Skip to main content

Värna det långsiktiga åtagandet visavi kulturlivet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 13:40 CEST

Kulturnämnden beslutade vid dagens möte om yttrandet över regionstyrelsens direktiv för budget 2016 och verksamhetsplan avseende perioden 2017 till 2018. Kulturnämndens förslag till yttrande innehåller en riskbedömning av den föreslagna budgetramen om 304,5 miljoner kronor samt dess konsekvenser.

– Signalen från kulturnämnden är att en fortsatt låg eller utebliven uppräkning av främst verksamhetsbidragen leder till både färre produktioner och färre turnéer, säger Torbjörn Lövendahl, ordförande i kulturnämnden, i en kommentar till beslutet.

Yttrandet svarar på Regionstyrelsens frågor i budgetdirektivet. Direktivet innehåller planeringsförutsättningar för 2016-18 i form av strategikartan med vision, verksamhetsidé, strategiska mål och måltal, och även de ekonomiska förutsättningarna 2016 som nämnden har att förhålla sig till.

Regional resurs för att stärka internationellt kultursamarbete

Region Skåne kulturnämnd vill stimulera internationellt kultursamarbete och avsätter 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt. Trans Europe Halles beviljas bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Det finns flera anledningar till att stimulera att skånska kulturaktörer i större utsträckning deltar i EU-finansierade samarbetsprojekt. Dels har sådana samarbeten generellt en kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande effekt och dels leder det till att en större andel EU-medel bidrar till utvecklingen av Skåne.

Trans Europe Halles är en europeisk organisation med säte i Lund som har stor vana av internationellt samarbete och att arbeta i EU-projekt av olika slag.

Satsningen är ett resultat av en dialog mellan Kultur Skåne och ett antal företrädare för det skånska kulturlivet om vilka regionala insatser som behövs för att stimulera internationellt kultursamarbete framför allt för att öka EU-finansierade projekt i Skåne.

Beslut och handlingar
Region Skånes kulturnämnd sammanträdde fredagen den 21 augusti 2015. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Ärendena beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Protokollet justeras och publiceras på skane.se inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer

Ärende 4: SD

Ärende 5: Alliansen, SD

För mer information och kommentarer

Kulturnämndens ordförande Torbjörn Lövendahl (S) tfn 0709-30 10 07

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.