​Operation minskar risken för död i prostatacancer - men alla har inte nytta av operation

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:37 CET

Lönar det sig att operera prostatacancer? En forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro har fått fram viktiga svar på den frågan. Nu publiceras resultaten i tidskriften The New England Journal of Medicine.

​Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:30 CET

”När yrkesgrupper inom vården samverkar väl och lär sig av varandra ökar vårdkvaliteten”, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom Region Örebro län. Han är initiativtagare till kongressen Klinisk utbildning som arrangeras den 16-17 maj nästa år på Conventum i Örebro.

Pressinbjudan – öppen föreläsning om spelmissbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:00 CET

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning om hasardspelmissbruk (spel om pengar).

-Under föreläsningen kommer jag att berätta om hur våra behandlingar går till och vilka resultat som har uppnåtts fram till idag. Jag kommer även att prata generellt om uppkomst och bakomliggande orsaker till spelmissbruk, säger Erik Ström psykolog på Beroendecentrum.

Dag: onsdag den 12 december

Tid: klockan 18.00-19.30

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro.

Kontakt: Erik Ström, leg psykolog, Beroendecentrum, Region Örebro län, mail: erik.strom@regionorebrolan.se, telefon: 019-602 30 57 

Föreläsningen arrangeras av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), (H)järnkoll samt psykiatrin i Region Örebro län.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Hasardspelmissbruket, spelmissbruk i form av spel om pengar, har ökat i omfattning under de senaste åren. I Region Örebro län har Beroendecentrum genomfört ett antal gruppbehandlingar med gott resultat.

Läs vidare »

Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:44 CET

Nu kan du som reser med Tåg i Bergslagen, där Region Örebro län är delägare, surfa ombord på tågen. Detta sedan wifi, det vill säga trådlöst internet, installerats i nästan alla vagnar.

​Käkkirurg på USÖ får pris för sitt arbete med Tandläkare utan gränser

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 15:14 CET

Nikoo Bazsefidpay, st-tandläkare i käkkirurgi på Universitetssjukhuset Örebro, är ordförande för Tandläkare utan gränser. Den 7 december får hon ta emot ett pris från Svenska tandläkarförbundet för tandhälsobefrämjande insatser.

Fortfarande möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa, även för den som inte tillhör riskgrupp

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:54 CET

Inventering av influensavaccintillgången vid regionens vårdcentraler visar att det fortfarande finns vaccin kvar, dessutom väntas 3 000 nya influensavaccindoser till regionen denna vecka.

Bedömningen är att kvarvarande doser kommer att räcka såväl till personer som tillhör en riskgrupp och ännu inte hunnit vaccinera sig, som till personer som inte tillhör en riskgrupp. Det innebär att den som önskar vaccinera sig nu kan göra det, antingen genom att boka tid på sin vårdcentral eller på öppen drop in-mottagning vid Capio Läkargruppen. Influensasäsongen är ännu inte i gång, så det är inte för sent att hinna vaccinera sig.

Kontakt

Gunlög Rasmussen, Region Örebro läns smittskyddsläkare, telefon: 019-602 35 81

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Inventering av influensavaccintillgången vid regionens vårdcentraler visar att det fortfarande finns vaccin kvar, dessutom väntas 3 000 nya influensavaccindoser till regionen denna vecka.

Läs vidare »

Förskolorna i Hällefors vinnare av ungdomens naturstipendium 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 10:40 CET

Ätbara förskolegårdar – vinnare av ungdomens naturstipendium 2018!

Region Örebro län delar varje år ut ungdomens naturstipendium för att få barn och unga att intressera sig för naturen i länet. I år går stipendiet till de kommunala förskolorna i Hällefors kommun. På förskolorna har man satsat på att skapa ätbara förskolegårdar för att tidigt intressera barnen för hur man kan odla sin egen mat och vikten av att bruka jorden på ett hållbart sätt. De har också arbetat för att ge bättre förutsättningar för humlor, bin, fjärilar och andra pollinerare att trivas och bidra till ökad biologisk mångfald.

Projektet startade under våren 2018 med bidrag från Hela Sverige ska leva i Örebro län för att köpa in pallkragar, jord, fröer och bärbuskar. Alla fem kommunala förskolor i Hällefors har deltagit och regelbundet utbytt idéer och erfarenheter. Planerna för nästa år är redan igång…

Välkommen till stipendieutdelningen som sker tisdagen den 4 december klockan 10.00 på förskolan Bananen i Hällefors. Adress: Klockarvägen 36.

Där får du möjlighet att träffa förskolebarnen och höra hur förskolorna i Hällefors kommun jobbar praktiskt med att engagera barnen i odlingarna och naturen.

