Skip to main content

​Nytt arbetssätt kortar väntetiderna i cancervården

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 12:41 CET

Patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, får behandling snabbare än tidigare. Det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider.

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer eller prostatacancer, och som fått en cancerdiagnos, har tydligt kortare väntetid från välgrundad misstanke till start av första behandling än innan vårdförloppen infördes.

Under första halvåret 2016 har 52 procent av de som genomgått ett SVF för prostatacancer startat behandling med botande syfte inom 60 dagar. Detta är en tydlig förbättring jämfört med tidigare.

– Det här är ett första tecken på att det nya arbetssättet i cancervården fungerar. Att vi redan ett knappt år efter införandet av SVF ser att väntetiderna är på väg att kortas är väldigt positivt. Och i det arbetet har Västmanland kommit en bra bit på väg, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lennart Iselius.

Patienter utredda enligt SVF nöjda med vården
En enkät som gjorts visar att patienter som utretts för cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda med sin kontakt med vården.

Av patienter som startat den första cancerbehandlingen är 90 procent nöjda med hur deras vårdbehov blivit tillgodosett. Nära tre fjärdedelar av alla patienter som besvarat enkäten uppger även att de fått tillräcklig information under sitt utredningsförlopp.

Rapporten bygger på ett utskick av 4 615 enkäter till patienter i bland annat Västmanland som utretts enligt SVF, med en svarsfrekvens på 51,7 procent.

Fakta
Standardiserade vårdförlopp infördes i cancervården under 2015. De innebär ett nytt sätt att organisera vården, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar vid tidpunkten för välgrundad misstanke om cancer och avslutas vid start av första behandling.

Landsting och regioner har kommit olika långt med arbetet. Införandet av SVF ingår i en överenskommelse mellan regeringen och SKL om en fyraårig satsning på kortare väntetider i cancervården, som genomförs under perioden 2015–2018.

Läs mer på Regionala Cancercentrum i samverkan.


För mer information kontakta:

Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99