Skip to main content

Tätare myndighetssamarbete kommer patienter tillgodo

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 10:41 CEST

För att förbättra samarbetet kring patienterna inledde Trelleborgs vuxenpsykiatri i början av året en tätare samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommuner.

De patienter som har behov av insatser från flera myndigheter får träffa myndigheterna vid ett och samma tillfälle och kan få en gemensam och samordnad plan för sin vård och rehabilitering.

Sedan arbetet startade har 135 patienter fått hjälp, vilket visar på ett stort behov av att samlas kring patienter för en gemensam planering av vård och rehabilitering. I dagsläget föreligger inga väntetider för patienterna, för att få komma till ett avstämningsmöte. 

Koordinator

Ingalill Holmdahl fungerar som vuxenpsykatrins rehab-koordinator och samordnar de gemensamma avstämningsmötena med patienten, där handläggare från berörda myndigheter medverkar.

-Att samarbeta på det här sättet handlar om att ha patienten i fokus. Patienten ska inte själv behöva informera och samordna allt detta med varje myndighet. Vi tar helt enkelt bort de långa transportsträckorna för patienten, säger Ingalill Holmdahl.

Ett särskilt fokus läggs på patienter som befinner sig i ålderskategorin ungdomar, upp till 29 år.

Det övergripande och långsiktiga målet är att patienternas livskvalitet ska öka och att de utifrån sina individuella förutsättningar ska få möjlighet att återfå arbetsförmåga och förmåga till självförsörjning.

För mer info:

Ingalill Holmdahl, Projektledare och rehab-koordinator.
E-post: ingalill.holmdahl@skane.se,  
Tel: 0410-75 04 47, 

Per Granvik, verksamhetsutvecklare.
E-post: per.granvik@skane.se
Tel: 0410-75 04 09


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.