Skip to main content

​Kulturbudget för 2016 stärker kulturlivet i Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 12:14 CET

Region Skånes kulturnämnd fastställde verksamhetsplan och budget för 2016 vid sammanträde den 5 februari. Genom budgeten fördelar kulturnämnden regionala och statliga bidrag till kulturverksamheter i hela Skåne.

Kulturnämnden beslutade den 14 december 2015 om verksamhetsplan och budget för 2016. Beslutet togs i avvaktan på nytt beslut från staten och baserades därmed på det statsbidrag som gällde för 2015 och som då utgjorde 183,4 miljoner kronor.

Den 27 januari beslutade styrelsen för Statens kulturråd om fördelningen av statsbidrag för 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Beslutet innebär att Region Skåne får statsbidrag om 185,5 miljoner kronor.

Fakta om kulturnämndens budget för 2016
Kulturnämndens sammanlagda budget för 2016 omsluter 489 miljoner kronor.

Av budgeten utgör bidraget från Region Skåne en utökning om 4 miljoner kronor. Regionbidrag för 2016 uppgår därmed till 303,5 miljoner kronor.

Av budgeten utgör det statliga anslaget till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 185,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 2,13 miljoner kronor jämfört med preliminärt budgetbeslut i december 2015.

Huvuddelen av budgeten fördelas ut som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer/organisationer.

Årets uppräkning av verksamhetsbidrag uppgår till 1,3 procent.

Den fördelas till cirka 70 mottagare av verksamhetsbidrag 2016. Några av alla dessa är Malmö Opera, Skånes Dansteater, Helsingborgs stadsteater, Regionmuseet i Kristianstad, Klostret i Ystad och Skånes Hembygdsförbund.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2016 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Beslut och handlingar
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på sidan inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer:

Ärende 8: SD

För mer information och kommentarer

Kulturnämndens ordförande Maria Ward (S) tfn 0725-99 97 14

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Biträdande kulturchef Mats Hallberg tfn 040 – 6753 752

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.