Skip to main content

Pressinformation - Digitalt verktyg avslöjar hinder i den fysiska tillgängligheten

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 10:36 CEST

Nu påbörjar Region Skåne ett samarbete med de skånska handikapporganisationerna för att med digital hjälp sätta mer fokus på den fysiska tillgängligheten till och i våra lokaler. Med ett enkelt webbformulär ska synpunkter på tillgänglighetshinder gå direkt från dem som upptäcker hindren till dem som åtgärdar.

– Fysiskt tillgänglighetsarbete handlar om att ha rätt blick för att se vad som utgör hinder i närmiljön. Nu försöker vi involvera de verkliga experterna, nämligen de som har funktionshinder själva, sägerMonika Ekström, regionråd (MP) och ordförande för Fastighets- och Servicenämnden.

Region Skåne arbetar genom Regionservice kontinuerligt för att identifiera och åtgärda hinder i den fysiska tillgängligheten vid våra sjukhus och övriga lokaler. Men även om arbetet sker systematiskt upptäcks inte allt, vilket gör att en del brister riskerar att lämnas oupptäckta och utan åtgärd. För att göra Region Skåne än mer fysiskt tillgängligt har samarbetet med Handikapporganisationernas samarbetsorgan HSO fördjupats. Resultatet är en webbtjänst, med vilken människor med funktionshinder och deras anhöriga ska kunna påpeka brister i tillgängligheten i och kring våra lokaler.

 – Vi representerar många människor med olika sorters handikapp, allt från rörelsehinder till synnedsättningar, som dagligen har kontakt med Region Skånes olika verksamheter. Nu får de en direkt möjlighet att rapportera in det som de ser, säger Gert Igheden, som är ordförande i HSO Skåne.

Enkelt sätt att dokumentera brister
De brister som den enskilde upplever i eller kring Region Skånes lokaler och verksamheter rapporteras via ett enkelt formulär på webben till Region Skånes kundtjänst för fastighetsrelaterade frågor. Där registreras ärendet och kontakt etableras med den ansvarige förvaltaren i det område som bristen gäller. Ärendet går sedan vidare för bedömning av den i området ansvarige avtalsförvaltaren.                                                                                     

– Genom att ge brukarna av Region Skånes fastigheter möjlighet att på ett enkelt sätt påpeka var det finns brister, så hoppas jag att vi kan ta ytterligare ett steg framåt för att öka tillgänglighet för alla, säger Monika Ekström.

En viktig aspekt som Gert Igheden menar är avgörande för trovärdigheten är återkoppling.
– Den som rapporterar in ett fysiskt tillgänglighetshinder måste få feedback på att det tagits emot. Allt kan naturligtvis inte åtgärdas, men alla måste få ett svar och en förklaring, menar Gert Igheden.

Redan i nästa vecka tas webbtjänsten i bruk. Samtidigt påbörjas arbetet med att saluföra tjänsten gentemot de olika handikapporganisationerna, men även internt i Region Skånes olika verksamheter. 

 Mer information och kontakt:
Monika Ekström - regionråd Region Skåne 044-309 31 21
Patrik Lundström - kommunikationschef Regionservice 070-202 17 40

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

Word-dokument