Media-no-image

95 procent lämnar uppgifter till beredskapsunderlaget

Pressmeddelanden   •   2011-09-02 10:33 CEST

Sedan årsskiftet måste alla 18-åringar lämna uppgifter om sig själva till ett beredskapsunderlag. Statistik från årets första halvår visar att 95 procent har svarat på frågorna i det webbaserade frågeformuläret.

- Vi började skicka ut informationsbreven med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget vid årsskiftet, berättar Ann Elgemark, informationschef. Vi kan nu efter ett halvår konstatera att svarsfrekvensen är hög både bland män och bland kvinnor. Svarsfrekvensen har legat stadigt runt 95 procent under hela våren. Än så länge tyder ingenting på att den kommer att sjunka.  

Svarsfrekvensen bland kvinnorna är 94 procent och bland männen 96 procent. Statistiken omfattar de som fram till och med den 30 juni har fått informationsbrevet med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget.

Vad är beredskapsunderlaget?
Beredskapsunderlaget är ett formulär med frågor om hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. I samband med sin 18-årsdag får ungdomarna ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till det webbaserade frågeformuläret.

Uppgifterna som ungdomarna lämnar sparas i en databas i två år. Om regeringen beslutar att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i totalförsvaret måste införandet ske snabbt och smidigt. Beredskapsunderlaget bidrar till att Rekryteringsmyndigheten på kort tid kan identifiera och kalla de personer som är bäst lämpade till mönstring.

Vad gör Rekryteringsmyndigheten?
Vi testar de som söker till utbildningar och anställningar inom myndigheter och organisationer som har anknytning till totalförsvaret. Bland våra uppdragsgivare finns bland andra Polisen, Försvarsmakten, Tullen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kriminalvården.

Varje år samlar vi in uppgifter om alla svenska 18-åringar. Uppgifterna samlar vi in av beredskapsskäl för att kunna använda om skyldigheten att mönstra och tjänstgöra införs igen.

Vi för också register över alla svenskar som är krigsplacerade.

För mer information, kontakta:
Sofie Engström, informatör, 054-14 66 44
Ingvar Ahlstrand, statistiker, 054-14 65 51

 

Det här är Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet. Vi har verksamhet i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

- Vi administrerar ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland annat elever till Polishögskolan och personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat beredskapsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra och kanske tjänstgöra om plikten införs igen. 

- Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

- Vi skriver in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt.

- Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.

Sedan årsskiftet måste alla 18-åringar lämna uppgifter om bland annat sin hälsa, sin skolgång och sina intressen till ett beredskapsunderlag. Statistiken från årets första halvår visar på en hög svarsfrekvens. Uppgifterna i databasen ska användas om regeringen beslutar att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i totalförsvaret.

Läs vidare »
Media-no-image

Pliktverket tar ner skylten

Pressmeddelanden   •   2011-02-14 10:36 CET

...och sätter upp en ny för Rekryteringsmyndigheten!

Vid årsskiftet bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Nu ersätter vi därför skylten på Karolinens tak med en ny skylt.

Den nuvarande skylten har suttit på taket sedan 1995 och har blivit lite av ett landmärke. Den syns tydligt från E 18 och många bilister som väntat vid trafikljusen på Karl IX:s gata har säkert lagt märke till den stora ljusskylten.

Enligt planen ska skylten bytas klockan 10.00 tisdagen den 15 februari. Du är hjärtligt välkommen att vara med.

Mer information
Har du frågor är du välkommen att kontakta Sofie Engström, informatör, 054-14 66 44. Sofie finns också på plats under tisdagen för att svara på eventuella frågor.

----------------------------------------

Det här är Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet. Vi har verksamhet i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

- Vi administrerar ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland annat elever till Polishögskolan och personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat beredskapsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra och kanske tjänstgöra om plikten införs igen. 

- Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

- Vi skriver in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt.

- Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.

...och sätter upp en ny för Rekryteringsmyndigheten! Tisdagen den 15 februari klockan 10.00 tar Pliktverket ner sin stora skylt på taket till Karolinen. Ett landmärke försvinner och ett nytt sätts upp.

Läs vidare »
Media-no-image

En plikt försvinner - en ny berör desto fler

Pressmeddelanden   •   2011-01-25 09:13 CET

I år ska 129 000 svenska 18-åringar lämna uppgifter om sina personliga förhållanden till Rekryteringsmyndigheten. Detta gäller såväl män som kvinnor. Plikten att mönstra och tjänstgöra i försvaret är vilande, men att besvara frågorna i det så kallade beredskapsunderlaget är obligatoriskt för alla. I dagarna landar de första breven med inloggningsuppgifter i 18-åringarnas brevlådor.

Den första januari 2011 bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Namnbytet berodde på att myndighetens uppgifter förändrades när riksdagen beslutade att försvarets personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt.

– Rekryteringsmyndigheten är ett namn som bättre speglar vår verksamhet, säger Birgitta Ågren, generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten.

Rekryteringsmyndigheten ger stöd vid rekrytering. Just nu genomför myndigheten urvalsuppdrag åt bland andra Försvarsmakten, polisen, Tullverket, Kriminalvården och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från och med 1 juli 2010 är plikten att mönstra och göra värnplikt vilande. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten inte mönstrar, skriver in eller krigsplacerar totalförsvarspliktiga. Däremot ska myndigheten samla in uppgifter om alla 18-åringars personliga förhållanden i ett beredskapsunderlag. 

– Syftet med beredskapsunderlaget är att upprätthålla en försvarsberedskap, säger Birgitta Ågren. Att värnplikten är vilande betyder att den kan återinföras vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. I en sådan situation använder vi uppgifterna i beredskapsunderlaget för att snabbt avgöra vilka som ska kallas till mönstring.

Det är obligatoriskt för alla 18-åringar som har svenskt medborgarskap och är bosatta i Sverige att svara på frågorna i beredskapsunderlaget, både kvinnor och män. Några dagar efter 18-årsdagen får man ett brev med instruktioner och inloggningsuppgifter till en tjänst på rekryteringsmyndigheten.se där ett antal frågor ska besvaras. Beredskapsunderlaget sparas i två år innan det avidentifieras och överförs till ett arkiv som ska användas för forskning.

Mer information

För mer information och eventuella bokningar av intervju med generaldirektör Birgitta Ågren, vänligen kontakta Sofie Engström, informatör på Rekryteringsmyndigheten, 054-14 66 44.

Det här är Rekryteringsmyndigheten

Den 1 januari 2011 bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. I Karlstad finns myndighetens ledning, administration och central produktion. Våra avdelningar för urvalstest finns i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

- Vi administrerar ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland annat elever till Polishögskolan och personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat beredskapsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra och kanske tjänstgöra om plikten införs igen. 

- Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

- Vi skriver in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt.

- Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.

Det är obligatoriskt för alla 18-åringar som har svenskt medborgarskap och är bosatta i Sverige att svara på frågorna i beredskapsunderlaget, både kvinnor och män. Några dagar efter 18-årsdagen får man ett brev med instruktioner och inloggningsuppgifter till en tjänst på rekryteringsmyndigheten.se där ett antal frågor ska besvaras. I dagarna landar de första breven i ungdomarnas brevlådor.

Läs vidare »
Media-no-image

Idag sägs 60 personer upp från Pliktverket

Pressmeddelanden   •   2010-11-30 12:00 CET

Pliktverket omorganiserar och säger upp 60 personer. Idag, den 30 november, lämnar arbetsgivaren över uppsägningsbeskeden.  

- Det är arbetskamrater som jag har lärt känna och uppskatta under min tid här på Pliktverket. Jag värdesätter deras kompetens mycket högt, säger Birgitta Ågren, Pliktverkets generaldirektör. Jag skulle verkligen önska att vi kunnat undvika alla uppsägningar idag, men så blev det inte.

Den 28 september i år beslutade Birgitta Ågren om den nya organisationen. Under de två månader som har gått sedan beslutet fattades har arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna förhandlat om den slutgiltiga organisationen och bemanningen.

- Förhandlingarna har varit tuffa men konstruktiva, säger Jesper Nyberg, representant för en av arbetstagarorganisationerna. Båda parter har hela tiden haft de anställdas bästa för ögonen vilket är en förutsättning för en bra förhandling. Vi är inte överens på alla punkter, men det här är en lösning som båda parter kan acceptera, säger Jesper Nyberg.

De som blir uppsagda omfattas av trygghetsavtalet. Det innebär att de som idag får sina uppsägningsbesked får stöd av Trygghetsstiftelsen med att hitta en individuell lösning.

I Stockholm minskas personalstyrkan med 19 personer, i Göteborg med 18 personer, i Karlstad med 12 personer och i Kristianstad med 11 personer.

Från och med den 1 december är 49 personer anställda i Karlstad, 20 i Stockholm, 19 i Göteborg och 20 i Kristianstad.

Myndighetsledningen, en administrativ avdelning samt en avdelning för central produktion finns även fortsättningsvis i Karlstad. På avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Kristianstad genomförs olika typer av urvalstester på uppdrag av våra kunder.

Bakgrund
Den 1 juli i år ersattes värnpliktsutbildningen av en frivillig militär grundutbildning och mönstringen upphörde. Det här innebar en stor förändring för Pliktverket och vår verksamhet.

Vid årsskiftet byter Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Idag är verksamhet till största del finansierad av anslag, efter årsskiftet ska verksamheten istället till stor del finansieras av intäkter.

Mer information
Sofie Engström, informatör
054-14 66 44, 070-601 88 83

Pliktverket är en civil myndighet direkt under försvarsdepartementet. Pliktverkets uppgift är att samla in beredskapsunderlag från totalförsvarspliktiga, ansvara för central personalredovisning av totalförsvarets personal och föra register över krigsplacerade. Pliktverket genomför också urvalstester för Försvarsmakten och stödjer andra myndigheter och organisationer i rekryteringsprocessen.

Den 28 september i år beslutade Birgitta Ågren om den nya organisationen. Idag, den 30 november, lämnar arbetsgivaren över uppsägningsbeskeden till de 60 personer som måste sägas upp. I Stockholm minskas personalstyrkan med 19 personer, i Göteborg med 18 personer, i Karlstad med 12 personer och i Kristianstad med 11 personer.

Läs vidare »
Media-no-image

63 sägs upp när Pliktverket omorganiserar

Pressmeddelanden   •   2010-09-28 13:00 CEST

 

Idag, den 28 september, beslutar Pliktverkets generaldirektör Birgitta Ågren om en ny organisation för Pliktverket. Den nya organisationen innebär bland annat att 63 personer måste sägas upp. Idag har Pliktverket 168 anställda.

Den 1 juli i år ersattes värnpliktsutbildningen av en frivillig militär grundutbildning och mönstringen upphörde. Det här innebar en stor förändring för Pliktverket och vår verksamhet. 

Vid årsskiftet byter Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Idag är verksamhet till största del finansierad av anslag, efter årsskiftet ska verksamheten istället till stor del finansieras av intäkter. 

– Vi ska fortsätta jobba med att ta fram det bästa rekryteringsunderlaget för våra kunder, säger Birgitta Ågren, Pliktverkets generaldirektör. Pliktverket har lång erfarenhet av att genomföra medicinska undersökningar och psykologiska bedömningar med hög kvalitet. Den erfarenheten tar vi med oss in i Rekryteringsmyndigheten. Den förändrade finansieringsformen ställer nya krav på oss – vi måste bli både mer flexibla och mer lyhörda för våra kunders behov. För att leva upp till kraven behöver vi förändra både organisationen och vårt sätt att arbeta. 

Den största neddragningen sker i Stockholm, där 19 tjänster försvinner. I Göteborg sägs 17 personer upp, i Karlstad 16 personer och i Kristianstad 11 personer.  

Verkets ledning, en administrativ avdelning samt en avdelning för central produktion finns även fortsättningsvis i Karlstad. På kontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad genomför vi olika typer av urvalstester på uppdrag av våra kunder. 

De anställda får sina uppsägningsbesked den 30 november. Den nya organisationen gäller från och med den 1 december.

Så många är anställda på respektive kontor

Siffrorna anger antalet anställda idag och inom parantes antalet anställda från och med den 1 december.

Karlstad 62 (46)
Stockholm 39 (20)
Göteborg 36 (19)
Kristianstad 31 (20)


Mer information

Ann Elgemark, informationschef
054-14 66 61, 070-601 88 70

Sofie Engström, informatör
054-14 66 44, 070-601 88 83

 

Det här gör vi

Pliktverket genomför medicinska undersökningar och psykologiska bedömningar åt uppdragsgivare inom totalförsvaret. Exempel på uppdragsgivare är Försvarsmakten, polisen, Kriminalvården och Tullverket. Pliktverket ansvarar för central personalredovisning av totalförsvarets personal och för register över krigsplacerade.

Pliktverket har sitt huvudkontor i Karlstad. Vi genomför olika typer av urvalstester på kontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Den 1 juli i år ersattes värnpliktsutbildningen av en frivillig militär grundutbildning och mönstringen upphörde. Det innebar en stor förändring för Pliktverket och vår verksamhet. Idag beslutar dörför Pliktverkets generaldirektör Birgitta Ågren om en ny organisationen. Den nya organisationen innebär att 63 personer på fyra orter måste sägas upp. Idag har Pliktverket 168 anställda.

Läs vidare »
Media-no-image

Birgitta Ågren ny generaldirektör för Pliktverket

Pressmeddelanden   •   2010-06-10 09:45 CEST

Vid dagens sammanträde beslutade regeringen att utnämna Birgitta Ågren till ny generaldirektör för Pliktverket. Hon tillträder sin nya tjänst omgående. Birgitta Ågren är idag överdirektör och tillförordnad generaldirektör på Pliktverket.


- Jätteskönt!, säger Birgitta Ågren. Rekryteringsprocessen har varit lång. Jag tror att både jag och Pliktverkets medarbetare har väntat på beskedet om vem som ska bli ny generaldirektör.


Den 1 juli ersätts värnpliktsutbildningen med en frivillig militär grundutbildning. För Pliktverkets del innebär det bland annat att mönstringen, som den ser ut idag, upphör och istället ska ersättas av tester som myndigheten genomför på uppdrag av Försvarsmakten.


- Vi är många i myndigheten som har jobbat hårt under våren för att förbereda och anpassa organisationen för de nya förutsättningarna. Det känns bra att jag har fått regeringens förtroende att fortsätta leda organisationen i det här förändringsarbetet, säger Birgitta Ågren.


Birgitta Ågrens förordnande sträcker sig fram till hennes pension om 2,5 år.  


Mer information
Ann Elgemark, informationschef, 054-14 66 61 eller 070-601 88 70
Sofie Engström, informatör, 054-14 66 44 eller 070-601 88 83

Kort om Pliktverket
Pliktverket är en civil myndighet inom försvarsdepartementets område. Pliktverket har stor kunskap och lång erfarenhet av rekrytering och urval. Därför anlitar bland andra Försvarsmakten, polisen och kriminalvården oss för att hitta rätt person för varje uppgift.

Vi förser också myndigheter, landets kommuner, organisationer och företag med den personal, som de behöver för sin krigsorganisation. Den svenska krigsorganisationen finns i våra omfattande databaser och vi hanterar uppgifter om cirka 2,3 miljoner män och kvinnor.

Den 1 januari 2011 byter Pliktverket namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Regeringen har idag beslutat att utnämna Birgitta Ågren till ny generaldirektör för Pliktverket.

Läs vidare »
Media-no-image

Vem ska försvara oss, vem ska skydda oss, vem ska vakta våra gränser?

Pressmeddelanden   •   2010-05-09 08:00 CEST

Den 19 maj fattar riksdagen beslut om den framtida personalförsörjningen för det svenska försvaret. I Regeringens proposition föreslås att Pliktverket ska byta namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

 - Diskussionerna inför beslutet har nästan uteslutande handlat om att värnpliktsutbildningen försvinner och ersätts av ett system med frivillighet. Det är en viktig diskussion, men det är lika viktigt att vi funderar över hur de som utbildas och sedan ska anställas väljs ut och vem som ska ansvara för urvalet, tycker Birgitta Ågren, tillförordnad generaldirektör för Pliktverket.

Flera yrkesgrupper i vårt samhälle har stor makt. De får använda våld i sitt arbete om situationen kräver det. Det gäller till exempel poliser, kriminalvårdare, tulltjänstemän och inte minst Försvarsmaktens militära personal. Det krävs noggranna och omfattande tester i samband med rekryteringen. Den som utför testerna måste ha både erfarenhet och kunskap inom området och kunna garantera att testmetoderna har en vetenskaplig grund.

 - Samhället måste känna en trygghet i att det är de bäst lämpade som väljs ut och utbildas till den kategorin av yrken, menar Birgitta Ågren. Därför är det viktigt att en fristående statlig myndighet genomför testerna. Det är bara den som omfattas av offentlighetsprincipen som kan garantera full insyn i verksamheten.

 - Vi är den myndighet som är bäst lämpad att ansvara för den här typen av urval. Får vi uppdraget att bilda Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kommer vi att göra vårt yttersta för att Försvarsmakten, polisen, Kriminalvården och övriga kunder ska få den bäst lämpade personalen, lovar Birgitta Ågren.

Birgitta Ågren har skrivit en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet idag (söndagen den 9 maj). I artikeln argumenterar Birgitta Ågren för noggranna tester samt vetenskapliga och väl beprövade testmetoder när staten rekryterar personer till vissa yrkeskategorier.

Bakgrund

Pliktverket bildades 1995 med uppgiften att ansvara för bemanningen av totalförsvaret. Då skulle alla svenska män klassificeras, det vill säga bedömas och skrivas in för tjänstgöring. Idag är verksamheten mer inriktad på urval, vilket innebär att myndigheten väljer ut de personer som är bäst lämpade för inskrivning till värnplikt och civilplikt. Den erfarenhet och den kunskap som Pliktverket har utvecklat inom test- och urvalsområdet i samband med mönstringen har fått stor betydelse för verkets övriga uppdrag. Sedan flera år medverkar Pliktverket när exempelvis Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården rekryterar nya medarbetare.

Mer information

Ann Elgemark, informationschef, 054-14 66 61 eller 070-601 88 70
Sofie Engström, informatör, 054-14 66 44 eller 070-601 88 83

 

Den 19 maj förväntas riksdagen fatta beslut om den framtida personalförsörjningen för det svenska försvaret. Det är ett beslut som på många sätt påverkar Pliktverket. I söndagens upplaga av Svenska Dagbladet argumenterar Birgitta Ågren, tillförordnad generaldirektör, för noggranna tester samt vetenskapliga och väl beprövade testmetoder när staten rekryterar personer till vissa yrkeskategorier.

Läs vidare »
Media-no-image

Har du det som krävs?

Pressmeddelanden   •   2009-05-13 14:59 CEST

Testa dig själv och din förmåga eller utmana dina kompisar i Pliktverkets och Försvarsmaktens monter under Rix FM Festival.

I Försvarsmakten finns en rad olika karriärmöjligheter. Kanske en aspirantutbildning och en framtid som officer kan passa dig? Eller varför inte en utlandstjänst? Oavsett vad som intresserar dig ställs det höga krav, inte bara fysiska utan också mentala. Under Rix FM Festival har du möjlighet att testa om du har det som krävs.

- I vår monter får besökaren möjlighet att göra olika onlinetester. Fokus i testerna ligger på den mentala samt analytiska förmågan. Varför inte testa dig själv och kanske också jämföra dina resultat med kompisen, berättar Sofie Engström, informatör på Pliktverket och ansvarig för myndigheternas medverkan.

- Har man inte lust att göra tester har vi mycket annat att erbjuda i montern. Vi har något för alla i familjen, lovar Sofie Engström.

Sedan några år tillbaka driver Pliktverket ett projekt, på uppdrag av regeringen, med syftet att öka andelen kvinnor i det svenska försvaret. Myndigheternas medverkan på Rix FM Festival är ett led i det arbetet.

- Vi vet att många tjejer besöker Rix FM Festivalen. Detta är ett bra tillfälle att träffa tjejer som kan vara intresserade av att göra lumpen och som ser en framtid inom Försvarsmakten. Under festivalen har vi även möjlighet att träffa tjejernas föräldrar, som också är en viktig målgrupp för oss.

I Pliktverkets och Försvarsmaktens monter kan du förutom att göra olika tester också prova utrustning och få svar på alla dina frågor om mönstring, lumpen, officersyrket, aspirantutbildning och utlandstjänst. Passa också på att registrera dig i Rekryteringsportalen och ansök om en plats på Camo Challenge Camp - en prova-på-helg inom Försvarsmakten!

Mer information
Sofie Engström, informatör Pliktverket, 054-14 66 44 och 070-601 88 83.

Testa dig själv och din förmåga eller utmana dina kompisar i Pliktverkets och Försvarsmaktens monter under Rix FM Festival.

Läs vidare »
Media-no-image

Pliktverket följer med på Rix FM Festival

Pressmeddelanden   •   2009-04-22 12:41 CEST

- Det här är första gången Pliktverket deltar i den här typen av arrangemang, berättar Ann Elgemark, informationschef. Jag tror inte att det är så vanligt att en myndighet medverkar i sammanhang liknande Rix FM Festival.

Tillsammans med Försvarsmakten ska Pliktverket berätta om mönstring/antagningsprövning, lumpen, officersyrket, aspirantutbildning och utlandstjänst. För Pliktverkets del står ungdomar och framförallt unga kvinnor i fokus på festivalen.

- Pliktverket har ett uppdrag från regeringen att öka andelen kvinnor i försvaret. På festivalen hoppas vi möta många unga kvinnor och få möjlighet att berätta för dem om deras möjligheter i det svenska försvaret, säger Ann Elgemark. Vi vet sedan tidigare att Rix FM Festival lockar många i den målgruppen. På festivalen har vi dessutom möjlighet att samtidigt träffa deras föräldrar och berätta mer om lumpen som ett steg i karriären.

Pliktverket har ingått ett partneravtal med MTG Radio. Avtalet innebär att myndigheten är en samarbetspartner till Rix FM Festival. Pliktverket ska följa med på sommarens festivalturné som omfattar 17 stopp med start den 15 maj i Stockholm.

Mer information
Ann Elgemark,informationschef
054-14 66 61, 070-601 88 70
Sofie Engström, informatör
054-14 66 44, 070-601 88 83

Med start i mitten av maj ska Pliktverket turnera runt i landet tillsammans med Rix FM Festival. Satsningen är unik för Pliktverket. Syftet är att träffa unga kvinnor och informera om deras möjligheter i det svenska försvaret.

Läs vidare »
Media-no-image

Många 17-åriga tjejer intresserade av lumpen

Pressmeddelanden   •   2008-09-11 09:19 CEST

Nästan 13 400 tjejer födda 1991 har besvarat frågorna i Pliktverkets lämplighetsundersökning, det första steget i mönstringen. Pliktverket bedömer att 7 800 av dem har bra förutsättningar att göra lumpen. Nu vill myndigheten att så många som möjligt av tjejerna tar ett steg till -och ansöker om att antagningspröva.

I år är första gången tjejerna har samma möjlighet som killarna att besvara frågorna i lämplighetsundersökningen.

- Det är glädjande att så många tjejer är intresserade av att göra lumpen. Vi ska komma ihåg att tjejerna gör det här helt frivilligt och att vi bedömer dem på precis samma sätt som killarna, säger Clas-Göran Johansson som är chef för avdelningen Planering och urval och ansvarig för mönstringen.

Hög svarsfrekvens bland killarna
För killarna är det andra året lämplighetsundersökningen genomförs som det första steget i mönstringen. Erfarenheten från förra året visar på en hög svarsfrekvens bland killarna och så även i år. Nästan 98 procent av killarna har besvarat frågorna, vilket motsvarar 69 700 killar. Drygt 20 000 av dem kommer att kallas till mönstring. De 7 800 tjejerna får ett besked om att Pliktverket bedömer att de har bra förutsättningar att göra lumpen.

- Nu hoppas vi så klart att de här tjejerna också skickar in en ansökan så att vi får möjlighet att träffa så många som möjligt av dem vid något av våra mönstringskontor, säger Clas-Göran Johansson.

De som är intresserade av att antagningspröva för att göra lumpen skickar enkelt in sin ansökan via Pliktverkets e-tjänster på www.pliktverket.se.

Mer information
Ann Elgemark, informationschef, 054-14 66 61 eller 070-601 88 70
Sofie Engström, informatör, 054-14 66 44

Så går antagningsprocessen till
1. Brevet
Alla17-åriga killar och tjejer får ett brev från Pliktverket i april eller maj. Brevet innehåller information om hur de loggar in på Pliktverkets e-tjänster.

2. Lämplighetsundersökning på nätet
Killarna och tjejerna loggar in för att svara på ett 60-tal frågor om bland annat hälsa, fysisk prestationsförmåga, intressen och skolgång.

3. Kallelse till mönstring
Med lämplighetsundersökningen som underlag utreder Pliktverket vilka killar som ska kallas till mönstring på plats hos Pliktverket. De tjejer som har vad som krävs får ett erbjudande om att ansöka.

4.Mönstring/antagningsprövning

Killarna mönstrar det år de fyller 18, tjejer måste ha fyllt 18. Mellan 5 000-10 000 ungdomar tas ut till en värnpliktsutbildning.

Nästan 13 400 tjejer födda 1991 har besvarat frågorna i Pliktverkets lämplighetsundersökning, det första steget i mönstringen. Pliktverket bedömer att 7 800 av dem har bra förutsättningar att göra lumpen. Nu vill myndigheten att så många som möjligt av tjejerna tar ett steg till - och ansöker om att antagningspröva.

Läs vidare »

Om Rekryteringsmyndigheten

Om Rekryteringsmyndigheten

Vi är specialister på tester och bedömningar. Vi genomför urvalsuppdrag åt myndigheter och organisationer som har anknytning till totalförsvaret. Bland våra uppdragsgivare finns bland andra Försvarsmakten, Polisen, Tullen, SOS Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varje år samlar vi in uppgifter till beredskapsunderlaget om alla svenska 18-åringar. Uppgifterna samlar vi in av beredskapsskäl för att kunna använda om skyldigheten att mönstra och tjänstgöra införs igen.

Vi för också register över alla svenskar som är krigsplacerade.

Adress

  • Rekryteringsmyndigheten
  • Karolinen
  • 651 80 Karlstad
  • Vår hemsida