Media no image

​Digitala vårdmöten på alla vårdcentraler i länet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 07:00 CEST

Alla vårdcentraler ska erbjuda patienterna digitala vårdmöten samt införande av digitala kallelser. Det är två åtgärder i den handlingsplan för regionens digitaliseringsstrategi som regionstyrelsen på onsdagen godkände.

– Den digitala utvecklingen har varit snabb inom vården och kommer att fortsätta. Genom att tillvarata den digitala teknikens möjligheter ska vi erbjuda lättillgängliga och tillförlitliga digitala tjänster för invånarna samt minska administrationen för medarbetarna, säger regionrådet Karin Thorborg (V).

Handlingsplanen beskriver hur Region Västmanland ska förverkliga den digitaliseringsstrategi som regionstyrelsen antog i januari. Planen innehåller åtgärder som ska vara genomförda under perioden 2018–2020. Några exempel:

 • Införande av digitala kallelser om inte patienten särskilt har bett om annat.
 • Alla kliniker ska ta fram en tidplan för införande av webbtidbok, där invånarna kan boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Alla vårdcentraler och vissa kliniker ska kunna erbjuda patienterna digitala vårdmöten i realtid eller där patienter kan ställa frågor och få svar inom viss tid.
 • KBT och andra behandlingar via internet införs.
 • Införande av digital registrering när patienter besöker vid mottagningar och kliniker.
 • Pilot av mobil journal så att viktiga delar av den elektroniska journalen blir tillgänglig via surfplatta t ex vid ronder på vårdavdelning.
 • Identifiera tidskrävande administrativa rutiner som kan utföras med så kallad mjukvarurobot.
 • Införande av trådlöst wi-fi i regionens lokaler.
 • Pilot där Västerås stad provar att använda samma journalsystem som regionen.


För mer information kontakta:

Karin Thorborg (V), regionråd
021-17 46 84

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Alla vårdcentraler ska erbjuda patienterna digitala vårdmöten samt införande av digitala kallelser. Det är två åtgärder i den handlingsplan för regionens digitaliseringsstrategi som regionstyrelsen på onsdagen godkände.

Läs vidare »
Media no image

​Fler gång- och cykelvägar planeras i länet

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 15:30 CEST

Gång- och cykelväg mellan Enhagen/Ekbacken – Tidö Lindö och upprustning av resecentrum på flera orter. Det är några åtgärder som redovisas genomförandeplanen för regional transportinfrastrukturplan kommande år som regionstyrelsen på onsdagen godkände.

– Genomförandeplanen tar upp de större transportsatsningar som planeras i länet de närmaste åren för att öka tillgängligheten och förutsättningarna för tillväxt, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

Bland de åtgärder som prioriteras är bland annat utbyggnaden av cykelnätet, förbättringar av kollektivtrafik och överflyttning av transporter från från land till vatten.

För 2018 och 2019 finns 75 miljoner kronor från Trafikverket avsatta. Pengarna ska bland annat användas till:

 • Förlängning av mötesspåret vid Ramnäs-Brattheden. De ger förutsättning för tätare trafik och bättre utnyttjande av tågen.
 • Planering av en rad nya gång- och cykelvägar, exempelvis sträckorna Kungsör – Arboga – Köping – Valskog, Fagersta – Norberg, Sala – Heby, Enhagen/Ekbacken – Tidö Lindö, Kolbäck – Strömsholm.
 • Förbättring av resecentrum i Hallstahammar, Kungsör och Surahammar.

– Genomförandeplanen är ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet mot att Västmanland ska ha hållbara transporter med minskade klimat- och miljöpåverkan, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), regionråd
021-17 34 93

Anderas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Gång- och cykelväg mellan Enhagen/Ekbacken – Tidö Lindö och upprustning av resecentrum på flera orter. Det är några åtgärder som redovisas genomförandeplanen för regional transportinfrastrukturplan kommande år som regionstyrelsen på onsdagen godkände.

Läs vidare »
Media no image

​Tillnyktringsenhet öppnas i Västerås

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 14:12 CEST

Planeringen av en tillnyktringsenhet vid Västmanlands sjukhus Västerås är nu klar. Enheten får 6–7 platser och blir en del av Beroendecentrum Västmanland. Dessutom får avdelning 91 ytterligare fyra vårdplatser för abstinensvård.

