Skip to main content

Strandskydd hinder för landsbygdens utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 09:02 CET

– Istället för att underlätta byggande i strandnära lägen har det i många fall blivit svårare, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.
Region Västerbotten är kritisk till utredning om hur strandskyddet fungerar och svarar på remiss från Naturvårdsverket och Boverket.

2010 infördes förändringar i bestämmelser om strandskydd. Bland annat infördes så kallade LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Avsikten var att skapa mer attraktiva boenden i regioner med låg bebyggelsetäthet. Region Västerbotten tycker inte att förändringen har fått avsedd effekt.

Attraktiva lägen kan locka till inflyttning
Fortfarande krävs att nya byggnader uppförs i anslutning till redan befintlig bebyggelse, ett krav som är relevant i tätbefolkade områden för att bevara ännu inte bebyggda områden och istället samla bebyggelse.
– I stora delar av Västerbotten har vi en omvänd utmaning.  Vi har enormt mycket obebyggd mark. En flexibel syn på byggande i attraktiva lägen skulle kunna vara ett sätt att få människor att flytta till våra kommuner och vilja bo kvar, uttrycker Ewa-May Karlsson.

Orealistiskt med nya inventeringar
Naturvårdsverket och Boverket föreslår att de generella undantag från strandskydd för mindre vattendrag som nu finns i Västerbotten ska tas bort. Länsstyrelsen ska få uppdraget att göra nya inventeringar och bedömningar om strandskydd.
Region Västerbotten anser det är orealistiskt att på nytt inventera vilka vattendrag som kan undantas från strandskydd. Västerbotten är stort med många sjöar och vattendrag, en del så små att de inte ens syns på kartan.
– Risken är att områden prioriteras där efterfrågan på strandnära byggande är hög, och att ett omotiverat skydd kvarstår där bara få vill bygga. Förslaget skulle kunna innebära att kommunernas utrymme att styra över ny bebyggelse minskar, säger Ewa-May Karlsson.

Nödvändigt med regionala skillnader
Utredarna förespråkar att hanteringen av strandskyddet blir mer lika i hela landet.
– Vi ska värna naturliv och allmänhetens möjligheter att vistas vid vattendrag. Det är en självklarhet. Men strandskyddet behöver hanteras olika i olika delar av landet. Lagen måste istället utvecklas så att LIS-områden verkligen blir ett verktyg för landsbygdsutveckling som det från början var tänkt, säger Ewa-May Karlsson.

Läs uppdraget: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/Tjänsteskrivelse_strandskyddsremiss.pdf
Läs remissvar: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/Yttrande-om-strandskydd.pdf

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Lena Friborg, strateg, miljö, energi och klimat, Region Västerbotten, lena.friborg@regionvasterbotten.se, 070 316 37 22

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Fakta LIS-områden", områden för "landsbygdsutveckling i strandnära läge
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Under 2009 och 2010 trädde nya bestämmelser om strandskydd i kraft. Ändringarna av reglerna syftade bland annat till att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Detta skulle ske genom att inom, i översiktsplaner, utpekade områden tillåta vissa lättnader i strandskyddet, att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet samt att effektivisera prövningen genom en samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2008/09:119 s. 33-35).

Fakta utvärderingen av lagen om LIS-områden
Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gemensamt gjort en utvärdering och översyn av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Myndigheterna föreslår att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag, och åtgärder för att få en mer likvärdig tillämpning av reglerna. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet och Socialdepartementet den 1 oktober 2013.
Läs mer om utvärderingen: http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Strandskydd/

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (3)

  Satsa mer på landsbygds utveckling

  Det har nu gått 3 år sedan Regeringen Reinfeldt gjorde om strandskyddslagen så att det skulle bli lättnader att få bygga vid hav, åar, sjöar, öar och vattendrag där det är glesbygd. Men regeringen lyckades inte med det för att länsstyrelsen har rätt att överpröva alla strandskyddsdispenser.

  Det som också hände var att regeringen höjde bygglovsansökningarna och strandskyddsdispenserna rejält med en sky hög sanktions avgift så att folk har blivit mer avskräckta att söka bygglov och strandskyddsdispens

  Det är därför som ansökningarna har minskat och landsbygdsutvecklingen har istället minskat. Kommunen kan bevilja strandskyddsdispens ansökan, medan länsstyrelsen prövar alla sådana beslut och på så sätt så blir det ingen landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS områden).

  - Bertil - 2013-12-13 12:25 CET

  Förklaring hur svår landsbygdsutvecklingen faktiskt är

  Det är så att Länsstyrelsen lämnar naturligtvis in synpunkter i kommunernas process med att ta fram LIS-områden till översiktsplanen. När ett område pekas ut som LIS-område innebär det inte att strandskyddet inom området upphävs överhuvudtaget.

  Varje verksamhet, byggnation, åtgärd och dylikt som är förbjuden att utföra inom strandskyddsområde måste prövas mot de särskilda skäl som finns angivna för dispens i miljöbalken. De särskilda skäl som kan åberopas står i 7 kap 18 c punkt 1-6 och d §§ miljöbalken. Det sistnämnda kan åberopas om det gäller ett LIS- område.

  När det gäller landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) får man beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.
  Och när det gäller byggnation av enstaka en- eller två bostadshus inom LIS- område är en förutsättning för dispens att det uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus.

  Det som finns skrivet om begreppet i anslutning till är ”Endast i undantagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar av landet eller vid gårdsmiljöer, kan ett hus anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är tvåhundra meter.

  I större delen av Sverige bör avståndet i allmänhet vara klart mindre än så för att bestämmelsen ska vara tillämplig” (regeringens proposition 2008/09:119).

  Anledningen är att det annars finns en risk att ny bebyggelse utvecklas på ett ostrukturerat och felaktigt sätt och med stora avstånd och att det i många fall inte skulle finnas kvar några stora orörda strandskyddsområden för djur och växtriket och för allmänheten.

  En anledning till att det finns de som upplever motsättningar i strandskyddsärenden kan vara att man haft högre förväntningar på lättnader i strandskyddet än vad som faktiskt medges i lagen. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen har för höga krav. Nya lagen mer restriktiv!

  - Bertil - 2013-12-13 14:12 CET

  Landsbygdsutvecklingen försvåras i onödan

  Man kan verkligen säga att ändringarna av den nya strandskyddslagen som kom 2009 inte har gynnat landsbygdsutvecklingen där det är ett lågt bebyggelsetryck överhuvudtaget. Bebyggelse inom högexploaterade områden har verkligen inte begränsats, segregationen ökar och är ju inte bra.
  Där det en gång har byggts kan det byggas stugor igen. Har det däremot aldrig byggts, kan det heller aldrig byggas några stugor.

  Det lokala inflytandet har minskat för kommunerna. Främst på grund av att länsstyrelserna överprövar kommunernas beslut om dispenser.
  Detta står i den nya lagen från 2009 och detta med att Länsstyrelsens rätt att överklaga måste tas bort.Efter den nya strandlagen som kom 2099 så har det blivit svårare att exploatera stränder i områden med lågt bebyggelsetryck.

  Länsstyrelserna tolkar dessutom lagstiftningen på olika sätt.
  Ett flertal kommuner föreslår att regeringen tillsätter en ny parlamentarisk utredning som ser över lagstiftningen kring strandskyddet med målet att utveckling ska kunna ske på lika villkor i hela landet. Kommunernas självstyrelse måste i alla lägen beaktas och respekteras.

  Dra ner och halvera antalet Länsstyrelser i Sverige det skulle kunna spara flera miljoner. Kommunerna upplever maktlöshet i sin styrning och planering, när planerna plötsligt kan kullkastas och förstöras av länsstyrelserna.

  Kravet med anslutning till befintlig bebyggelse gynnar redan högt exploaterade områden. Men inte lågt exploaterade områden i landsbygden. Här måste lagen verkligen ändras om.

  - Bertil - 2014-01-03 00:20 CET

Lägg till kommentar

Kommentera