Skip to main content

​Över 190 miljoner till Övre Norrland

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 10:56 CET

Den 6 december beviljade Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland cirka 191,6 miljoner kronor till totalt 22 utvecklingsprojekt – 15 av dessa berör Västerbottens län. Partnerskapet lämnar nu över till Tillväxtverket att fatta de formella besluten.

– De EU-medel som nu har kommit Norra Sverige till del är viktiga för att driva utvecklingen framåt. Den prioritering som gjorts innebär att det är flera intressanta projekt som fått delfinansiering, inte minst inom infrastruktur, tillgänglighet och besöksnäringen, säger Erik Bergkvist (S), strukturfondspartnerskapets vice ordförande, Region Västerbotten.

Bland de beviljade projekteten står bland annat två olika satsningar inom besöksnäringen. Region Västerbotten turism beviljades 4,9 miljoner för utveckling och genomförande av konceptet ”Västerbotten Experience Center”. Tillsammans med lokala aktörer och tematiska experter ska Region Västerbotten turism ta fram åtgärdsprogram för fem platser i Västerbotten, med syfte att leverera kvalitetssäkrade upplevelser som bidrar till hållbar tillväxt på platserna.

Swedish Lapland Visitors Board får 31,5 miljoner för ett projekt som ska skapa långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag inom besöksnäringen, vilken omfattar Norrbottens alla kommuner samt Sorsele och Skellefteå kommun i Västerbottens län. Projektet ska arbeta med kapacitetsstärkande åtgärder inom affärsutveckling och marknadsutveckling vilket ska leda till ökad konkurrenskraft hos företagen.

– Besöksnäringen är en framtidsbransch för hela Sverige och inte minst för oss i Västerbotten. Därför känns det speciellt viktigt att ge möjlighet för näringen att ta ytterligare steg. Satsningen med upplevelsecenter kommer bli spännande att följa, säger Erik Bergkvist (S).

Övriga projekt som sticker ut är Dåva Terminal och Skellefteå hamn 2020.
Projektet Skellefteå hamn 2020 möter omvärldstrenderna och anpassar hamnanläggningen till framtidens kapacitets- och tillgänglighetskrav enligt dagens miljö- och säkerhetskrav. 51,1 miljoner fördelas över elva om- och tillbyggnadsprojekt och en förstudie.
Dåva Terminal beviljas 38 miljoner för att möjliggöra godstransporter på järnväg till och från Dåva företagspark – för befintliga och tillkommande verksamheter. Den nya terminalen tillsammans med förbindelsen mellan den nya järnvägen och terminalen kommer att innebära att volymer som idag fraktas på lastbil till Dåva-området istället flyttas över till järnväg.

– Jag ser tre viktiga ben som vi gett extra styrka i och med partnerskapets prioriteringar, det handlar om besöksnäringen, infrastrukturen och digitaliseringen. Luleå Tekniska Universitet har till exempel beviljats ett spännande projekt, SSiO, om sakernas internet och tillgängliggörandet av stora datamängder där Västerbotten finns med. Vi ligger redan långt fram i utvecklingen i Norra Sverige och nu får vi ytterligare kraft att driva digitaliseringen framåt, säger ledamot Harriet Classon (S).

Ur ESF-fonden ges Västerbottens stöd för insatser som ska bidra till en bättre koppling mellan skola och arbetsliv och för arbete mot stressrelaterade sjukskrivningar, inte minst för kvinnor inom vård och omsorg.
Ett exempel är projektet RUSA i Robertsfors där 68 arbetsgivare samt medlemmar inom Robertsforshälsan sluter upp för att arbeta hälsofrämjande och utbilda chefer med målet att motarbeta sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa – projektet beviljas 3 miljoner kronor av partnerskapet.

Listorna över samtliga projektbeslut för både ERUF och EFS hittas här.

Faktaruta:

Under perioden 2014–2020 investerar ERUF och ESF för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmen omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

ERUFs insatser ska:

  1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
  3. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
  5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

ESFs insatser ska:

  1. Stimulera kompetens utveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden,
  2. Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  3. Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
  4. Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

För mer information:

Erik Bergkvist (S)
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070-618 68 55

Harriet Classon (S)
harriet.classon@skebo.se
070-626 74 60

Katarina Molin, enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy