Skip to main content

Region Skåne ökar samordningen av vårdplatser inom förlossningsvården

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 10:00 CEST

Sedan två veckor tillbaka är läget ansträngt på de skånska förlossningsavdelningarna. Just nu är det ovanligt många födande kvinnor, vilket i kombination med brist på personal och vårdplatstillgången under semesterperioden, har skapat en tuff situation. För att öka tillgängligheten till de platser som finns lediga på de olika förlossningsavdelningarna, intensifierar därför Region Skåne samordningen av all förlossningsvård i Skåne. Bland annat införs dagliga vårdplatskonferenser.

Syftet med att intensifiera samordningen mellan Region Skånes fem förlossningsavdelningar i Lund, Malmö, Helsingborg, Ystad och Kristianstad är att snabbare kunna hitta lediga platser till de patienter som söker sig till förlossningen.

 – Genom en daglig telefonkonferens med deltagare från samtliga förlossningskliniker i Skåne får vi en sammanvägd regional bild av det aktuella läget. Förhoppningsvis kan vi på detta sätt utnyttja tillgängliga platser på effektivast möjliga sätt, säger Rolf Ohrlander, chef för område Ambulans, Krisberedskap och Säkerhet.

Vid sidan om detta kommer Region Skåne också att försöka få barnmorskor utanför ordinarie förlossningsverksamhet att gå in och ta extra arbetspass på någon av förlossningsavdelningarna. Det skulle både stärka förlossningsvården och avlasta personalen.

Många födslar ökar trycket
Semestermånaderna juli och augusti är månader då det föds många barn i Skåne. Något som har ökat trycket på Region Skånes fem förlossningsavdelningar i Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Situationen har varit, och är fortfarande, särskilt ansträngd på förlossningsavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö eftersom det där är brist på barnmorskor. Bristen beror inte främst på det anställningsstopp som råder inom SUS utan snarare på att det har varit svårt att hitta vikarier till semesterperioden.

- Inom SUS arbetar vi kontinuerligt med att samordna de båda förlossningsavdelningarna i Lund och Malmö. Men vid ett par tillfällen har bristen på barnmorskor medfört att kvinnor har fått hänvisas vidare till något av de andra sjukhusen, säger divisionschef Anders Dybjer vid SUS.

Samarbete mellan sjukhus och landsting
Helsingborg är ett av de sjukhus som tagit emot kvinnor från SUS, vilket medfört att
flödet av förlossningar har ökat i Helsingborg.

- I perioder har samtliga förlossningsrum i Helsingborg varit upptagna, trots att sjukhuset under sommaren varken har dragit ner på bemanning eller förlossningsrum. Detta har i sin tur inneburit att vi vid några tillfällen har fått hänvisa mammor vidare till Halmstad, säger Kjell Ivarsson, divisionschef specialiserad närsjukvård, Skånevård Sund.

Att skicka patienter till andra landsting görs i de fall då det helt saknas vårdplatser. Region Skåne har sedan länge ett väl upparbetat samarbetsavtal med både intilliggande landsting och med Region Hovedstaden i Köpenhamn om att vid behov kunna hjälpa varandra med vårdplatser.

För mer information:

Region Skånes pressjour:Telefon: 044-309 39 77.

Förlossningen Helsingborgs lasarett: Kjell Ivarsson, divisionschef specialiserad närsjukvård, Skånevård Sund. Telefon: 0730-26 42 52.

Förlossningen Lasarettet i Ystad och Centralsjukhuset Kristianstad: Johan Cosmo, tf förvaltningschef, Skånevård Kryh. Telefon: 044-309 18 12.

Förlossningen Skånes universitetssjukhus Malmö och Lund: Anders Dybjer, divisionschef, division 2, Skånes Universitetssjukhus. Telefon: 0702-95 15 97.

Övergripande information om samordningen och rutiner för flytt av patienter mellan olika landsting: Rolf Ohrlander, chef för område Ambulans, Krisberedskap och Säkerhet. Telefon: 046-755 77 50.


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.