Plan för hur vårdnära service ska införas antagen

Nyheter   •   Dec 18, 2018 16:17 CET

Nu finns en plan för hur vårdnära service ska införas. Planen klubbades av regionstyrelsen vid deras möte. Senast år 2023 ska vårdnära service vara infört på samtliga enheter vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, där behov och förutsättningar finns.

Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal. Det rör sig grovt sett om patientnära städning, patienttransporter, materialhantering och måltidshantering.

Vid sitt möte i juni 2018 beslutade regionstyrelsen att konceptet vårdnära service ska införas på samtliga vårdenheter (med behov och rätt förutsättningar) vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, med start år 2018. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med en sammanhållen införandeplan senast i december 2018. Implementeringskostnaden får uppgå till högst 3 miljoner kronor första året, och därefter 2,3 miljoner kronor årligen till 2023.

Det är denna plan som nu redovisades och antogs. Just nu befinner sig arbetet i en planeringsfas. Den 1 april 2019 presenteras vilka enheter som inför vårdnära service och när. Arbetet ska vara genomfört senast år 2023, slutrapporten ska vara färdig senast i december 2023. 

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Läs vidare »

Region Uppsala och Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Nyheter   •   Dec 14, 2018 11:33 CET

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg.

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:50 CET

Fler än 700 cyklar i timmen – då bör vägen vara 5,3 meter bred. Nu har den regionala utvecklingsnämnden klubbat utformningsprinciper för gång- och cykelvägar, samt för cykelparkeringar, i Uppsala län.

Biljettpriser i kollektivtrafiken höjs

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 12:02 CET

Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Biljettpriserna i kollektivtrafiken fastställs genom politiska beslut. Regionfullmäktige beslutar om priset på 30-dagarsbiljett och priset per zon för enkelbiljett. Övriga biljettpriser fastställs av kollektivtrafiknämnden.

Vid dagens sammanträde beslutade fullmäktige att höja priset för 30-dagars biljett med 40 kr till 880 kr. Förköpt enkelbiljett höjs med 2 kr till 32 kr per zon och enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kr till 25 kr per zon.

Enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 11 december görs en motsvarande justering av övriga biljettpriser i kollektivtrafiken. I genomsnitt höjs priserna med 5 procent.

Höjningen motiveras av att kollektivtrafiken behöver ökade intäkter för att nå ett nollresultat under 2019.

De nya priserna börjar gälla den 3 januari 2019. En komplett prislista finns på UL:s hemsida, ul.se.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget. När det gällde priserna i kollektivtrafiken motsatte sig (V) höjda biljettpriser och föreslog att priset för periodkort skulle sänkas samt att en pensionärsrabatt för enkelresor införas. (S) yrkade på att behålla priset på 30-dagarskort för pensionär och sänka priset på 30-dagarskort lågtrafik samt att priset på enkelbiljetter för pensionär sätts till samma nivå som ungdom. Dessa yrkanden föll.

Kontaktperson:
Johan Wadman, trafikdirektör kollektivtrafikförvaltningen UL, tel 070 - 762 33 23

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 12 december


 

Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Läs vidare »

App-lansering på Wiks slott den 8 december

Nyheter   •   Dec 05, 2018 15:59 CET

Under julmarknaden på Wik lördagen den 8 december lanseras ett nytt kapitel om Wiks slott i den historiska 3D-appen Visir Uplandia som sedan tidigare har kapitel om Uppsala Domkyrkostad och Öregrunds hamn.

​Tema digital vård i nya 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Dec 05, 2018 09:18 CET

Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden delas ut de närmaste dagarna till länets hushåll.

Goda resultat i Region Uppsalas medarbetarundersökning

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 13:59 CET

Region Uppsala förbättrar sitt resultat på Sveriges Kommuner och Landstings så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang, från 72 till 76 (på en skala som mäter 0 - 100). Detta är ett resultat i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

En större medarbetarundersökning görs varje år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning.

Här är totalsumman för Region Uppsala 76, vilket är en förbättring sedan undersökningen år 2017 då index låg på 72. 76 är en bra siffra, sett till regioner och landsting. Allra bäst resultat får Region Uppsala på delfrågan ”Jag tycker att mitt arbete känns meningsfullt”, vilket får värdet 84. Frånsett HME-index är uppläggningen av undersökningen ny, så direkta jämförelser bakåt är svåra att göra.

- Trots att vi har en del utmaningar inom Region Uppsala får vi ett så här pass bra resultat. Undersökningen kommer nu att vara ett underlag för vårt fortsatta arbete med utveckling, något som berör både chefer, medarbetare och ledningsgrupper. Vårt arbete med att vara en hälsofrämjande arbetsplats fortsätter, säger Eva Wikström, HR-direktör för Region Uppsala.

Medarbetarenkäten genomfördes under oktober 2018 och besvarades av 8 186 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 75 procent.

Exempel på styrkor är enligt undersökningen att medarbetarna tycker att chefer behandlar alla med respekt för allas lika värde, att närmaste chef har ett förtroende för arbetstagaren, att medarbetaren känner att arbetsinsatsen bidrar och är viktig samt att arbetstagaren tillåts att vara sig själv oavsett bland annat etnisk tillhörighet, sexuell läggning med mera.

Exempel på områden som kan förbättras är att arbetstagaren har möjlighet att vara delaktig och påverka beslut på arbetsplatsträffar, att arbetstagaren har tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar, att arbetstagaren sammantaget känner sig tillräckligt informerad om vad som sker inom sin förvaltning, samt att arbetstagaren har förtroende för ledningsgruppens sätt att leda och utveckla verksamheten.

För mer information:

Eva Wikström, HR-direktör Region Uppsala: 070 – 611 02 99

Mariette Veideskog, HR-strateg: 076 – 495 47 83


 

Region Uppsala förbättrar sitt resultat på Sveriges Kommuner och Landstings så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang, från 72 till 76 (på en skala som mäter 0 - 100). Detta är ett resultat i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

Läs vidare »

​Hälsoäventyret föreslås få nya lokaler i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 10:26 CET

Region Uppsalas hälsopedagogiska verksamhet Hälsoäventyret har sedan våren 2017 stått utan lokal i Uppsala. Nu finns förslag till en ny lokalisering. Hösten 2019 kan verksamheten öppna.

Problemen med Region Uppsalas vårdcentraler på 1177.se är lösta

Nyheter   •   Dec 03, 2018 21:08 CET

Det tidigare problem är i stort sett lösta. Vissa problem i inloggat läge, när du vill använda e-tjänsterna, kan kvarstå till i morgon bitti (4/12).

Det tidigare problem är i stort sett lösta. Vissa problem i inloggat läge, när du vill använda e-tjänsterna, kan kvarstå till i morgon bitti (4/12).

Läs vidare »

Nytt innovationsprojekt banar väg för laddning av fler elfordon

Nyheter   •   Dec 03, 2018 15:24 CET

​I ett nytt projekt med fokus på solceller och batterier ska lösningar utvecklas så att fler elfordon kan laddas utan ytterligare påfrestning på elnätet. Region Uppsala är initiativtagare till satsningen som genomförs av BioDriv Öst i samverkan med flera regionala och nationella aktörer inom området.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jerqsspticqia.lqeljxgevinsvatiooerfmnaft@rwtegtziocxnuroppjnsaxvlagb.streoy
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.