Skip to main content

Många medarbetarsatsningar under 2016

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 15:38 CET

Idag tog Region Skånes personalnämnd beslut om verksamhetsplan och budget inför 2016. I denna finns flera nya satsningar på personalområdet för att stärka Region Skånes medarbetare och regionen som arbetsgivare.

- Region Skåne ska vara en arbetsgivare som erbjuder meningsfulla och stimulerande arbeten. Våra nya insatser i budgeten för 2016 ger möjlighet till utveckling för våra medarbetare. Det handlar om långsiktiga och viktiga satsningar på vårdpersonal och chefer men också regionens övriga yrkesgrupper, säger personalnämndens ordförande, Märta Stenevi (MP).

Hälsofrämjande insatser
I led med att stärka Region Skåne som arbetsgivare införs Medarbetarservice successivt under nästa år. Detta är en portal med rabatter och förmåner, som ger alla medarbetare fler möjligheter till bland annat friskvård och andra tjänster.

Region Skåne arbetar också med att minska behovet av bemanningsbolag. Ett led i detta arbete är att utveckla de regioninterna resursteamen som ett alternativ. Under 2016 ska teamen inventeras och förslag till fortsatt utveckling av dessa ska tas fram.

Därutöver ska arbetet med att tydliggöra Regions Skånes hälsofrämjande policy och insatser för det hälsofrämjande arbetet intensifieras och följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån analyser kommer olika insatser att sättas in för att minska sjukfrånvaron.

- Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs, utvecklas och där deras idéer tas till vara. Vi kommer att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och intensifiera det hälsofrämjande arbetet för att skapa ett hållbart arbetsliv för vår personal, säger Amela Hodzic (S), regionråd och vice ordförande i personalnämnden.

Kompetensstegar för fler yrkesgrupper
För flera yrkesgrupper kommer en rad olika utvecklingsinsatser att göras. Förutom att personalnämnden fortsätter utbildningsinsatserna för de sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig, kommer det att tas fram nya kompetensstegar för psykologer, biomedicinska analytiker, dietister och medicinska sekreterare. Kompetensstegarna är ytterligare ett sätt att tydliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom olika yrkeskategorier och koppla kompetensutveckling till arbetsuppgifter, uppdrag och löneutveckling.

På ledarskapsområdet kommer nämnden under 2016 att erbjuda stöd till chefer i form av mentorer, handledning i grupp, basutbildning för nya chefer och ledarutbildning för ST-läkare. En satsning görs också på så kallat Utvecklande ledarskap, en metod att utveckla chefens förmåga att leda genom systematisk återkoppling från medarbetare.

Kliniskt basår för sjuksköterskor
För nyutexaminerade sjuksköterskor som börjar arbeta i Region Skåne införs ett obligatoriskt kliniskt basår. Programmet ska underlätta övergången mellan studier och rollen som sjuksköterska och består av introduktionsdagar, föreläsningar, praktisk träning och kontakt med en mentor.

Under 2016 kommer det införda Snabbspåret, för personer med vårdutbildning från ett land utanför EU, att utökas med fler platser. Snabbspåret innebär att nyanlända vårdutbildade får ta del av ett introduktionsprogram som kortar vägen till arbete.

I nästa års budget tar personalnämnden även ett helhetsgrepp kring likarättsfrågorna och särskilt arbetet med jämställdhetsintegrering samt antidiskriminering. Under 2016 kommer arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamhetsplanering och uppföljning att stärkas. Både utifrån ett medborgarperspektiv och ett personalperspektiv

Satsning på undersköterskor
Personalnämnden kommer också att intensifiera det pågående arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Här är fokus framförallt på det led som handlar om uppgiftväxling mellan olika yrkeskategorier. Bland annat görs nu särskilda satsningar på kompetensutveckling för undersköterskor, där undersköterskerollen utvecklas och breddas genom kurser och möjlighet till bredvidgång.

- För att möta rådande brist krävs flera insatser för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Vårdpersonal måste jobba mer med direkt patientarbete samtidigt som administration och vårdnära service i större utsträckning görs av annan personal än vårdpersonal, säger HR-direktör Ann-Sofi Bennheden.

Kontakt:

Ann-Sofi Bennheden, HR-direktör Region Skåne. Tel: 044-309 33 62

Tona Ishaq, politisk sekreterare MP. Tel: 044-309 30 30

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.