Regionstyrelsen godkände på onsdagen planeringen och gav förvaltningsdirektören för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamheten i uppdrag att starta verksamheterna.

- En tillnyktringsenhet med sjukvårdspersonal ger ett bättre omhändertagande och ökar möjligheten att fånga upp och motivera missbrukare att söka fortsatt vård och behandling. Samtidigt möter vi den växande efterfrågan på abstinensbehandling med fler platser, säger regionrådet Hans Jansson (V).

Den nya tillnyktringsenheten planeras att starta i november 2018.

Verksamheten beräknas kosta 19 miljoner per år och finansieras gemensamt av regionen och länets kommuner.

För mer information kontakta:

Hans Jansson (V), regionråd
021-17 59 90

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Planeringen av en tillnyktringsenhet vid Västmanlands sjukhus Västerås är nu klar. Enheten får 6–7 platser och blir en del av Beroendecentrum Västmanland. Dessutom får avdelning 91 ytterligare fyra vårdplatser för abstinensvård.

Läs vidare »
Media no image

​Patientsäkerhetens dag 19 april, kl 11:30-15:00

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 09:54 CEST

Den 19 april arrangeras Patientsäkerhetsdag i ljushallen på Västmanlands sjukhus Västerås. Temat för dagen är: ”Ge en god och säker vård och förebygga vårdskador”.

Patientsäkerhetens dag är ett tillfälle att inspirera och låta sig inspireras! Det är också ett tillfälle för kompetensutveckling.

Goda exempel presenteras från olika verksamheter inom regionen och vi får även besök från region Kalmar som lyfter fram patientens delaktighet.

Vår förhoppning är att dagen ska ge en positiv helhetsupplevelse kring patientsäkerhet. Innehållet kommer förhoppningsvis att fungera som motivation, bidra till utveckling och ge bekräftelse för det goda arbete som görs.

Välkommen på en utställning med interaktiva inslag och scenarion från verksamheterna iscensatta av Västerås improvisationsteater!

Se mer i bifogat program.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Den 19 april arrangeras Patientsäkerhetsdag i ljushallen på Västmanlands sjukhus Västerås. Temat för dagen är: ”Ge en god och säker vård och förebygga vårdskador”.

Läs vidare »
Media no image

​Barnets bästa i fokus på stor konferens i Västerås

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:50 CEST

Barnets bästa är temat för den stora konferensen Barnveckan som i år arrangeras i Västerås den 23 – 26 april. Det blir fyra dagar fyllda med inspiration, samtal, utbildning och fortbildning.

Barnveckan är en årlig fortbildningsvecka för barnläkare och barnsjuksköterskor.

I år arrangeras den av Barnkliniken vid Västmanlands sjukhus i samarbetet med Svenska Barnläkarföreningen och Svensk Barnsjuksköterskeförening. Plats: Aros Congress Center.

Det digra programmet innehåller över 200 föreläsningar, varav flera med internationella föreläsare. Se mer i programmet på webbsidan barnveckan.se

Medier är välkomna.


För mer information kontakta:

Åsa Hedblom, barnläkare Västerås
070-751 13 55, asa.hedblom@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Barnets bästa är temat för den stora konferensen Barnveckan som i år arrangeras i Västerås den 23 – 26 april. Det blir fyra dagar fyllda med inspiration, samtal, utbildning och fortbildning.

Läs vidare »
Media no image

​Beprövad metod minskar risken vid sövning

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 08:00 CEST

Risken för komplikationer vid sövning kan minskas med en enkel inställning i respiratorn. Det visar ny forskning genomförd vid operationsenheten vid Västmanlands sjukhus Köping.

– Ett anpassat andningsmotstånd kan användas till alla som sövs och verkar vara tillräckligt för skydda lungorna från skadliga effekter under sövning, säger Erland Östberg, överläkare vid Operationskliniken och doktorand vid Centrum för klinisk forskning.

De flesta patienter som sövs i samband med operation utvecklar sammanfallna lungavsnitt, så kallade atelektaser. Dessa försämrar syresättningen och kan öka risken för komplikationer, till exempel lunginflammationer. Detta gäller alla som sövs, men risken är störst för äldre, överviktiga och multisjuka som genomgår stora operationer.

Olika metoder har föreslagits för att undvika atelektasutveckling, men dessa metoder är mer eller mindre effektiva och innebär ibland risker för patienten. En effektiv men samtidigt enkel och riskfri metod har saknats.

