Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 13:43 CEST

Nyheter i korthet:

Nyutskrivna följs upp med telefonsamtal

Staten har tilldelat Region Skåne drygt tre miljoner kronor att använda för att förbättre vården för de mest sjuka äldre. Under 2013 kommer 1,8 miljoner av dessa pengar att användas till en försöksverksamhet där ett urval äldre patienter som skrivs ut från sjukhusen följs upp genom att man ringer dem inom 72 timmar. Syftet är att kunna hantera eventuella komplikationer snabbt och att undvika att patienten behöver läggas in igen.

Ärende 3

Medarbetare inspireras till entreprenörskap

Region Skåne satsar totalt 600 000 kr på att inspirera och utbilda inom entreprenörskap. Då utvecklingen går mot allt fler vårdval kommer behovet av duktiga vårdentreprenörer att öka. Därför kommer en tvåstegsutbildning att erbjudas Region Skånes medarbetare under 2013 och 2014. Utbildningen ska väcka intresse för möjligheten att starta företag inom vård och omsorg och i steg två även ge kunskap om en rad viktiga områden för blivande företagare.

Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala tillväxtnämnden (RTN) finansierar satsningen tillsammans, RTN förväntas fatta beslut i frågan den 26 augusti.

Ärende 7

Kompetenscentrum för mångkulturella frågor utreds

För att ge bättre vård till personer från andra länder kommer Region Skåne att utreda förutsättningarna för ett kompetenscentrum för mångkulturella frågor. Andelen personer i Skåne från andra länder har ökat under en längre tid och sjukvården måste anpassa verksamheten efter det. Ett särskilt kompetenscentrum skulle kunna vara ett sätt att jobba mer strukturerat och organiserat med vård till dessa personer.

I utredningen kommer man även att se över nuvarande ”Flyktinghälsan”.

Ärende 8

Region Skåne vill minska fallskadorna

242 personer i Skåne avled till följd av fallolycka år 2011, de allra flesta äldre. För att minska såväl lidande som kostnader kommer Region Skåne att satsa ytterligare på det förebyggandet arbetet. Studier visar att ett lyckosamt förebyggande arbete kan sänka antalet fallolyckor med uppemot 20–40 procent. Exempel på hur man kommer att arbeta med frågan är till exempel att utveckla samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommuner och att fler vårdgivare ska göra så kallade fallriskbedömingar.

 

Mer information

För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m), 0705-08 32 33 eller

1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) 0705-17 32 86

För mer information kontakta HSN:s sekreterare Ingvar Thell 044-309 31 39


För mer information om de olika ärendena, besök www.skane.se under rubriken
Demokrati > Sammanträden > Hälso- och sjukvårdsnämnden > Dagordning

Ärende 9 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.