Skip to main content

Årsredovisning för 2017 godkänd

Nyhet   •   Apr 25, 2018 17:21 CEST

Region Uppsala gjorde under 2017 ett plusresultat på 235 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det framgår av årsredovisningen, som debatterades i regionfullmäktige den 25 april.

Det förbättrade resultatet jämfört med budget förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Förvaltningar som gjorde plusresultat var bland annat Lasarettet i Enköping (11,5 miljoner kronor) och Folktandvården (3,9 miljoner kronor). Förvaltningar som gjorde underskott var Akademiska sjukhuset (minus 205 miljoner kronor), Primärvården (minus 30 miljoner kronor), Kollektivtrafiknämnden (minus 18,6 miljoner kronor) och Hälsa och habilitering (minus 10,1 miljoner kronor).

Det genomsnittliga antalet årsarbetare var 8 643, vilket är en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron låg på 5,4 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. Kostnaderna för inhyrd personal uppgick till 178 miljoner kronor, en ökning med 63 miljoner kronor jämfört med föregående år.

I revisionsberättelsen tar Region Uppsalas revisorer upp Akademiska sjukhusets underskott, som till stor del hängde samman med att intäkterna överskattats genom felaktig fakturering av såld vård. När det gäller målen uppfyllde Region Uppsala två av tre finansiella mål. Målet om att öka tillgängligheten i sjukvården uppnåddes, medan utfallet var svagare när det gällde mål inom områdena patientsäkerhet, medarbetare och kundnöjdhet.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2017 samt underskotten för sjukhusstyrelsen, fastighets- och servicenämnden och kollektivtrafiknämnden. Regionstyrelsen och övriga nämnder och utskott beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
(M), (C), (L) och (KD) yrkade på en ändring i skrivningen om tillgängligheten inom psykiatriområdet. Detta avslogs. (M) yrkade också på att regionfullmäktige med anledning av revisionsberättelsen skulle understryka för regionstyrelsen att revisorernas påpekande och iakttagelser måste leda till åtgärder, både när det gäller finansiella mål och utformning och uppföljning av verksamhetsmålen. Detta bifölls.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktige den 25 april i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 25 april