Skip to main content

​Socialt kapital ger engagemang vid förändring

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

Varför är medarbetarna på en arbetsplats väldigt engagerade när en förändring på jobbet ska genomföras, medan intresset är minimalt på en annan arbetsplats? Är det bara tillfälligheter eller finns det förklaringar?

Dessa frågor har folkhälsovetare Marcus Strömgren funderat kring. Han arbetar till vardags på Kompetenscenter för hälsa men har de senaste åren arbetat med en doktorsavhandling om vad som främjar verksamhetsutveckling.

– Min forskning visar det som brukar kallas socialt kapital, det vill säga medarbetarnas tillit och förtroende för chefer och jobbarkompisar, är en viktig förklaring till varför engagemanget skiljer sig mellan olika arbetsplatser, säger han.

Marcus Strömgren har ingått i en större forskargrupp som undersökt införandet av förändringsfilosofin Lean på fem sjukhus, däribland Västmanlands sjukhus Västerås. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har vid upprepade tillfällen fått svara på frågor om förbättringsarbetet.

Den grundläggande frågeställningen i Marcus Strömgrens avhandling har varit vad som får vårdpersonalen att engagera sig i utveckling av vården? För medarbetarnas engagemang är viktigt i allt förändringsarbete i arbetslivet. Utan engagemang riskerar förändringen att i stället skapa stress och oro och att aldrig kunna genomföras fullt ut.

Marcus Strömgren visar att det är flera faktorer som skapar engagemanget, men att sociala kapitalet – definierat som tillit till ledning, tillit mellan medarbetare, erkännande och ömsesidighet – är den enskilt viktigaste faktorn.

– Det sociala kapitalet på en arbetsplats är oerhört viktigt. Utan förtroende och tillit mellan chef och medarbetare blir det tungt att genomföra en större förändring. Men det sociala kapitalet kan påverkas, det gör man främst genom att utveckla chefens förmåga att leda och skapa förtroende, säger Marcus Strömgren.

Andra faktorer som påverkar engagemanget är arbetsmiljön och om medarbetarna ges tid åt förbättringsarbetet.

Marcus Strömgren visar också i sin avhandling att medarbetarnas vilja att arbeta kvar på arbetsplatsen är kopplat till hur starkt det sociala kapitalet är. Ju större socialt kapital, desto mindre benägenhet att byta jobb, och omvänt.

Läs mer i avhandlingen "Social capital in healthcare: A resource for sustainable engagement in organizational improvement work".

För mer information kontakta:

Marcus Strömgren, folkhälsovetare
070 - 346 34 13

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.