Zddkls8yi8kppsqfx2kh

Pressinbjudan: Sista måltiden då allt var som vanligt

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 08:52 CEST

De vardagliga ritualerna kring mat är en symbol för trygghet i en orolig värld. Installationen The Last Day of Normality är baserad på intervjuer som konstnären Caroline Hobkinson har gjort med flyktingar på Gotland. I en unik utställning på Bungemuseet 9 – 13 april bjuder flyktingar på både mat och minnen från sina hemländer.

X7ogulqcwnoytd8ii4to

Pressinbjudan: Guidning genom gotländska kulturmiljöer i virtual reality och 360-film

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 08:48 CET

Virtual reality och 360-film är två tekniker som är på snabb framfart inom berättande och förmedling. Den 14–16 mars anordnar Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet en workshop i Visby för att testa hur tekniken kan tillämpas professionellt på museer i Sverige.

L94eo4itpviwuk3nwead

Pressinbjudan: Museer + näringsliv = sant?

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 14:08 CET

När museer samarbetar med näringslivet är det vanligt att två helt skilda branscher möts, kanske för första gången. Hur detta möte kan se ut och på vilka sätt som näringslivet kan stärka museisektorn diskuteras den 17 mars på seminariet Museer & näringsliv i samverkan på Postmuseum i Stockholm. Seminariet arrangeras av Riksutställningar i samarbete med Kultur & Näringsliv.

Bxxtz2m5jtbeptbu0ymw

Barn utforskar ljus på Rymdtorget

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 16:22 CET

​Under hösten deltar över tusen skolbarn från Östra Göteborg i Ljuslabs dramatiserade workshop om ljusfenomen i ett mobilt rum på Rymdtorget i Bergsjön. Finalen är en ljusinstallation med barnens ljuskreationer som invigs 14 december.

Qxtcychh6lx08gasn81s

Konstfrämjandet vidareutvecklar Samtidskonstdagarna

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 16:56 CEST

Samtidskonstdagarna är en nationell mötesplats för professionella inom konstområdet som de senaste fem åren arrangerats av Riksutställningar. Riksutställningar lämnar nu över arrangörskapet för Samtidskonstdagarna till Konstfrämjandet, som i år genomför evenemanget under Konstdygnet den 17-18 november i Eskilstuna i samarbete med konstkonsulenter från fyra län.

Tvuvdjkbsrrkijwzymck

Ny informationspaviljong möter besökare vid Sandby borg

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2016 14:14 CEST

Vid fornborgen vid Sandby borg på Öland finns nu en specialutvecklad informationspaviljong med den nyaste tekniken inom digital skyltning. Genom paviljongen kan besökarna ta del av berättelser om människornas liv i borgen och den blodiga massakern för 1 500 år sedan.

Ltydaldzxyf73vwv8l5b

Museets gränser – samtal om museers uppdrag och legitimitet

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 14:07 CEST

Ett kollektivt minne. En plats för reflektion. En kunskapskälla. En arena för förändring. Vad är museerna till för? Vad hör – eller hör inte - hemma på ett museum och vad ska stå i centrum? Under året har omdebatterade utställningar och betänkande om ny museipolitik och flera debattartiklar aktualiserat frågan kring museers uppdrag, i dag och inför framtiden.

Media no image
Ictpondjogtn4xa1oedo

Trenderna som påverkar kulturarvsarbetet och kulturarvspolitiken

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 10:01 CEST

Vad betyder egentligen begreppet kulturarv? Och vilken betydelse har kulturarv och kulturarvsarbete för vårt samhälle och hur ser egentligen förutsättningarna för detta arbete ut? Det är några av frågorna som Riksantikvarieämbetet söker svar på i rapporten Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Rapporten är resultatet av ett uppdrag från regeringen och Riksutställningar har under våren 2016 samarbetat med Riksantikvarieämbetet kring omvärldsanalysen och kunskapsöversikten som ingår.

Under hösten 2016 planerar regeringen att presentera ett större "helhetsgrepp över kulturarvspolitiken" genom en kulturarvspolitisk proposition. I den ska den framtida inriktningen för de statliga insatserna på området presenteras och flera aktuella utredningar och rapporter utgör underlag för arbetet fram till de slutgiltiga förslagen. Ett sådant underlag är museiutredningens betänkande Ny museipolitik SOU2015:89. Ett annat är den omvärldsanalys och kunskapsöversikt om förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för kulturarvsarbetet och kulturarvspolitikens utveckling som regeringen bett Riksantikvarieämbetet göra i samarbete med Riksutställningar.

Kartan över vilka aktörer som verkar inom kulturarvsområdet har under de senaste 15 åren utvecklats och karakteriseras idag av en mångfald av aktörer inom såväl offentlig, som privat eller ideell sektor. Och utöver variationerna i deras uppdrag, mål eller syften så skiljer sig ibland också deras bild av vad som påverkar arbetet med kulturarv åt. Med hjälp av en grov generalisering så skulle man också kunna säga att myndigheter i högre utsträckning reflekterar över faktorer som påverkar strukturer och regleringar medan aktörer inom civilsamhället oftare benämner byråkratin som en faktor i sig själv.

En del av Riksutställningars uppdrag har varit att, med hjälp av en enkätstudie, gå igenom och sammanställa dessa olika aktörers syn på kulturarvsområdets utveckling och tillstånd. Tillsammans med övrigt material har det resulterat i slutsatsen att globalisering, urbanisering, digitalisering och individualisering är exempel på övergripande trender eller rörelser som påverkat utvecklingen i världen sedan kalla krigets slut.

Flera aktuella och framtida samhällstrender har också identifierats. Dessa är i rapporten indelade i fyra övergripande områden:

Förändrad resursfördelning och påfrestningar på miljön
För museer kan den förändrade resursfördelningen och miljöfrågorna innebära att man i allt högre utsträckning ses som en resurs för hållbar ekonomisk och regional tillväxt och att målen för kulturarvsarbetet alltmer kommer att likna dem som råder för turism och upplevelseindustrin.

Förändring av det politiska landskapet
Från politiskt håll förväntas museer också jobba allt mer tvärsektoriellt – något som kan bli en utmaning i samband med att den offentliga finansieringen bromsar in samtidigt som den övergripande bilden av vad kulturarv och kulturarvsarbete är och vad museerna i första hand ska ta ansvar för breddas.

Förändrad upplevelse av tillhörighet
Det som tidigare handlat om att anlägga maktperspektiv utifrån genus-, queer- eller postkolonialt perspektiv ersätts nu allt oftare av frågor kring representation och om vem som är med och skapar innehållet på museerna. Det påpekas också i rapporten att detta inte alltid är helt oproblematiskt då det riskerar att låsa fast personer som representanter för synsätt eller grupptillhörighet och att det flyttar fokus från vad museerna kan berätta om det förflutna.

Förändrade relationer och nätverk
I takt med att människors sätt och möjlighet att interagera med varandra förändras så förändras också relationen till och förväntningarna på museet. Besökare väntas ställa allt högre krav på att få vara medskapare samtidigt som man är beredd att betala för att konsumera designade upplevelser. Som helhet omförhandlas också museernas roll som förvaltare av samlingar till en mer utåtriktad roll där man mot en bred publik i allt högre grad bli förväntas vara arenor för ”soft power” – det vill säga platser för innovation, möten, kunskapsutbyten och debatt om samhällsutvecklingen.

Några av av de övergripande slutsatserna är också att resursfördelningen och klimatfrågan kräver världsomfattande lösningar och global solidaritet. Samtidigt har ett ökat fokus på identitet inom såväl samhället i stort som inom politiken under de senaste decennierna lett till att människor i högre grad identifierar sig genom kollektiva identiteter snarare än genom politisk och ideologisk tillhörighet. Detta kan då stå i kontrast till allmängiltiga principer om jämlikhet och frihet och anses leda till att människor inte längre är benägna att tro på universella lösningar och värderingar.

Ladda ner och läs Riksantikvarieämbetets rapport Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen:
http://www.raa.se/2016/05/vision-for-kulturmiljoarbetet-2030-ett-hallbart-inkluderande-samhalle/

Riksutställningar är en myndighet under kulturdepartementet som har i uppdrag att främja utveckling och samverkan inom musei- och utställningsområdet genom bland annat global omvärldsbevakning och analys, kartläggningar, metodlabb och utvecklingsprojekt samt rådgivning, kurser, nyhetsbrev och tekniskt stöd. www.riksutstallningar.se

Vad betyder egentligen begreppet kulturarv? Och vilken betydelse har kulturarv och kulturarvsarbete för vårt samhälle och hur ser egentligen förutsättningarna för detta arbete ut? Det är några av frågorna som Riksantikvarieämbetet söker svar på i rapporten Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Riksutställningar har medverkat i arbetet med rapporten, som tagits fram på uppdrag av regeringen.

Läs vidare »
Kemo60opods304rqchxr

Riksutställningar och Konstfrämjandet lanserar samtidskonstkarta

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 13:30 CEST

Samtidskonstkartan samlar platser som visar, producerar och diskuterar samtidskonst runtom i Sverige. Tanken är att guida besökaren till landets myllrande konstliv och ge en överblick över samtidskonstlandskapet. Samtidskonstkartan initierades och utvecklades av Riksutställningar i samarbete med Konst & Teknik, men drivs och administreras nu av Konstfrämjandet.

Odpciqkwqkgczu0iejpy
Os1e61btomhzy7fnp0zs

Större uppdrag och mindre pengar är länsmuseernas vardag

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 11:51 CET

Större uppdrag, mindre pengar och nya utmaningar. Så kan man sammanfatta situationen för Sveriges länsmuseer. En ny rapport visar på länsmuseernas viktiga samhällsbidrag – men även på kritiska överlevnadsfrågor avseende den ekonomiska verkligheten.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • T.f Analys- och kommunikationschef
  • catharina.hammarskiold@riksutstallningar.se
  • 0498 - 79 90 67

Om Riksutställningar

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se