Media no image

"Vi har respekt för Stockholms stads beslut"

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 16:14 CEST

Idag meddelade Stockholms stad att de lägger ner utredningen om en ansökan av OS och Paralympics 2026. Motivet är, enligt Finansborgarrådet Karin Wanngård (S), bland annat bristande framförhållning från internationella olympiska kommittén (IOK) vad gäller ekonomiska förutsättningar samt en svagt politisk uppslutning för förslaget lokalt.

- Riksidrottsförbundet har tidigare ställt sig positiv till en ansökan av OS och Paralympics i Stockholm då vi ser att det kan vara en bra hävstång för satsningar på folkhälsa och breddidrott i hela landet. Vi har också understrukit att stadens bedömning måste gå först. Som representant för den samlade idrottsrörelsen anser jag att politikernas bedömning måste respekteras och vi har full respekt för beslutet då även vi anser att en realistisk budget och en hållbar ekonomi tillsammans med majoritet för beslutet är en absolut förutsättning för en eventuell ansökan, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Riksidrottsförbundet har i sitt remissvar dels varit tydliga med att grundinställningen till en ansökan varit positiv och i den strategi för internationella evenemang som man tagit fram tillsammans med besöksnäringen finns tydliga mål att år 2025 ska Sverige ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten. 

Men Riksidrottsförbundet  har också varit tydliga med att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är ett absolut krav för en eventuell ansökan. 

I remissvaret ingick att befintliga anläggningar skulle användas i den mån det är möjligt, att de nya anläggningar som behövde byggas skulle ha ett högt efterbruksvärde, att det inte skulle slå undan andra prioriterade offentliga satsningar samt att det skulle finnas en bred politisk uppslutning som höll över tid. 

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06

​Idag meddelade Stockholms stad att de lägger ner utredningen om en ansökan av OS och Paralympics 2026. Motivet är, enligt Finansborgarrådet Karin Wanngård (S), bland annat bristande framförhållning från internationella olympiska kommittén (IOK) vad gäller ekonomiska förutsättningar samt en svagt politisk uppslutning för förslaget lokalt.

Läs vidare »
Ezoh1birzokveunevg9f
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

Nu öppnar ackrediteringen till SM-veckan i Borås

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 12:00 CEST

SM-veckan sommar 2017 avgörs i Borås 30 juni-7 juli. Vill du bevaka veckan ber vi dig fylla i formuläret. Vi behandlar ackrediteringar löpande. Mer detaljinformation skickar vi ut i anslutning till evenemanget.

Wefv4qltav1ffzldwaxb

Dags för ackreditering till Riksidrottsmötet i Karlstad 19-21 maj

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 16:01 CEST

​Nu är det dags för idrottens årsmöte, Riksidrottsmötet. Medlemsansökningar, strategi 2025, etisk kod och ombudsman för idrottens värdegrundsfrågor är några av de frågor som kommer att diskuteras och beslutas. I år hålls Riksidrottsmötet i Karlstad den 19-21 maj.

Media no image

Krafttag för ökad jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 14:17 CEST

Efter några års stagnation i idrottens jämställdhetsarbete föreslår Riksidrottsstyrelsen krafttag för att öka takten för att nå en jämställd idrott.

- Vi har tappat fart i vårt jämställdhetsarbete. Det ändrar vi på med offensiva förslag, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Till Riksidrottsförbundets stämma den 19-21 maj föreslår Riksidrottsstyrelsen en ändring av stadgarna som innebär att specialidrottsförbundensstyrelser ska bestå av minst 40 procent av det underrepresenterade könet och i valberedningar gäller 50/50. 2015 var det endast 27 av 71 specialidrottsförbund som hade lika många män ochkvinnori styrelsen.

- Riksidrottsförbundet införde kvotering 1995 för samtliga organ såsom Riksidrottsstyrelsen, valberedningen, Dopingkommissionen med flera. Det är ingen på 22 år som har begärt att ändra på det. Nu är det dags att ta nästa steg och se till att även våra specialidrottsförbund får en jämnare könsfördelning, säger Björn Eriksson.

De mål för 2017 som sattes upp 2011 har inte nåtts. De senaste åren visar till och med en stagnation i jämställdhetsarbetet på flera håll. Mot bakgrund av det beslutade Riksidrottsstyrelsen hösten 2016 om ett intensifierat jämställdhetsarbete med förstärkning av personella resurser med särskild kompetens inom området och ett utökat utbildningsstöd.

- Jämställdhet är inte bara antal män och kvinnor. Det handlar också om tillgång till resurser och lika möjligheter att forma och utveckla sin idrott. Vi behöver ifrågasätta de normer som fortfarande präglar delar av idrotten där mäns idrott är viktigare eller mer värd än kvinnors, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsstyrelsen föreslår att specialidrottsförbunden får till 2021 på sig att få jämn könsfördelning i styrelser och valberedning. Som ett stöd i förändringsarbetet kommer det stimulansstödsom Riksidrottsstyrelsen fördelar till specialidrottsförbunden att särskilt fokusera på jämställdhet och de specialidrottsförbund som idag inte uppfyller jämställdhetskraven kommer att prioriterasi fördelningen av stödet.

- Jämställdhet är en demokrati- och rättvisefråga. Bidragssytemen ska ses över och det handlar delvis om att belöna istället för att bestraffa. Men viktogaste är att det handlar det om att vi är övertygade om att en jämställd idrott ger en bättre idrott, säger Björn Eriksson.

Se Jenny Svender berätta om varför idrotten behöver öka takten i jämställdhetsarbetet

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

​Efter några års stagnation i idrottens jämställdhetsarbete föreslår Riksidrottsstyrelsen krafttag för att öka takten för att nå en jämställd idrott.

Läs vidare »
Media no image

Förslag till beslut om medlemsansökningar till Riksidrottsförbundet

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 07:34 CEST

Riksidrottsstyrelsen (RS) föreslår översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Samtidigt föreslås att alla årets medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 i väntan på översynen.

- Vi har en öppenhet för nya idrotter och föreslår nu att en utredning tillsätts så att vi får ett tydligt underlag inför stämman 2019 när det gäller medlemskap, säger Björn Eriksson ordförande för RF och SISU Idrottsutbildarna (SISU).

Mot bakgrund av svensk idrotts arbete med Strategi 2025 har frågan om förutsättningarna och formerna för medlemskap i RF, och därmed SISU, åter aktualiserats. Riksidrottsstyrelsen föreslår till RF-stämman den 19-21 maj att samtliga medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 efter att en grundlig genomlysning för kriterierna och villkoren för medlemskap i RF och SISU skett, samt att se över vilka olika alternativa anslutningsformer som kan finnas utöver det ”raka” medlemskapet. Utgångspunkter för arbetet är bland annat att:

 • en tydlig definition av vad som är idrott behöver göras;
 • formerna för anslutning av idrottsorganisationer behöver ses över och kodifieras, inte minst vad avser idrottsverksamheter som är ”nära besläktade”; och
 • befintliga mindre specialidrottsförbunds förutsättningar och villkor för medlemskap bör ses över;
 • samt kriterier och villkor för medlemskap i SISU bör ses över i anslutning till ovanstående.

Till årets RF-stämma föreligger medlemsansökningar från nio förbund, och till SISU-stämman har ett förbund, ansökt om medlemskap.

RF-stämman 2011 beslöt att göra en justering av stadgarna till den nuvarande lydelsen, med lägre storlekströskel och med möjlighet att inta fler så kallade kategoriförbund/motionsidrottsförbund.

Det finns dock fortfarande en del oklarheter.

 • För det första bör själva definitionen av idrott i 1 kap. RF:s stadgar göras tydligare.
 • För det andra finns många otydligheter med vad som menas med kriteriet om idrottslig verksamhet som är ”nära besläktad” med verksamhet inom till RF redan anslutet SF. ”Släktskapskriteriet” måste både analyseras och ges en tydligare villkorsram.
 • För det tredje bör anslutningsvillkoren (bl.a storlekskriteriet) för mindre förbund, inbegripet befintliga SF, ses över i syfte att finna både rationella administrativa lösningar och alternativa anslutningsformer.
 • För det fjärde bör villkoren för medlemskapet i SISU ses över, inte minst mot bakgrund av att SISU som idrottens studieförbund enbart tar på sig uppdrag inom idrottsrörelsen.

Till följd av dessa oklarheter föreslår därför Riksidrottsstyrelsen att en översyn genomförs och att man till RF-stämman 2019 beslutar om de medlemsansökningar som har inkommit till RF-stämman 2017 utifrån nya förutsättningar.

- Jag ser positivt på att vi nu tar nödvändiga steg för att förtydliga vad som gäller för medlemskap i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Vi måste stanna upp och se på hur medlemskapet ska definieras. Sedan ska vi tillsammans arbeta med strategin att bli fler, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Riksidrottsstyrelsen (RS) föreslår översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Samtidigt föreslås att alla årets medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 i väntan på översynen.

Läs vidare »
Media no image

Ytterligare insatser för en mer etisk idrott

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 07:18 CEST

Svensk idrott intensifierar nu arbetet med att stärka det etiska och barnrättsliga arbetet inom idrottsrörelsen. Inför Riksidrottsmötet i maj föreslår Riksidrottsstyrelsen krafttag för en tryggare och mer transparent idrottsrörelse.

- Svensk idrott har under en längre tid arbetat med värdegrundsarbetet och kommit långt, samtidigt ser vi att det finns behov av att stärka arbetet ytterligare. Det känns positivt att nu lägga fram ett flertal förslag som syftar till att stärka idrottens etiska plattform, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Bland de motioner som inkommit inför Riksidrottsmötet finns införande av en etisk kod inom idrottsrörelsen, inrättandet av en idrottsombudsman samt en visselblåsarfunktion.

- Dessvärre är inte idrottsrörelsen befriade från händelser som står helt i strid med idrottens värdegrund och då är det viktigt att kunna vidta åtgärder. Syftet med förslagen är att öka transparensen samt tydliggöra konsekvenserna för de som inte följer den gemensamma värdegrunder och har barnrättsperspektivet som utgångspunkt för sin verksamhet. Det är en helt annan ansats än grumliga tankar om statliga ombudsmän, offentligt stödda handlingsprogram o statliga ekonomiska bestraffningsåtgärder, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsens förslag till beslut i korthet:

1. Att ta fram en etisk kod för svensk idrott i syfte att förstärka idrottsrörelsens värdegrund och ta fram en gemensam plattform för samtliga medlemmar att förhålla sig till och det innefattar även en uppförandekod.

2. Se över förutsättningarna att inrätta en extern visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt till en extern funktion. Syftet är att göra det enklare att anmäla och därmed öka förutsättningarna för att oegentligheterna ska bli kända och åtgärder vidtas. Redan idag finns infrastrukturen för visselblåsarfunktioner då RF redan infört en sådan funktion inom dopingområdet samt för matchfixing.

3. Inrätta idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

4. Preskriptionstiden för bestraffningar inom idrotten föreslås som tidigare vara kvar till två månader med hänvisning till att uppmuntra föreningar, ledare, utövare och andra inom idrotten att anmäla så snart som möjligt från det att övergreppet, kränkningen eller andra oegentligheter blir känt. Vid överträdelser, som ex övergrepp av olika former mot barn, gäller självfallet svensk lag, oberoende av idrottens egna preskriptionstider. 

För mer informaiton kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Svensk idrott intensifierar nu arbetet med att stärka det etiska och barnrättsliga arbetet inom idrottsrörelsen. Inför Riksidrottsmötet i maj föreslår Riksidrottsstyrelsen krafttag för en tryggare och mer transparent idrottsrörelse.

Läs vidare »
Media no image

​Riksidrottsmötet 2019 till Jönköping

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 15:14 CEST

Riksidrottsmötet 2019 kommer att hållas i Jönköping den 24–26 maj. Det beslutade Riksidrottsstyrelsen på ett möte i förra veckan.

Fem distriktsidrottsförbund har ansökt om att arrangera Riksidrottsmötet 2019 den 24–26 maj, alla med goda möjligheter att genomföra ett välarrangerat möte. Men det blir Jönköping som står som arrangör 2019, vilket beslutades av Riksidrottsstyrelsen, RS, under förra veckan.

Riksidrottsmötet, som hålls vart annat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten, RF-stämman och SISU-stämman. Där samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten.

– Riksidrottsmötet är en fantastisk mötesplats där strategiska beslut för idrottsrörelsen står i centrum. Jag är övertygad om att Destination Jönköping och Smålands idrottsförbund tillsammans kommer att ta emot idrottsrörelsen på bästa sätt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Mötet i Jönköping blir det 12:e gemensamma i ordningen och arrangeras av Riksidrottsförbundet tillsammans med Smålands Idrottsförbund och Destination Jönköping. För Riksidrottsförbundet blir det den 91:a RF-stämman.

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att arrangera RIM 2019. Jag är övertygad om att vi tillsammans med destination Jönköping och Jönköpings kommun kommer att genomföra ett minnesvärt arrangemang, säger Roger Ödebrink, ordförande Smålands Idrottsförbund.

Årets Riksidrottsmöte hålls i Karlstad den 19-21 maj där Riksidrottsförbundet samverkar med Värmlands idrottsförbund och Visit Karlstad. Riksidrottsmötet i Karlstad förväntas locka närmare 800 deltagare och besökare.

– Vi ser det som ett kvitto på att vi har ett starkt och engagerat föreningsliv i vår kommun och att vi gemensamt genomfört flera stora idrottsarrangemang på ett framgångsrikt sätt. Vi ser fram emot att få hälsa Riksidrottsförbundet välkomna till Jönköping, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Roger Ödebrink
Ordförande Smålands Idrottsförbund
0709-11 26 55

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande Jönköping
070-578 55 24

Riksidrottsmötet 2019 kommer att hållas i Jönköping den 24–26 maj. Det beslutade Riksidrottsstyrelsen på ett möte i förra veckan.

Läs vidare »
Media no image

RF:s syn på vinter OS och Paralympics 2026

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 14:04 CEST

Riksidrottsförbundet är positiv till ansökan om OS och Paralympics 2026i Stockholm, Åre och Falun. En förutsättning är att evenemangen genomförs socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Befintliga anläggningar ska användas i den mån det är möjligt och nya anläggningar som byggs ska ha ett högt efterbruksvärde. Det är några av de punkter som lyfts i Riksidrottsförbundets remissvar om OS och Paralympics i Stockholm, Åre och Falun 2026.

Idag skickade Riksidrottsförbundet in sitt remissvar på Stockholms stads utredning om möjligheterna att arrangera OS och Paralympics i Stockholm, Åre och Falun 2026. Eftersom en eventuell ansökan har stor påverkan på hela idrottsrörelsen har samtliga specialidrottsförbund getts möjlighet att yttra sig om utredningen och det finns en bred förankring bakom remissvaret.

- Om en ansökan ska vara trovärdig i relation till Internationella olympiska kommitténs, IOC:s, Agenda 2020 är användande av våra befintliga internationellt godkända vinteridrottsanläggningar i Stockholm, Åre och Falun en förutsättning. Detta är även avgörande för att klara av att skapa den folkliga förankring som ett evenemang av denna dignitet behöver för att lyckas, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Stockholms stads utredning om att arrangera OS och Paralympics 2026 rimmar väl med de mål och strategier som svensk idrott har för internationella evenemang. Idrottsrörelsen är positiv till en ansökan och förutsätter att Stockholms stads satsningar på breddidrott och folkhälsa tydliggörs samt att en eventuell ansökan inte kommer innebära inskränkningar i det offentliga stödet till idrotten.

- OS och Paralympics 2026 är en möjlighet att ytterligare öka insatserna för idrott, folkhälsa och en aktiv livsstil.  Det är därför viktigt att det finns tydliga mål om en bättre folkhälsa och en breddidrott som når fler. Målen bör knytas till de målsättningar kring livslångt idrottande som finns i idrottsrörelsens strategi för 2025, säger Björn Eriksson.

Som företrädare för idrottsrörelsen lyfter Riksidrottsförbundet följande förutsättningar för att ställa sig bakom en eventuell ansökan:

1.   OS och Paralympics 2026 måste vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. 

2.    En eventuell ansökan om OS och Paralympics får inte inskränka på det ordinarie stödet till idrotten.

3.    Tydliga mål om fler i rörelse och satsningar på folkhälsan.

4. Statens stöd till elitidrotten behöver byggas ut för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

5.    Ett OS och Paralympics ska komma hela idrottsrörelsen till del.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Remissvaret i sin helhet går att läsa här

Riksidrottsförbundet är positiv till ansökan om OS och Paralympics 2026 i Stockholm, Åre och Falun. En förutsättning är att evenemangen genomförs socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Befintliga anläggningar ska användas i den mån det är möjligt och nya anläggningar som byggs ska ha ett högt efterbruksvärde. Det lyfts i Riksidrottsförbundets remissvar om OS och Paralympics 2026.

Läs vidare »
Media no image

​Ömsom vin, ömsom vatten i spelutredningen

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 13:29 CEST

Idrotten riskerar bli förlorare när reglerna för spelmarknaden förslås göras om. En statlig utredning föreslår att föreningslivet inte ska få goda möjligheter att vara med på framtidens spelmarknad. Även begränsningar i spelutbudet för att minska risken för matchfixing saknas.

- Om 10 år kommer spelmarknaden se annorlunda ut. Håkan Hallstedts förslag kommer att långsamt att kväva föreningslivets intäkter från spel då vi inte får vara med bland de nya spelprodukter som växer fram, säger Björn Eriksson.

Idag presenterades Spellicensutredningen "En omreglerad spelmarknad" som föreslår hur spelmarknaden ska regleras för att gå takt med den digitala utveckling som har vänt upp och ner på hela spelbranschen. Över hälften av allt spel via Internet sker på spelbolag som inte har tillstånd att verka i Sverige.

Utredaren Håkan Hallstedt föreslår att spelmarknaden ska delas upp i tre delar: (1) statligt monopol med värdeautomater och fysiska kasinon, (2) ensamrätt för allmännyttiga organisationer och statliga aktörer på traditionella lotterier, till exempel prenumerationslotterier och skraplotter, både fysiska och on-line samt (3) en konkurrensutsatt del där privata och statliga operatörer erbjuder spel på idrott och on-line casino, till exempel poker och enarmade banditer, samt online-bingo.

- Det är bra att vi får fortsatt ensamrätt på lotterier. Men att vi förlorar föreningslivets största digitala spel – bingo, vilket gör att föreningslivet förlorar intäkter, säger Björn Eriksson.

Utredningen föreslår att nuvarande skattefrihet för de ideella lotterierna ska vara kvar. Dessa lotterier får ett tak på 50 procent av satsade pengar som går tillbaka till spelaren på föreningsdrivna lotter. Men för de privata bolagens on-linecasino föreslås det inte någon begränsning i hur mycket som ska gå tillbaka till spelaren. Det kommer sannolikt att flytta spelare från lotterier till on-linecasino, då spelaren vinner oftare om 97 procent går till vinster jämfört med 50 procent.

Nästa generations digitala spel där tur och skicklighet kombineras kommer enligt utredningens förslag att tillfalla den helt konkurrensutsatta marknaden. Det skulle innebära att föreningslivet över tid ha svårt kommer att konkurrera på den digitala spelmarknaden.

- Vi förstår att vi inte kan få allt vi vill, men vi vill åtminstone ha en rimlig möjlighet att fortsätta utveckla våra spel och lotterier för att det ska vara en viktig skattefri intäktskälla i fortsättningen, säger Björn Eriksson.

För att motverka det växande problemet med matchfixing föreslår utredaren att ett nytt så kallat spelfuskbrott som ska om uppgjorda matcher och tävlingar. Däremot vill inte utredaren begränsa spelutbudet på idrott. Regeringen och Lotteriinspektionen kommer få mandat att bestämma hur långt ner i divisionerna och på vilka delmoment som spel ska få erbjudas.

- Matchfixing är ett lika stort hot mot idrotten som doping. Staten måste försvåra för de som vill tjäna pengar genom att förstöra idrotten. Vi kräver att spel på låga divisioner och enstaka matchmoment rakt av ska förbjudas, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06

Idrotten riskerar bli förlorare när reglerna för spelmarknaden föreslås göras om. En statlig utredning föreslår att föreningslivet inte ska få goda möjligheter att vara med på framtidens spelmarknad. Även begränsningar i spelutbudet för att minska risken för matchfixing saknas.

Läs vidare »
Almlm6m35spuitovitm9
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

​Rekordstor SM-vecka i Borås

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 16:00 CEST

Det blir en riktig idrottsfest till sommaren i Borås när en rekordstor SM-vecka ska avgöras. Den 30 juni –7 juli 2017 är det dags igen. Totalt 50 idrotter finns med i programmet, vilket är rekord, med bland annat flera för SM-veckan nya inslag som simhopp, skateboard och fridykning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 • anna.sbietrfzmcqacsviihlanyo@reyf.nsse
 • 070-564 52 16
 • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen