Skip to main content

Cancerprevention och kunskapslyft för barn behandlades på regionstyrelsen

Nyhet   •   Aug 31, 2017 15:17 CEST

Regionstyrelsens beslut den 31 augusti i korthet.

Periodrapport 2017

Regionstyrelsen beslutade att godkänna periodrapporten per juli 2017. Den visar att Region Örebro läns resultat per juli är ett överskott om 129 miljoner kronor, jämfört med 208 miljoner kronor föregående år. Helårsprognosen ligger kvar på samma nivå som tidigare månader och uppgår till 170 miljoner kronor.

Direktiv för verksamhetsplan med budget 2018-2020

Regionstyrelsen beslutade att fastställa förslag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2018. Förutsättningarna innehåller en preliminär ekonomisk kalkyl och svar på uppdrag enligt direktiv för verksamhetsplan med budget 2018-2020 som regionstyrelsen beslutade om den 28-29 mars 2017.

Samverkansnämndens rekommendationer om cancerpreventionsplan samt politisk viljeinriktning för vård vid MS och Parkinson

Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion beslutade i våras att rekommendera de landsting och regioner som ingår sjukvårdsregionen att anta en cancerpreventionsplan och en politisk viljeinriktning kring vård vid MS och Parkinsons sjukdom. I dag beslutade regionstyrelsen att anta rekommendationerna för Region Örebro läns del. Cancerpreventionsplanen är ett komplement till cancerplanen för 2016-2018, och den politiska viljeinriktningen är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinson.

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar landets regioner och landsting att använda sig av en enhetlig avgift för de digitala vårdtjänster som utförs av aktörer utanför det egna länets gränser. Den föreslagna nationella avgiften är för ett digitalt läkarbesök 650 kronor, för ett digitalt besök hos psykolog eller kurator 600 kronor och för övrig sjukvårdande behandling 300 kronor. Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade ledamöterna att anta de enhetliga taxorna i enlighet med SKL:s rekommendationer.

Samverkansdokument – kunskapslyft barn och unga 2016 – 2022

För att realisera de mål och de intentioner som finns i den regionala samverkan kring skolan i Örebro län har Region Örebro län, kommunerna i länet och Örebro universitet gemensamt tagit fram en aktivitetsplan. Planen definierar vilka utvecklingsåtgärder som behöver genomföras under 2017, 2018 och till viss del 2019. Aktivitetsplanen är en del av samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga 2016-2022 som pekar ut fem målområden:

  • Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen (övergripande mål).
  • Samtliga elever i Örebroregionen får det stöd de behöver och får tidiga insatser i sin kunskapsutveckling.
  • Undervisningen i Örebroregionen bedrivs med hög kvalitet.
  • Samtliga elever, sett utifrån ett genusperspektiv, i Örebroregionen ges samma förutsättningar att nå goda skolresultat.
  • Örebroregionens skolor har tillgång till behörig personal.

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade ledamöterna att använda 2 840 000 kronor till kunskapslyftet. Pengarna tas från de medel som avsattes för regionalt utvecklingsarbete i samband med att Regionförbundet Örebro län avvecklades.

Dessutom behandlade regionstyrelsen remisser om:

  • svensk social trygghet i en globaliserad värld från Socialdepartementet.
  • välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden från Finansdepartementet.
  • beslutsunderlag gällande erbjudande av vaccination till pojkar mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn från Folkhälsomyndigheten.
  • vissa ändringar i läkemedelslagen från Socialdepartementet.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66