Skip to main content

Kultur i Skåne prioriteras av Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 13:23 CET

Digitalisering är ett av områdena som förstärks under 2017. Bild från föreställningen Skvalpet av Malmö Dockteater. Foto: Malmö Dockteater

Region Skåne stärker utvecklingen av konst och kultur i Skåne. Kulturrådet beslutade nyligen om ett tillskott på 6,1 miljoner kronor till kulturutveckling i Skåne, vilket innebär att Skåne får den största förstärkningen av landets samtliga regioner. Film, digitalisering och kulturarv är några områden som får del av tillskottet.

- Vi kommer att fortsätta det viktiga arbetet med att göra kulturen tillgänglig i hela Skåne, för alla skåningar. Jag är glad och stolt att Kulturrådet har sett de rödgröna styrets satsningar på kulturlivet, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Tillskottet ger oss möjlighet att förstärka Region Skånes strategiska satsningar på digitalisering och på olika konstområden. Det är ett välkommet stöd till vår ambition att ge skåningarna ett brett och varierat kulturutbud, säger Yngve Petersson (MP), 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Region Skånes kulturnämnd fastställde den 10 februari slutgiltig verksamhetsplan och budget för 2017. Den 24 januari beslutade Kulturrådet om fördelningen av statsbidrag för 2017 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Beslutet innebär att Region Skåne sammanlagt får statsbidrag om 191,6 miljoner kronor, en ökning med 6,1 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor utgör ett tillskott utöver årlig uppräkning inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturnämnden fördelar det statliga tillskottet på fyra miljoner på följande:

Film och rörlig bild
Kulturnämnden förstärker området film och rörlig utifrån prioriterade insatser i Handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015–2020. De fyra insatserna inom film och rörlig bild är:

  • insatser som stärker och utvecklar lokal infrastruktur och lokal mobilisering för film och rörlig bild
  • insatser som bidrar till konstnärlig utveckling och talangutveckling
  • långsiktig insats för pedagogisk utveckling inom film och rörlig bild riktat till barn och unga
  • undersöka möjligheterna för ett tvärkonstnärligt laboratorium för kreativ innehållsproduktion, manuskriptutveckling och berättande. 

Digitalisering
Kulturnämnden fortsätter sitt stöd till digitalisering. Denna särskilda satsning fördelas till fyra insatsområden:

  • Utlysning av medel till kreativ och konstnärlig utveckling med hjälp av digitala teknologier. Utlysningen avser främst det fria kulturlivet och medlen ska kunna användas till konstnärlig produktion och förmedling.
  • Forskningssamarbetsavtal med Malmö högskola. Medel ska användas dels för stöd till forskning om digitalisering inom kulturområdet, dels för att sprida forskningsresultat och genomföra kompetensutveckling som bidrar till att öka kunskapen och kompetensen om digital kultur i kulturlivet.
  • Kompetensutveckling om det digitala området, i första hand för mottagare av verksamhetsbidrag så att de kan sprida erfarenheter från sina projekt.
  • Som stöd för fortsatt utveckling av det digitala området knyts en referensgrupp med experter inom området till förvaltningen. Referensgruppen ska i första hand användas för att bistå inför och i samband med utlysning av medel till kreativ och konstnärlig utveckling kopplat till digitalisering samt till omvärldsbevakning inom det digitala fältet.

Kulturarv
Kulturnämnden förstärker infrastrukturen av området kulturarv till den nya samverkansplattformen som har tagits fram i samarbete med 16 kulturarvsaktörer i Skåne. Genom plattformen vidgas samarbetet så att det också omfattar aktörer inom andra närliggande kulturområden. 

Till samverkansplattformen tillförs utvecklingsmedel som förstärkning av utvecklingsprojekt, gemensamma kunskapsdelande insatser och för att initiera ny samverkan. Särskild vikt kommer under 2017 att läggas på att stödja förberedande projekt och insatser som kan ingå i markeringen av EU:s ”Ett Europaår för kulturarv” år 2018.

Form/Design Center
Kulturnämnden förstärker verksamhetsbidraget till Form/Design Center i Malmö från 2017 för utveckling av den pedagogiska verksamheten och det kommunsamarbete som påbörjats inom ramen för gestaltad livsmiljö med kommunerna Helsingborg, Kristianstad och Ystad.

Ystad Konstmuseum
Från och med 2017 förstärker kulturnämnden verksamhetsbidraget till Ystads konstmuseum för Bästa Biennalen. Förstärkningen avser fortbildningsinsatser för professionella inom bild- och formområdet.

Fakta om kulturnämndens budget för 2017
Genom budgeten fördelar kulturnämnden regionala och statliga bidrag till kulturverksamheter i Skåne. Huvuddelen av budgeten fördelas ut som verksamhetsbidrag till cirka 70 kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer/organisationer.

Kulturnämndens sammanlagda budget för 2017 omsluter 501,5 miljoner kronor.

Av den totala budgeten utgör regionbidraget 309,9 miljoner kronor.

Av budgeten utgör det statliga anslaget till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 191,6 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 4 miljoner kronor jämfört med preliminärt budgetbeslut i december 2016. Den totala ökningen av statsanslaget jämfört med budget 2016 är 6,1 miljoner kronor.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2017 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Samtliga beslut och handlingar

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämndens dagordning och handlingar.

För mer information och kommentarer:
Kulturnämndens ordförande Maria Ward (S), tfn 0725-99 97 14

Pressekreterare Maria Eriksson (S), tfn 0725-97 14 27

Kulturnämndens 1:e vice ordförande Yngve Petersson (MP), tfn 0705-15 80 38

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Biträdande kulturchef Mats Hallberg tfn 040 – 675 37 52

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.