Skip to main content

Lyckad metod sprids utanför demensvården

Nyhet   •   Okt 24, 2016 15:10 CEST

En ny metod som tagits fram inom demensvården för att minska beteendemässiga och psykiska symtom, sprids nu till LSS-verksamheter.

– Målet är ta fram ett arbetsverktyg till personal som arbetar med LSS, som hjälper dem att hantera utmanande beteenden, säger Sigrid Kulneff projektledare inom verksamhetområde Minnessjukdomar vid SUS.

På uppdrag av Socialdepartementet pågår projektet, Funca, som vänder sig personal som arbetar inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Förutom att förbättra livskvaliteten för personer inom LSS, finns det också förhoppningar om en förbättrad arbetsmiljö som bland annat minskar risken för arbetsskador.

Drygt 56 000 personer i landet är inskrivna i verksamheter som styrs av LSS, Det handlar om personer med utvecklingsstörning eller autism eller de som i vuxen ålder drabbats av en hjärnskada som gett en kognitiv funktionsnedsättning. Hur många av dessa som lider av utmanande beteende som exempelvis motorisk oro, sömnstörningar, självskadebeteende och ångest, är inte känt. Ett av målen med Funca är att få en bättre överblick av problemet.

– Vi kommer att få fram statistik, från enhetsnivå ända upp till riksnivå, som kan ge svar på den frågan, säger Sigrid Kulneff.

Arbetsverktyget, som nu håller på att tas fram, bygger på de metoder som med stor framgång används inom demensvården för att minska beteendemässiga och psykiska symtom. Det utgår från tre punkter: kartläggning av den aktuella situationen, analys av de bakomliggande orsakerna samt insättande av olika stödinsatser för att förbättra välbefinnandet. Arbetet utvärderas kontinuerligt med hjälp av ett webbaserat hjälpmedel.

– Det är enkelt att använda, vilket är en förutsättning eftersom utbildnings- och kunskapsnivån bland personalen inom LSS är skiftande.

Sedan starten, sommaren 2015, har intresset ökat runt om i landet. Förhoppningen är att Funca ska hinnas spridas till samtliga LSS-enheter i landet under de tre år projektet ska pågå.

För mer information kontakta:

 Sigrid Kulneff via mail: sigrid.kulneff@skane.se

Anna-Lena Boive, Pressansvarig SUS 072-705 75 84