Media no image

Gott betyg till länets restauranger

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 13:03 CET

Restaurangerna i Kalmar län får gott betyg för sin hantering av egengjorda kalla såser och röror. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio kommuner.

I inspektionerna har man dels tagit prover på såser och röror, dels kontrollerat hantering, rengöring, temperatur och personlig hygien.

Totalt togs 80 prover. 87 procent av dessa bedömdes vara tillfredsställande, dvs. att livsmedlet kunde ätas utan risk. 13 procent bedömdes som godtagbara med anmärkning. Anmärkningarna handlade bland annat om spår av mögel, E.coli eller att det fanns för hög halt av jäst. Inga prover fick bedömningen otillfredsställande.

I de kontroller man gjorde av hanteringen hittade man 19 avvikelser på 57 anläggningar. Här handlade anmärkningarna främst om rengöring av lokaler, följt av hantering samt lagring.

- Vi kan konstatera att flertalet av de verksamheter som besöktes hade bra fungerande rutiner kring hygien samt lämpliga förvaringstemperaturer vid hanteringen av sina såser och röror vilket är positivt, säger Irina Söderberg på Miljösamverkan Sydost.

Fakta
Provtagningar och kontroller genomfördes under april-september i år. Nio kommuner deltog i provtagningsprojektet och 57 verksamheter kontrollerades (Borgholm, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Västervik). Syftet med kontrollerna har varit att öka andelen säkra egengjorda kalla såser och röror på marknaden. Proverna som har tagits har skickats på mikrobiologisk analys för att undersöka eventuella spår av mikroorganismer som Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, jäst och mögel.

Kontakt:
Irina Söderberg, Miljösamverkan Sydost, tfn: 0481-453 56
Katarina Proos Vedin, Mörbylånga kommun, 0485-470 68
Lise-Lotte Wallin, Nybro kommun, 0481-453 58

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Restaurangerna i Kalmar län får gott betyg för sin hantering av egengjorda kalla såser och röror. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio kommuner.

Läs vidare »
Media no image
Oj96uoicnqhmhu3mpim2

13 miljoner ska utveckla länets besöksnäring

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:45 CET

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

– Kalmar län har en mycket stark ställning i Sverige inom besöksnäringen och vi har många framgångsrika företag inom näringen. Samtidigt behöver vi hela tiden förnya oss för att kunna möta en tilltagande nationell och internationell konkurrens. Därför gör vi nu en storsatsning på att stärka och utveckla näringen ytterligare, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

I projektet kommer man bl.a. att göra en kartläggning för att identifiera företag i länet som vill utvecklas. Dessa kommer sedan bl.a. att erbjudas anpassade affärs- och produktutvecklingsinsatser. Det kan till exempel handla om hitta nya produktteman som kan bli reseanledningar till länet även utanför högsäsong. Man kommer även att samarbeta med universitet och högskolor för att länets företag ska kunna tillgodogöra sig deras arbete och forskning. En del av projektet handlar också om marknadsinsatser för att i högre utsträckning nå ut till potentiella besökare i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Kina.

Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor och arbetet kommer att pågår under 2018-2020.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

Läs vidare »
Media no image
D9fwkwk9ukyuww5wpfep H3sybfbfdb1sckuev1e0

Länet kräver direktförhandling om järnvägen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 14:39 CET

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Nationella satsningar på järnvägarna är nödvändiga för utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner, för ökad studiependling samt för ökade godsvolymer. Det menar landstinget, regionförbundet och länets kommuner som tillsammans med en rad företag i länet nu lämnar ett gemensamt remissyttrande på den nationella transportplanen.

– Vi har haft en omfattande dialog i länet under hösten. Tillsammans formerar sig nu länets kommuner, landstinget och större företag i en historisk och kraftfull mobilisering för ökade infrastruktursatsningar i Kalmar län, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson (S).

– I vårt gemensamma yttrande begär vi att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att direktförhandla med Kalmar län för att ta fram en samlad plan när det gäller järnvägen i länet. Från regionens sida är vi beredda att med egna medel bidra till medfinansiering så att en lösning blir möjlig, säger Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

I yttrandet riktar länet kritik mot den nationella transportplanen. Kritiken riktar sig mot att det över huvud taget inte finns några namngivna satsningar på länets järnvägar, varken Kust till kustbanan, Stångådalsbanan eller Tjustbanan.

– Ökat tillgänglighet och bättre transportmöjligheter är den viktigaste tillväxtfrågan för Kalmar län, det gäller för både kompetens och gods, säger Harald Hjalmarsson (M), regionförbundets vice ordförande.

– Ska hela Kalmar län kunna utvecklas måste satsningar göras framförallt på järnvägen. Inga sådana satsningar finns i förslaget till transportplan. Nu utmanar vi från Kalmar län gemensamt staten att göra det möjligt att skapa en infrastruktur som fungerar, säger Christer Jonsson, (C) vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Det behövs investeringar på samtliga banor för att öka funktionaliteten och tillgängligheten i länet, slås fast i yttrandet. När det gäller Kust-till-kust-banan bör hela sträckan på sikt ha dubbelspår både för att öka hastigheten och ge plats för såväl regional som storregional tågtrafik. Banan står för en viktig dagpendling Kalmar-Växjö och är en viktig länk mellan Kalmar och Göteborg och via Alvesta också till Köpenhamn-Kastrup.

Både Stångådalsbanan och Tjustbanan är oelektrifierade. För att på sikt korta restiden Kalmar-Linköping till två timmar och Västervik-Linköping till en timme behövs kraftfulla investeringar.

I remissyttrande tas även upp den framtida höghastighetsbanan och att det behövs en anslutning till Linköpings station för Stångådals- och Tjustbanan. En östlig dragning av höghastighetsbanan med anslutning för Kust-till-kust-banan vid ett stopp i Växjö/Alvesta förespråkas.

Den 6 december tar landstingsstyrelsen det formella beslutet om yttrandet. Regionförbundets styrelse fattar motsvarande beslut den 7 december.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Läs vidare »
Media no image

Saxnäs camping och Svenska Jägareförbundet får pris för klimatsmart arbete

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 14:55 CET

Kalmar läns klimatkommission har utsett Saxnäs camping i Färjestaden och Svenska Jägareförbundet i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 24 november på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara.

Saxnäs camping får utmärkelsen för deras klimatanpassade vattenhushållning. Sedan 2016 använder de havsvatten i sina pooler. Därutöver har campingen infört andra vattenbesparande åtgärder, bl.a. snålspolande duschar, kranar och toaletter samt ett förbud mot tvätt av bil och husvagn. Mer information

Svenska Jägareförbundet får utmärkelsen för sitt arbete med klimatsmart viltkött samt för deras arbete med att inventera och rapportera in spår av klimatförändringarnas till forskare. Mer information

Solrospriset, som består av ett diplom och en blomma, delas ut på länsresidenset i Kalmar. I anslutning till detta håller Catherine Legrand, professor vid institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet, ett föredrag om klimatrelaterad forskning på Linnéuniversitetet.

Tid: 24 november kl. 14.00 Plats: Länsresidenset, Västra Sjögatan 3-5 i Kalmar

Om Solrospriset
Klimatkommissionen Kalmar län delar årligen ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimat smartare Kalmar län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat och energiområdet.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Kalmar läns klimatkommission har utsett Saxnäs camping i Färjestaden och Svenska Jägareförbundet i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 24 november på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara.

Läs vidare »
Media no image

20 miljoner i EU-pengar till länet

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 13:22 CEST

Vid strukturfonds-partnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län, ett som ska förbättra omställningen av kompetens inom näringslivet och ett som ska få fler människor i arbete.

Projekt för minskat utanförskap genom samverkan

Regionförbundet i Kalmar län beviljades 13 375 065 kr för projektet Samverkan leder till arbete. Syftet är att skapa ett bättre samarbete mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning. Målsättningen är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. I projektet ingår också ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik. Projektet startar i mitten av november och beräknas pågå under 3 år.

Projekt för omställning av kompetens

Smart Industri Kalmar län, IUC i Kalmar AB beviljades 8 769 479 kr till projektet Smart Industri Kalmar län. Genom projektet ska man kompetensutveckla anställda i små och medelstora företag samt tillverkande teknik och miljöindustriföretag. Projektet bygger på en kartläggning av kompetensbehovet i 125 företag i länet.

Fakta

Småland och Öarna är ett av åtta strukturfondspartnerskap i landet. Partnerskapen är tillsatta för att prioritera bland ansökningar om stöd från EU:s strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning åren 2014-2020. Det gäller den regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket) och socialfonden (ESF-rådet). Kalmar län representeras i Strukturfondspartnerskapet av Leif Larsson (c), Ann-Marie Fagerström (s) och Peter Wretlund (s). Totalt under programperioden är ca 1 miljard kronor tillgängliga för Småland och Öarna.

Information

Leif Larsson, strukturfondspartnerskapets vice ordförande, tel 070-525 19 21
Camilla Håkansson, områdechef Näringsliv och Kompetens tel. 0733-147004

För mer information om regionförbundets projekt Samverkan leder till arbete, kontakta Matilda Svensson, handläggare integration och etablering, tfn: 070-227 84 04

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Vid strukturfonds-partnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län, ett som ska förbättra omställningen av kompetens inom näringslivet och ett som ska få fler människor i arbete.

Läs vidare »
Media no image

Språk, kommunikation och framtidens skola i centrum på länets största skolledarkonferens

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 13:09 CEST

Den 26-27 oktober arrangeras länets största skolledarkonferens i Borgholm. Borgholmskonferensen är en 14-årig tradition där länets förvaltningschefer inom skola och utbildning bjuder in skolledare, rektorer och förskolechefer, till två dagars föreläsningar. Årets tema är "språk, kommunikation och framtidens skola".

En av föreläsarna på årets konferens är författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri som kommer att berätta om olika aspekter av språk, makt och identitet. En annan föreläsare är Katarina Herrlin, lektor i didaktik på institutioner för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. 2016 tilldelades hon Natur och Kulturs Ingvar Lundberg-pris på 100 000 kr för sitt mångsidiga arbete för att utveckla barns språk-, läs- och skrivfärdigheter.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Läs vidare »
Media no image
F8cbxougnw13qhkjtutq E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

OECD gör ny studie av länets utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 11:29 CEST

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått.

I analysen från 2012 tog OECD fram 28 bedömningar och rekommendationer för länets utveckling. Nu anlitas de på nytt för att analysera hur rekommendationerna har kunnat användas, vilka effekter de haft och om de behöver modifieras. Dessutom gör man en analys av hur det regionala utvecklingsarbetet på bästa sätt kan bidra till bättre integration av alla de nya innevånare länet fått de senaste åren.

Den 25-26 oktober kommer OECD till Kalmar för att prata med bl.a. regionförbundet, Linnéuniversitetet, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, näringslivet och fackliga organisationer. Under torsdagen finns möjlighet att träffa OECD och regionförbundet för att få mer information om arbetet. Vid intresse, kontakta i så fall Mattias Nylander, regionförbundet, på tfn: 070-644 83 98 för att boka tid och plats.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått.

Läs vidare »
Media no image
Oj96uoicnqhmhu3mpim2 E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

Fortsatt fina siffror för länet inom besöksnäringen

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 13:00 CEST

Länet visar en fortsatt stabil turistsommar. Den senaste statistiken från SCB och Tillväxtverket visar att Kalmar län behåller en 4:e plats vad gäller antalet gästnätter under juni - augusti månad.

Antalet gästnätter inom länets besöksnäring ligger på en stabil nivå, dvs. 2 127 214 gästnätter under juni-augusti, vilket är en minskning med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antal gästnätter för Sverige som helhet har under samma tidsperiod minskat med 1,4 procent. Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor.

En liten minskning har skett när det gäller antalet utländska besökare men tittar man lite närmare på dessa siffror så ligger den minskningen i antal besökare från Japan, Sydkorea och Polen. Däremot så har länet ökat på de marknader som aktivt bearbetas dvs. Tyskland, Danmark, Nederländerna och Norge.

– Länets position som en attraktiv besöksdestination för både svenska och utländska gäster är fortsatt stark. Den framtida utmaningen ligger i att få antalet utländska besökare att öka och här välkomnar vi de satsningar som planeras genom bland annat nybyggnationer av hotell, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

Exempel på insatser som pågår för att öka turismen i länet:

 • digital kampanj via sociala medier i Tyskland
 • journalistbesök från Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge
 • bearbetning och besök av så kallade ”influencers” som är aktiva på sociala medier
 • arbete för att koppla ihop tyska reseagenter med länets anläggningar, detta för att öka synligheten i tyska resekataloger
 • samarbete med VisitSweden kring marknadsföring av Småland och Öland utomlands

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Länet visar en fortsatt stabil turistsommar. Den senaste statistiken från SCB och Tillväxtverket visar att Kalmar län behåller en 4:e plats vad gäller antalet gästnätter under juni - augusti månad.

Läs vidare »
Media no image
Orejaoz95lpz5w2laohs E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

Trendspaning och trä på årets regiondagar

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 10:27 CEST

Den 18-19 oktober är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas drygt 190 deltagare från hela länet kring aktuella teman kopplat till länets utveckling. Media hälsas välkomna!

Årets regiondagar är uppdelade på två teman:

Dag 1 – Trendspaning och fördjupade diskussioner om utvecklingsområdena i länets utvecklingsstrategi RUS 2030.

Regionförbundet har under det senaste året fört en dialog med en mängd olika organisationer och aktörer om vilka prioriteringar som ska göras för att på bästa sätt bidra till en hållbar tillväxt i länet fram till 2030. Ett förslag till utvecklingsstrategi finns nu framme och ska fastställas i regionförbundet styrelse början av 2018. Vi har bjudit in trendspanare inom respektive område och på eftermiddagen vill vi fördjupa och konkretisera diskussionen om hur vi i vårt län kan ta tillvara, möta, anpassa oss och dra nytta av det som sker i omvärlden inom respektive område.

Dag 2 – hur vi bygger framtiden – med fokus på trä.

Träbranschen är stor i Kalmar län och behovet av nya bostäder är stor. Under dag 2 kommer vi ägna all uppmärksamhet åt hur vi bygger framtiden – med fokus på trä. Smålandslänen har sedan 2012 arbetat med genomförandet av den gemensamt framtagna strategin Trä i Småland. Nu arbetar vi även med att ta fram en gemensam skogsstrategi. Arrangör för dagen är Sparbanksstiftelsen, i samarbete med Hultsfreds kommun, Campus Hultsfred, Swedbank och Regionförbundet.

Till programmet


 

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den 18-19 oktober är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas drygt 190 deltagare från hela länet i Hultsfred för att ta del av aktuella teman kopplat till länets utveckling. Media hälsas välkomna!

Läs vidare »
Media no image
D9fwkwk9ukyuww5wpfep E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

Pressinbjudan – Diskussionsforum "Nationell plan och regionala banor"

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:32 CEST

Regionförbundet i Kalmar län och Karin Svensson-Smith (MP) samt Anders Åkesson (C) från riksdagens trafikutskott bjuder måndagen den 9 oktober in till ett diskussionsforum i Kalmar. Ämnet är de regionala banorna och utfallet när det gäller järnvägarna i den nationella transportplanen. Media hälsas välkomna att träffa de medverkande efter forumet (som avslutas kl. 13).

Fokus för samtalet kommer att ligga på regionalpolitik kontra nationell politik, fossilbränslefritt samhälle, pendling och regionförstoring samt höghastighetsbanan. Samtalet avslutas med en paneldiskussion då alla deltagare kan ställa frågor.

Moderator för dagen är Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar läns styrelse.

Tid och plats för forum: Måndag 9 oktober, kl 11.00-13.00, Brofästet Hotell och konferens, Kalmar

Tid för media: Klockan 13.

Välkomna!

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet i Kalmar län och Karin Svensson-Smith (MP) samt Anders Åkesson (C) från riksdagens trafikutskott bjuder måndagen den 9 oktober in till ett diskussionsforum i Kalmar. Ämnet är de regionala banorna och utfallet när det gäller järnvägarna i den nationella transportplanen. Media hälsas välkomna att träffa de medverkande efter forumet (som avslutas kl. 13).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 47 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • trine.nyberg@rfkl.se
 • 070-548 83 30

Om Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Adress

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Nygatan 34
 • 391 27 Kalmar