Ewa-Leena Johansson (S) och Ankie Rauséus från Region Örebro läns vilt- och naturvårdskommitté deltar vid stipendieutdelningen. Vilt- och naturvårdskommittén beslutar varje år vem eller vilka som ska få ungdomens naturstipendium, som är på 10 000 kronor.

Kontakt:
Ankie Rauséus, sekreterare vid Region Örebro läns vilt- och naturvårdskommitté.
Telefon: 072-546 01 05

BakgrundErik Rosenberg var en av vårt lands främsta ornitologer och var även tidigt ute när det gällde att se sambanden mellan spridning av miljögifter i naturen och en ökande fågeldöd. Erik Rosenberg var också en viktig tillskyndare av och idégivare för att föreslå dåvarande landstinget att inrätta en vilt- och naturvårdskommitté. Med ungdomens naturstipendium vill kommittén dels stimulera ungdomar till aktiva insatser för naturen i länet, dels bidra till att Erik Rosenbergs namn och viktiga arbete för naturskyddet inte faller i glömska.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län delar varje år ut stipendiet för att få barn och unga att intressera sig för naturen i länet. I år går stipendiet till de kommunala förskolorna i Hällefors kommun. Ätbara förskolegårdar får barn att tidigt intressera sig för hur man kan odla sin egen mat och vikten av att bruka jorden på ett hållbart sätt samt att få humlor, bin, fjärilar och andra pollinerare att trivas.

Läs vidare »

Beslut i regionstyrelsen: budgetförslag för 2019 med mera

Nyheter   •   Nov 29, 2018 13:47 CET

En ny majoritet står bakom regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan med budget 2019. Det var ett av besluten på regionstyrelsen den 29 november.

Verksamhetsplan med budget för 2019
Utbyggnad av vården för äldre, en ny verksamhet för unga missbrukare och fortsatta investeringar i den specialiserade vården vid länets tre sjukhus. Det blir också fortsatta satsningar på drop in-mottagningar på vårdcentralerna och telefontillgängligheten. Det är några av huvudpunkterna i det förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 som regionstyrelsen antog i dag. Bakom majoritetsförslaget står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Moderaterna och Liberalerna har lagt fram ett gemensamt förslag på budget. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har lagt fram egna förslag. Den 17 december kommer förslaget, tillsammans med de fyra andra förslagen, att debatteras i regionfullmäktige inför beslut. Skattesatsen för Region Örebro län föreslås vara oförändrad från föregående år, 11,55 kronor. Högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök föreslås höjas till 1 150 kronor, från nuvarande 900 kronor per år. Läs mer om budgetförslagen här.

Ekonomisk helårsprognos: ökade kostnader men fortsatt överskott
Region Örebro läns helårsprognos per oktober ligger kvar på samma nivå som tidigare och uppgår till 150 miljoner kronor, detsamma som förra året. Det prognostiserade överskottet består främst av reserven för framtida utmaningar. Verksamheternas helårsprognoser räknas dock samman till -35 miljoner kronor. Kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Nettokostnadernas ökning för helåret beräknas till 2,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,5 procent. Regionstyrelsen beslutar att lägga periodrapporten per oktober 2018 till handlingarna.

Nya parkeringsavgifter för Region Örebro län samt drift av nytt P-hus
Örebro kommun avgiftsbelägger nu i allt större grad Parkeringar i staden. Det innebär att personalens (inom Region Örebro län) parkeringsavgifter kan bli föremål för förmånsbeskattning av Skatteverket om avgifterna för personalen inte är marknadsmässiga. Efter en utredning föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar att: parkeringsavgiften vid Karlskoga lasarett fastställs till 6 kr/timme för besöksparkeringarna, parkeringsavgiften vid Universitetssjukhuset Örebro fastställs till 10 kr/timme för besöksparkeringarna. Det föreslås också att det nya P-huset vid USÖ ska ägas av Region Örebro län och att driften av parkeringshuset ska ske i intern regi, men att vissa delar, som till exempel övervakning kan läggas ut på extern aktör. Regionstyrelsen beslutar också att ett gemensamt månadskort för personalparkeringarna dagtid på USÖ:s markparkeringar och Eklundavägen införs till en kostnad av 300 kr/månad från den 1 februari 2019. Ett månadskort för personalparkeringarna dagtid på Karlskoga lasarett införs till en kostnad av 150 kr/månad från den 1 februari 2019. Parkeringsavgifterna vid övriga anläggningar ska ses över. Ett utredningsuppdrag ges också att se över cykelparkeringarnas placering, utformning och antal. Avgiftsnivå för laddstolparna behöver utredas ytterligare. (MP) reserverade sig mot den del i beslutet som avser nivån på månadskortet.

Ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård. Förslaget innebär att priserna för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård justeras upp med i genomsnitt 2,8 procent från och med den 15 januari 2019. (V) reserverade sig mot beslutet.

Kollektivtrafiktaxa för år 2019
Det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling i kollektivtrafiken. En betydande del av kostnaderna täcks av biljettintäkter. I förslaget ska kollektivtrafikens taxa höjas med 4 procent. Nämnden för samhällsbyggnad föreslås också få mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor år 2019, exempelvis i samband med kampanjer. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att för 2019 höja kollektivtrafikens taxa med 4 procent av biljettintäkterna och att ge nämnden för samhällsbyggnad mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med kampanjer och liknande. (V) samt (M) och (L) reserverade sig mot beslutet.

Val av vice ordförande till Läkemedelskommittén
Regionstyrelsen beslutar att utse Louise Olsson till ny ledamot och vice ordförande i Läkemedelskommittén. Louise Olsson är docent i kirurgi och chef på CAMTÖ, ersätter Mårten Prag som vice ordförande i Läkemedelskommittén då Mårten Prag har gått i pension.

Nominering av ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen
Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Regionstyrelsen beslutar att till ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län för mandatperiod 1 januari 2019 till 31 december 2022 nominera ledamöterna: Susanne Stenlund(S), John Sundell (KD), Inga Ängsteg (C), Johan Åqvist (L) och Jan Larsson (MP).

Ledamöter och regelverk till Region Örebro läns forskningskommitté
Regionstyrelsen beslutar att fastställa regelverk för forskningskommittén. Region Örebro läns interna medel för forskning fördelas i konkurrens och fördelningen görs, efter en ansökningsprocess, av regionens forskningskommitté. Utöver detta fördelar forskningskommittén också medel från regionens Donationsstiftelser. Till ledamöter i forskningskommittén för tiden 2019-01-01 – 2021-12-31 väljs: Rask Eva, ordförande docent/överläkare, medicinkliniken, USÖ, Forsberg, Anette, vice ordförande, docent/fysioterapeut, fysioterapiavdelningen, USÖ, Anderzén Carlsson Agneta, docent/sjuksköterska, Universitetssjukhusets Forskningscentrum, USÖ, Björkman Hjalmarsson, Louise, doktorand/specialistläkare, barn- och ungdomskliniken, USÖ, Breimer Lars, docent/överläkare/klinisk kemi, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Davidsson Åke, biträdande professor/öl, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Dreifaldt Mats, medicine doktor/överläkare, kärl-thoraxkliniken, USÖ, Hjelmqvist Hans, professor/överläkare, aniva-kliniken, USÖ, Jarl Gustav, medicine doktor/ortopedingenjör, USÖ:s forskningscentrum/ortopedteknik, Lennernäs, Bo, docent/överläkare, onkologiska kliniken, USÖ, Meehan Adrian, medicine doktor/verksamhetschef, geriatriska kliniken, USÖ, Msghina Mussie, docent/överläkare, allmänpsykiatrisk öppenvård, USÖ, Olivecrona Magnus, docent/överläkare, neurokirurgiska teamet, USÖ, Sagerfors Susanna, doktorand/specialistläkare, ögonkliniken, USÖ, Stenmark Bianca, medicine doktor/sjukhuskemist, molekylärdiagnostik, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Sundqvist Martin, medicine doktor/överläkare, mikrobiologi, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Svantesson-Sandberg, Mia, docent/specialistsjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/palliativa konsultteamet, Karlskoga lasarett, Szabo Eva, medicine doktor/överläkare, kirurgkliniken, USÖ, Söderbergh Annika, medicine doktor/överläkare, reumatologkliniken, USÖ och Wretenberg Per, professor/överläkare, ortopedkliniken, USÖ.

Fördelning av föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer
Fördelningsgruppen har tillsammans med funktionshinderkonsulenten tagit fram ett förslag till fördelning av föreningsbidrag samt projektstöd till länets funktionshinderföreningar för 2019. Enligt förslaget kommer bara ett fåtal av föreningarna få en höjning av bidraget 2019. Detta beror i huvudsak på att det är flera föreningar som uppfyller kriterierna för att vara berättigade till föreningsbidrag 2019, än det var för 2018.Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om oförändrade anslag under 2019 beslutar regionstyrelsen att anta förslag om fördelning av föreningsbidrag 2 779 000 kronor till organisationerna.

Bidrag till Tobiasregistret för stamcellsdonation
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar landstingen och regionerna att bidra till finansieringen av Tobiasregistret för donation av stamceller med 0,75 kronor per invånare och år under perioden 2019-2021. Regionstyrelsen antar rekommendationen för finansiering av Tobiasregistret, innebärande en kostnad för Region Örebro län på 225 000 kronor per år för perioden 2019-2021.

Finansiering av biobanken för navelsträngsblod
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar landstingen och regionerna att bidra till finansieringen av Nationella navelsträngsblodbanken med 0,95 kronor per invånare och år under perioden 2019-2021. Regionstyrelsen beslutar att anta rekommendationen för finansiering av Nationella navelsträngsblodbanken, innebärande en kostnad för Region Örebro län på 285 000 kronor årligen för perioden 2019- 2021.

Mer pengar till glukosmätning vid diabetes typ 2
NT-rådet (Nya terapier; expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner med mandat att ge rekommendationer om användning av vissa nya läkemedel) har kommit med en rekommendation till landstingen/regionerna gällande glukosmätning med FreeStyle Libre vid typ 2-diabetes. FreeStyle Libre för diabetes typ 1 är infört sedan tidigare i landstingen/regionerna. Beräkningar för det antal personer i Örebro län som är aktuella för denna glukosmätning innebär en årlig kostnadsökning om 3 miljoner kronor för regionorganisationen. Regionstyrelsen beslutar att tillföra 3 miljoner kronor per år från december 2018 för att fördela till vårdcentralerna för kostnader uppkomna till följd av förskrivningen.

Utökad borgensförbindelse för Länsgården Fastigheter AB
Region Örebro läns fastighetsbolag, Länsgården Fastigheter AB, har ansökt om utökad borgensram för lån till nya investeringar i vårdcentralsbyggnad i Skebäck, Örebro. Beslutet skulle innebära en ökning med totalt 340 miljoner kronor till en borgensram om 2 190 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad ram för borgen 2 190 miljoner kronor. (SD) reserverade sig mot beslutet.

Verksamhetsplan för Region Örebro läns Brysselkontor, Central Sweden
Central Sweden är en ideell förening, stationerad i Bryssel. Föreningen har tre medlemmar: Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna. Inför varje verksamhetsår förbereds beställningar från alla tre ägare enskilt. Dessa sammanställs och jämkas sedan samman till en verksamhetshetsplanering för Central Sweden för det kommande året. Central Sweden verksamhet ska fokuseras på politisk påverkan och projektutveckling. Central Swedens bevakningsområden 2018 är Energi och hållbarhet, Forskning och innovation, Sammanhållningspolitik samt Transport och infrastruktur. Förslaget är att områdena kvarstår 2019, men med uppdatering om innehållet inom dessa områden. Även EUs styrning, framtid och horisontella frågor bör ha fortsatt stor betydelse som ett horisontellt område. Regionstyrelsen beslutar att den föreslagna beställningen skickas till Central Sweden för vidare beredning inför fastställande av slutgiltig verksamhetsplan.

Regionstyrelsen har också till Socialdepartementet svarat på remiss om Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet, svarat på revisionsrapport om granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda och svarat på revisionsrapport om granskning av delegationsordningar.

En ny majoritet står bakom regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan med budget 2019. Det var ett av besluten på regionstyrelsen den 29 november.

Läs vidare »

Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:25 CET

​Region Örebro län förstärker akutsjukvården ytterligare. Från och med den 3 december blir Universitetssjukhuset i Örebro först i landet med att införa en formaliserad traumabakjour. ”Det är ett viktigt steg för att förbättra omhändertagandet av traumapatienter”, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i sjukhusets traumagrupp.

Läkaren Matz Larsson: ”Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka”

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:55 CET

Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Region Örebro län
 • lehnnacf.hmqagdmsttsenck@rcgegqzioqtnojkrepdbrcjolgiants.sxee tz
 • 0706057352

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • stvfeniq.lzounchdbkbereqg@lorenugicwonwforviebimrocolanjn.dssewy
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • cardrllc.ofulsxjsoyin@larespgintonntorfcebubroyqlalxn.llsena
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cetxcisdlifoa.vttaoslluhrojjthia-pjgiedsrrade@mmrertgiyyonmnorqpebmorowvlavtn.xksety
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Regional utveckling
 • olqga.ofstgfrotpm2ot@rsiegpriorqnolvrelrbrqyolzlandw.seqeki
 • 019-602 63 99
 • 072-142 02 60

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • pehptreia.oiekrjenbystnpamus@rfcegsdiobgnobarecdbrhgolmhantt.sqvedb
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 1
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern