Länets kommuner: ”Strandskyddslagstiftningen begränsar utvecklingen”

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 12:52 CEST

Nuvarande strandskyddslagstiftning hindrar utvecklingen i länets kommuner. En förändrad lagstiftning behövs. Det framgår av en kartläggning som regionförbundet har gjort.

I kartläggningen har kommunerna fått bedöma hur dem påverkas av nuvarande lagstiftning samt vilka förändringar de själva föreslår. Av svaren framgår att kommunerna ser ett betydande tillväxthinder till följd av lagstiftningen. Kommunerna menar bland annat att de har orimligt mycket strandskydd och att man ”straffas” av storstädernas tidigare höga strand- och kustnära exploateringstryck. För att kunna öka attraktionsförmågan och tillväxtmöjligheterna så vill kommunerna kunna erbjuda vattennära byggnation för bostäder och verksamhet, något som i dag försvåras av strandskyddet. Man anser också att strandskyddsfrågorna tar oproportionerligt mycket tid i anspråk i förhållande till övriga planeringsfrågor samt att de särskilda skälen för dispens från strandskyddet är begränsande och för snävt utformade.

I stället vill kommunerna få ett större inflytande i beslutsprocessen. Man vill också se en ändrad lagstiftning samt tillämpning som bättre avspeglar landsbygdens villkor. Flera kommuner föreslår en översyn eller omarbetning av LIS-regelverket så att det blir enklare och snabbare att ta fram LIS-områden.

– Bilden vi får från kommunerna är tydlig. En mer differentierad syn på strandskyddet i lagstiftningen skulle innebära större möjligheter för kommunen att fortsätta vara en levande bygd. Detta gäller inte minst de delar av länet som har en negativ befolkningsutveckling och där det är angeläget att kunna upprätthålla kommunal och kommersiell service, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Utifrån kartläggningen kommer regionförbundet att överlägga med länsstyrelsen. Man kommer också att göra en skrivning till regering och riksdag med förslag till förändringar.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nuvarande strandskyddslagstiftning hindrar utvecklingen i länets kommuner. En förändrad lagstiftning behövs. Det framgår av en kartläggning som regionförbundet har gjort.

Läs vidare »

Avstamp för arbetet med att göra Ottenby fågelstation till Europeiskt forskningscentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 10:25 CEST

Den 7 september startar det formella arbetet med att utveckla Ottenby fågelstation till ett Europeiskt forskningscentrum. Då träffas arbetsgruppen och expertgruppen på Ottenby.

Just nu pågår förberedelsearbetet med att utveckla Ottenby fågelstation till ett nytt europeiskt centrum för forskning om sjukdomar som kan spridas mellan fåglar och människor. Under hösten startar en förstudie som finansieras av bl.a. regionförbundet.

Fredag den 7 september samlas för första gången den expertgrupp som har knutits till projektet. På mötet kommer man att, tillsammans med regionförbundet, diskutera hur arbetet kommer att läggas upp under hösten samt vilka konkreta insatser som behöver göras. Media hälsas välkomna att träffa regionförbundet samt expertgruppen kl. 14.30.

Tid: 7 september kl. 14.30
Plats:
Ottenby fågelstation

Medverkande:

 • Ulf Nilsson, ordförande, regionförbundet
 • Helena Nilsson, regiondirektör
 • Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige
 • Lotta Berg, ordförande BirdLife
 • Magnus Hellström, platschef Ottenby fågelstation
 • Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet
 • Björn Olsen, läkare samt forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala Universitet
 • Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län


Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den 7 september startar det formella arbetet med att utveckla Ottenby fågelstation till ett Europeiskt forskningscentrum. Då träffas arbetsgruppen och expertgruppen på Ottenby.

Läs vidare »

”Trafikverket behöver åtgärda brister på Stångådals- och Tjustbanan”

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:28 CEST

Den satsning som planeras på Stångådals- och Tjusbanan i den regionala transportplanen räcker inte. Nu skriver regionförbundet till Trafikverket och vill diskutera ytterligare insatser.

Regionförbundets arbetsutskott beslöt den 30 augusti att föreslå att styrelsen fastställer den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029. Det hela innebär en samfinansiering mellan regional och nationell plan med 100 miljoner kronor gällande järnväg. Pengarna fördelas med 50 miljoner till Stångådals- och Tjust banan och 50 miljoner Kust till kust banan.

– I våra framtidsplaner finns pendeltåg Kalmar-Vimmerby. Vidare finns ett stort intresse för ökad godstrafik på järnväg från Scania och Södra Skogsägarna, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Samtidigt bedömer regionförbundet inte att insatserna är tillräckliga och skriver nu till Trafikverket att man förväntar sig att de tar sitt ansvar, och möter transportplanens åtgärder med motsvarande ekonomiska insatser inom en snar framtid.

- Vi bedömer att det krävs flera stora åtgärder på Stångådals- och Tjustbanan. Sommaren 2018 har visat på de stora brister som finns på dessa banor. Det har inte varit möjligt att upprätthålla ett robust trafikutbud och ett flertal avgångar har fått ställas in. Det handlar om tekniska brister på spåren och är Trafikverkets ansvar, avslutar Ulf Nilsson.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den satsning som planeras på Stångådals- och Tjusbanan i den regionala transportplanen räcker inte. Nu skriver regionförbundet till Trafikverket och vill diskutera ytterligare insatser.

Läs vidare »

”Dags att göra Ottenby till europeiskt forskningscenter för fåglar”

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 16:53 CEST

En mötesplats för internationell forskning och utveckling om fåglar. Regionförbundets ordförande har ambitiösa planer för framtiden. ”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fåglar” säger Ulf Nilsson.

Vid Ottenby fågelstation bedrivs redan i dag en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar samt fåglarnas betydelse som reservoar för influensvirus. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner. Detta vill nu Regionförbundet i Kalmar län stärka och utveckla.

- Vid Ottenby finns en mångårig och gedigen kunskap som i många avseenden är unik. Detta vill vi bygga vidare på för att på sikt skapa en miljö som har ett tätt forskningssamarbete med sjukhus och lärosäten samt även attraherar internationell forskning, säger Ulf Nilsson.

Tanken är att starta ett utvecklingsprojekt där man undersöker möjligheterna för hur Ottenby fågelstation kan utvecklas. Till projektet knyts en expertgrupp bestående av bland annat Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife, Magnus Hellström, platschef, Ottenby fågelstation, Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Även Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län knyts till arbetet.

- Att utveckla Ottenby till en internationell forskningsnod kan ge positiva effekter inom flera områden, inte bara inom forskning, hälso- och sjukvård utan även för regional utveckling, landsbygdsutveckling, besöksnäring samt för att locka spetskompetens till vår region, avslutar han.

Under hösten pågår ett arbete med att hitta finansiering för projektet. Därefter är målsättningen att projektet ska kunna starta under 2019.

Fakta om Ottenby fågelstation
Ottenby på Ölands södra udde är en av Sveriges mest berömda fågellokaler. Fågelstationen grundades redan 1946 i samband med tillkomsten av dess huvudman, BirdLife Sverige. Ringmärkningen av flyttande fåglar har bedrivits oavbrutet sedan dess. Fågelforskning har bedrivits på Ottenby sedan 1800-talet. Den fortgår än idag samtidigt som fågelstationen bedriver en omfattande uppdragsforskning, d.v.s. levererar data och prover till externa uppdragsgivare i form av akademiska institutioner, privata forskare och myndigheter.

Kontakt: Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län, tfn: 070-530 25 09

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

En mötesplats för internationell forskning och utveckling om fåglar. Regionförbundets ordförande har ambitiösa planer för framtiden. ”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fåglar” säger Ulf Nilsson.

Läs vidare »

1,9 miljoner till länets bibliotek

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:40 CEST

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen Stärkta bibliotek. Kalmar län får 1,9 miljoner kronor.

Det är första gången som statens kulturråd fördelar stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Söktrycket har varit högt och totalt har 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner kommit in. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor. I Kalmar län har pengar delats ut i följande kommuner:

Emmaboda kommun:195 000 kr
Hultsfreds och Högsby kommun: 50 000 kr (dessa gör en större ansökan i augusti.)
Mönsterås kommun: 400 000 kr
Nybro kommun: 190 000 kr
Oskarshamns kommun: 250 000 kr
Vimmerby kommun: 500 000 kr
Västerviks kommun: 320 000 kr

Länets kommuner har bland annat sökt stöd för följande insatser:

 • skapa en tillgänglighet till bibliotek för förskolor på landsbygden
 • öka kunskapen om digitala samhällstjänster hos nyanlända kvinnor
 • utredning för att säkerställa en oförändrad biblioteksverksamhet samt att den är relevant och tillgänglig.
 • förstudie och omvärldsanalys vad gäller bibliotek och integration

Om satsningen
Stärkta bibliotek är en satsning under perioden 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige och som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Kontakt:

Detlef Barkanowitz, regionbibliotekarie, tfn: 0480-44 83 95

Agneta Bennsäter, bibliotekschef, Nybro kommun, tfn: 0481-454 64 Patrik Byström, kulturchef, Mönsterås kommun, tfn: 0499-172 10

Annika Brantemo, 1:e bibliotekarie, Vimmerby kommun, tfn: 0492-76 92 89

Marcus Persson, bibliotekschef Oskarshamns kommun, tfn: 0491 -880 10

Ásdís Paulsdottir, bibliotekschef, Emmaboda kommun, tfn: 0471-24 92 06

Anna Lundberg, bibliotekschef, Hultsfred och Högsby kommun, tfn: 0495-24 00 80

Julia Lindqvist, tf. bibliotekschef, Västerviks kommun, tfn: 0490-25 55 10

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen Stärkta bibliotek. Kalmar län får 1,9 miljoner kronor.

Läs vidare »

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:09 CEST

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstaterar regionförbundet som har utvärderat effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Under perioden beviljades totalt 12 företag en miljon kronor var i stöd. Dessa företag var:

 • Allt i Plåt, Åseda
 • Royal Design AB, Orrefors
 • Örsjö Belysning AB, Nybro
 • AMB Industri AB, Broakulla
 • Börjes Logistik och Spedition AB, Nybro
 • Ädelträ, AB, Norrhult
 • Lintex Nordic Group AB, Nybro
 • EBV Plåt AB, Emmaboda
 • Ess-Enn Timber AB, Skruv
 • Lessebo Paper AB, Lessebo
 • Strehög AB, Emmaboda
 • Bribo Mekaniska AB, Nybro
 • Swereco Fastighets AB, Lenhovda

Totalt investerade de 12 företagen mer än 100 miljoner kronor i samband med Glasrikesmiljonsstödet. De efterföljande åren investerades ytterligare minst 71 miljoner kronor. Under 2018-2019 uppger företagen att de planerar investeringar för minst 70 miljoner kronor. Den samlade omsättningen för de tolv företagen uppgick 2013 till 827,5 miljoner kronor och ökade till 1 731,9 miljoner kronor 2016.

Företagen själva uppger att stödet har haft en stimulerande effekt på investeringsbeslutet. Det har gjort att investeringar har kunnat genomföras samt tidigareläggas. Man har också upplevt att diskussioner med långivare har underlättats.

Om Glasrikesmiljonen
Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, regionförbunden och länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har pågått mellan 2014-2018 och syftet har varit att bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra glasrikeskommunerna.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstaterar regionförbundet som har utvärderat effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Läs vidare »

Effekter av ändrat strandskydd ska kartläggas

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:25 CEST

Vilka effekter skulle ändrade regler kring strandskydd få för kommunernas utveckling och tillväxt? Det ska regionförbundet nu ta reda på genom en kartläggning i länets kommuner. Det beslöts på regionförbundets styrelse den 7 juni.

Regionförbundet kommer inom ett par veckor att skicka ut frågor till kommunerna där de får bedöma hur dem påverkas av nuvarande lagstiftning med samt vilka förändringar de själva föreslår i lagstiftningen.

Utifrån kartläggningen, som beräknas vara färdig efter sommaren, kommer regionförbundet att överlägga med länsstyrelsen samt gör eventuella skrivningar till regering och riksdag med förslag till förändringar.

Strandskyddets omfattning

 • Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utvidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Inom ett strandskyddsområde får inte:
 • nya byggnader uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

(Källa: Naturvårdsverket)

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Vilka effekter skulle ändrade regler kring strandskydd få för kommunernas utveckling och tillväxt? Det ska regionförbundet nu ta reda på genom en kartläggning i länets kommuner. Det beslöts på regionförbundets styrelse den 7 juni.

Läs vidare »

Charkdelikatesser från Småland blev resultat av projekt

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 12:50 CEST

Regionala lufttorkade charkdelikatesser som ska utmana lufttorkade skinkor från södra Europa. Det är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt mellan Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län.

Samarbetet har pågått under våren och det har nu resulterat i fem olika typer av lufttorkade charkprodukter samt en manual för hur man går tillväga för att producera lufttorkat kött.

– Det här har varit både spännande och lärorikt. I projektet har vi kombinerat råvaror av hög kvalitet med viktig praktisk erfarenhet och värdefull kunskap från universitetet för att ta fram de nya produkterna på ett säkert sätt. Vi är väldigt nöjda med både samarbetet och med resultatet, säger Martina Bondesson på Västersläts Gårdsbutik.

– Jag är glad att jag har fått möjligheten att dela med mig av mina kunskaper i livsmedelsmikrobiologi och vara med om att ta fram dessa fina produkter. Det har varit ett mycket intressant projekt att jobba med, säger Anna Blücher på Linnéuniversitetet.

Efterfrågan på marknaden av lufttorkat svenskt kött har under många år varit begränsad då konsumenterna har föredragit charkprodukter, exempelvis Serranoskinka eller Parmaskinka, från södra Europa. Under de senaste åren har däremot efterfrågan på svenskproducerat kött ökat väsentligt och därmed också efterfrågan på svenska charkuteriprodukter.

Processen kring att ta fram lufttorkat kött är komplicerad. Den kräver mycket goda kunskaper i mikrobiologi för att få fram en tjänlig och smakfull produkt. Därför har man i projektet samarbetat med Anna Blücher, lektor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet. I projektet har man även samarbetat med en restauratör med lång erfarenhet av tillverkning av lufttorkade produkter i Europa (Michael Törnström från Mickes Viltrökeri) som bidragit med recept, torkutrustning och praktisk kunskap.

– Projektet är intressant både ur ett innovationsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Dels är det en möjlighet för regionala livsmedelsförädlare att bredda och utveckla sitt utbud, dels ger detta produkter på marknaden från djur som föds upp på betydligt lägre halter antibiotika än i övriga Europa, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

De lufttorkade charkprodukterna planeras att vara ute på marknaden under maj. Initialt kommer de att säljas lokalt.

Fakta om samarbetet

Sedan 2016 pågår regionförbundets projekt Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus som handlar om att långsiktigt och hållbart öka konkurrenskraften, produktiviteten och innovationsförmågan hos bland andra små- och medelstora livsmedelsföretag i Småland och på öarna. En av aktiviteterna i projektet är att utveckla nya charkprodukter i regionen.

Uppdraget har varit att ta fram ett antal olika lokalt lufttorkade produkter lämpade för försäljning. Detta under övervakning och dokumentation ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Därutöver har det tagits fram en manual för produktion av lufttorkat kött. Den ska fungera som inspiration och vägledning för andra potentiella livsmedelsförädlare.

Kontakt

Martina Bondesson, Västersläts Gårdsbutik, tfn: 072-317 73 42

Anna Västerslät, Västersläts gård, tfn: 0480-47 80 83

Anna Blücher, lektor, Linnéuniversitetet, tfn: 070-794 84 48

Michael Törnström, Mickes Viltrökeri, tfn: 076-010 51 16

Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87

Thomas Isaksson, projektledare, Regionförbundet i Kalmar län, tfn: 070-337 95 34

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionala lufttorkade charkdelikatesser som ska utmana lufttorkade skinkor från södra Europa. Det är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt mellan Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län.

Läs vidare »

Nationell biblioteksstrategi presenteras på bibliotekskonferens 8 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 14:03 CEST

Den 8 maj träffas regionala och lokala politiker eller beslutsfattare för att ta del av förslaget till nationell biblioteksstrategi samt för att diskutera en regional motsvarighet.

Det är under konferensen ”Historisk satsning på biblioteken” som Erik Fichtelius från Kungliga biblioteket, på regeringens uppdrag, kommer att presentera förslaget till nationell strategi. Därutöver kommer Statens kulturråd att berätta om de satsningar som just nu görs för att öka tillgängligheten hos landets folkbibliotek. Under dagen kommer även regionbiblioteket diskutera ett förslag om att ta fram en regional strategi som bland annat omfattar insatser för att öka läslusten och den digitala kompetensen hos regionens invånare.

Media hälsas välkomna att medverka under dagen. Den nationella biblioteksstrategin presenteras kl. 10.00–11.00. För en uppföljande intervju med Erik Fichtelius, kontakta projektledare AnnaSara Nilsson för att boka en tid för detta.

Konferensen webbsänds även på: https://rfkl.se/8maj

Tid: 8 maj kl. 10.00–14.30

Plats: Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar

Kontakt: AnnaSara Nilsson, projektledare, tfn: 070-698 34 44.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den 8 maj träffas regionala och lokala politiker eller beslutsfattare för att ta del av förslaget till nationell biblioteksstrategi samt för att diskutera en regional motsvarighet.

Läs vidare »

Går det att få fram regionala lufttorkade köttprodukter som kan utmana charkprodukter från södra Europa?

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:04 CEST

Går det att få fram regionala lufttorkade köttprodukter som kan utmana charkprodukter från södra Europa i smak och kvalitet? Det svaret har man försökt få fram i ett unikt utvecklingsprojekt mellan Linnéuniversitetet, Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström och Regionförbundet i Kalmar län. Den 8 maj presenteras resultatet vid en pressträff!

När: 8 maj kl. 11-13 (alla deltagare bjuds på en lättare lunch)
Plats: Västersläts Gårdsbutik, Kalmar

Föranmälan: För att kunna planera lunchen är vi tacksamma om ni meddelar ev. medverkan till: trine.nyberg@rfkl.se eller tfn: 070-548 83 30

Projektet har pågått under våren. Det är ett samarbete mellan köttproducenten Västersläts gård, Anna Blücher lektor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet och restauratören Michael Törnström från Mickes Viltrökeri som har lång erfarenhet av tillverkning av lufttorkade produkter i Europa och som bidragit med recept, torkutrustning och praktisk kunskap.

Sedan 2016 pågår regionförbundets övergripande projekt Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus som handlar om att långsiktigt och hållbart öka konkurrenskraften, produktiviteten och innovationsförmågan hos bland andra små- och medelstora livsmedelsföretag i Småland och på öarna. En av aktiviteterna i projektet är att utveckla nya charkprodukter i regionen. Uppdraget har varit att, under övervakning och dokumentation ur ett mikrobiologiskt perspektiv, ta fram ett antal olika lokalt lufttorkade produkter lämpade för försäljning.

Kontakt:

Martina Bondesson, Västersläts Gårdsbutik, tfn: 072-317 73 42
Anna Västerslät, Västersläts gård, tfn: 0480-47 80 83
Anna Blücher, lektor, Linnéuniversitetet, tfn: 070-794 84 48
Michael Törnström, Mickes Viltrökeri, tfn: 076-010 51 16
Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87
Thomas Isaksson, projektledare, regionförbundet, tfn: 070-337 95 34

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Går det att få fram regionala lufttorkade köttprodukter som kan utmana charkprodukter från södra Europa i smak och kvalitet? Det svaret har man försökt få fram i ett unikt utvecklingsprojekt mellan Linnéuniversitetet, Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström och Regionförbundet i Kalmar län. Den 8 maj presenteras resultatet vid en pressträff!

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 51 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • trujinpae.kynygqbemwrgtq@rrnfkdfl.vgsexe
 • 070-548 83 30

Om Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Adress

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Nygatan 34
 • 391 27 Kalmar