Skip to main content

Region Skåne säger upp vårdavtalet med Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 11:15 CEST

Region Skåne har beslutat att med omedelbar verkan säga upp vårdavtalet med den privata vårdenheten Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm. Det innebär att vårdenheten inte längre får någon ersättning från Region Skåne. Uppsägningen av avtalet innebär också att de medborgare som är listade på vårdenheten nu listas om till den hälsovalsenhet som ligger närmast deras folkbokföringsadress.

Huvudskälet till att Region Skåne säger upp vårdavtalet med Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm är flera brister som direkt påverkar patientsäkerheten. Det är oklart om verksamheten har en medicinskt ledningsansvarig läkare, vilket krävs i avtalet. Likaså har inte vårdenheten säkrat elleveransen vilket förhindrar personalen från att komma åt patientjournalerna i datorerna. Patienter kan inte heller nå vårdenheten per telefon då telefonerna inte går att ladda i de strömlösa lokalerna. Företaget är uppsagda från sina lokaler och saknar möbler i både väntrum och reception efter utmätning från Kronofogden.

- Under våren har Region Skåne utan resultat både muntligen och skriftligen begärt att vårdenheten ska följa gällande avtal. Nu är dock bristerna så pass omfattande att vi inte kan göra något annat än att säga upp avtalet med omedelbar verkan, säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson i en kommentar.

- Eftersom Läkargårdens Läkarpraktik AB idag inte uppfyller kraven på säker vård har Region Skåne beslutat att omgående säga upp avtalet. Det är oerhört viktigt att all hälso- och sjukvård som bedrivs i Region Skåne är patientsäker, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) i en kommentar.

Region Skåne har gjort flera oanmälda inspektioner på vårdenheten, bland annat av medicinsk revisor, Region Skånes hälso- och sjukvårdsavdelning och Region Skånes chefläkare. Vid samtliga inspektioner har brister konstaterats, vilket också har framförts till Socialstyrelsen som har tillsynsansvaret.

- Uppsägningen av avtalet innebär att de medborgare som fram tills nu har varit listade på vårdenheten automatiskt kommer att listas om till den hälsovalsenhet som ligger närmast folkbokföringsadressen. Det handlar om ca 2.400 medborgare varav ca 60 barn som tillhör vårdenhetens BVC, säger Karin Christensson och tillägger:

- Motsvarande gjordes redan vid årsskiftet när vårdenhetens hyresavtal sades upp, men omlistningen stoppades av Förvaltningsrätten efter ett överklagande från Läkargårdens Läkarpraktik AB, så de berörda medborgarna listades tillbaka. Den omlistning som görs nu kommer emellertid att gälla eftersom Region Skåne inte längre har något avtal med vårdenheten.

Region Skånes avtal med Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm skulle ha löpt ut i september i år. Avtalet är upphandlat i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), men detta förfarande används inte längre utan andra vårdenheter har i stället ett så kallat hälsovalsavtal med Region Skåne enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessa avtal ställer hårdare krav på den medicinska säkerheten och på leverantörens kreditvärdighet.

På samma adress som Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm finns det flera andra vårdgivare med avtal med Region Skåne. Dessa berörs inte av uppsägningen av avtalet med Läkargårdens Läkarpraktik AB.

Mer information
Karin Christensson, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör, 044-309 34 90

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument