Media no image

Länet halvvägs till målet om minskade koldioxidutsläpp till 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:39 CEST

Mellan 1990-2015 har koldioxidutsläppen från länets energianvändning minskat med 30 procent, vilket är mer än halvvägs till målet om en minskning på 50 procent från år 1990 till 2020. Det visar rapporten Energibalans 2016 Kalmar län.

Gällande länets mål för hållbar tillväxt sett till utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionalprodukt, BRP, har länet kommit en bit på vägen. Målet är satt på 40 procent lägre utsläpp per BRP år 2020 jämfört med år 2007. Minskningen 2005 – 2015 uppgick till 20 procent.

I länet som helhet har energianvändningen ökat sedan år 1990, främst till följd av en ökad tillverkningsindustri som använder mer förnybara bränslen. Även energianvändningen per BRP har ökat, med ungefär två procent sedan år 2007.

Andra förändringar utifrån rapporten är att fjärrvärme har ersatt olja för uppvärmning i många hushåll. Detta samtidigt som vindkraften har mer än fördubblats i länet sedan 2012. Mängden koldioxidutsläpp från transporter ligger dock kvar på i stort sett samma nivå, där länets mål för år 2020 är en halvering från nivåerna år 1990. Liknande siffror går att observera för Sverige i stort. Att ställa om till fossilbränslefria transporter bedöms därför vara en av de stora utmaningarna för regionen och Sverige i stort de kommande åren.

Om rapporten
Energibalans 2016 Kalmar län är en kartläggning över energiflödena i regionen och redovisar vilken och hur mycket energi som förbrukas i regionen, var energin används, hur mycket el och fjärrvärme som produceras regionalt, hur mycket som tillförs utifrån m.m. Rapporten utgör underlag för att följa upp regionens mål samt för att prioritera åtgärder för till exempel energieffektiviseringar och minskad användning av fossila bränslen.

Rapporten visar hur energiflödena såg ut i stora drag år 2016 samt den utveckling som skett från år 1990. Bakom rapporten står Sweco Energiguide AB på uppdrag av regionförbundet.

För att ta del av rapporten, kontakta Carolina Gunnarsson, områdeschef, regionförbundet, på tfn: 070-353 48 55

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Mellan 1990-2015 har koldioxidutsläppen från länets energianvändning minskat med 30 procent, vilket är mer än halvvägs till målet om en minskning på 50 procent från år 1990 till 2020. Det visar rapporten Energibalans 2016 Kalmar län.

Läs vidare »
Media no image
Oj96uoicnqhmhu3mpim2

Antalet gästnätter i länet fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:51 CEST

Antalet gästnätter i länet fortsätter att öka och länet ligger nu på en sjätteplats i landet sett över hela året. Det visar SCB:s slutgiltiga siffror över antalet gästnätter 2017 i Kalmar län.

Sett till sommarmånaderna, juni till augusti, så är länet på fjärdeplats i landet där enbart de tre storstadsregionerna ligger före.

Utländska besökare från Tyskland, Danmark, Nederländerna och Norge har ökat med totalt 15 procent sedan 2013 då länet startade med gemensam internationell marknadsföring.

– Det här är mycket glädjande och visar att vårt strategiska arbete på den internationella marknaden har lönat sig säger, regiondirektör Helena Nilsson.

– Vi har satt upp en målsättning att den internationella andelen ska vara 15 procent av det totala år 2020. Under 2017 var det internationella gästnätterna redan uppe i 15,7 procent, säger turismsamordnare Karin Ekebjär.

Under 2017 har alla boendeanläggningstyper, förutom privat uthyrning av stugor och lägenheter, ökat i antalet gästnätter.

Förklaring till några av siffrorna i bifogade diagram
Minskningen i Mönsterås kommun beror på att en rapporterande anläggning har placerats inom Högsby kommun i stället. Torsås syns inte på kartan på grund av att de har minder än fem anläggningar som rapporterar in till SCB.

I länet finns det åtskilliga gästhamnar, ställplatser, personer som äger fritidshus eller besöker släkt och vänner eller anläggningar som inte har krav på att rapportera in gästnätter till SCB. I förmedlade siffror är dessa inte med vilket innebär att statistiken inte visar den faktiska turistvolymen som finns i regionen.

Till siffrorna (länk till regionförbundets pressida)

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Antalet gästnätter i länet fortsätter att öka och länet ligger nu på en sjätteplats i landet sett över hela året. Det visar SCB:s slutgiltiga siffror över antalet gästnätter 2017 i Kalmar län.

Läs vidare »
Media no image

Kalmar län arena för satsning på flytande biogas i tunga transporter

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 14:45 CEST

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Sverige har unika förutsättningar för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Tydliga klimatmål och offensiva företag bidrar till teknikutveckling och nytänkande.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har, tillsammans med Scania, Volvo och många andra aktörer i energi- och transportbranschen, identifierat fem arenor där Sverige kan vara föregångare och inspiratör för resten av världen: Elväg i Gävle, flytande biogas i Kalmar län, logistikarena i Stockholm, etanolkluster i Norrköping och uppkopplad elstad i Göteborg. Det presenteras igår i en debattartikel i Dagens Industri.

Regionförbundet i Kalmar län leder arbetet med arenan för flytande biogas, tillsammans med Energikontor Sydost och Energigas Sverige.

- Kalmar län har arbetat länge med biogas. Vi ser nya möjligheter med flytande biogas inom tunga transporter. Det handlar om regional utveckling, för att nå våra klimat- och miljömål och för att stärka näringslivet, säger Ulf Nilsson, ordförande, Regionförbundet i Kalmar län.

- Om biogas görs flytande kan den användas i både tunga fordon och färjor. Det är viktigt för att utveckla marknaden. Därför tog Energikontor Sydost initiativet till en förstudie om flytande biogas till tunga transporter. Vi skapade en regional samling som har utvecklats till nationell arena som vi hoppas kan inspirera till fler satsningar på biogas, säger Hannele Johansson, Energikontor Sydost, verksamhetsledare för Biogas Sydost.

- Sverige är en förnybar föregångare med 86 procent biogas i fordonsgasen. Vi har under många år byggt upp en unik kompetens kring biogas som fordonsbränsle, från produktion till användning. Nästa steg är att utveckla marknaderna för den flytande biogasen i tunga transporter och industri. Det är en viktig del i den nationella biogasstrategin som vi presenterar torsdagen den 12 april, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

- Sverige har unika förutsättningar att driva utvecklingen av fossilfria vägtransporter. Nu är det dags att växla upp de spännande projekt som sker runt om i landet till att bli exportsatsningar. Så kan Sverige bli en permanent världsutställning för fossilfria transportlösningar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Lanseringen av Nationell biogasstrategi direktsänds från Nalen i Stockholm den 12 april. Följ sändningen på energigas.se

Kontakt:

Carolina Gunnarsson
Regionförbundet
Områdeschef Hållbarhet och kommunikationer
Tfn: 070-3534855

Johanna Wallin
Energikontor Sydost
Kommunikatör
Tfn: 0709 - 21 60 56

Jonas Gustafsson
Energigas Sverige
Press- och kommunikationsansvarig
Tfn: 0708-99 55 60

Peter Söderberg
Fossilfritt Sverige
Kommunikationsansvarig
Tfn: 070-310 57 97

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Läs vidare »
Media no image
H3sybfbfdb1sckuev1e0 E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

Tjänstesektorn växer och går om länets varuproduktion

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 10:38 CEST

Försäljningen av tjänster i Kalmar län ökar samtidigt som varuproduktionen minskar. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB

- Under 2016 var bruttoregionalprodukten, BRP, 81 miljarder kronor i Kalmar län. Då ingår även t.ex. kommuner och landsting. Om vi jämför värden för varor och tjänster som produceras av företag i Kalmar län visar det sig att 51 procent är tjänster och 49 procent är varor. Det är ett historiskt skifte från att varor har dominerat i länet, säger Helena Nilsson, regionförbundet.

Källa: Statistiska Centralbyrån. Egna beräkningar

I slutet av 00-talet stod varorproduktionen för cirka 55 procent och tjänster för 45 procent. Nedgången för varor vid den ekonomiska krisen 2009 blev dock mycket större än för tjänsterna. Trots återhämtning inom främst industrin så har tjänsterna ökat och passerade 2014 varorproduktionen som den största delen av värdet i BRP för Kalmar län.

Även sett till antal anställda har varorproduktionen successivt minskat och tjänsteproduktionen ökat. Under 2016 var det i princip lika många som jobbade med varor och tjänster i Kalmar län.

Källa: Statistiska centralbyrån

I Sverige som helhet så har tjänsteproduktionen åtminstone under hela 2000-talet varit betydligt större än varuproduktionen. Under 2016 var 2/3 tjänster och 1/3 varor sett till producerade värden. När det gäller anställda arbetade drygt 1 miljon med varuproduktion och knappt 2,3 miljoner med tjänsteproduktion i Sverige.

Några exempel på branscher som växer inom tjänsteproduktionen:

 • Kundtjänstverksamhet åt egna eller andra företag
 • Besöksnäringen såsom hotell och restauranger
 • Företag som hyr ut personal till andra företag
 • Konsultföretag som stödjer andra företags utveckling
 • E-handel
 • Åkeriverksamhet

– Det är glädjande att se att näringslivet gradvis breddas i Kalmar län. Det skapar en bredare arbetsmarknad och gör länet mindre känsligt för konjunktursvängningar. Industrin fortsätter emellertid att ha en viktig roll för länet. Här finns en stark industriell tradition, många nationellt och internationellt kända varumärken samt många viktiga underleverantörer, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

BRP - antal anställda per näringsgren (länk till regionförbundets webbsida)

BRP 2000-2016 (länk till regionförbundets webbsida)

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Försäljningen av tjänster i Kalmar län ökar samtidigt som varuproduktionen minskar. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB

Läs vidare »
Media no image
Ob8iuwsplrm6gitdot69

61 procent av hushållen i Kalmar län har snabbt bredband

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 09:41 CEST

61 procent av hushållen i Kalmar län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med föregående år. Det visar en färsk kartläggning från Post- och telestyrelsen.

Kartläggningen visar att ökningen för Kalmar län följer utvecklingstakten för Sverige. Dock ligger länet fortsatt efter i utbyggnad då 78,5 procent av hushållen i Sverige nu har tillgång till snabbt bredband. Det är också långt kvar till målet om att 100 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Särskilt gäller detta utvecklingen för områden utanför tätort och småorter där utbyggnadstakten är lägre (2,3 procentenheter) och där den utbyggda andelen är så låg som 13 procent.

- Det är glädjande att utvecklingen går framåt, men vi har en bra bit kvar till målet om att 100 procent av länets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband 2020. Vi måste växla upp tempot, säger Ulf Nilsson, ordförande regionförbundet.

Bland Kalmar läns kommuner har Kalmar kommun kommit längst med 79 procent anslutna hushåll, medan Högsby kommun endast har 24 procent.Mörbylånga kommun hade den snabbaste tillväxten av snabbt bredband under 2017 med 17 procentenheter.

- Med den utvecklingstakt vi har i länet i dag kan vi konstatera att vi inte når målen för bredbandsutbyggnaden. Även med de pågående utbyggnadsprojekten, som ger resultat under 2018, är det återstående behovet mycket stort. Samtidigt är marknadsutvecklingen i ett sådant skede att investeringsviljan från nätbyggare är avvaktande bl.a. då de kvarvarande områdena dyrare och därmed mindre lönsamma, säger Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin


Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

61 procent av hushållen i Kalmar län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med föregående år. Det visar en färsk kartläggning från Post- och telestyrelsen.

Läs vidare »
Media no image
Oep7eilxkdzdnz6gbwod

Östersjösamarbete firar 20 år

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:41 CET

Lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten över landsgränser. I dagarna firar Östersjönätverket, Euroregion Baltic, 20 år.

Medlemmarna i ERB har under drygt 20 år samarbetat inom flera stora utvecklingsprojekt inom bland annat miljö, vatten, energi, belysning, skola, ungdomssamarbete, kultur och näringsliv. För närvarande leder regionförbundet flera sådana. Det handlar om två projekt med Kaliningradregion inom vatten och ungdomsfrågor. Man samarbetar också i ett större projekt med partners från hela regionen med målsättningen att skapa förbättrade ungdomspolitiska strategier och handlingsplaner inom ERB genom att på olika sätt föra dialog med ungdomar.

– Samarbetet är en viktig plattform för att bedriva gemensamma projekt och för att möta de gemensamma utmaningar som våra regioner står inför. Miljösituationen i Östersjön, befolkningsutvecklingen och nationalistiska strömningar är några exempel på dessa, säger Akko Karlsson.

På jubileet medverkar Akko Karlsson, vice ordförande i regionförbundet samt ordförande i ERB, samt Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande i Kalmar och en av initiativtagarna till ERB.

Fakta ERB

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra östersjöområdet. Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetets inriktning baseras på en gemensam handlingsplan med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet. Medlemsorganisationer är: Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL), Kaliningrad län (RU) och Klaipeda län (LT).Det operativa arbetet sköts av ett internationellt sekretariat i Elblag (PL) i samverkan med regionalt ansvariga tjänstemän.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten över landsgränser. I dagarna firar Östersjönätverket, Euroregion Baltic, 20 år.

Läs vidare »
Media no image
H3sybfbfdb1sckuev1e0 E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

Klart med ny regional utvecklingsstrategi

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 19:39 CET

Nu är det klart med en ny utvecklingsstrategi för Kalmar län. På regionförbundets styrelse i dag beslutades om de prioriterade utvecklingsområden som ska vägleda länets utvecklingsarbete de närmaste åren.

– I strategin pekar vi ut fyra prioriterade utvecklingsområden som vi ska arbeta med för att sträva mot målet Klimat att växa i. Dessa är: delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga, hållbar samhällsplanering och stärkt konkurrenskraft, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Förslaget är resultatet av en omfattande dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter för grannlänen.

– Nu handlar det om att gå från ord till handling, säger Helena Nilsson, regiondirektör. Om knappt ett år bildar vi Region Kalmar län tillsammans med landstinget. Det är en förändring som kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar och möjligheter som länet står inför. I det arbetet är den nya regionala utvecklingsstrategin ett av våra viktigaste verktyg.

Styrelsen beslöt även att föreslå landstingsstyrelsen att ställa sig bakom strategin. Den kommer även att skickas till länets kommuner för att ge dem möjlighet att anta dokumentet.

Fakta
Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att ta fram RUS, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Förslaget till strategi har arbetats fram i nära dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter för grannlänen. Sammanlagt har över 700 personer varit delaktiga.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nu är det klart med en ny utvecklingsstrategi för Kalmar län. På regionförbundets styrelse i dag beslutades om de prioriterade utvecklingsområden som ska vägleda länets utvecklingsarbete de närmaste åren.

Läs vidare »
Media no image
E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

47 miljoner till regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 19:37 CET

Under 2017 beslutade regionförbundet om bidrag på sammanlagt 47 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och som stöd till företag i Kalmar län. Det visar en färsk sammanställning från regionförbundet.

Under 2017 har regionförbundet beslutat om drygt 31 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i länet. Den största andelen, nästan 18,7 miljoner kronor, har gått till projekt som ska bidra till att skapa tillväxt i näringslivet.

Drygt 16 miljoner kronor har gått till att direkt stödja företag i länet. Totalt 234 företag har sökt stöd för olika typer av insatser. Flest företag söker stöd för att nå ut på nya marknader (53 st.), följt av digitalisering (50 st.) och produktutveckling (49 st.).

Budgeten för regionförbundets utvecklingspengar under 2018 beslutades på regionförbundets styrelse den 8 februari. Den ligger kvar på samma nivå som för 2017, d.v.s. 50 miljoner kronor.

Om det regionala utvecklingsstödet och företagsstödet

Regionförbundet förfogar över statliga 1:1-pengar som kan fördelas till utvecklingsprojekt i länet. Ofta växlas dessa upp med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder. Regionförbundet ger även stöd till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Företagsstödet ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Under 2017 beslutade regionförbundet om bidrag på sammanlagt 47 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och som stöd till företag i Kalmar län. Det visar en färsk sammanställning från regionförbundet.

Läs vidare »
Media no image
B4dxuczgbkttuwqixyim

Klart med ny förbundschef

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:56 CET

Nu är det klart att det blir Johan Engdahl som blir chef för Kommunförbundet i Kalmar län. Han kommer närmast från Regionförbundet i Kalmar län där han i dag är områdeschef.

Den 1 mars tillträder Johan Engdahl tjänsten som förbundschef för det nya Kommunförbundet i Kalmar län. Verksamheten, som just nu är under uppbyggnad, beräknas vara igång den 1 januari 2019.

Johan Engdahl arbetar idag som områdeschef för lärande och biblioteksstöd på regionförbundet.

- Jag ser det som en spännande och viktig utmaning att tillsammans med mina medarbetare bygga ett kommunförbund som kan främja medlemskommunernas behov och intressen. Under min första tid kommer jag att föra en dialog med kommunernas företrädare kring deras önskemål och förväntningar för att på så sätt komma vidare i arbetet med att bilda den nya organisationen, säger Johan Engdahl.

Kontakt:
Johan Engdahl, förbundschef, tfn: 0480-615 71
Tomas Kronståhl, ordförande, primärkommunala nämnden, tfn: 070-666 53 24
Henrik Yngvesson, vice ordförande, primärkommunala nämnden, tfn: 070-756 71 52

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nu är det klart att det blir Johan Engdahl som blir chef för Kommunförbundet i Kalmar län. Han kommer närmast från Regionförbundet i Kalmar län där han i dag är områdeschef.

Läs vidare »
Media no image

Tio beviljade YH-utbildningar i länet

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 19:44 CET

10 beviljade utbildningar av 17 sökta i Kalmar län. Det blev resultatet av den årliga fördelningen från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

- En klar förbättring jämfört med föregående år vilket är glädjande, säger Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län. Nu arbetar vi intensivt för att öka tilldelningen ytterligare. I länet finns ett stort och ökande behov avkompetens och utbildad arbetskraft inom industri, övrigt näringsliv och offentlig sektor som behöver tillgodoses.

Myndigheten beviljade 525 nya utbildningar förra veckan vilket är den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Totalt beviljades ca 36 000 nya utbildningsplatser till yrkeshögskolan. Av de 17 utbildningar som YH-anordnare i Kalmar län hade sökt, beviljades 10. Dessa är följande:

Hultsfred
3D-tekniker, additiv teknik i metall

Kalmar
Trafiklärare

Nybro
Design och konstglas

Västervik
TV-produktionsspecialist
Certifierad produktionstekniker

Vimmerby
CNC-tekniker

Oskarshamn
Specialistundersköterska – äldre Stödpedagog
Produktionsteknik
Automationsingenjör för industri 4.0

- Under våren planeras flera aktiviteter som ska öka länets möjligheter till fler YH-utbildningar. Det handlar bl.a. om två utbildningstillfällen för YH-anordnare samt en mässa där vi ska presentera länets YH-utbildningar för bl.a. studenter, studie- och yrkesvägledare samt pedagoger. Länet har även bildat tre arbetsgrupper som arbetar långsiktigt med marknadsföring, omvärldsbevakning samt kompetensutveckling kopplat till YH-utbildning, säger Helena Nilsson.

Kontakt:
Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87
Peo Fahlström, Handläggare för lärande och kompetensförsörjning, tfn: 070 - 202 88 40

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

10 beviljade utbildningar av 17 sökta i Kalmar län. Det blev resultatet av den årliga fördelningen från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 49 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • trine.nyberg@rfkl.se
 • 070-548 83 30

Om Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Adress

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Nygatan 34
 • 391 27 Kalmar