Skip to main content

Taggar

Vård och hälsa

Tandvård

Förbättra tandhälsan hos barn 1-6 år i Gottsunda - ett hälsofrämjande projekt

Under 2015-2017 genomförde Folktandvården Gottsunda ett projekt inriktat på små barn med hög kariesrisk. Befintliga rutiner utvecklades och resultatet visar att 60 procent ändrade sina vanor och därmed fick låg risk för karies istället. Framförallt började föräldrarna att borsta tänderna två gånger om dagen på barnen och att minska småätandet.

Öppettider vid Region Uppsalas vårdcentraler sommaren 2017
Rapport: Fyra spår för Sverige

Rapport: Fyra spår för Sverige

Dokument   •   2017-06-15 08:39 CEST

Miljöredovisning 2016 Region Uppsala

Miljöredovisning 2016 Region Uppsala

Dokument   •   2017-05-23 12:47 CEST

Bilaga 1 - Processbild

Bilaga 1 - Processbild

Dokument   •   2017-05-11 16:22 CEST

Bilaga 2 - Stråk

Bilaga 2 - Stråk

Dokument   •   2017-05-11 16:22 CEST

Remissversion Regional cykelstrategi

Remissversion Regional cykelstrategi

Dokument   •   2017-05-11 16:21 CEST

Odontologiskt hälsobokslut

Odontologiskt hälsobokslut

Dokument   •   2017-05-02 08:37 CEST

I det odontologiska hälsobokslutet redovisas valda data från de 326 686 besök som över 131 000 patienter gjorde på Folktandvårdens kliniker 2016.

Rapport från Primärvården om förslag till verksamhetsförändringar
Förslag till vårdstyrelsen om lokal- och verksamhetsförändringar i Primärvården
Statistik karies 3-19-åringar 2015-2016, Uppsala län

Statistiken visar både andelen barn och unga med total karieserfarenhet (följer med hela livet) och andelen barn och unga där tandvårdspersonal upptäckt ny karies (mer beskrivande av tandhälsan just nu).

Skador i vården - markörbaserad journalgranskning jan 2013 - jun 2016
Regelbundna tandvårdsbesök hos sköra äldre

Studie om varför äldre tappar kontakten med tandvård när de blir äldre och flyttar in på boende. Praktiska hinder och svårigheter att förstå regelverket i tandvårdsstöden angavs som några orsaker.

Munhälsa hos äldre som invandrat till Sverige

Studie om äldre immigranters tandvårdskonsumtion, munvårdsvanor, attityder och kunskap om munsjukdomar och munsjukdomarnas prevention. I intervjuer angav svarande en bristande tilltro till tandvård, ekonomiska eller språkliga hinder. Den kliniska studien visade att äldre immigranter, oftare var tandlösa och nyttjade tandvården mer sällan, jämfört med en svensk normalbefolkning.

Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2015-2018
Remissyttrande från Landstinget i Uppsala län angående Regional indelning – tre nya län
Utveckling av munvårdsrutiner på vård- och omsorgsboende för äldre

Folktandvåren och personal vid äldreboendet Wesslandia i Tierps kommun utvecklade gemensamt rutiner för munvård. Bland annat har de infört munvårdsombud och särskilda formulär och pärmar. Resultatet är en ökad medvetenhet om munnens betydelse för hälsan och en ökad trygghet bland vårdpersonalen att utföra munvård. En rapport från Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården Uppsala län

Incidentrapport LUL journalsystem v35 2016

Incidentrapport LUL journalsystem v35 2016

Dokument   •   2016-09-30 11:23 CEST

Resultat fluorlackning i Enköping

Resultat fluorlackning i Enköping

Dokument   •   2016-06-13 08:50 CEST

Folktandvårdens projekt på utvalda skolor i Enköpings kommun gav resultat och tandhälsan bland barn och unga är idag bättre.

Program landstingets säkerhetsdag 10 maj 2016