Skip to main content

Insatser för att minska behovet av hyrläkare i Dalarna ger resultat

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 10:10 CET

Hyrläkarkostnaderna håller på att bromsas in i Dalarna. Satsningar på fler ST-läkare och AT-läkare, lönelyft och deltagande på internationella rekryteringsmässor har visat sig vara framgångsfaktorer i projektet Oberoende av hyrpersonal.
– 
Vi ser ett trendbrott. Vi tappar inte längre, säger Per Söderberg, divisionschef för psykiatrin i Region Dalarna. 

Region Dalarna arbetar långsiktigt med projektet Oberoende av hyrpersonal, målet är att bli oberoende av hyrpersonal. Det är ett nationellt projekt som pågått under två år där samtliga regioner i Sverige har arbetat för att minska hyrpersonalen till max två procent av personalkostnaden inom hälso- och sjukvården. Syftet är att säkerställa en kontinuerlig, trygg, säker och kostnadseffektiv vård.

I Dalarna har man undersökt varför vissa väljer att vara hyrpersonal och vad som kan locka till att bli anställd. Man har intervjuat både hyrpersonal och anställda för att ta reda på hur Region Dalarna kan minska på framför allt stafettläkare. Ett antal medarbetare har varit med och tagit fram förslag på hur man kan skapa en ännu bättre arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det har varit ett stort engagemang och mängder med idéer från verksamheten. Det har varit viktigt med delaktighet för att lyssna in vad medarbetarna tycker och tänker om hur vi kan skapa en ännu bättre arbetsplats. Projektet bidrar till en ”genomlysning” av hela organisationen inom hälso- och sjukvård. Det är dock långsiktigt och strategiskt arbete som krävs, säger Susanne Robertsson, projektledare.

Idag presenterar SKL, Sveriges kommuner och landsting, den sista kvartalsjämförelsen i det riksomfattande projektet Oberoende av hyrpersonal. Den visar att hyrläkarkostnaderna har bromsat in i Dalarna, när man jämför fjärde kvartalet 2017 med fjärde kvartalet 2018. Totalt ligger kostnaden under perioden på cirka 65 miljoner. Jämför man däremot helår så ökar kostnaderna något från 2017 till 2018. 2018 kostade hyrläkarna Region Dalarna cirka 235 miljoner kronor.

Framför allt är det psykiatrin och primärvården i Dalarna som har behov av hyrläkare. Det råder brist på distriktsläkare och psykiatriker i hela Sverige. Enligt Per Söderberg, divisionschef psykiatri, finns det tre framgångsfaktorer i det långsiktiga arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal.

– Det fattas personal i hela Sverige och lösningen då är inte att vi tar från varandra. Nu utbildar vi istället själva fler ST-läkare från grunden och arbetar för att de ska vilja arbeta inom psykiatrin i Dalarna, men att utbilda tar tid, det tar fem år att bli klar specialist, säger Per Söderberg.

Den andra framgångsfaktorn är att rekrytera internationellt:

– Vi har varit på internationella rekryteringsmässor Utrecht och ska till Frankfurt i maj. Det är jätteviktigt att synas utåt och visa upp att vi är en bra verksamhet. Det finns ett överskott i andra länder, i Nederländerna till exempel, finns ett intresse.

Det tredje området handlar om bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden, faktorer som gör att läkarna vill arbete i våra organisationer. Ett exempel handlar om ett löneincitament inom primärvård och psykiatri, vilket har påverkat att fler av läkarna väljer att arbeta kvar inom regionen och att några hyrläkare även har valt att bli anställda.

– Vi har ett bra engagemang i frågan nu. En projektgrupp arbetar med det lilla och det stora: alltifrån annonser och Instagram-uppdateringar till rekryteringsmässor, säger Per Söderberg.

Också inom primärvården i Dalarna har man valt att utbilda fler ST-läkare, just nu är 108 läkare under utbildning och mellan 2020-2021 kommer många av dem att vara färdiga. 2021 räknar man därför med att behovet av hyrläkare inom primärvården kommer att vara halverat:

– Det vi nu vill förändra, förbättra, är att ändra på tjänstgöringen för övriga ST-läkare. På andra håll i landet så arbetar ST-läkare inom andra medicinska specialiteter inom primärvården i tre till sex månader under utbildningstiden. En sådan modell skulle betyda en förstärkning för oss men också skapa bättre samarbetsytor mellan primärvården och specialistvården. Det är bra att känna till hur primärvården fungerar, säger Ulf Börjesson, divisionschef primärvård, Region Dalarna.

FAKTA: Oberoende av hyrpersonal
I början av 2017 bestämde sig SKL, Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med landsting och regioner att intensifiera arbetet för att minska beroendet av inhyrd personal. Bättre kontinuitet för patienterna, en god arbetsmiljö och stabilare kostnadsutveckling var huvudskälen. Kostnaden för hyrpersonal ökade då år från år, och SKL såg en kostnadsökning på 16–20 procent årligen för vissa regioner och landsting.

Stora pensionsavgångar, ökat vårdbehov, pressad arbetsmiljö och de högre lönerna inom bemanningsföretagen anses vara några orsaker som ligger bakom ökningen av hyrpersonal.

Varje region och landsting har nu genomfört olika åtgärder för att minska beroendet av inhyrdpersonal. Fyra gånger per år, var tredje månad, har resultaten jämförts under en tvåårsperiod.

Källa: SKL

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!