​Han får regionens miljöpris 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 07:47 CEST

Per Matsson, tandläkaren och miljösamordnare inom Folktandvården, får Region Västmanlands miljöpris 2018. Priset delades ut av regionrådet Andreas Porswald (MP) i samband med regionfullmäktiges möte på onsdagen.

​De får 2018 års Utvecklingsstipendium för vård och utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 13:00 CEST

I samband med dagens regionfullmäktige delades 2018 års ”Utvecklingsstipendium för vård och utbildning” ut av regionrådet Kenneth Östberg (S).

​Unik forskningssatsning inom psykiatri i Västmanland

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 15:00 CEST

Region Västmanland gör en flerårig satsning på mer forskning inom psykiatri. Syftet är att underlätta rekrytering och samtidigt förbättra vården och omhändertagandet av patienter.

- Vi är ensamma i Sverige om att ta ett samlat grepp om psykiatrisk forskning inom olika verksamheter, från första linjens psykiatri i primärvården till rättspsykiatri, säger Mattias Damberg, docent och medicinsk utvecklingschef inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV.

- Satsningen har redan gett effekt, bland annat har vi lyckats anställa en överläkare till barn- och ungdomspsykiatrin, något som tidigare nästan varit omöjligt.

Satsningen omfattar 8,5 miljoner kronor per år under tre år, 2018 – 2020. Pengarna ska dels användas till forskningsmedel som medarbetare kan söka, dels till att finansiera så kallade kombinationstjänster, där medarbetaren forskar 50 procent och arbetare i verksamheten 50 procent.

Satsningen på forskning har två övergripande mål:

 • Underlätta rekrytering genom att förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV, blir en attraktivare arbetsgivare.
 • Utveckla verksamheten och höja kvaliteten i vården och omhändertagandet som patienterna får.

- Vi har sett att kliniker som börjar med forskning också får till stånd en mer omfattande verksamhetsutveckling. Det handlar om att medarbetarna börjar titta på den egna verksamheten med en kritisk blick och efterfrågar evidens för olika insatser, säger Kent Nilsson, professor och chef för Centrum för klinisk forskning, regionens forskningsenhet.

Andra mål är att verksamheterna ska följa nationella riktlinjer och snabbare ta in digitala behandlingar, till exempel internet-KBT. Ytterligare ett mål är att förbättra diagnostiken.

- Tittar man på dem som kommer till BUP, så visar det sig att patienterna har 2,3 diagnoser i snitt. Det kan vara ADHD i kombination med depression och missbruk, till exempel. Vi vet också att många är under- eller feldiagnosticerade, vilket leder till att vi inte alltid ger bästa möjliga behandling, säger Kent Nilsson.

Mattias Damberg tillägger:
- Ytterst handlar det om att höja livskvaliteten för våra patienter med psykiatriska diagnoser.

 
För mer information kontakta:

Mattias Damberg, docent och medicinsk utvecklingschef inom Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
021-17 68 34

Kent Nilsson, professor och chef för Centrum för klinisk forskning
021-17 32 54

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland gör flerårig satsning på mer forskning inom psykiatri. Syftet är att underlätta rekrytering och samtidigt förbättra vården och omhändertagandet av patienter.

Läs vidare »

Nyföretagandet i Västmanland ökar

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 13:00 CEST

Hjälpmedelscentrum firar hjälpmedelsdagen med Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:55 CEST

Fredagen den 21 september kl 10-14 bjuder Hjälpmedelscentrum in till Öppet hus på Signalistgatan 2 i Västerås.

Hjälpmedelsdagen är en nationell temadag som vill uppmärksamma alla fantastiska och finurliga hjälpmedel som finns. Var femte person i Sverige har ett hjälpmedel. I Västmanland används just nu drygt 70 000 olika hjälpmedel av invånare i länet, hjälpmedel som på olika sätt förenklar vardagen.

Öppet hus den 21 september kl 10-14 på Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns en stor utställning där leverantörer visar upp hjälpmedel och en inredd lägenhet där vi visar hjälpmedel som kan stödja minnet, minska oro och ge bättre koll på vardagen – t ex klockor, kalendrar, planeringssystem, tyngdtäcken, larm och GPS-larm.

Under Öppet hus finns vår egen personal på plats i utställningen för att visa vårt utbud och berätta om hjälpmedel. Även några leverantörer kommer att finnas på plats.

I anslutning till vår entré kommer vi att erbjuda rollatorcafé, där man kan få sin rollator servad medan man dricker en kopp kaffe eller ser sig om.

Vi erbjuder också rundvandring i våra lokaler kl 10.30, 11.30 samt 13.00.

Kostnadsfria föreläsningar

Under dagen bjuder vi på korta föreläsningar för alla intresserade. Föreläsningarna hålls av vår kunniga personal. Antalet platser är begränsat till 90 personer per föreläsning.

 • 10.00-10.15 samt 12.00-12.15 - Aktiv och trygg med GPS-larm
 • 10.30-10.45 samt 12.30-12.45 - Tyngdprodukter som lindrar oro
 • 11.00-11.15 samt 13.00-13.15 - Inkontinens
 • 11.30-11.50 samt 13.30-13.50 - CPAP – Hjälpmedel mot sömnapné

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Liljeberg, Hjälpmedelscentrum, 070-257 00 22, marie.liljeberg@regionvastmanland.se

www.1177.se/hjalpmedel-vastmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Fredagen den 21 september kl 10-14 bjuder Hjälpmedelscentrum in till Öppet hus på Signalistgatan 2 i Västerås. Hjälpmedelsdagen är en nationell temadag som vill uppmärksamma alla fantastiska hjälpmedel som finns. Var femte person i Sverige har ett hjälpmedel. I Västmanland används just nu drygt 70 000 olika hjälpmedel av invånare i länet, hjälpmedel som på olika sätt förenklar vardagen.

Läs vidare »

​Patient föll och bröt höften

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 10:06 CEST

Region Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en patient vid ett besök på en vårdcentral föll så allvarligt att hon ådrog sig en höftfraktur.

Patienten skulle efter omläggning kliva av britsen men noterade inte att denna var upphissad och föll ned på golvet.

Hon opererades samma dag och kunde efter några dagars sjukhusvård skrivas ut med gånghjälpmedel och fortsatt rehabilitering.

Händelsen har utretts och åtgärder vidtagits för att förhindra ett upprepande.
 

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en patient vid ett besök på en vårdcentral föll så allvarligt att hon ådrog sig en höftfraktur.

Läs vidare »

Kompetenshöjning för sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 12:53 CEST

Hjälpmedelsnämnden kräver att alla som förskriver inkontinenshjälpmedel i Västmanland ska ha 7,5 högskolepoäng inom ämnet blås- och tarmdysfunktion. Det gäller framförallt sjuksköterskor, som kan vara anställda i såväl Region Västmanland som i länets kommuner.

Distansutbildning baskurs Urinblåsa 4,5 hp

Det finns ett stort behov av utbildning inom inkontinensvård och förskrivning av inkontinenshjälpmedel i länet.

Hjälpmedelscentrum har gett Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna en webbaserad distansutbildning inom inkontinensvård. Uppdragsutbildningen Baskurs Urinblåsa (4,5 hp) startar vecka 37. I november avslutas kursen med en examination på Hjälpmedelscentrum.

För att få full kompetens behöver man även gå Katetervård (1,5 hp) samt Tarmdysfunktion (1,5 hp). Fortsättningskurserna ges på Högskolan Dalarna i vår. Tillsammans ger de tre kurserna de 7,5 hp inom blås- och tarmdysfunktion som regionen kräver.

I länet är intresset för baskursen glädjande nog mycket stort.

-Det finns ett stort behov av kompetenshöjning inom det här området, säger Merima Palic, inkontinenssamordnare på Hjälpmedelscentrum. När den som förskriver hjälpmedel har rätt kompetens kan vi undvika att fel åtgärder sätts in, vilket i värsta fall kan leda till att patienten drabbas av vårdskador. Med rätt kunskap om vikten av utredningar och lämpliga behandlingar kommer livskvaliteten för patienterna att höjas och vården att bli effektivare.

Vill du veta mer?

Kontakta Merima Palic, inkontinenssamordnare på Hjälpmedelscentrum, 021-17 46 37, merima.palic@regionvastmanland.se

www.1177.se/hjalpmedel-vastmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Hjälpmedelsnämnden kräver att alla som förskriver inkontinenshjälpmedel i Västmanland ska ha 7,5 högskolepoäng inom ämnet blås- och tarmdysfunktion. Det gäller framförallt sjuksköterskor, som kan vara anställda i såväl Region Västmanland som i länets kommuner. Hjälpmedelscentrum har gett Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna en webbaserad distansutbildning inom inkontinensvård.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Föreläsning om självmord.

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:00 CEST

Ulvsbomuren i Västmanland tävlar om Stora turismpriset

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 10:00 CEST

I år är det 25-årsjubileum för Stora turismpriset. Priset går till turismverksamheter som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. I år har den regionala turismorganisationen Västmanland Turism – en del av Region Västmanland nominerat Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv till det nationella priset.

​Inbjudan (med datum): Invigning av laddstolpar vid Västmanlands sjukhus

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 15:25 CEST

Region Västmanland och regionråd Andreas Porswald, (MP), inviger laddstolpar för elbilar. Privatpersoner får nu möjlighet att ladda sin elbil vid besök på sjukhuset.


Plats:
Västmanlands sjukhus, Västerås, parkeringen vid skärmtaket
Tid:     Onsdag den 5 sep, kl 13.00

Välkommen!

 
För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35 

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland och regionråd Andreas Porswald, (MP), inviger laddstolpar för elbilar. Privatpersoner får nu möjlighet att ladda sin elbil vid besök på sjukhuset.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjzwelstl.vnnynelurhndfo@rnvegpuiohknvneaszctmnsanjxlaygndxt.sdnemn
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • evhba.oqlivyndqsahhll@pvrechgiudonggvawnstokmaitnllranhnd.zssehz
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida