Fgxwtjgnl2aflpi5pguj
Djak3huatagwzzoiavej Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g

Arbetet med standardiserade vårdförlopp ger resultat

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 10:18 CEST

Patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp får behandling snabbare än innan vårdförloppen infördes. Det visar 2016 års väntetidsdata för SVF, som presenteras idag på regionala cancercentrums webbplats. I november 2016 redovisades väntetidsdata för första halvåret 2016. Nu finns data för hela 2016 och väntetiderna under båda halvåren 2016 är kortare än innan SVF infördes.

Media no image
Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g

Staten och landstingen överens om fortsatt satsning på cancervården

Nyheter   •   Dec 16, 2016 14:54 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har inför 2017 träffat en överenskommelse om att fortsätta satsningen på kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor. Av dessa utgör 407 miljoner stimulansmedel till landstingen för införandet av 10 nya vårdförlopp.

Arbetet med standardiserade vårdförlopp inleddes framgångsrikt under 2015 med införandet av vårdförlopp för fem diagnoser. Under 2016 infördes ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp.

I canceröverenskommelsen för 2017 ligger att standardiserade vårdförlopp ska införas för 10 nya diagnoser, bland annat livmoderhalscancer, njurcancer och sarkom.

– Höstens första rapportering av införandet av de fem första vårdförloppen visade att det nya arbetssättet fungerar. Utredningstiderna är på väg åt rätt håll och patienterna är nöjda. Med den uppslutning vi har från såväl landstingsledningarna som professionen och patienterna är jag övertygad om att vi kommer se en fortsatt positiv utveckling. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL.

407 miljoner som stimulansmedel till landstingen

Överenskommelsens 447 miljoner kronor fördelar sig på nedanstående insatsområden.

 • 407 miljoner kronor i stimulansmedel till landsting/regioner för införande av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp.
 • 9 miljoner kr till SKL för RCC i samverkans arbete med framtagandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp, nationellt stöd och kommunikationsinsatser.
 • 18 miljoner kr till RCC, varav 12 mkr (2 miljoner kr till vardera RCC) gäller RCC:s regionala stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet av standardiserade vårdförlopp, samt 6 mkr (1 mkr per RCC) för insatser som syftar till att ytterligare stärka primärvårdens arbete gällande införande av standardiserade vårdförlopp.
 • 13 miljoner kronor till SKL för övrigt arbete inom cancerområdet bl.a. fortsatt stöd för RCC i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering av cancervården och uppföljning av cancerläkemedel.

Sammanhållen vårdprocess och nöjdare patienter

Målet med överenskommelsen är en förbättrad tillgänglighet genom kortare väntetider och minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet kortas från det att välgrundad misstanke om cancer föreligger till dess att behandlingen startas.

Införandet av vårdförlopp ska även ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet.


Fakta
Standardiserade vårdförlopp som ska införas under 2017

 • Analcancer
 • Akut lymfatisk leukemi
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har inför 2017 träffat en överenskommelse om att fortsätta satsningen på kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor. Av dessa utgör 407 miljoner stimulansmedel till landstingen för införandet av 10 nya vårdförlopp.

Läs vidare »
Media no image
Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g Sy0kjnm1zntbeqauwe9y

Landstingen delar på 203 SVF-miljoner

Nyheter   •   Nov 24, 2016 13:19 CET

Regeringen beslutade idag att betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört 13 nya standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sex landsting får ingen tilldelning denna omgång då de inte nått upp till alla grundkrav i överenskommelsen.

Dagens utbetalning utgör den andra delen av de totalt 406 miljoner, som staten i år delar ut i form av stimulansmedel till landstingen inom ramen för den nationella satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik.

– Alla landsting arbetar intensivt och engagerat med att införa vårdförloppen och förändra arbetssätten i cancervården. Det märks inte minst på att vi nu kan se att väntetiderna för patienter som utretts enligt SVF är på väg åt rätt håll. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.

Tretton vårdförlopp ska vara införda

Landsting som senast den 1 november lämnat en redovisning till Socialdepartementet av genomförandet av årets handlingsplan, och som infört samtliga årets tretton standardiserade vårdförlopp, får del av de 203 miljonerna.

– Trots hårt arbete har några landsting inte hunnit införa samtliga tretton SVF i år. I enlighet med överenskommelsen har regeringen därför beslutat att dessa inte får vara med och dela på höstens stimulansmedel. Det är ett tufft besked för de som blir utan, och från RCCs sida kommer vi stärka vårt stöd för att försöka få igång införandet av nästa års vårdförlopp mycket tidigare under året i alla landsting, säger Gunilla Gunnarsson.

Undantag för en diagnos

Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört då minst en (1) patient har startat och avslutat ett standardiserat vårdförlopp. Patienten ska alltså ha gått igenom en utredning enligt SVF, från beslut om välgrundad misstanke till start av första behandling. Alternativt ska SVF vara avslutat av andra orsaker, t.ex. att cancermisstanken kunnat avskrivas.

Den minst vanliga bland årets SVF-diagnoser, cancer i gallblåsa och gallvägar, har genom en ändring i årets överenskommelse undantagits från grundkravet på SVF-utredda patienter, då det visat sig att antalet insjuknade i landet är så få att det kan vara svårt att få patienter igenom vårdförloppet i alla landsting. Parterna kommer också att beakta denna problematik i nästa års överenskommelse.

Utbetalning del två av stimulansmedlen till landstingen, för genomförande av nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården, 2016.

Landsting kronor
Dalarna 6 540 758
Jönköping 8 095 698
Kalmar 5 531 836
Norrbotten 5 812 386
Skåne 30 341 137
Stockholm 51 935 406
Södermanland 6 603 227
Uppsala 8 242 955
Värmland 6 421 500
Västerbotten 6 129 965
Västernorrland 5 676 557
Västmanland 6 150 866
Västra Götaland 38 372 086
Örebro 6 773 130
Östergötland 10 372 493
Totalt 203 000 000

Regeringen beslutade idag att betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört 13 nya standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sex landsting får ingen tilldelning denna omgång då de inte nått upp till alla grundkrav i överenskommelsen.

Läs vidare »
Td9u1bc6qr3reovdrutf
Xwlzcw8wki0hrovghwzk Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g

Nya arbetssättet kortar väntetiderna i cancervården

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 10:01 CET

Patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) får behandling snabbare än tidigare. Det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som RCC i samverkan presenterar idag. 52 procent av män som utretts enligt SVF för högrisk prostatacancer under första halvåret 2016 fick starta behandling i botande syfte inom 60 dagar. En tydlig förbättring.

Media no image
Kspcrqttzgop2qyglemg Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g

Patienter utredda enligt standardiserat vårdförlopp nöjda med vården

Nyheter   •   Nov 03, 2016 08:53 CET

Patienter som utretts för cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) är överlag nöjda med sin kontakt med vården. Det visar den första mätningen av patienternas upplevelser av att utredas enligt SVF, som Regionala cancercentrum i samverkan presenterar idag.

Av patienter som startat den första cancerbehandlingen är 90 procent nöjda med hur deras vårdbehov blivit tillgodosett. Av de patienter som avslutat SVF men som inte hade cancer är motsvarande siffra 82 procent. Nära tre fjärdedelar av alla patienter som besvarat enkäten uppger även att de fått tillräcklig information under sitt utredningsförlopp.

Detta framgår av den första rapporten från arbetet med att samla patienternas upplevelse med så kallade patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM). Rapporten bygger på ett utskick av 4 615 enkäter till patienter som utretts enligt SVF, med en svarsfrekvens på 51,7 procent.

Primärvården viktig aktör
Undersökningen understryker att primärvården är en viktig aktör för att modellen med standardiserade vårdförlopp ska fungera bra. 73 procent av patienterna uppger att hälso-/vårdcentralen var den första vårdkontakten som ledde vidare till utredning av det aktuella tillståndet.

En klar majoritet av de svarande svarar också att de hade blivit bemötta med respekt, oavsett kön, köns­över­skri­dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp­fattning, funktions­ned­sätt­ning, sexuell läggning eller ålder. På en skala från ett till fem, där fem stod för Ja, helt och hållet, är det totalt 94 procent av patienterna som svarat fyra eller fem. Detta var den fråga i enkäten som samlade flest positiva svar. Av de 2 320 patienter som besvarat frågan är det endast fyra cancerpatienter och 24 patienter som avslutat SVF av annan orsak än att de fått en cancerdiagnos, som svarat att de inte alls blivit bemötta med respekt.

Färre än hälften informerade om SVF
Det är färre än hälften av de svarande som uppger att de informerats om att de utretts enligt standardiserat vårdförlopp. Om de inte informerats om att den utredning de genomgått kallas standardiserat vårdförlopp är av mindre vikt. Patienterna bör dock vara väl informerade om att orsaken till utredningen är en välgrundad misstanke om cancer.

Patienter som erhållit enkäten har haft möjlighet att vid frågor kontakta en nationell supportfunktion. Av de hittills inkomna frågorna framgår att det finns patienter som uppger att de inte känt till att de utretts för misstanke om cancer.

Patienter som utretts för cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) är överlag nöjda med sin kontakt med vården. Det visar den första mätningen av patienternas upplevelser av att utredas enligt SVF, som Regionala cancercentrum i samverkan presenterar idag. Resultaten bygger på 4 615 enkäter till patienter som utretts enligt SVF, med en svarsfrekvens på 51,7 procent.

Läs vidare »
Media no image
Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g Sy0kjnm1zntbeqauwe9y

Införandet av RCC framgångsrikt

Nyheter   •   Nov 01, 2016 13:23 CET

Efter införandet av Regionala cancercentrum har cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Bland framgångsfaktorerna lyfts bland annat regionala cancerplaner, nationell samverkan och en professionsdriven utveckling med god förankring.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat införandet och de första fyra åren med Regionala cancercentrum. I rapporten bedömer Socialstyrelsen att regeringens, sjukvårdsregionernas och landstingens gemensamma satsning vilar på en gedigen grund, en helhetssyn och ett omsorgsfullt genomförande. En viktig förutsättning i arbetet har varit en bra dialog, tydlighet i vad som ska åstadkommas och uppföljning av det arbete som genomförts. Socialstyrelsen lyfter också att alla Regionala cancercentrum nu är fullt etablerade, och att de har uppfyllt alla eller de flesta av de tio kriterierna.

Framgångsfaktorer och utmaningar
Regionala cancerplaner, patientcentrering, nationell samverkan, en etablerad kunskapsstyrningsmodell och en professionsdriven utveckling med god förankring är framgångsfaktorer som nämns i rapporten. Kvarvarande utmaningar är kompetensförsörjning och ytterligare insatser inom prevention, två områden där det krävs en nära samverkan med landstingen.

– Det är en gedigen rapport med både framgångsfaktorer och kvarvarande utmaningar som Socialstyrelsen lagt fram, säger Gunilla Gunnarsson, samordnare inom Regionala cancercentrum i samverkan. Den blir ett bra underlag för såväl staten som landsting/regioner inför beslut om RCC:s fortsatta arbete efter 2018. Vi som tillsammans sedan starten arbetat för att genomföra cancerstrategin och få en mer jämlik vård gläds verkligen idag.

Efter införandet av Regionala cancercentrum har cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Bland framgångsfaktorerna lyfts bland annat regionala cancerplaner, nationell samverkan och en professionsdriven utveckling med god förankring.

Läs vidare »
Media no image
Uobabdwyi2sv9opqvvvt Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g

Tre ovanliga cancerbehandlingar koncentreras till två enheter i landet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 09:49 CEST

Ledningarna för landsting och regioner ställde sig förra veckan unisont bakom RCCs rekommendationer om att koncentrera ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar till två sjukhus i landet. Landsting och regioner förväntas fatta beslut senast den 1 april 2017, så att förändringen kan träda i kraft den 1 november 2017.

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer och lokalt avancerad bukspottkörtelcancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer bör i fortsättningen endast utföras vid Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det menar Regionala cancercentrum i samverkan, som förra veckan la fram nya rekommendationer för landets hälso- och sjukvårds-, landstings- och regiondirektörer. Redan tidigare uttalade även politikerna i SKL:s sjukvårdsdelegation sitt stöd för RCC:s arbete med den så kallade nationella nivåstruktureringen.

Sedan tidigare har landstingen beslutat koncentrera sju ovanliga åtgärder inom cancervården. Med den nya rekommendationen kommer totalt tio åtgärder vara spridda över landets samtliga sju universitetssjukhus. 

Se lista med sjukhus och åtgärder nedan.

Även regional rekommendation

Regionala cancercentrum i samverkan konstaterar att nationell och regional nivåstrukturering hänger samman. Inom flera diagnosområden behandlar många sjukhus fortfarande få patienter. RCC i samverkan har därför valt att lämna rekommendationer även avseende regional nivåstrukturering. I denna omgång handlar det om njurcancer, äggstockscancer, urinblåsecancer och lever- och gallvägscancer.

RCC i samverkan avser att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat samt följa upp hur den regionala rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.

Beslutade och rekommenderade nationella vårdenheter och uppdrag

Beslutade nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)

Karolinska Universitetssjukhuset
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)
Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd  (3)
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)

Norrlands Universitetssjukhus
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)
Kirurgi i botande syfte vid analcancer  (5)
Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom  (6)

Skånes Universitetssjukhus
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)
Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd  (3)
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)
Kirurgi i botande syfte vid analcancer  (5)
Kirurgi i botande syfte vid peniscancer  (7)

Universitetssjukhuset Linköping
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)

Universitetssjukhuset Örebro
Kirurgi i botande syfte vid peniscancer (7)

Rekommenderade nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer  (8)
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer  (9)
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer  (10)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer  (8)
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer  (9)
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer  (10)

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.

Ledningarna för landsting och regioner ställde sig förra veckan unisont bakom RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar till två sjukhus i landet. Landsting och regioner förväntas fatta beslut senast den 1 april 2017, så att förändringen kan träda i kraft den 1 november 2017.

Läs vidare »
Media no image
Rius2skxcydjbmrdeqnv Grakwks56apoehypdour

Ny e-tjänst ska ge fler patienter i kliniska cancerstudier

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 06:45 CEST

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst. Cancerstudier i Sverige ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier.

Det har länge funnits behov av en lösning för rikstäckande och sammanhållen information om pågående kliniska studier inom svensk cancervård. I samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), har nu RCC i samverkan utvecklat en nationell databas för pågående kliniska studier – Cancerstudier i Sverige.

– Cancerstudier i Sverige kommer göra det mycket enklare att få en samlad bild av vilka kliniska studier som just nu pågår inom de kliniker som bedriver cancervård. Det sparar tid för användarna inom vården. Och det skapar mer likvärdiga möjligheter för patienter i hela landet att komma med i studier, säger Kerstin Granberg, projektledare för databasen Cancerstudier i Sverige.

Gemensamt intresse för vården och patienter
Cancerstudier i Sverige
vänder sig till alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården som möter patienter med cancer. Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att deltagandet i kliniska studier ökar. Därför är databasen och webbsidan utformad så att även patienter kan hitta och tillgodogöra sig informationen.

Cancerstudier i Sverige är lättöverskådlig och man kan söka studier utifrån diagnos, studietitel eller sjukhus. Studiedatabasen är en integrerad del av RCC:s webbplats och återfinns på adressen cancercentrum.se/cancerstudier.

Studiedatabasen presenteras för första gången idag vid en stor nationell konferens om kliniska studier i Uppsala.

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst som ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier. I samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), har nu RCC i samverkan utvecklat en nationell databas för pågående kliniska studier – Cancerstudier i Sverige.

Läs vidare »
Media no image
Uobabdwyi2sv9opqvvvt Jm8kmlh5hcv6vsxlyd8g

Landstingen överens om ytterligare koncentration av cancervård

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 11:02 CEST

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

RCC i samverkan rekommenderade i februari i år landsting/regioner att koncentrera ovanliga och komplicerade åtgärder med botande syfte för ett antal cancerdiagnoser. Landstingen hade till den 1 juni på sig att fatta beslut. Arbetet har fått aktivt stöd av cancervårdens patientorganisationer under hela processen.

– De nu tagna besluten visar att landsting och regioner kan samverka på nationell nivå i dessa mycket komplicerade frågor. Det är ett stort framsteg och skickar en tydlig signal om att patientperspektivet får väga tungt i utvecklingen av cancervården. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.

Åtgärder som koncentreras

 • Kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer
  Kirurgi med botande syfte för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd ska utföras vid två (2) nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
  Övrigkirurgi med botande syfte vid matstrups- och magsäckscancer bör utföras vid högst 6 sjukhus i landet, ett sjukhus i varje sjukvårdsregion
 • Behandling av analcancer
  Radiokemoterapi med botande syfte vid analcancer ska utföras vid fyra (4) nationella vårdenheter, Akademiska Sjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
  Kirurgi vid analcancer (salvage surgery) ska utföras vid två (2) nationella vårdenheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
 • Behandling av vulvacancer
  Behandling med botande syfte för patienter med vulvacancer ska utföras vid fyra (4) nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Linköping.
 • Isolerad hyperterm perfusion
  Isolerad hyperterm perfusion ska utföras vid en (1) nationell vårdenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan, så kallad CRS/HIPEC
  Behandling med CRS/HIPEC ska utföras vid fyra (4) nationella vårdenheter, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

RCC i samverkan avser att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat samt följa upp hur den regionala rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

Läs vidare »
Xmjee0oln8xjchgkxaon
Fiay5zrrbhlz3o0mbam3 Sy0kjnm1zntbeqauwe9y

Vuxna som haft cancer som barn ska få bättre hjälp

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 07:00 CEST

Barn som överlevt cancer ska få en sammanfattning av sin behandling vid 18 års ålder. De behöver veta vart de kan vända sig då biverkningar och komplikationer dyker upp i vuxen ålder. Speciella kunskapscentrum bör inrättas på alla ställen med barncancervård. Det föreslås i ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Samordnar kommunikationsområdet för Regionala cancercentrum i samverkan
 • bowwbyvz.awecqlm@sklns.siiwpjye
 • 070-319 76 55
 • 08-452 76 55

Om Regionala cancercentrum i samverkan

Tillsammans för patienten – genom hela cancervården

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.

Adress

 • Regionala cancercentrum i samverkan
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • 118 82 Stockholm
 • Sweden