Media no image

​Länet kraftsamlar mot mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:00 CET

Västmanland kraftsamlar för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. På onsdagen ställde sig regionstyrelsen bakom den regionala strategi för samverkan mellan myndigheter mot mäns våld mot kvinnor, som länsstyrelsen tagit fram.

- Genom att länsstyrelsen, kommunerna, hälso- och sjukvården och ideella organisationer, som Brottsofferjouren, kill- och kvinnojourer, samordnar sitt arbete blir insatserna kraftfullare och får bättre effekt, säger regionrådet Karin Thorborg (V).

Strategin innehåller en beskrivning av läget i Västmanland samt målsättningen och kommande åtgärder. Bland åtgärderna finns:

 • Engagera mån och pojkar i projektet ”En kommun fri från våld”.
 • Webbkurs om våld för tidigt upptäckt av våldsutsatta inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 • Utbildningsinsats för förskola och skola.
 • Nätverksträffar för nyckelpersoner som bland andra möter äldre och funktionshindrade.

 
För mer information kontakta:

Karin Thorborg (V), regionråd
021-17 46 84

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Västmanland kraftsamlar för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. På onsdagen ställde sig regionstyrelsen bakom den regionala strategi för samverkan mellan myndigheter mot mäns våld mot kvinnor, som länsstyrelsen tagit fram.

Läs vidare »
Media no image

​En miljon till kulturella och kreativa projekt

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:00 CET

Region Västmanland arbetar för att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

En utlysning för stöd för kulturella och kreativa projekt har genomförts. 17 ansökningar har inkommit. I bedömningen har särskild vikt lagts på tillväxtskapande utveckling, regional spridning och tillgänglighet, samarbete med andra aktörer, omfattning av utåtriktad verksamhet samt hur projektet genererar kompetenshöjning i den egna långsiktiga verksamheten.

Följande projekt beviljas bidrag

Sökande  Projektets namn Belopp
Patrik Jablonski Musik på slott och herresäten i Västmanland 100 000 kr           
Lena Oderstad-Andersson  Elden och Skogen Besökscenter 100 000 kr
TGVS Acting for change  Acting for change-PEACE 100 000 kr
Anrikningsverket Gränsen mellan bildkonst och elektronmusik 100 000 kr
Teatercentrum Östra regionen Lek och allvar och digital framtid -  Kompetensutveckling fri scenkonst Västmanland 100 000 kr
Konstfrämjandet Västmanland Ekomuseum Art space-pilot 100 000 kr
Rikard Lindell Glänta 100 000 kr
Torbjörn Grass Människa eller maskin 100 000 kr
Robin Widell Midvinternsdotter Pilot 100 000 kr
Skådebanan  Lady of the lake - varför är män rädda för kvinnor med makt? 100 000 kr

Närmare beskrivning av projekten i bifogad bilaga.

 
För mer information kontakta:

Lena Karlström, kulturchef
021-17 34 53

Christer Alzén, verksamhetschef Näringsliv
021-481 82 73

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland arbetar för att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

Läs vidare »
Media no image

​Fortsatt satsning på turismutveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 15:45 CET

Region Västmanland fortsätter satsningen på att utveckla turismnäringen i länet. På onsdagen beviljade regionstyrelsen 2,4 miljoner kronor till projektet ”Hållbar, tematiskt produktutveckling och försäljning” under de kommande två åren.

- Besöksnäringen är viktig för Västmanland. Genom att ytterligare utveckla besöksmålen har länet har goda förutsättningar för att locka fler internationella besökare, vilket ger fler arbetstillfällen och ökar länets attraktionskraft, säger regionrådet Karin Thorborg (V).

Projektet vänder sig i första hand till det 50-tal verksamheter som deltar i den regionala turismorganisationens utvecklingsprocess. Målet är att utveckla besöksmålen till att agera professionellt på alla plan, från kvalitet på de olika attraktionerna till presentationsmaterialet, för att locka internationella besökare.

Projektmedlen tas från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Besöksnäringen, kommuner och regionala samarbetspartner är med och delfinansierar projektet.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.
 

För mer information kontakta:

Karin Thorborg (V), regionråd
021-17 46 84

Henrik Wester, turismchef
021-481 82 54

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland fortsätter satsningen på att utveckla turismnäringen i länet. På onsdagen beviljade regionstyrelsen 2,4 miljoner kronor till projektet ”Hållbar, tematiskt produktutveckling och försäljning” under de kommande två åren.

Läs vidare »
Media no image

​Premiär för ST Forum den 1 dec

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 00:00 CET

Den 1 december anordnas för första gången ST Forum – en mässa om specialtjänstgöring, ST, för läkare.

Hur fungerar det med ST idag? Vad är bra och vad ska vi bli bättre på?

När? Fredag 1/12, kl 13-16

Var? Ljushallen, Nya vårdbyggnaden, Västmanlands Sjukhus Västerås.

Vem? Alla med ett intresse för eller delaktighet i ST-frågor i Region Västmanland, eller om du bara är nyfiken…

Program:

13:00 Välkommen

13:30 Vem gör ST i Västmanland och Varför? – Presentation av ST-enkäten 2017. (Ulrika Foldevi, ST-studierektor)

14:00 Kompetensplatsen – en guidning i djungeln. (Eva Ström, Cathy Blomdahl, Lärcentrum)

14:30 Acta Westmannia – publiceringsdatabas för ST-projekt – Hur funkar det? (Henri Aromaa, Sjukhusbiblioteket)

15:00 Klinisk forskning i Västmanland – för vem? (Tomas Vikerfors, Mattias Damberg)

15:30 Diplomering av nyblivna specialistläkare i Region Västmanland (,Anders Åhlund, regiondirektör)

Under hela eftermiddagen finns utställare från Lärcentrum, sjukhusbiblioteket, studierektorsnätverket, Centrum för klinisk forskning/Akademisk Vårdcentral och HR.

Media hälsas välkommen.
 

För mer information kontakta:

Ulrika Foldevi, Regionövergripande ST-studierektor
021-17 36 10, ulrika.foldevi@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Den 1 december anordnas för första gången ST Forum – en mässa om specialtjänstgöring, ST, för läkare.

Läs vidare »
Media no image

​Bättre vård av svårläkta sår

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 12:00 CET

På måndagen invigdes nya Sårcentrum vid Västmanlands sjukhus Västerås. Här samarbetar olika specialister för att patienter med svårläkta sår kan få bättre och snabbare vård.

- Svårläkta sår orsakar stort lidande för patienterna och är ett omfattande problem för vården. Därför är det glädjande att vi nu fått till stånd ett Sårcentrum genom ett samarbete mellan flera kliniker, säger regionrådet Kenneth Östberg (S) som förrättade invigningen.

Att svårläkta sår är ett omfattande problem, intygar Tomas Vikerfors, överläkare på Infektionskliniken som är en av de drivande bakom Sårcentrum. Patienter kan i månader och även år ha sår som inte läker – och i värsta fall kan amputation bli följden.

- Tidigare har dessa patienter med svårläkta sår behandlats på olika kliniker på sjukhuset. Nu samlar vi kompetenser från olika specialiteter på Sårcentrum så att patienterna får rätt diagnos och att rätt behandling sätts in, säger han.

Sårcentrum är ett samarbete mellan sex kliniker – kärlkirurgen, infektion, kirurgen, ortoped, medicin och hud. Verksamheten har öppet tre dagar i veckan och delar lokaler med primärvårdens jourmottagning.

Till Sårcentrum ska alla patienter med svårläkta sår remitteras. Tidigare har patienterna remitterats till olika kliniker på sjukhuset och ibland till flera kliniker samtidigt, vilket fördröjt behandlingen.

På sårcentrum arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i team. Inriktningen är att i första hand ställa diagnos och skriva en behandlingsplan. Omläggning av såren görs på vårdcentralerna.

- Målet är att såren ska läka snabbare så att patienterna slipper lida och att vården kan ägna sina resurser åt annat, säger Adam Bersztel, överläkare på Kärlkirurgiska kliniken.

- Dessutom ska verksamheten var ett kompetenscentrum för sår. Hit kan andra verksamheter vända sig för rådgivning och utbildning.

Alla sår kommer att dokumenteras och fotograferas vilket är värdefullt vid uppföljningen. Sårcentrum kommer även att anslutas till kvalitetsregistret RiksSår.
 

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg (S), regionråd
021-17 65 21

Tomas Vikerfors, överläkare
021-17 33 30

Adam Bersztel, överläkare
021-17 61 66

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

På måndagen invigdes nya Sårcentrum vid Västmanlands sjukhus Västerås. Här samarbetar olika specialister för att patienter med svårläkta sår kan få bättre och snabbare vård.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Temadag om god hälsa – en rättighet för alla

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:00 CET

Arbetet mot en jämlik hälsa går vidare. Den 5 december anordnar Region Västmanland en temadag om jämlik hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning.

Temadagen riktar sig till politiker, tjänstemän, ideella organisationer, nätverk och andra intresserade.

Några punkter ur programmet:

 • Resultat från Liv och hälsa ung särskolan
 • Agenda 2030 och de tre dimensionerna för hållbar utveckling
 • Nationella kommissionens slutbetänkande kring arbetet för jämlik hälsa
 • Barnkonventionen med fokus på barn och unga med funktionshinder
 • Funktionsrättsfrågor ur ett anhörigperspektiv.

Tid:       Tisdagen den 5 december, kl 08:30-12:00
Plats:    Vårdskolans aula, ing 21, Västmanlands sjukhus Västerås

Media hälsas välkommen.

Läs mer i bifogat program.
 

För mer information kontakta:

Irma Nordin, folkhälsoplanerare
021- 17 45 62

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Den 5 december anordnar Region Västmanland en temadag om jämlik hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Invigning av Sårcentrum

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:00 CET

På måndag invigs nya Sårcentrum vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Svårläkta sår är ett omfattande problem som orsakar stort lidande för patienterna och tar mycket av vården resurser.

På Sårcentrum samlas kompetensen från olika specialiteter så att patienterna får rätt diagnos och att rätt behandling sätts in snabbt.

Invigningen förrättas av regionrådet Kenneth Östberg (S).

Tid:       Måndag 27 november, kl 11:00

Plats:    Ingång 37 (Jourmottagningen), Västmanlands sjukhus Västerås

Välkommen!

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

På måndag invigs nya Sårcentrum vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Heldag om mat och hälsa - med fokus på fett

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:00 CET

Intresset för mat och hälsa blir allt större. Trots att det finns en god vetenskaplig grund för vad som är bra mat växer förvirringen, inte minst till följd av alla rapporter om bra respektive dålig mat som ges stort utrymme i media. Ena veckan ska vi hålla oss till en diet, nästa vecka till en annan. Förvirringen drabbar inte bara konsumenterna, även vårdpersonalen påverkas.

- Det är svårt för våra medarbetare att veta hur man ska prata om mat med patienterna. Med denna utbildningsdag vill vi ge medarbetarna kunskap om den evidens som finns inom området, så att de kan ge kostråd baserat på den samlade forskningen och inte på enstaka rapporter eller eget tyckande, säger Mattias Damberg, medicinsk utvecklingschef inom Region Västmanland och ledamot i Läkemedelskommitténs expertgrupp för levnadsvanor som anordnar utbildningsdagen.

Utbildningsdagen sätter maten och fettet i fokus och innehåller bland annat:

 • Från fettsyror via kostforskning till tallriken.
 • Vad säger de Nordiska näringsrekommendationerna om fett
 • Från Livsmedelsverkets rekommendationer till kostråd
 • Mat, myter och fetter
 • Att förebygga kronisk sjukdom genom goda levnadsvanor

Tid:      Torsdag 7 december, kl 09:00-15:45
Plats:   Aros Congress Center, Västerås

Läs mer i bifogat program och presentation av föreläsarna.

Media hälsas välkommna!

  

För mer information kontakta:

Mattias Damberg, medicinsk utvecklingschef
072-153 03 70, mattias.damberg@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Med denna utbildningsdag vill Region Västmanland ge medarbetarna kunskap om den evidens som finns inom området, så att de kan ge kostråd baserat på den samlade forskningen och inte på enstaka rapporter eller eget tyckand

Läs vidare »
Media no image

​Unga i särskolan mår överlag bra

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

Unga som går i särskolan i Västmanland mår i huvudsak bra. Det visar Liv och hälsa ung särskolan – den första undersökningen av hur unga i grundsärskolan och gymnasiesärskolan mår.

Undersökningen Liv och hälsa ung har regelbundet gjorts i länet sedan 1995, men den har inte omfattat särskolan. För att förbättra kunskapen om gruppen bjöds särskolan in att delta i undersökningen våren 2017. 175 elever (81 procent) svarade på enkäten.

– Med den nya undersökningen får vi en mer komplett bild av hur unga i Västmanland mår, vilket är värdefullt, säger regionrådet Pernilla Rinsell (MP).

Undersökningen visar att eleverna i särskolan överlag mår bra, men också att det finns skillnader mellan killar och tjejer, vilket går i linje med tidigare Liv och hälsa ung-undersökningar. 79 procent av tjejerna respektive 93 procent av killarna svarar att de mår ganska eller mycket bra.

Undersökningen visar även på andra skillnader mellan könen:

 • 66 procent av tjejerna svarar att de ofta eller ibland känner sig ledsna. För killarna är andelen 35 procent.
 • 68 procent av tjejerna har ofta eller ibland huvudvärk. 49 procent för killarna.
 • 68 procent av tjejerna har ofta eller ibland har ont i magen. 39 procent för killarna.

Andra resultat från undersökningen:

 • En stor andel av eleverna i särskolan varken röker, snusar eller dricker alkohol.
 • Intaget av frukt och grönt är i stort sett lågt för både tjejer och killar.
 • En stor majoritet tror eller vet att framtiden kommer att bli bra.

­– Undersökningen ger en ögonblicksbild av hur särskoleeleverna i länet mår. Det blir intressant att se utvecklingen vid nästa undersökning. Vår förhoppning är också att undersökningen ska sprida sig till fler län, säger folkhälsoplanerare Irma Nordin.

Se mer i bifogad rapport.


För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), regionråd
021-17 43 57

Irma Nordin, folkhälsoplanerare
021- 17 45 62

Bo Simonsson, utredare
021-17 45 38

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Unga som går i särskolan i Västmanland mår i huvudsak bra. Det visar Liv och hälsa ung särskolan – den första undersökningen av hur unga i grundsärskolan och gymnasiesärskolan mår.

Läs vidare »
Media no image

​Cellprov blir avgiftsfritt den 1 jan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 16:20 CET

Från den 1 januari 2018 är screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning avgiftsfritt i Västmanland. Det beslutade Regionfullmäktige på onsdagen.

Beslutet är en följd av ett regeringsförslag – som riksdagen beslutar om före årsskiftet – att screening för livmoderhalscancer ska bli avgiftsfri. För det kommer landsting och regioner att kompenseras med 141 miljoner kronor.

– Det är viktigt att kvinnor lämnar cellprov så att cancer kan upptäckas i tid. Nu försvinner en tröskel, avgiften, som kan ha gjort att vissa har avstått från undersökningen. Dessutom blir nu regelverket detsamma i hela Sverige, säger regionrådet Kenneth Östberg (S).

Satsningen gäller cellprov i de intervall och åldersgrupper som Socialstyrelsen rekommenderar, och under förutsättning av riksdagens beslut.
 

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg (S), regionråd
021-17 65 21

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Från den 1 januari 2018 är screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning avgiftsfritt i Västmanland. Det beslutade Regionfullmäktige på onsdagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjell.nylund@ltv.se
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • eva.lindahl@ltv.se
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida