Media no image

​Strategisk plan för svensk idrott: Ökade insatser för att nå målet - Världens bästa barn- och ungdomsidrott

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 15:37 CEST

Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka insatserna för förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år2025haen idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

- Vi är övertygade om att världens bästa barn- och ungdomsidrott där träning och tävling är anpassade efter barnens förmåga och utveckling också ger världens bästa elitidrott. Det är det vi menar med att gå från den traditionella bilden av idrottsrörelsen med en bred bas av barn och unga och spetsig topp av elitidrottare – en triangel, till en idrottsrörelse där alla kan vara med hela livet – en rektangel, säger Tommy Ohlström, Riksidrottsförbundets styrelse.

Beslutet innebär utveckling av former och strukturer för träning och tävling för att passa barn och ungdomar. En liknande utveckling ska göras för att anpassa träning och tävling efter vuxna och äldre idrottares behov. Dessutom genomförs en bildnings- och utbildningssatsning kring den nya synen på träning och tävling i föreningar, och synen på träning och tävling ska genomsyra idrottsövergripande tränarutbildning.

- Det är ett omfattande arbete som i vissa delar är påbörjat men som nu intensifieras. Bildning och utbildning i föreningar, av ledare, föräldrar och andra blir avgörande för att vi alla inom idrottsrörelsen tillsammans ska kunna se vikten av den förändring vi påbörjat, förstå varför och vad jag och min förening kan göra för att arbeta och bidra under den här resan, säger Tommy Ohlström.

Tävling är en naturlig del av idrotten och det ska det vara även framöver. Beslutet och förändring av träning och tävling handlar om att anpassa tävlingsmomenten efter barnen och inte efter de vuxna som tidigare varit normen. Tävling ska ske på barnens villkor, vilket kan innebära att se över tävlingsreglerna så att vikter och avstånd anpassas för barnens verklighet, att tabeller tas bort för barn under 12 år och atttävlingsmomenten breddas i vissa idrotter för att nå en bredare träning. Utvecklingen av former och strukturer för vuxna och äldre handlar om att idrottsrörelsen ska vara en mötesplats för gemenskap och fysisk aktivitet för alla åldrar utifrån olika behov.

Mer information om Strategiarbete 2025 hittar du här

För mer information kontakta

Tommy Ohlström
Styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna070-593 97 51

Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka insatserna för förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Läs vidare »
Media no image

Idrotten väntar med besked om medlemskap till de ansökande förbunden

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 15:26 CEST

En enig stämma beslutade i dag att vänta med besked till de nio förbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Votering i frågan om medlemskap för det förbund som sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna innebar att även där återremitteras frågan till 2019. En översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) ska genomföras och samtliga medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 i väntan på översynen.

- Vi har en öppenhet för nya idrotter men vi behöver förtydliga vad som ska gälla för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Vi måste stanna upp och se hur medlemskapet ska definieras. När vi är eniga om det kan vi också tillsammans arbeta med strategin att bli fler, säger Tommy Ohlström, ledamot Riksidrottsstyrelsen.

Det kommande arbetet med att tydliggöra medlemskriterier kommer bland annat innefatta:

Arbeta fram en tydlig definition av vad som är idrott

formerna för anslutning av idrottsorganisationer ses över och kodifieras, inte minst vad avser idrottsverksamheter som är ”nära besläktade”; och

befintliga mindre specialidrottsförbunds förutsättningar och villkor för medlemskap ses över;

kriterier och villkor för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna ses över i anslutning till ovanstående.

Riksidrottsförbundet har 71 medlemsförbund vilka även är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna har ytterligare tre medlemsorganisationer i form av Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Bridgeförbundet.

Till årets stämma har följande förbund sökt medlemskap i Riksidrottsförbundet:

Svenska bridgeförbundet, Svenska Cheerleadingförbundet, Svenska E-sportförbundet, Friskis & Svettis riks, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Kroppskulturförbundet, Svenska Lacrosseförbundet, Svenska Padelförbundet och Svenska Surfförbundet.

Till SISU idrottsutbildarna har Sveriges schackförbund sökt medlemskap.

I och med stämmans beslut i dag återremitteras samtliga ansökningar till nästa stämma som hålls 2019.

Mer information om Riksidrottsmötet hittar du här 

För mer information kontakta

Tommy Ohlström
Ledamot Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarna 
070-593 97 51

En enig stämma beslutade i dag att vänta med besked till de nio förbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Votering i frågan om medlemskap för det förbund som sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna innebar att även där återremitteras frågan till 2019.

Läs vidare »
Media no image

​Idrotten enig: Sverige ska vara ett föredöme i antidopingarbetet

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 12:13 CEST

Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen (RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk ordning.

Riksidrottstämman beslutade att RS skyndsamt ska föra dialog med WADA och regeringen för att säkerställa att Sverige uppfyller världsantidopingkoden samt att uppdra till RS att säkerställa en godkänd svensk ordning.

-Rent spel är en central del i idrottsrörelsens värdegrund och medlemmarna bör därför ha möjligheten att ta fullt ansvar för att rent spel råder. Samtidigt är det en förutsättning att vi följer världsantidopingkoden, säger Lotta Kellander, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Efter den inledande debatten där flera förbund med olika perspektiv visade stort engagemang i frågan gjordes en omarbetning av förslagen. En enhällig stämma underströk att det är viktigt att idrotten står enad i en så central fråga som antidoping och rent spel.

-Jag är glad att idrottsrörelsen i sedvanlig god ordning har kunnat enas i denna viktiga fråga. Nu har vi en fast grund för hur vi ska hantera den fortsatta processen för att säkerställa att svensk idrott även fortsättningsvis kommer att vara ett internationellt föredöme i antidopingarbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Friidrottsförbundet motionerade till stämman att ge RS i uppdrag att från RF:s sida påskynda arbetet med att delar av antidopningsverksamheten inom RF flyttas utanför idrotten så att en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) bildas fr.o.m. 1/1 2018. Denna motion ansågs besvarad i och med det enande förslag som togs fram och antogs.

Information om antidopingarbetet hittar du här

Mer information om Riksidrottsmötet hittar du här

Du kan följa Riksidrottsmötet live via Bambuser (länk)

Via twitter @RFidrotten och #RIM17 kan du följa ärenden och beslut under hela Riksidrottsmötet

För mer information kontakta

Lotta Kellander
Styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

073-422 41 46

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk ordning.

Läs vidare »
Media no image

Beslut om stärkta åtgärder för att säkra en trygg idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 11:32 CEST

Vid Riksidrottsmötet i Karlstad, idrottsrörelsen högsta beslutande organ, bifaller riksidrottsstämman Riksidrottsstyrelsens förslag med en rad offensiva insatser i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att icke-tävlingsrelaterade förseelser mot barn får en längre preskriptionstid.

– Alla har rätt till en trygg idrott och när det gäller barn och ungdomar är det vuxna som har ansvar för att säkerställa att idrotten är en plats för glädje och gemenskap för alla. Med vårt gemensamma beslut visar vi att idrottsrörelsen vill och tänker göra allt vi kan för att säkerställa en trygg idrott, säger Stefan Bessman, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och många föreningar har sedan många år arbetat med frågan och idag finns bland annat en handlingsplan, policy samt utbildnings- och samtalsmaterial som stöd till föreningarna kring dessa frågor. De förslag som nu beslutats är ett ytterligare steg för att öka kunskapen, möjligheten att agera ytterligare samt stärka barnrättsperspektivet.

– Att vi redan tillsatt sakkunniga i barn- och ungdomsidrottsfrågor i alla våra distrikt ger oss möjligheten att vara ännu närmare föreningen som stöd och resurs och för att tillsammans säkerställa att idrotten är en fristad och en plats där alla är välkomna och trygga, säger Stefan Bessman.

Beslut som idag fattas vid Riksidrottsmötet innebär:

Etisk kod för svensk idrott tas fram i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.

Förutsättningarna ses över för att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt.

Idrottens ombudsman inrättas som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

Beslut att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv..

Mer information om Riksidrottsmötet i Karlstad hittar du här

Vill du följa vd som händer under Riksidrottsmötet kan du göra det live via denna länk (Bambuser)

Uppdateringar om pågående ärenden och beslut ges hela tiden via twitter @RFidrotten och #RIM17

Om något har hänt eller du har misstankar - information om var du får stöd och hjälp i hur du agerar

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott hittar du här

Policy mot sexuella övergrepp hittar du här

För mer information kontakta

Stefan Bessman
Ledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
0708-70 68 41

Vid Riksidrottsmötet i Karlstad, idrottsrörelsen högsta beslutande organ, bifaller riksidrottsstämman Riksidrottsstyrelsens förslag med en rad offensiva insatser i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

Läs vidare »
Gfqmwuylduye2jguykzd

Beslut om kvotering för 40 – 60 representation i styrelser och valberedningar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 10:19 CEST

​Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av stämman. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

W09taph2xnksc5z9sqp3

"Nu ska vi ta beslut som ger kraft för att öka takten i utvecklingsarbetet "

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 14:22 CEST

Riksidrottsmötet 2017 är öppnat. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna inledde med att välkomna alla idrottsvänner till Karlstad.

Media no image

Riksidrottsmötet i Karlstad - det här händer idag, fredag 19 maj.

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:39 CEST

Idag startar idrottens årsmöte, Riksidrottsmötet, i Karlstad, och pågår fram till och med söndag 21 maj.  Medlemsansökningar, strategi 2025, etisk kod och ombudsman för idrottens värdegrundsfrågor är några av de frågor som kommer att diskuteras och beslutas.

Representanter för Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund samlas idag Karlstad för att diskutera och fatta beslut om en rad framtidsfrågor. Närmare 800 deltagare beräknas besöka Karlstad under denna helg.

Alla motioner, inkomna förslag till RF och SISU valberedningar och kriterier för att bli medlemsförbund i Riksidrottsförbundet finns på svenskidrott.se

Här hittar du föredragningslista, ärenden i ordningsföljd under mötet.

Årsmötet inleds med tal av Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Han följs sedan av gästande Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.  

Tiderna nedan är preliminära och kan flyttas eftersom det är ett levande årsmöte. 

Fredag 19 maj 

Mingellunch 11.00-12.45
Mötets öppnande 13.00
Inledningstal av Björn Eriksson och Helene Hellmark Knutsson.
Runt 15-tiden: Strategisk plan för svensk idrott (Strategiarbetet 2025)
Avbrott fredag för middag mellan 17-18.30
Under kvällspasset: 
Oberoende antidopingarbete inom svensk idrott, NADO.

Mötet fortsätter till cirka 21.00 

Är du inte på plats i Karlstad kan du följa hela mötet live via Bambuser (länk) 

Via twitter @RFidrotten och #RIM17 får du liveuppdateringar om ärenden och beslut. 

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-564 52 16 

Idag startar idrottens årsmöte, Riksidrottsmötet, i Karlstad, och pågår fram till och med söndag 21 maj. Medlemsansökningar, strategi 2025, etisk kod och ombudsman för idrottens värdegrundsfrågor är några av de frågor som kommer att diskuteras och beslutas. Representanter för Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund samlas för att diskutera och fatta beslut om en rad framtidsfrågor.

Läs vidare »
Media no image

Idrottens grund är hotad

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 10:12 CEST

Uppgjorda matcher eller så kallad matchfixing är ett av de största hoten mot idrotten. Det har funnits under längre tid i flera delar av världen, men vuxit fram i Sverige de senaste åren. Dagens inställda match mellan AIK och IFK Göteborg är den allvarligaste händelsen på hög nivå hittills.

- Jag är glad att spelarna i AIK har vågat berätta och att vi har fått bra stöttning av Polisen. Det här ett kvitto på när samverkan fungerar som bäst. Polisen har tillsatt en särskild aktionsgrupp och både spelare och föreningen agerar direkt, då löser vi problemen snabbt tillsammans, säger Björn Eriksson.

- En ärlig kamp om segern är idrottens grundfundament. Om det raseras faller hela idrottens trovärdighet samman. Matchfixing skjuter rakt in i det grundfundamentet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Precis som i många fall av korruption, mutor och hot är det absolut viktigaste att säga nej vid första tillfället.

- Säg nej och våga berätta. Det är det bästa sättet stoppa ett av de största hoten moten idrotten. På minmatch.se finns en visselblåsartjänst där du kan vara anonym, säger Björn Eriksson.

Brottsförebyggande rådet har i en rapport från 2015 om matchfixing i Sverige visat på de strukturer som finns kopplat till matchfixing där kriminella nätverk genom mutor och hot får spelare, ledare och domare och att medverka till matchfixing.

- Vi vet att grovt kriminella ser möjligheterna att tvätta och tjäna pengar på spel på idrott. Det här är en utveckling jag varnade för som huliganutredare. Det behövs bättre lagstiftning, fortsatt prioritering hos Polismyndigheten, hårdare kontroll avspel på idrott och mer informationsdelning från spelbolagen till polisen och idrotten för att vi ska chans att motverka utvecklingen, säger Björn Eriksson.

Visselblåsartjänst (går bra att vara anonym) och information om matchfixing på
minmatch.se

Brottsförebyggande rådets rapport hittar du här

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

​Uppgjorda matcher eller så kallad matchfixing är ett av de största hoten mot idrotten. Det har funnits under längre tid i flera delar av världen, men vuxit fram i Sverige de senaste åren. Dagens inställda match mellan AIK och IFK Göteborg är den allvarligaste händelsen på hög nivå hittills.

Läs vidare »
Media no image

Idrottens samhällsnytta - Bättre livskvalitet och minskade samhällskostnader

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:15 CEST

En ny genomgång av forskningsläget inom 13 områden visar på idrottens mervärde för samhället och pekar på områden där idrotten med små medel kan göra stor skillnad för människors livskvalitet och innebära besparingar för samhället. Svensk idrott spelar en viktig roll i det svenska samhällsbygget.

Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare, skapar idrottsrörelsen en rad positiva bieffekter som vi kallar samhällsnytta. Eftersom idrottens samhällsnytta spänner över många områden, allt från hälsoekonomi och självkänsla till besöksnäring och integration, har Riksidrottsförbundet anlitat 16 forskare för att belysa en rad olika områden.

– Att idrotten bidrar till samhället är en uppfattning som är stark hos de flesta. Men sammanställningen och uppdateringen av forskningen kring samhällsnyttiga effekter behövdes för att få en tydlig helhetsbild av den viktiga roll som idrotten har i det svenska samhällsbygget, säger Stefan Bergh generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar innebär det att:

  • 5 ungdomar inte drabbas av depression
  • 25 ungdomar inte har symptom som magont, huvudvärk med mera.
  • 5 elever förbättrar sina skolresultat tack vare mindre sjukdom/symptom.
  • Mindre besparingar i sjukvården för ett antal färre läkarbesök och mindre konsumtion av antidepressiva läkemedel.

Samhällets kostnader för sjukdom hos äldre är idag i storleksordningen 80 miljarder kronor och forskningen visar att med hjälp av idrott och fysisk aktivitet är potentialen stor att kraftigt minska kostnaderna.

Detta är några av många faktorer som påverkar samhällsnyttan. Antologin rymmer bland annat fysiologiska, psykologiska, psykosociala och kognitiva effekter av idrott, idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning, social utveckling, etnisk mångfald och integration och ökad jämställdhet, idrottens kittlande och emellanåt omstridda tävlingar och evenemang. Vidare tittar forskarna på underhållningsbranschen, idrottens arenor, både små och stora, byggda och tillfälliga eller hur träningslandskapets trender har skiftat över tid. Sammanställningen är tydlig – idrotten gör Sverige starkare.

Idrottsrörelsen behöver dock utvecklas och förnyas. Forskarna påpekar att idrotten måste våga framhäva sina styrkor men också områden där det behövs förändring och utveckling för att gå i takt med samtiden.

– Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor samhällsnytta inom många områden gör idrottsrörelsen till en viktig del av det svenska samhället. Vi vill möta gemensamma samhällsutmaningar och vi kan bidra till att skapa en gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar, avslutar Stefan Bergh.

Idrottens samhällsnytta, kapitel för kapitel hittar du här

Ladda ner hela rapporten via denna länk 

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

​En ny genomgång av forskningsläget inom 13 områden visar på idrottens mervärde för samhället och pekar på områden där idrotten med små medel kan göra stor skillnad för människors livskvalitet och innebära besparingar för samhället. Svensk idrott spelar en viktig roll i det svenska samhällsbygget.

Läs vidare »
Media no image

​Äntligen!

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 15:11 CEST

Tålmodigt och långvarigt opinionsarbete av idrottsrörelsens gräsrötter har gett resultat. Regeringen presenterade i dag förslag till en förstärkning av antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar samt, utöver det, en satsning på ökad fysisk aktivitet i skolan. Regeringen föreslår också att idrottsrörelsen samverkar med skolan för att bidra till att alla barn rör sig varje skoldag.

Förslagen är i linje med vad Riksidrottsförbundet (RF) sedan länge förespråkat som åtgärder för att bidra till en mer jämlik hälsa för alla.

- Vi är glada att regeringen föreslår insatser för ökad fysisk aktivitet för alla barn och är stolta över det förtroende som regeringen visar idrottsrörelsen i förslaget om samverkan med våra distrikt och föreningar. Det är välkomna presenter inför Riksidrottsmötet i Karlstad i helgen, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Den samlade forskningen visar att meningsfull fysisk aktivitet som tillvaratar barns och ungas intressen för rörelse leder till ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och minskad risk för belastningsskador. Pedagogiskt upplagda rörelseaktiviteter under skoldagen har också visat sig leda till bättre skolresultat.

- Beskedet från regeringen idag är mycket glädjande men framför allt viktigt för våra barns hälsa. Fler lektioner i idrott och hälsa samt mer rörelse under skoldagen kommer att bidra till en mer jämlik hälsa och bättre betyg som bonus. Det är bra att fler inser att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse, säger Björn Eriksson.

Flera rapporter har pekat på sämre hälsa och sämre skolresultat för svenska barn. En rapport från Nordiska ministerrådet har visat att svenska barn är de mest stillasittande i Norden. Sverige ligger dessutom lägst av alla de nordiska länderna i antalet idrottstimmar i skolan.

- Äntligen ser vi en ändring för att lämna bottenskiktet i tabellen och ge våra barn en bra start livet. Svensk idrott står redo att bidra än mer i det viktiga folkhälsoarbete som nu ligger framför oss. Tillsammans gör vi Sverige starkare, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Tålmodigt och långvarigt opinionsarbete av idrottsrörelsens gräsrötter har gett resultat. Regeringen presenterade i dag förslag till en förstärkning av antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar samt en satsning på ökad fysisk aktivitet i skolan. Regeringen föreslår också att idrottsrörelsen samverkar med skolan för att bidra till att alla barn rör sig varje skoldag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • nepuanna.setgjzmzxan@ruvexf.mzse
  • 070-564 52 16
  • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen