:Viktor Gårdman, som inriktar sig främst mot streetstilar och är utbildad i 5-styles vid Åsa Folkhögskola. Han har arbetat som dansare i Stockholm och runt om i Östergötland med flertal projekt och produktioner bland annat med den Norrköpingsbaserade dansgruppen Vibe Street Style Crew.

Clara Bankefors, som sedan sin utbildning vid Balettakademien 2009 varit verksam som dansare, koreograf och producent i dans och scenkonstkollektivet Arkeolog 8. Hon är även en av medlemmarna i det Norrköpingsbaserade danskollektivet Blauba.

Lördagens regionfinal arrangerades av Dans i Öst/Region Östergötland och Finspångs kommun. Skapa Dans Östergötland ingår i den rikstäckande Skapa Dans, som är ett samarbete mellan Samarbetsrådet för regional dansutveckling och Riksteatern.

Kontakt: Anna Ljung, Dans i Öst, 072-528 9624, anna.ljung@regionostergotland.se

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Linköpingsgruppen One off med koreografin Black illusion är årets regionala vinnare i koreografitävlingen Skapa Dans.

Läs vidare »

Surrogatbehandling utomlands bemöts väl av vården

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:41 CEST


Homosexuella och heterosexuella par som har fått barn genom surrogatbehandling utomlands upplever inte förhöjda stressnivåer kopplade till sitt föräldraskap. Flertalet tycker att de kan vara öppna om barnets ursprung och bemöts väl i den svenska hälso- och sjukvården. Det visar en ny studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Surrogatmödraskap är en i många länder kontroversiell metod att få barn, som innebär att en annan kvinna väntar och föder barnet innan föräldraskapet övergår till det beställande paret. I Sverige är metoden förbjuden men en del svenska par åker utomlands och får behandlingen, främst till Indien och USA men också till Ryssland och Ukraina.

– Vi har saknat samlad kunskap om deras erfarenheter eftersom metoden inte erbjuds i Sverige. Men eftersom barnen nu växer upp i vårt land och går till skolan och hälso- och sjukvården här, tycker vi att det är viktigt att ta reda på familjens upplevelser, säger Gunilla Sydsjö, forskningsledare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och professor i psykosocial obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet.

I studien svarar 30 familjer som har åkt utomlands och fått surrogatbehandling på en enkätundersökning om sina erfarenheter. Av dem är 18 heterosexuella par och 12 homosexuella par med gaypappor. I surrogatbehandlingen hade i vissa fall egna ägg och spermier använts och i andra fall donerade ägg och egna spermier.

”Kunde vara öppna”
Resultaten visade att alla par utom ett fortfarande levde tillsammans och hade ett barn i åldern 3 månader till 5 år.

– Stressnivåerna över föräldraskapet var relativt låga, både bland heterosexuella och homosexuella par. Speciellt upplevde gaypapporna att de kunde vara öppna om sitt barns ursprung, säger Gunilla Sydsjö.

Nästan alla föräldrar var i sina kontakter med hälso- och sjukvården öppna om hur barnet hade kommit till. Gaypapporna var betydligt mer öppna i kontakter med BVC, förskolan och barnets fritidsaktiviteter än de heterosexuella paren var. En majoritet av gaypapporna uttryckte att de hade behandlats positivt eller som ”vilken annan förälder som helst”.

– Resultaten är positiva eftersom de tyder på att barn som kommit till genom surrogatmödraskap bemöts som alla andra och att deras föräldrar inte upplever ökad stress kopplat till att vara föräldrar. De upplever inte heller svårigheter i kontakt med vården, säger Gunilla Sydsjö.

Svaren kommer från par som varit positiva till att berätta om sina erfarenheter, vilket kan göra att negativa erfarenheter inte kommit fram. Det är också en socialt och ekonomiskt stark grupp föräldrar som svarat, som klarat att gå igenom en lång process utomlands, och kunnat betala de höga behandlingskostnaderna på mellan 500 000 och 1 miljon kronor, konstaterar forskarna.

Studien är genomförd i samarbete med Linköpings universitet, Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Kontakt: Gunilla Sydsjö, forskningsledare, Universitetssjukhuset i Linköping, telefon 0709-92 53 95

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Homosexuella och heterosexuella par som har fått barn genom surrogatbehandling utomlands upplever inte förhöjda stressnivåer kopplade till sitt föräldraskap. Flertalet tycker att de kan vara öppna om barnets ursprung och bemöts väl i den svenska hälso- och sjukvården. Det visar en ny studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Läs vidare »

Nu startar ett nytt kluster för digitalisering av kultur i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:28 CEST

Under september startar ett nytt nätverk där både kulturaktörer och teknikföretag ges möjlighet att mötas kring hur ny teknik kan användas för att förmedla och konstnärligt utveckla kultur.

Målet med satsningen är att skapa en utvecklingsarena där deltagarna inspireras att utvecklasin digitalisering och nå besökare på nya sätt. Region Östergötlands digitala kulturkluster, RÖDIKK, erbjuder inspiration, nätverksträffar, seminarier. Kulturaktörer och teknikföretag matchas och aktörerna ges möjlighet att nätverka kring hur ny teknik kan användas inom kultursektorn.

– Satsningen att skapa bättre förutsättningar för Östergötlands kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur är mycket viktig. Det ger kulturinstitutionerna möjlighet att nå nya och flera besökare än tidigare. För invånarna i Östergötland ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna att ta del av utbudet, säger Anita Jernberger (L), regionråd i Region Östergötland.

I samband med starten ges också möjlighet att söka medel för mindre pilotprojekt.

– Vi är glada över att få Region Östergötlands förtroende att driva RÖDIKK. Uppdraget ligger helt i linje med vår verksamhet, säger Heléne Njord, verksamhetschef på Norrköping Science Park.

– Vår närhet till visualiseringscentret, näringsliv och Linköpings universitets program Kultur, samhälle, mediegestaltning, Grafisk design och kommunikation och Medieteknikprogrammet, gör att vi hoppas snabbt få till samverkan och nytta, säger Bosse Sundborg, som kommer att hålla i RÖDIKK på Norrköping Science Park.

Första träffen äger rum den 5 september i Norrköping. Då öppnar även en utlysning med möjlighet för kulturaktörer att söka ekonomiska medel för mindre pilotprojekt där digitala verktyg används.

I arbetsgruppen för klustret medverkar tjänstemän för kultur och kreativitet på Region Östergötland, projektledare från Norrköping Science Park och representanter för RISE Interactive.

Kontaktpersoner:

Petra Nordin Carlsson, kulturstrateg, kultursamverkan, Region Östergötland, 010-103 65 14

Maria Brusman, kulturstrateg, scenkonst, Region Östergötland, 010-103 65 12

Bosse Sundborg, projektledare, Norrköping Science Park, 070 383 99 87

Mer information: https://www.regionostergotland.se/Region-Ostergotlands-kalendarium/Klustertraff-RODIKK--Region-Ostergotlands-digitala-kulturkluster/

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Under september startar ett nytt nätverk där både kulturaktörer och teknikföretag ges möjlighet att mötas kring hur ny teknik kan användas för att förmedla och konstnärligt utveckla kultur. Målet med satsningen är att skapa en utvecklingsarena där deltagarna inspireras att utveckla sin digitalisering och nå besökare på nya sätt.

Läs vidare »

Regionledningen visar nye landshövdingen länet

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 09:32 CEST

Under Östgötadagarna besöker den nye landshövdingen Carl Fredrik Graf olika företag tillsammans med regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson (S). På fredag delas även priserna ut till vinnarna av årets östgötska bakverk, konsthantverk och landsbygdsstipendiat. Prisutdelare är landshövding Elisabeth Nilsson, som gör sin sista arbetsdag.

Priserna delas ut dagen innan Östgötadagarna inleds och blir på så vis en upptakt till arrangemanget där besökare får ta del av den östgötska landsbygden. Då går det att besöka allt från matproducenter, gårdsbutiker, konstgallerier och bondgårdar till hembygdsgårdar, konstnärer, bagerier, museer och små caféer.

Östgötadagarna pågår 1-2 september och arrangeras för 18:e året i rad. I år är 170 aktörer anmälda, varav vissa är nya medan andra har varit med sen starten.

Under Östgötadagarna gör den nye landshövding Carl Fredrik Graf en traditionsenlig tur till olika företag i länet tillsammans med regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson (S). I år besöker de sex olika företag i Linköping, Motala, Vadstena och Mjölby. Företagen får då chansen visa upp sina verksamheter och berättar hur det är verka på den östgötska landsbygden.

– Det är väldigt roligt att få visa vår nya landshövding de engagemang och entreprenörskap som finns på den östgötska landsbygden. Östgötadagarna är en manifestation för hela landsbygden och jag tycker det är väldigt roligt att han tar sig tid på sin första dag att besöka den, säger Eva Andersson.

Här är årets pristagare och juryns motiveringar:

Landsbygdsstipendiat 2018

Årets vinnare är Kajsa Norrby, för sitt outtröttliga engagemang och många initiativ som sprider liv och glädje på den östgötska landsbygden. Kajsa driver Långrådna kultur och gästgiveri utanför Valdemarsvik och brinner för sin kör och musiken. Kajsa bjuder ständigt in band, artister, författare och föreläsare till Långrådna för att engagera och underhålla.

Nytt för i år är att det är Region Östergötland som ger priset på 10 000 kronor till årets landsbygdsstipendiat.

Det östgötska konsthantverket 2018

Årets östgötska konsthantverk är en smidesljusstake framtagen av Stefan Hagdahl vid Hagdahls smide. Ljusstaken symboliserar den östgötska myllan och slättens guldgula sädesfält. Konsthantverket är linoljebränt järn med en övre kant av brännförgylld mässing. Årets konsthantverk kommer att synas på en utställning i Kisa under hösten.

Östgötadagsbakverket 2018

Årets Östgötadagsbakverk är Villa Viks äppelkaka gjord av Margareta Kellander och Marianne Petersson. I flera decennier har Margareta och Marianne berikat folket i bygden med sina smakfulla alster. Receptet på äppelkakan är enkelt men samtidigt fantastiskt smakrikt och fylligt. Villa Viks äppelkaka bakas och serveras av flera aktörer under Östgötadagarna.

Media är välkomna att rapportera från både prisutdelningen och Östgötadagarna.

Prisutdelningen

Tid: Fredagen den 31 augusti, klockan 14

Plats: Linköpings slott

Nye landshövdingen på tur

Tid: Lördagen 1 september, klockan 10.10

Plats: Vreta Utbildningscentrum, pressmottagning på scenen på utställarområdet. Medtag legitimation för ackreditering.

För mer information, kontakta Caroline Palm, 010-103 68 30, caroline.palm@regionostergotland.se eller

Anna Jacobson, 010-103 65 05, anna.e.jacobson@regionostergotland.se

Läs mer: Östgötadagarna

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Under Östgötadagarna besöker den nye landshövdingen Carl Fredrik Graf olika företag tillsammans med regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson (S). På fredag delas även priserna ut till vinnarna av årets östgötska bakverk, konsthantverk och landsbygdsstipendiat. Prisutdelare är landshövding Elisabeth Nilsson, som gör sin sista arbetsdag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • anmznabg.bltowedalywl@bmrepqgijkonbnosevteofrgshotzrlavvndcv.sjrejf
 • 010-103 78 28
 • 073-804 04 13

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • boixdiqzl.mgknbkutonhahvmmuyarnt@recegvbiomvnozkstaverwlgoektlqlanomd.ntseno
 • 010-103 94 88
 • 070-293 13 34

Om Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.