Forskarna i Västerås har undersökt en metod som används inom intensivvården för patienter som behöver respiratorvård. Den innebär att patienterna får ett utandningsmotstånd, PEEP, för att öka lungvolymen och minska atelektaser. Att metoden fungerar inom intensivvården är dokumenterat, men hur stor nytta PEEP gör på friska lungor vid sövning har tidigare inte tillräckligt undersökts.

24 patienter som opererades i Köping ingick i studien. Hälften lottades till sövning med PEEP och hälften utan.

– Resultatet blev en tydlig skillnad mellan grupperna. Med PEEP kunde lungornas volym bibehållas och funktionen var nästintill normal. Dessutom fick gruppen påtagligt mindre mängd atelektaser, säger Erland Östberg.

Studieresultatet, som är publicerat i den amerikanska tidskriften Anesthesiology, talar för att fler som sövs bör få utandningsmotstånd.

– Även om det är väldigt ovanligt med komplikationer hos friska människor som sövs, är det ändå viktigt att de får den bästa behandlingen.


För mer information kontakta:

Erland Östberg, överläkare vid Operationskliniken och doktorand vid Centrum för klinisk forskning
021-481 88 07

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Risken för komplikationer vid sövning kan minskas med en enkel inställning i respiratorn. Det visar ny forskning genomförd vid operationsenheten vid Västmanlands sjukhus Köping.

Läs vidare »
Media no image

78 procent av hushållen i Västmanland har snabbt bredband

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 09:15 CEST

78,27 procent av hushållen i Västmanland hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 4,45 procent eller cirka 5 500 hushåll.

- Det är glädjande att utvecklingen går framåt, men det är en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband 2020. Vi måste växla upp tempot, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som har kartlagt mobil- och bredbandstäckning för 2017. Kartläggningen visar att Västmanlands län har en sjundeplats i riket och ligger nära riksgenomsnittet för snabbt bredband, vilket är 78,50 procent.

I Västmanland pågår det för närvarande många fiberprojekt, inte bara i tätorterna utan även på landsbygden. Detta sker dels med hjälp av stödmedel och dels på rent kommersiella grunder. En viktig förutsättning är dock att det finns en tillräckligt stor efterfrågan från hushåll och företag, oavsett om det handlar om stödprojekt eller rent kommersiella bredbandsprojekt.

- Projekten tar tid att genomföra, så vi får nog vänta till nästa mätning innan utbyggnaden får ordentligt genomslag i statistiken, säger Lars Eriksson, en av två regionala bredbandskoordinatorer på Region Västmanland.

Bredbandskoordinatorerna har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Deras roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.


Kontaktuppgifter:

Lars Eriksson, 076-496 90 82, lars.o.eriksson@regionvastmanland.se

Maarit Nurkkala, 076-496 90 81, maarit.nurkkala@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

78,27 procent av hushållen i Västmanland hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 4,45 procent eller cirka 5 500 hushåll.

Läs vidare »
Media no image

​Regionen minskade miljö- och klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 15:50 CEST

 • Den totala energiförbrukningen minskade med 7 000 megawattimmar och kostnaderna med 5,5 mkr.
 • Utsläppen med lustgas minskade med 65 procent, från 5,1 till 1,8 kg/invånare.
 • Tjänsteresorna med egen bil minskade från 17 till 12 mil per anställd.
 • Mängden avfall minskade med 240 ton och kostnaderna med 900 000 kr.

Det är några konkreta resultat som framgår av redovisningen av Region Västmanlands miljöpolitiska program 2013 - 2017.

– Redovisningen visar att miljöprogrammet bidragit till att regionen minskat miljö- och klimatpåverkan samt ökad medvetenhet och förtroende för miljöarbetet. Den enskilt viktigaste åtgärden under perioden var att regionen 2015 blev miljöcertifierad enligt standarden ISO 14001:2004, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Resultatet visar att nio av sexton delmål är uppnådda. Ett delmål är nästintill uppnått och sex delmål har inte uppnåtts. Målen för energi, biogas och utbildning har varit särskilt svåra att uppnå.

- Miljöprogrammet har också lyft hälsoaspekterna för våra invånare och minskade utsläpp till miljön. Det är mycket glädjande att antibiotikaförskrivningen minskat i regionen, säger Andreas Porswald.

Några fler resultat av miljöarbetet under perioden 2013 – 2017:

 • Andelen ekologiska livsmedel ökade från 18 till 44 procent.
 • Antibiotikaförskrivningen minskade från 315 till 278 recept per 1 000 invånare.
 • 54 procent av regionens medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning.


För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Redovisningen visar att miljöprogrammet bidragit till att regionen minskat miljö- och klimatpåverkan samt ökad medvetenhet och förtroendet för miljöarbetet.

Läs vidare »
Media no image

Så påverkar EU:s regionalpolitik Västmanland

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 11:29 CEST

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Västmanland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan var i fokus under en gemensam konferens i Norrköping under tisdagen. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My Region".

Konferensen om EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, anordnades tisdag 27 mars av de fem regionerna inom Östra Mellansverige: Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala. Konferensen samlade representanter från regionala och nationella aktörer, liksom från EU-kommissionen. Under dagen fick de ta del av resultat från några av alla de satsningar som gjorts på lokal och regional nivå i Östra Mellansverige med hjälp av EU:s fonder.

Över 100 projekt finansieras med 1,5 miljard kronor från Östra Mellansveriges strukturfondsprogram mellan år 2014 och 2020. När regionernas medfinansiering räknas in uppgår den totala investeringen till 2,5 miljarder kronor.

Fler företag tar del av den gemensamma innovationskapaciteten

Projektet ÖMS3, Smart specialisering, är ett av dessa. ÖMS3 jobbar för lösningar på globala utmaningar inom energi, livsmedel, vård och omsorg och industrins utveckling genom att samla de styrkor som finns i Östra Mellansverige. Satsningen har skapat bättre förutsättningar för företagen och regionernas tillväxt genom att fler företag får tillgång till den gemensamma innovationskapaciteten.

– Vi måste ta matchen som leder till att näringslivet och samhället utvecklas vad gäller ny kompetens, affärstänkande och teknik – och det kräver samverkan. Där är EU:s fonder ett kraftfullt verktyg, som kan verka mellan regioner, branscher och kompetenser för att säkerställa att Östra Mellansverige fortsätter vara en av Europas mest innovativa och utvecklade regioner, säger Mikael Hjorth, projektledare för ÖMS3 och utvecklingsledare i Region Västmanland.

Fler elever ska klara av skolan

Projektet #jagmed riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar utanförskap och har som mål att minska studiemisslyckanden och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Totalt har 7 000 unga kvinnor och män nåtts av projektet.

Om bemötande som gjort skillnad mellan att tvivla eller tro på sig själv, vuxna och skolan och om utvecklingsarbeten som gett resultat berättade Lasse Jonsson från Region Östergötland, huvudprojektledare för #jagmed.

Sammanhållningspolitik som strategi för framtiden

Dagen innehöll också framtidsutblickar med paneldiskussioner kring vilka utmaningar regionerna vill att strukturfonderna ska fokusera på och vad som behöver förändras för att nå ännu bättre resultat. Det var också flera inlägg kring EU:s kommande långtidsbudget, där EU kommissionen ska presentera ett förslag i maj.

Deltagarna poängterade att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis ska vara en framåtsyftande strategi för att skapa innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i Europa. 

För frågor, kontakta:

Mikael Hjorth, utvecklingsledare i Region Västmanland och projektledare för ÖMS3
mikael.nilsson.hjorth@regionvastmanland.se eller 021-481 82 75

---------------------------------------------------------------

Fakta om strukturfonder

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgå från regionens strategier för hur regionen ska utvecklas.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-programmet-for-ostra-mellansverige.html

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden, ESF, finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

https://www.esf.se/sv/Min-region/Ostra-Mellansverige/

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Västmanland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan var i fokus under en gemensam konferens i Norrköping under tisdagen. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My Region".

Läs vidare »
Media no image

Stöld av narkotikaklassade läkemedel på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 15:30 CEST

Kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås har identifierat stöld av narkotikaklassade läkemedel. Region Västmanland ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelsen. En person är tillsvidare tagen ur tjänst.

I väntan på resultat från Polisens förundersökning har en intern utredning gjorts och nya rutiner har införts för att förhindra att liknande händelser ska upprepas i framtiden.

Kontaktperson:

Haile Mahteme. Verksamhetschef, Kirurgkliniken,

Västmanlands sjukhus i Västerås

Tel. 072-153 07 54

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjell.nylund@regionvastmanland.se
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • eva.lindahl@regionvastmanland.se
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida