Media no image
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Många vinster med förändrat sätt att dokumentera inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 15:52 CEST

En förändrad informationshantering inom hälso- och sjukvården kan bidra till vinster för både patienter och medarbetare. Det är budskapet som Region Örebro län för fram vid Vitalis, en konferens i Göteborg inom området e-hälsa och digitalisering.

– Inom den svenska hälso- och sjukvården har vi mycket att vinna på att få till en bättre vårddokumentation. Genom att arbeta mer systematiskt går det att öka kvaliteten på den information som förs in. Och med ett mer strukturerat arbetssätt skulle vi bespara personalen dubbeljobb då de inte skulle behöva skriva in information i flera olika system, säger Ulrika Landström, strateg digitalisering och e-hälsa inom Region Örebro län.

Vad är strukturerad vårddokumentation?

I dag finns en efterfrågan från landsting och regioner om att få en bättre samordning och stöd gällande strukturerad vårddokumentation. Det finns många lokala initiativ, och risken är att de goda exemplen som arbetas fram lokalt inte tas tillvara utan att det görs flera parallella arbeten. Området informatik och strukturerad dokumentation belyses även i de båda utredningarna, Nästa fas i e-hälsoarbetet och Effektiv vård.

Med anledning av ovanstående har Sveriges kommuner och landsting, SKL, initierat ett projekt med målsättningen att inventera lokala arbeten, ge förslag till process och exempel på strukturerad vårddokumentation samt förslag till stödfunktion för landsting och regioner. Projektet har genomförts under hösten 2016. Uppdraget att leda projektet har gått till Region Örebro län, vilket bland annat beror på det pågående lokala arbetet som har prisats med IT i vården-priset 2015. Projektledare är Ulrika Landström, Region Örebro län.

Vad arbetet har resulterat i så här långt kommer att presenteras av Region Örebro län och Sveriges kommuner och landsting på seminariet Strukturerad vårddokumentation – vad är det? på Vitalis onsdagen den 26 april.

Samtal om införandet av e-hälsotjänster

Under Vitalisdagarna kommer Region Örebro län även att finnas representerade i ett samtal om läget för landstingens och regionernas införande av e-hälsotjänster. Samtalet handlar bland annat om vilka utmaningar som finns när det gäller e-hälsotjänster, och vad som kan göras bättre.

E-hälsa och informatik

E-hälsa och informatik, det vill säga hur information behandlas och presenteras i kodad form blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården. Det ger bland annat förutsättningar för kontinuerligt lärande i vardagen, systematiskt kvalitetsarbete, forskning, innovation, förbättrade kommunikationsmöjligheter och ett effektivare resursutnyttjande.

Om Vitalis

Vitalis är ett årligt återkommande konferensprogram kombinerat med en stor utställning inom området e-hälsa och digitalisering. På Vitalis samlas aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidans utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Kontakt:

Ulrika Landström, strateg digitalisering och e-hälsa inom Region Örebro län, telefon: 070-316 45 41

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

En förändrad informationshantering inom hälso- och sjukvården kan bidra till vinster för både patienter och medarbetare. Det är budskapet som Region Örebro län för fram vid Vitalis, en konferens i Göteborg inom området e-hälsa och digitalisering.

Läs vidare »
Ppjbcmtaerxcdicljilz
Moic3vh3mtzhqzsjycgd

Pressinbjudan: Välkommen till dansens dag 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:20 CEST

Välkommen att fira dansens dag på Tegelbruket i Örebro torsdagen den 27 april. Du kommer få ta del av en fantastisk dansföreställning av och med dansaktiva i alla åldrar från Örebro län.

Nckeycetqv4gr9coulwc
Moic3vh3mtzhqzsjycgd

Företagare ger länets kommuner tummen upp

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:04 CEST

Företagare ger Örebroregionens kommuner bra betyg för myndighetsutövning i en nationell servicemätning om företagsklimat. I regionen klättrar Lekeberg upp till 5:e plats med ett nöjd kundindex på 81. Örebro står för den högsta placeringen bland större jämförbara kommuner.

Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Pressinbjudan: Region Örebro län tar emot Fairtraderegiondiplom

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:20 CEST

I början av året godkändes Region Örebro läns ansökan om att bli diplomerad Fairtraderegion. Under en ceremoni överlämnar nu representanter för Fairtrade Sverige diplomet till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).


Tid:
onsdag 26 april kl 13.00
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Diplomeringsceremonin inleds med en kortare föreläsning om Fairtrade av Maria Granefelt, Fairtrade Sverige. Ceremonin är ett inslag i den årliga Miljödagen, där Region Örebro län delar ut ett miljöpris för att uppmärksamma särskilt berömvärda insatser som gjorts inom organisationens interna arbete för att förbättra miljön.
Miljöpriset delas ut av regionrådet Catrin Steen (MP) kl 11.10.

Program för Miljödagen bifogas.

Media hälsas välkomna till hela Miljödagen!

Mer information:
Saara Nummelin, miljöstrateg. Telefon: 0730-72 73 34 (om Miljödagen)
Lilian Ivarsson Sporrong, utredningssekreterare. Telefon: 019-602 72 99 (om Fairtrade)

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

​I början av året godkändes Region Örebro läns ansökan om att bli diplomerad Fairtraderegion. Under en ceremoni överlämnar nu representanter för Fairtrade Sverige diplomet till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S). Tid: onsdag 26 april kl. 13.00 Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Läs vidare »
Fcnazbgrkfwjchz2ujpr
H94c95rjyubkbwvhunoj

Lilla sömnboken, en lättläst bok för barn om sömn

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:00 CEST

Nu lanseras ”Lilla sömnboken – när jag ska sova”, som är framtagen av Nätverket för barnombud inom Habilitering och hjälpmedel tillsammans med Barn- och ungdomsrådet.

Media no image
H94c95rjyubkbwvhunoj

Patienterna upplever bättre tillgänglighet och ett mycket bra bemötande

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:00 CEST

Hösten 2016 följde verksamheterna inom Habilitering och hjälpmedel upp patienternas upplevelse av kvalitet. Resultatet från patientenkäten visar att arbetet med att förbättra tillgängligheten för patienterna har gett resultat.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har gett resultat. Patienter hos Syncentralen och Barn- och ungdomshabiliteringen upplever en mycket hög tillgänglighet. Alla verksamheter har också fått mycket bra betyg för bemötandet. Den största förbättringen står Vuxenhabiliteringen för.

– Två av de viktigaste faktorerna för ett gott helhetsintryck och nöjdhet är personalens bemötande och att patienten känner förtroende för personen de möter. Andra frågor som är centrala vid alla verksamheter inom Habilitering och hjälpmedel är god tillgänglighet, patientens delaktighet samt information, säger Mats Eriksson, områdeschef vid Habilitering och hjälpmedel.


Patienterna har högt förtroende för personalen de möter

Gemensamt för samtliga verksamheter är att patienters förtroende för verksamheterna och personalen är högt. Här har patienterna fått bedöma bland annat personalens kompetens, intresse för patienten, trovärdighet och öppenhet. Områden där det finns en viss spridning mellan verksamheter är hur patienterna upplever delaktighet och information. Resultatet visar att männen är mer nöjda än kvinnorna som har besvarat enkäten.


Alla kan ta del av verksamheternas förbättringsarbete

– Patienternas synpunkter på verksamheternas kvalitet är en viktig grund för förbättringsarbetet. Resultatet ger oss information om vad patienterna tycker om våra olika habiliterings- och hjälpmedelsinsatser och bidrar till att forma inriktningen på vårt kommande utvecklingsarbete, säger Mats Eriksson.

Verksamheternas resultat med kommentarer från verksamhetscheferna och planerade förbättringsåtgärder presenteras i korthet på Region Örebro läns webbplats www.regionorebrolan.se/habilitering/patientenkat


För mer information, kontakta

Mats Eriksson, områdeschef Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län, tfn 070-518 12 54.

Patienter som har besökt Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen, Centrum för hjälpmedel, Familjerådgivningen, Ortopedteknik, Syncentralen, Tolkcentralen och Vuxenhabiliteringen har deltagit i undersökningen. Svarsfrekvensen uppgår till 55 procent.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Hösten 2016 följde verksamheterna inom Habilitering och hjälpmedel upp patienternas upplevelse av kvalitet. Resultatet från patientenkäten visar att arbetet med att förbättra tillgängligheten för patienterna har gett resultat.

Läs vidare »
Media no image
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Region Örebro län deltar i nationell tyst minut

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2017 13:02 CEST

Region Örebro län kommer på måndag klockan 12 att delta i en nationell tyst minut med anledning av det fruktansvärda attentat som inträffade i Stockholm under fredagen.

Regionen vill på detta sätt visa medkänsla och deltagande med de drabbade och deras anhöriga.

På måndag den 10 april har regeringen utlyst en nationell tyst minut för att hedra offren för attentatet i Stockholm. Region Örebro län kommer att delta i den tysta minuten, och uppmanar medarbetare som har möjlighet att stanna upp för att skänka de drabbade en tanke.

– Precis som så många andra är jag djupt bedrövad, ilsken och förtvivlad över detta avskyvärda dåd, mina tankar går främst till de drabbade och deras närstående. Genom att ansluta oss till en nationell tyst minut vill vi som organisation hedra de omkomna och visa medkänsla med skadade och anhöriga, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Medarbetarnas medverkan i den tysta minuten kommer att ske på ett sådant sätt att det inte påverkar verksamheten eller patientsäkerheten negativt.

Kontakt:

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon:070-524 22 66

Rickard Simonsson, regiondirektör, telefon: 070-668 74 05

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län kommer på måndag klockan 12 att delta i en nationell tyst minut med anledning av det fruktansvärda attentat som inträffade i Stockholm under fredagen. Regionen vill på detta sätt visa medkänsla och deltagande med de drabbade och deras anhöriga.

Läs vidare »
Aoltq4ks1kvkplmqgqe1
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Region Örebro län betonar EU-fonders betydelse

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 14:30 CEST

Mot slutet av 2017 ska EU fatta beslut om en långtidsbudget. Det får betydelse för framtida prioriteringar inom unionen, vilket i sin tur kan få konsekvenser för Örebroregionen. Nu arbetar Region Örebro län för att föra fram ett Bergslagsperspektiv i den aktuella debatten.

Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Stödmedel för sociala innovationer utlyses

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 11:20 CEST

Region Örebro län utlyser särskilda stödmedel till aktörer som arbetar med sociala innovationer. Innovationerna ska främst rikta sig mot idéer som stärker jämställdhet i samhället, och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

En social innovation är en innovation med samhällsnytta. Det kan handla om en ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller en ny metod som möter en samhällsutmaning eller ett socialt behov.

Stöd för första gången
- Jag är glad över att vi nu för första gången kan dela ut stöd till sociala innovationer, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor. Sociala innovationer är nu en del i regionens ordinarie innovationssystem. Med det vill vi markera vikten av att innovationer kan vara socialt värdeskapande, tillsammans med andra traditionella tillväxtfrågor.
- Genom årliga utlysningar av stöd stärker vi dessutom en pågående dialog med civilsamhället om angelägna frågor. Årets tema är jämställdhet och framförallt kvinnors utsatthet, men vi ser också att föreningar med andra angelägna ämnen söker.

Jämställdhet är en stor samhällsutmaning
- Trots att Sverige i mycket betraktas som ett jämställt land är jämställdhet fortfarande en stor och viktig samhällsutmaning. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att kunna forma samhället och sina liv, och där är vi inte än, säger Catrin Stéen (MP), regionråd. Ojämlikheten finns inom bland annat inkomstfördelning, pensioner, maktpositioner och trygghet.

500 000 kronor finns avsatta
Utlysningen av stödet för sociala innovationer börjar inom kort. 500 000 kronor finns avsatta för ändamålet. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell service kommer varje år från 2017 att välja ut en eller ett par samhällsutmaningar som man särskilt välkomnar ansökningar kring.

För mer information:
Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor, tel. 070 276 20 61

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län utlyser särskilda stödmedel till aktörer som arbetar med sociala innovationer. Innovationerna ska främst rikta sig mot idéer som stärker jämställdhet i samhället, och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel får länsbidrag

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 11:19 CEST

Kulturen utvecklar Örebro län. 490 000 kronor satsas därför på fyra projekt inom teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

-
Genom kulturen utvecklar vi länet, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor. Med de här fyra bidragen ökar vi kunskapen om HBTQ, vi stöttar unga filmare, ger barn och unga möjligheter att spela kammarmusik och utvecklar kulturen i Bergslagen. Det visar på både spännvidd och kraft i vad kultur kan vara och hur den kan stötta en god samhällsutveckling.

Teater Martin Mutter och RFSL
Teater Martin Mutter, i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, får 150 000 kronor för att fortsätta arbetet med föreställningen Artikel 3. Syftet är att öka kunskap hos skolelever i HBTQ-frågor, att visa HBTQ-personer att de inte är ensamma och att det finns stöd att få, samt att ge lärare och skolpersonal verktyg för att kunna prata om dessa frågor.

Live at Heart och Örebro Filmförening
Live at Heart utveckling ekonomisk förening får 90 000 kronor för att tillsammans med Örebro Filmförening ideell förening utveckla filmen under festivalen Live at Heart i Örebro. Man vill också utveckla en åretruntverksamhet för att ge unga talanger och intresserade filmare chansen att få stöd, utbildning och nätverk.

Nora kammarmusikfestival
Nora/Bergslagens kammarmusikförening får 100 000 kronor för Nora kammarmusikfestival, som förutom själva festivalen består av kurser för barn, ungdomar och vuxna. Cirka 40 barn och ungdomar från länets kulturskolor beräknas delta på kursen. Konstnärlig ledare för såväl kurser som festival är förste konstermästaren vid Svenska kammarorkestern i Örebro.

Studiefrämjandet och Bergslagsspelen
Studiefrämjandet får 150 000 kronor för ”Bergslaggsspelen 2017”. Bergslagsspelen arrangeras för fjärde året, med syftet att utveckla kulturen i Bergslagen och få människor i olika åldrar och med olika bakgrund att mötas och berika intresset för kultur. Att öka inflytande och motverka utanförskap är viktiga delar. Ett sommarläger för barn arrangeras med stort inslag av kulturaktiviteter.


För mer information:

Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor,
tel. 070 276 20 61

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Kulturen utvecklar Örebro län. 490 000 kronor satsas därför på fyra projekt inom teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • sten.lundberg@regionorebrolan.se
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • carl.olsson@regionorebrolan.se
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cecilia.tallroth-pierre@regionorebrolan.se
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Regional utveckling
 • peter.ranki@regionorebrolan.se
 • 019-602 63 35
 • 070-672 63 35

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • sspevmyetra.ekenxsxtivnxstpjtmam@ruptyegvisvcdionotorebrmspjxloljqan.se
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - För oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 2
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern