Skip to main content

Region Västerbotten välkomnar Visions brev om arbetsmiljöarbetet vid Region Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 14:42 CET

Vision har i ett brev till utvlada medier i Västerbotten valt att framföra kritik mot arbetsmiljön vid Region Västerbotten. Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten, välkomnar Visions brev och besvarar detsamma i följande skrivelse.

Region Västerbotten tar kritiken mot arbetsmiljön på allvar eftersom vi har ett genuint intresse av att utveckla och förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Vid Region Västerbotten pågår ett löpande och aktivt arbete för att förbättra och utveckla arbetsmiljön. Detta har bland annat resulterat i att det vid Region Västerbotten finns väl fungerade rutiner och uppföljning för rehabiliteringsärenden, en utvecklad samverkan på arbetsplatserna, vi upplever att vi har en bra dialog med lokala fackliga organisationer och skyddsombud.

Vi delar inte uppfattningen att medarbetare hänvisas företagshälsovården utan detta är ett aktivt erbjudande som kan vara en del av åtgärdsarbetet i en rehabiliteringsplan. Rehabilteringsarbetet analyseras och följs upp löpande vid Region Västerbotten.

Region Västerbotten fångar in möjliga förbättringsområden genom bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan, vid medarbetarsamtal, vid löpande arbetsplatsträffar och genom medarbetarenkäter. Detta utgör grunden för ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete.

En följd av detta arbete är den organisationsförändring som genomförts från och med 1 mars 2016. Ett arbete som föranletts av bred dialog med medarbetare och fackliga organisationer. Denna organisationsförändring är också en del av arbetet för att fördjupa samverkan över olika interna organisationsgränser.

En del i detta förbättringsarbete är analysen av resultatet av medarbetarenkäten och framtagande av förbättringsåtgärder i en handlingsplan.

Våra medarbetarenkäter visar att arbetet ger resultat. Flera områden har förbättrats mellan åren 2014 - 2016 vilket även förbättrat nöjd medarbetarindex.

Samtidigt vet vi att det alltid finns risk att organisations- och verksamhetsförändringar leder till oro hos enskilda medarbetare. Det har vi förståelse för och försöker fånga upp.

När det gäller vår tidigare medarbetare Fredrik Gunnarsson är bedömningen att Region Västerbottens rutiner för arbetsmiljö följts i enlighet med våra riktlinjer. Däremot är vi förhindrade att kommentera enskilda fall.

Region Västerbotten kan se att fördjupat arbete med de fackliga organisationerna är fruktbart och har tagit initiativ till tätare och fördjupad dialog med skyddsombud och fackliga organisationer för att arbeta med dessa frågor och vi är fullt övertygade om att detta arbete kommer att ge resultat

Anna Pettersson
Regiondirektör, Region Västerbotten

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy