Skip to main content

Servicenämndens budget innehåller satsningar på att frigöra tid för vården

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 14:49 CET

Idag fattar Servicenämnden i Region Skåne beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2016. En röd tråd genom verksamhetsplan och budget för 2016 är frigörandet av tid för vården.

Servicenämnden vill avlasta vårdens medarbetare så att de kan ägna mer av sin tid att vårda patienterna. Detta uppnår vi genom att nyttja Regionservice kompetens och genom en professionalisering av servicetjänsterna. Då höjs även kvaliteten på tjänsterna.

Snabbare kundsupport med stödjande IT-system
Regionservice arbetar med att modernisera systemstödet för alla våra tjänster, samlat i ett gemensamt kundcenter. Idag lägger vårdpersonalen för stor del av sin arbetstid på att hitta rätt i beställningen av servicetjänster. Genom inrättandet av ett kundcenter frigörs tid från vårdpersonal och andra medarbetare.

Kundcentret ska tillsammans med ett modernt IT-system bidra till att ge Region Skånes medarbetare en enkel och tydlig ingång till den interna serviceorganisationen Regionservice och dess tjänster. Kundcentret samlar de kundtjänstfunktioner som idag finns utspridda geografiskt och verksamhetsspecifikt, vilket skapar en sammanhållen kompetens.

– Servicenämnden och Regionservice ska vara en bättre partner för vården. Satsningen på ett samlat kundcenter med ett modernt IT-stöd ger vården en effektiv och tydlig kontaktväg in till Regionservice tjänster. Genom att utveckla vår service utifrån de behov som vården har bidrar vi till att avlasta vårdpersonalen. Det frigör mer tid för det patientnära arbetet, säger Daniel Hedén (S), ordförande servicenämnden.

Servicemedarbetare
Under hela 2015 har alla Regionservice chefer och medarbetare genomgått en utbildning, som bland annat fokuserat på kunskapen om Region Skåne och Regionservice, samspelet med vården samt hur vi blir ännu bättre servicemedarbetare. Denna utbildningssatsning fortsätter nästa år med ytterligare fokus på kompetens, kvalitet och servicemedarbetarskap.

– Jag är stolt över vad vi lyckades genomföra under 2015. Våra medarbetare har en stödjande roll gentemot vården och servicemedarbetarskapet är en del av detta. 2016 vidareutvecklar vi konceptet med att satsa på kompetenshöjning och professionalism, säger servicedirektör Helena Skjeld.

På väg mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020 Servicenämnden fortsätter arbetet med att nå ett fossilbränslefritt Skåne 2020. För 2016 handlar det bland annat om att Regionservice successivt uppdaterar fordonsparken med miljömässiga fordon för att nå målet med fossilfria transporter 2020. Det ska också skapas långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Det handlar om minskad energianvändning, sunda materialval, minskad miljö- och klimatpåverkan.

– Med den nya verksamhetsplanen fortsätter vi sätta fokus på energieffektivisering, öka andelen förnyelsebar energi och minska koldioxidutsläpp och svinn. Vi vidareutvecklar också de vårdnära tjänsterna, ett område där alla kan bli vinnare, säger Katarina Toremalm (MP), vice ordförande servicenämnden.

Omsättning
Regionservice är Region Skånes serviceorganisation med ansvar för bland annat måltider, lokalvård, transporter, tvätt- och textilier, Regionens fastighetsbestånd och administrativa tjänster inom HR- och ekonomiområdet. Den totala omsättningen i budget 2016 uppgår till 3 994,4 Mkr, jämfört med 3 881,1 Mkr i budget 2015.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.