Skip to main content

Allt mer ekologiska livsmedel och förnybara drivmedel

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 08:38 CET

Inom Region Örebro län ökar användandet av såväl ekologiska livsmedel som förnybara drivmedel. Det visar jämförelsen Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner som presenterades under torsdagen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenterar kartläggningen över regionernas och landstingens miljöarbete. Kartläggningen visar att Region Örebro län serverar livsmedel som till 47 procent är ekologiska. Det är näst bäst i landet, och kan jämföras med siffran från föregående års mätning som var 41 procent.

– Det känns jättebra att vi genom målmedvetet arbete och höga ambitioner har kunnat öka andelen ekologiska livsmedel. På så sätt bidrar vi som organisation bland annat till minskad spridning av miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Förnybara drivmedel för en hållbar framtid

När det gäller användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har Region Örebro län en positiv trend även där. I jämförelse med föregående kartläggning har andelen förnybara drivmedel ökat från 58 procent till 61 procent i den rapport som nu presenteras. Men sedan mätperioden avslutades har utvecklingen i Örebro län gått fort, och i dag är andelen förnybara drivmedel 80 procent.

– Ska vi nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 krävs betydande insatser från oss alla. Genom att ha 80 procent förnybara drivmedel i våra fordonstankar visar vi inom Region Örebro län att vi absolut vill bidra till en hållbar framtid, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Mer avfall återvinns

Även inom avfallshantering är Region Örebro län framgångsrik. Genom att återvinna 38 procent av avfallet har Region Örebro län ökat andelen återvunnet material med sju procentenheter i jämförelse med föregående år. En utmaning för Region Örebro län är att minska utskrivningen av antibiotikarecept. För att klara den utmaningen pågår för närvarande ett arbete inom Region Örebro län.

Gott exempel för gröna finanser

I Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner görs jämförelser inom sex områden. Dessa är antibiotikaförskrivning, ekologiska livsmedel, energianvändning i lokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning. Utöver dessa områden lyfts några goda exempel från regionernas klimatarbete fram i rapporten, och där omnämns Region Örebro län i avsnittet om gröna finanser.

Mer information om Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner, och rapporten i sin helhet hittar du på SKL:s webbplats.

Kontakt:

Catrin Steen, regionråd, telefon: 076-100 83 82

Mats Gunnarsson, ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, telefon: 072-742 74 55

Katrin Larsson, chef för staben för hållbar utveckling, telefon: 019-602 17 44

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.