Media no image

Ytterligare ett steg närmare nya Upptåg

Nyheter   •   Dec 18, 2017 16:25 CET

Nu har nästa steg tagits för att få nya och större Upptåg. Kollektivtrafiknämnden har beslutat om en infasningsplan för nya tåg och en utfasningsplan för dagens tåg. Dessutom har nämnden beslutat rekommendera Regionstyrelsen att anta ett uppdragsavtal som innebär en beställning av åtta stycken nya tåg. Besluten fattades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 18 december.

– Kollektivtrafiknämnden har nu fattat de beslut som behövs för att Regionstyrelsen i sin tur ska kunna fatta det slutliga beslutet som innebär att nya tåg beställs, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Vid Regionstyrelsens sammanträde 23 januari 2018 finns ärendet med och under förutsättning att beslut fattas om att anta ett uppdragsavtal för beställning av tåg så kan vi ha de första nya tågen på plats i slutet av 2019, säger Bertil Kinnunen.

– Behovet av nya tåg finns redan nu eftersom flera tågavgångar har fler resande än sittplatser. Men det är en stor investering och därför behöver beslut fattas på flera politiska nivåer. När beslutet är fattat sätter tågleverantören igång att tillverka tågen och det tar nästan två år från beställning till levererat tåg, säger Bertil Kinnunen.

Tågen är av fabrikat Stadler Dosto ER 1 och tillverkas i Schweiz. Det är dubbeldäckartåg med fyra vagnar och varje tåg har 357 sittplatser vilket ska jämföras med dagens tåg som har 170 sittplatser.

Det är AB Transitio som köper och äger tågen som sedan hyrs av Region Uppsala. Beslutet som Regionstyrelsen förväntas fatta är att anta ett uppdragsavtal med AB Transitio som innebär att AB Transitio köper åtta stycken Stadler Dosto ER 1-tåg.

Infasningsplanen som Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetat fram godkändes av nämnden och innebär att nya tåg successivt sätts i trafik från slutet av 2019 och under 2020. Utfasningen av dagens tåg sker i samma takt som de nya tågen levereras och innebär att de inhyrda tågen som i dag körs på sträckan Uppsala – Sala ersätts med tåg som i dag körs på sträckan Uppsala – Gävle.

Fakta: AB Transitio ägs gemensamt av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och har som uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Nu har nästa steg tagits för att få nya och större Upptåg. Kollektivtrafiknämnden har beslutat om en infasningsplan för nya tåg och en utfasningsplan för dagens tåg. Dessutom har nämnden beslutat rekommendera Regionstyrelsen att anta ett uppdragsavtal som innebär en beställning av åtta stycken nya tåg. Besluten fattades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 18 december.

Läs vidare »
Vkr2bxprabkodrpzwl7f

Budget för UL-trafiken 2018 beslutad

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 16:20 CET

UL-trafiken har en budget i balans för 2018, det vill säga att kostnaderna för kollektivtrafiken täcks av beräknade biljettintäkter och Region Uppsalas anslag. Det framgår av budgetbeslutet som kollektivtrafiknämnden fattade vid dagens sammanträde 18 december.

Media no image

Fler sjuksköterskor till korttidsboenden

Nyheter   •   Dec 18, 2017 15:57 CET

Bemanningen av sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn på kommunala korttidsboenden i Uppsala län ska utökas. Det beslutade vårdstyrelsen vid sitt sammanträde den 18 december.

Beslutet grundar sig på en bedömning att tillgången till sjuksköterskor har varit alltför dålig på korttidsboendena. Detta kan leda till säkerhetsbrister, till exempel att personalen saknar tillgång till aktuella ordinationer.

Beslutet innebär att den medicinska enheten vid förvaltningen Hälsa och habilitering utökas med tre sjukskötersketjänster, vilket är en fördubbling jämfört med idag. Kostnaden beräknas uppgå till 1,9 miljoner kronor per år.

Läs om övriga beslut som fattades av vårdstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 18 december

Bemanningen av sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn på kommunala korttidsboenden i Uppsala län ska utökas. Det beslutade vårdstyrelsen vid sitt sammanträde den 18 december.

Läs vidare »
Wlcd4mclope7izitmvev
Gkhbpcn4wxktf7cvkx4i

Uppsala inför ST-tjänster i orofacial medicin

Nyheter   •   Dec 15, 2017 08:42 CET

​Folktandvården inför två ST-tjänster inom orofacial medicin, sjukhustandvård. - Det gör att vi kan säkerställa en hög kompetens och kvalitet inom ett väldigt viktigt område – tandvård för sköra och sjuka, säger Meral Karakas, verksamhetschef för sjukhustandvården.

Zicvgjh3s58tqbpljovm

Ekonomidirektör utsedd för Region Uppsala

Nyheter   •   Dec 11, 2017 12:25 CET

​Region Uppsala har utsett Emma Lennartsson till ny ekonomidirektör.

Zielutwekojyxwm3lzko

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Nyheter   •   Dec 11, 2017 10:31 CET

Efter avslutade förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala kan de tre parterna presentera ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder.

Tslazplqdhbw0ug71dfu

Tema om akut vård i nya numret av 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Dec 08, 2017 14:35 CET

​Under de närmaste dagarna kommer Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden att delas ut till alla hushåll i Uppsala län.

Okrrmbq0szgwiledicj6

Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 15:35 CET

RELIEF är ett EU-projekt som handlar om att kroniska smärtpatienter ska kunna behandlas på distans med e-hälsolösningar genom olika innovativa lösningar. Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att samfinansiera detta med projekt med 600 000 kronor årligen för åren 2017 - 2019.

Vkr2bxprabkodrpzwl7f

Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:33 CET

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029, och kommer med flera synpunkter. Regionstyrelsen godkände remissyttrandet vid sitt sammanträde i tisdags. Region Uppsala konstaterar bland annat att utbyggnaden till fyrspår på sträckan Uppsala-Myrbacken måste ske skyndsamt för att planerat bostadsbyggande ska kunna infrias.

Media no image

Programarbete inleds för nytt produktionskök

Nyheter   •   Nov 29, 2017 19:17 CET

Ett programarbete ska inledas för ett nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade regionfullmäktige.

Inför beslutet fanns tre alternativa lösningar. Regionfullmäktige beslutade att gå vidare med det alternativ som innebär att de befintliga byggnaderna rivs. Istället uppförs en ny byggnad med produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Det ska också finnas möjlighet att inrymma medicinskt bibliotek och kunskapscenter.

Programarbetet får enligt beslutet kosta 17,5 miljoner kronor och den totala investeringskostnaden får uppgå till 286 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader av engångskaraktär, som tillfälliga anordningar, rivning med mera, som får uppgå till 59,5 miljoner kronor, vilket ger en totalkostnad på 345,5 miljoner kronor.

(KD), (M) och (L) reserverade sig och yrkade på avslag.
(C) och (SD) reserverade sig och yrkade på ett annat alternativ med en tillbyggnad i stället för nybyggnation.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 29 november

Ett programarbete ska inledas för ett nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade regionfullmäktige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jeeissica.elafbqybgexvnstisakqojerna@regiouqaenuquppmosala.se
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.